Hidrológiai Közlöny 1977 (57. évfolyam)

1. szám - Egyesületi és Műszaki hírek

Hidrológiai Közlöny 1977. 1. sz. 55 Egyesületi és műszaki hírek Rovatvezető: DR. VÁCÍÁS ISTVÁN A Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Terü­leti Szakosztálya és a Magyar Hidrológiai Társaság Pécsi Területi Szervezete 1976. június 8-án hidrológiai szakülést rendezett. A szakülésen a következő előadások kerültek sorra: Dr. Schmierter Antal : Repedezett, karsztosodé víz­tározók vízvezetési jellemzői. Sós Józsefné — dr. Kassai Miklós : A délkelet Dunántúl 10 000-es vízföldtani térképeinek bemutatása. Rókái László : A Tettye forrás hidrogeológiai védő­övezetének kijelölése. Horváth János : Áttekintés a keleti Mecsek hidro­geológiai viszonyairól. Pordán Sándor: Vízfeltárási lehetőségek Komló­Magyaregregy térségében. Koch László : A permi repedés és a triász karsztvíz kapcsolatának lehetősége, ós az alsó triász öszlet szerepe a bányavíz védelmében. A Békés megyei Területi Szervezet 1976. június 10-i Szarvason megrendezett előadó ülésén dr. Ravasz Tibor (Gödöllő) a növénytermelési rendszerek igényeiről ós az üzemi vízgazdálkodás megoldásairól tartott elő­adást. A Magyar Hidrológiai Társaság, a Magyar Agrár­tudományi Egyesület, valamint az Építőipari Tudomá­nyos Egyesület 1976. június 7 ós 11 között hazai ós kül­földi szakemberek részvételével tudományos konferen­ciát rendezett a hígtrágya kezeléséről és mezőgazdasági hasznosításáról. A konferenciát dr. Illés György, az Országos Vízügyi Hivatal elnökhelyettese, a Magyar Hidrológiai Társaság társelnöke nyitotta meg. A beér­kezett dolgozatokat a továbbiakban témacsoportokban ismertették és vitatták meg. A konferencián a követ­kező témacsoportokban került sor ismertetésre: I. Növényprodukciós témacsoport. Elnök: dr. Láng Géza, előadó és vitavezető: dr. Petrasovits Imre. II. A hígtrágya kezelés és hasznosítás technológiája ós létesítményei témacsoport. Elnök: Hegyi László. Előadó ós vitavezető: dr. Bartlia István. III. Közegészségügyi témacsoport. Elnök: dr. Bíró Zsigmond. Előadó ós vitavezető: dr. Pálinkás Lajos. IV. Állategészségügyi témacsoport. Elnök: dr. Kovács Ferenc. Előadó ós vitavezető: dr. Szovátay György. V. Vízminősógvédelmi ós környezetvédelmi téma­csoport. Elnök: dr. Benedek Pál. Előadó és vita vezető: dr. Stefanovits Pál. VI. Gazdasági témacsoport. Elnök: dr. Kiss Károly. Előadó és vitavezető: dr. Tóth Mihály. A konferencia értékelését ós ajánlásait Váncsa Jenő miniszterhelyettes, a Magyar Agrártudományi Egye­sület elnöke adta elő. Az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Szakosztály 1976. június 11-én tartott előadó ülésén Radványi Rudolf : „Környezetvédelem a területi vízgazdálkodásban" c. elő­adása hangzott el. Az előadó szólott a vízépítési munkák környezetalakító hatásáról, a települések, üdülő körze­tek környezetvédelmi igényéről és hatásáról, a víznek­levegőnek-talajnak szerepéről a vízikörnyezet kialakí­tásában. Kiemelten foglalkozott Budapest ós körzete, valamint Pest és Nógrád megye környezetvédelmi prob­lémáival. Felkért hozzászólók voltak: dr. Madas László, dr. Dömsödi Péter ós Takács Attila. A vitát Z,orkóczy Zoltán vezette. A Somogy megyei területi szervezet 1976. június 11-i, Kaposvárott megrendezett előadó ülésén Hosszú Ádám az V. ötéves terv vízügyi, műszaki fejlesztési feladatairól tartott előadást. A Szegedi Területi Szervezet 1976. június 15-i előadó ülésén dr. Iíerencsi György Hollandia vízműveiről tartott vetített képekkel kísért útibeszámoló előadást. A Szolnoki Területi Szervezet 1976. június 14-i klub­ülésén Karczagi Gábor : „Szemelvények