Hidrológiai Közlöny 1982 (62. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0(J)Hi;HaJiiibiH opraH BeHrepcKoro fHflpoJiorHMecKoro OömectBa Bulletin de la Société Hirologique de la Hongrie Official Journal of the Hungarian Hydrological Society Bolletino della Societa Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft A szerkesztésért felelős: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker., Kossuth Lajos tér 7—8., IV. Teleíon: 121-470 Kiadja a Lapkiadó Vállalat, 1073 Budapest, Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. Levélcím: 1946. Postafiók 393. F. k.: Siklósi Norbert igazgató. 82 1 948 — Révai Nyomda Egri Gyáregysége, Eger. F. v.: Vilcsek János. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál 1900 KHI (Buda­pest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj félévre 138,— Ft, egész évre 276,— Ft. Egyes szám ára 23,— Ft. Megjelenik havonként. Külföldön terjeszti a Kul­túra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, H—1389 Budapest, Postafiók 149. Index: 25 374 HU ISSN 0018—1323 TARTALOMJEGYZÉK Kovács Antal: A vízgazdálkodás VI. ötéves terve . . 1 Juhász István—dr. Kőris Kálmán: Hazai vízgyűjtők lefolyás idősorainak modellezése és a fejlesztés irányai 6 Dr. Horváth Imre: Az iszapvíztelenítés néhány ha­sonlóságelméleti és méretnövelési vonatkozá­sa I. . . 16 Sajgó Zsolt—dr. Scheuer Gyula: Hatvan város fel­színalatti vízbeszerzési lehetőségei 29 Dr. Kincsi István: Sátorral fedett fürdők beruházá­sával ós üzemeltetésével kapcsolatos tapasz­talatok ós feladatok. I. Beruházási feladatok . . 40 Dr. Vágás István: Hozzászólás a folyók medre alól kiszivárgó vízmennyiség számításának vita­anyagához 45 Egyesületi és Műszaki Hírek 15, 28, 39, 46 Címkép: Ioncserélő műgyanta mikroszkópos képe (Huzamos használat után, 800-szoros nagyítás.) Fotó: Dr. Kollár György Ha oőAOMKe: Orpyicrypa hohooömchhoíí cmojim iepe3 mhkpockoíi (riocjie jyiHTeJibHoro ynoTpeCjiemm, yBejin­MeHne b 800 pa3) Titelbild: Mikroskopisches Bild des ionenaustauschenden Kunstharzes (nach längerem Verbrauch. 800malige Vergrösserung. ) Cover; Microphotograph of ion exchange resin after extended use (Magnification factor: 800)

Next

/
Oldalképek
Tartalom