Hidrológiai Közlöny 1980 (60. évfolyam)

6. szám - Egyesületi és Műszaki hírek

Hidrológiai Közlöny 1980. 5. sz. 252 Egyesületi és műszaki hírek Rovatvezető: Dr. Vágés István A Budapesti Műszaki Egyetem Vízépítő Tudományos Diákköre 1979. november 20-án tartotta konferenciá­ját, amelynek elnöke dr. V. Nagy Imre egyetemi tanár, titkára pedig dr. Kontúr István adjunktus volt. A kon­ferencián a következő előadásokat tartották: Somogyi Péter: Célfüggvények vizsgálata a vízgyűjtő modellek paraméter optimalizációjához. László Judit—Nemcsics Mária: Utófenék vízfolyás irányú, mértékadó hosszának meghatározása. Katona Zsolt—Keresztély László: Vízszintszabályo­zók és vízadagolók. Kolossváry Gábor: Hidrológiai idősorok nem-stacio­nór jellegének vizsgálata. Sasvári Ildikó—Lázár József: A növények párologta­tása, mint a hidrológiai körfolyamat része. Kákonyi Árpád: Fejezetek a vízhozam- ós vízsebessóg­mérés történetéből. Kapots Zoltán: A vízállás észlelések minőségének vizsgálata a számjegyek statisztikai megoszlása alap­ján. Pászthory Róbert: Hidraulikus bukógátak profiljá­nak közvetlen számítása. Baka István: Számítógépi eljárás a víztároló rétegek­ben kialakuló mozgásviszonyok vizsgálatára. Földeáki Péter: Programm vízszintes síkú tereprende­zésre, rizstelepek tervezésére és rekonstrukciójára. Hódi Gábor: Pontbeli sebességmérés lézerfény segít­ségével. Andó György: A hullámsebessógek vizsgálata. Majer József—Szlatkovszki Judit: Vizsgálatok a víz­ellátás és csatornázás köréből. A Budapesti Műszaki Egyetem Víz gazdálkodási és Vízépítési Intézete 1979. december 5-ón tudományos ülésszakot rendezett a száz éves vízépítő-mérnöki ok­tatás évfordulója alkalmából. Megnyitót mondott: dr. Kozák Miklós intézeti igazgató. Az ülésszakon dr. Gergely István államtitkár, az Országos Vízügyi Hivatal elnöke méltatta, kiemelte az intézet sokoldalú oktatási, tudományos tevékenységét, ós további tá­mogatásáról biztosította az intézetet. Ezt a következő előadások követték: Dr. Kozák Miklós—dr. Horváth László: Permanens vízmozgások rendszer szemléletű számítása. Dr. Varga István: A vízkormányzás automatizálásá­nak irányítástechnikai problémái ós megoldásuk ana­litikus módszere. Rátkay István: A Bős—Nagymarosi vízlépcsőrend­szer vizsgálata. Bakonyi Péter—Rátkay István: A barcsi vízlépcső vizsgálata hidraulikai szempontból. Dr. V. Nagy Imre: Hidrológiai idősorok információ­tartalma. Dr. Dobos Alajos: A csepegtető öntözőberendezés kialakítása. Dr. Ijjas István: Számítógéppel segített döntés-elő­készítés a vízgazdálkodásban. Dr. Öllős Géza—dr. Kollár György: Víztisztító mű­veletek hatékonysága. Dávid Sándorné dr.—dr. Bozóky-Szeszieh Károly: Vízellátó rendszerek rekonstrukciója. Dr. Mészáros Gábor—dr. Kollár György: Tározóme­dencék szerepének, működésének megítélése. Dr. Sárosi Lajos: Homoktalajok vízgazdálkodásának javítása. A hozzászólásokat követő zárszót dr. Öllős Géza intézeti igazgatóhelyettes tartotta. A tudományos ülésszakot a Vízépítő kör kiállításának megnyitója kö­vette. A megnyitót dr. Ijjas István, a Kör tanárelnöke és Józsa János egyetemi hallgató,' a Kör titkára tar­totta. Az Építőipari Tudományos *Egyesület Csongrád megyei Csoportja Közmű- ós Mélyépítési Szakosztálya, továbbá a Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területi Szer­vezete 1979. december 6-án közös előadó üléstrendezett amelyen dr. Szabó Elek a Csongrádi Vízlépcső tervezési, kérdéseit ismertette. 