Dél-Csehország vízgazdálkodásából" c. előadása hangzott el. A Magyar Hidrológiai Társaság 1976. június 16-én klubdélutánt rendezett, amelyen a Szovjetunióba szer­vezett tanulmányutakat ismertette. A klubdélutánon Faragó Agnes a moszkvai szennyvíztisztító telepről, Raum László Szibéria vízgazdálkodásáról, valamint a bratszki és irkutszki erőművekről, dr. Szabó Jenő Közép-Szibéria növény és állatvilágáról tartott ismer­tetést. A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, a Magyar Hidrológiai Társaság Hidrogeológiai Szakosztálya ós Pécsi Területi Szervezete 1976. június 17 és 20 között vándorgyűlést rendezett, előadásokkal és kirándulással egybekötve. A június 18-án Pécsett megtartott előadá­sok a következők voltak: Major Pál : A pécsi pincerendszerek hidrológiai vizs­gálata. Flőd Szaniszló : A nyugati Mecsek tektonikai viszo­nyai, barlang feltárási lehetőségek. Vass Béla : A mecseki barlangkutatás és a karsztvíz kitermelése. Lorberer Árpád : A Villányi hegység és környezetének hidrogeológiai viszonyai. Június 19-én kirándulás keretében került sor az Orfű­Kőlyuki karsztvíz kitermelő mű bemutatására. A Dunamenti Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat üzemi szervezete 1976. június 23-án Vácott rendezett előadó ülésén Faragó Ágnes a moszkvai szennyvíztisztító telep üzemét ismertette. Az 1975. óvi tanulmányút alapján. A Szentesi Körzeti Csoport 1976. június 23-án rende­zett előadó ülésén Puskás András Szentes város vízellá­tásának fejlődéséről ós távlati fejlesztési lehetőségeiről adott elő. A Tolna megyei Körzeti Csoport 1976. június 23-án előadást ós helyszíni bemutatót rendezett a Tolna-i szennyvíztelep ismertetése céljából ós az építés tapaszta­latainak megtárgyalására. Előadó volt: Nóvák Lajos. A Békés megyei Területi Szervezet 1975. június 25-ón Szarvason előadó ülést rendezett, amelyen a szarvasi hévíz pmgramot ismertette Juhász Gábor és Kun Attila. A Szegedi Területi Szervezet 1976. október 5-ón elő­adóülést rendezett, amelyen dr. Oroszlány István az üzemi vízrendezés új tervezési irányelveiről tartott előadást. Az előadó gyakorlati példákon keresztül iga­zolta az üzemi vízrendezés fontosságát ós rámutatott azokra a hátrányokra is, amelyet a helyes üzemi víz­rendezés elmaradása esetén érhetik nemcsak az üzemi gazdaságokat, hanem a népgazdaságot is. Az előadás­hoz dr. Komándi György (Gödöllő) ós dr. Csekő Géza (Gödöllő) felkórt hozzászólóként szólott hozzá. Ezt követően élénk vita alakult ki a nagy számban megje­lent vízügyi és mezőgazdasági gyakorlati szakemberek között. A Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztály 1976. október 6-án ,,Uj eredmények az öntözőcsatorna rendsze­rek berendezéseinek fejlesztésével és az öntözőcsatornák tervezésével kapcsolatban" címmel előadóülést rendezett. A fejlesztő munka főbb irányairól dr. Szigyártó Zoltán, az új kialakítású műtárgytípusokról Hörcher Ferenc adott elő. A Győri Területi Szervezet, a Soproni Területi Szerve­zet, az Eszakdunántúli Vízügyi Igazgatósággal közösen 1976. október 6 —8. között „környezetvédelem és Víz­gazdálkodás" címmel vándorgyűlést rendezett Sopron­ban. A vándorgyűlés megnyitóján dr. Gergely István, az Országos Vízügyi Hivatal elnöke, dr. Illés György, a Magyar Hidrológiai Társaság társelnöke ós Putz József a Győri Területi Szervezet elnöke szólt a hallga­tósághoz. Ezt követően a következő előadásokat refe­rálták : Schmidt Antal : Ujabb adatok a Duna magyarországi szakasza algáinak ismeretéhez. Dr. Tamásné Dvihally Zsuzsa—dr. Vágás István : Ár- és szennyvízhullámok okozta vízminőség változások.

Next

/
Oldalképek
Tartalom