Hidrológiai Közlöny 1975 (55. évfolyam)

6. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0<t>HUHaJibHbift opraH BeHrepcKoro rHapoJiorimecKoro OömecTBa Bulletin de la Société Hydrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungarian Hydrological Society Bolletino della Societa Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft A szerkesztésért felelős: ÖLLÖS GÉZA Szerkesztőség (PeaaKUHH — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest, V. ker., Kossuth Lajos tér 7—8., IV. 424. Teleíon: 121-470 Kiadja a Lapkiadó Vállalat, 1073 Budapest, Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. Levélcím: 1946. postafiók 393. F. k.: Siklósi Norbert Igazgató. 75.6.,4507 Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hlrlao Irodánál 1900 KHI (Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelző­számára Előfizetési díj félévre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft. Egyes szám ára D,— Ft. Megjelenik havonként. Külföldön ter­jeszti a „Kultúra" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, H—1389 Budapest, Postafiók 149. | Index: 25 374 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Péter Gábor: Víztisztítás tervezés a Mélyépítési Tervező Vállalatnál 233 Dr. Kolin László: A hazai mélységi vizek kezelé­sének szükségessége ós technológiája 236 Pálhidy Attila : Felszíni vizek kezelése ivóvíz cél­jára 245 Nagy Géza: Vízkezelés ipari célra 251 Pálhidy Attila—Sátorhelyi Tamás : Uszodák és strandfürdők vízgazdálkodása és vízkezelése 258 Oldal Sátorhelyi Tamás: MÉLYÉPTERV által kül­földre tervezett vízkezelő berendezések 263 Kerese János : A víztisztítási technológiák üzem­irányításának fejlődése 266 Tóth István : A MÉLYÉPTERV együttműködése a vízgépészeti gyártó cégekkel; gyártmányterv program 273 Egyesületi ós Műszaki hírek 275, 276 Könyvismertetés 244, 257, 262 Címkép : Taybeh-i (Libanon) regionális vízmű központi épülete Fotó: MÉLYÉPTERV, Sátorhelyi Tamás Ha 0ÖA03KKe: U,eHtnpaAbnoe 3damie peeiWHaAbHOÜ cucmeMbi eodocitadíKeHua e Taűöex (JlueaH) Titelbild : Zentralgebäude der Regional-Wasserversorgung Taybeh (Libanon) Cover picture : Center of the Taybeh Regional Water Works ( Libanon )

Next

/
Oldalképek
Tartalom