1979. júniusában megalakult a Magyar Hidrológiai Társaság Középdunántúli Területi Szervezetének Duna­újvárosi Körzeti Csoportja. A 46 fővel megalakult kör­zeti csoport tagjainak nagy része a város üzemeinek vízgazdálkodásával foglalkozó műszaki szakember. A Dunaújvárosi Körzeti Csoport elnöke: Szalay Árpád, titkára: Bessenyei János. A Középdunántúli Területi Szervezet 1979. november 21-i vezetőségválasztó közgyűlésén a titkári beszámoló megállapította, hogy a taglétszám — a Szekszárdi, Veszprémi és Dunaújvárosi Körzeti Csoportokkal együtt — 291-re növekedett. Öt munkabizottság is te­vékenykedett, s évenként 8—10 előadó ülés megtartá­sára került sor. A Területi Szervezet újonnan megvá­lasztott vezetősége: Elnök: Karászi Kálmán, alelnö­kök: Hullay Gyula ós Szabó Mátyás, titkár: Dely Géza. Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Erőmű Szakosztály Vízenergia és Vízgazdálkodási Munkabi­zottsága 1979. december 18-án a Kelenföldi Hőerőműben üzemlátogatással egybekötött előadó ülóst rendezett a hőszolgáltató erőmű vízgazdálkodási kérdéseiről. Az erőmű vízgazdálkodását Kollár György ismertette. A Magyar Tudományos Akadémia Vízgazdálkodás­tudományi Bizottságának Vízellátási és Csatornázási Al­bizottsága 1979. december 7-én előadó ülést rendezett, amelyen dr. Karácsonyi Sándor a felszín alatti vízszerzés időszerű kérdéseiről adott elő. Felkórt hozzászólók vol­tak: Perecsi Ferenc, Léczfalvy Sándor, Bozzay Józsefné, Páris Emil, Deák Zsuzsanna és Almássy Endre. A Vízkémiai és Víztechnológiai Szakosztály 1977—1979. évi működése A Szakosztály tevékenységét az elmúlt három évben a népgazdaságnak a vízgazdálkodással szemben támasz­tott súlyponti igényei határozták meg. A Szakosztály munkájaós rendezvényei iránt fokozódó érdeklődés nyil­vánult meg. Az 1977. évi 96 fős taglótszám 1979. végére 121-re emelkedett, de a regisztrált tagokon kívül mások is meglehetősen nagy számban vettek részt a Szakosztály rendezvényein. A rendszeresen megtartott előadó üléseken kívül, nagy érdeklődést váltottak ki a tanul­mányutak és a szemináriumok. Az előadó ülések tárgyköre arányosan oszlott meg a vízkémiai, víztechnológiai, környezetvédelmi, korró­zióvédelmi, vízzel kapcsolatos közegészségügyi, vala­mint gazdasági kérdések között. Több tanulmányúti beszámoló is elhangzott. A nagyrendezvények 1977 ós 1979 között az alábbiak voltak: — Ipari vízgazdálkodási ankét, — Víz- és csatornaművek üzemeltetése szeminárium, — Hőszennyezés okozta vízminőségi problémák ankét, — III. vízminőségi ós víztechnológiai konferencia. A legutóbb említett konferencián 300 hazai és 60 kül­földi résztvevő volt jelen. A nagyrendezvényeken meg­felelő ajánlásokat is kidolgoztak ós terjesztettek az ille­tékes főhatóságok eló. A munkabizottsági ós szakértői tevékenység több figyelemreméltó eredményt hozott, bár bővítésére még van lehetőség. A szakosztály szakoktatási tevékenysége szintén eredményes volt. A Szakosztály a közeljövő éveiben továbbra is napi­renden kívánja tartani az ipari vízgazdálkodás kor­szerűsítésének kérdéseit, továbbá a vízminőség-gaz­dálkodást. Rendezvényeivel a helyes tervezési és léte­sítési szemlélet kialakítására és elterjesztésére törekszik. Nemzetközi tekintélyünk elmélyítésére is igyekszik. V. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom