Hidrológiai Közlöny 1973 (53. évfolyam)

11. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0(J)HmiaJibHbiíi opraH BeHrepcKoro ruflpoJiorii'iecKoro OGiiiecTBa Bulletin de la Société Hydrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungarian Hydrological Society Bolletino della Societa Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PeflaKUHfl — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker., Kossuth Lajos tér 6- 8. IV. 424 Telefon: 121-470 Főszerkesztő címe: 1114 Budapest XI., Eszék u. 13—15. Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke ANDRIKOVICS SÁNDOR • AUJESZKY GÉZA • BECKER KÁROLY • BÉKÉSI JÁNOS (szerkesztő) BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD • BOGÁRDI JÁNOS • BORZA DEZSŐNÉ • BOZÓKY-SZESZICH KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSANÁDY MIHÁLY - CSERJÉS MÁTYÁS • CSERMÁK BÉLA CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ • GYÖRGY ISTVÁN • HAJDÚ GYÖRGY • HERÉDY SÁNDOR HOLLÓ ISTVÁN • HORTOBÁGYI TIBOR • HORVÁTH JÓZSEF • IHRIG DÉNES • ILLÉS GYÖRGY IVICSICS LAJOS • JUHÁSZ JÓZSEF • KARÁCSONYI SÁNDOR • KOVÁCS GYÖRGY • KOZÁK MIKLÓS KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES • LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MUCSY GYÖRGY • NAGY L.DÉNES • NÁVRÁDY HUGÓ • NÉMETH BERTALAN • OROSZLÁNY ISTVÁN PAP ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • RÁCZ TAMÁS • SALAMIN PÁL • SELLYEY GYULA • SZALAI GYÖRGY • SZALONTAI GERGELY • SZEKRÉNYI BÉLA • TÓTH MIHÁLY • VÁGÁS ISTVÁN (szerkesztő) • VAJDA JÓZSEF • VARGA JENŐ • VARRÓ ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF • ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK Oldal Dr. Karácsonyi Sándor: Kutak ós kapcsolódó víz­művek gázosságának problémája 473 Dr. Korim Kálmán: A Kisalföld hévizei az újabb kutatások tükrében 492 Dr. Goda László: Mennyi idő alatt hull le az átlagos évi csapadék 501 Dr. Zsuffa István: A Duna bajai szelvényében 1971/72 telén végzett jégmérések 604 Oldal Dulovics Dezső: A műanyagtöltésű biológiai csepeg­tetőtest alkalmazásának technológiai lehetősé­gei 509 Dr. Oláh János: A szerves törmelék kilúgozódása, benépesülése és stabilizációja a detrituszfor­málódás folyamatában: a detritusz mennyisége és tápértéke a Balatonban 514 Egyesületi és Műszaki Hírek 500, 513 Könyvismertetés 508 Címkép: Vízkutató fúrás Foto: Dr. Juhász József Ha oóAojKKe: CKSOJK UHÜ DNN uccAedoeamiH eodu Titelbild: Wasser-Schürfbohrung Cover photo: Water exploration by boring I Index: 25.374 | „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9—11. Levélcím: 1906, postafiók 223. Telefon: 221-293. F. k.: Siklósi Norbert igazgató. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál 1900 KHI (Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint át­utalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft. Egyes szám ára 9,— Ft. Megjelenik havonként. Külföldön terjeszti a „Kultúra" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, H—1389 Budapest, Postafiók 149. 73. 11., 1476 Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povámy Jenő

Next

/
Oldalképek
Tartalom