Hidrológiai Közlöny 1973 (53. évfolyam)

5. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJ A 0(f>Huna.nbHbiH opran BeHrepcKoro riiApojionmecKoro OCmecTBa Bulletin de la Société Hydrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungarian Hydrological Society Boiletino della Societa Idrologica Ungherese i Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PenaKUHfl — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker., Szabadság tér 17. I. 136 Telefon: 121-470 Főszerkesztő címe: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke ANDRIKOVICS SÁNDOR • AUJESZKY GÉZA • BECKER KÁROLY • BÉKÉSI JÁNOS (szerkesztő) BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD • BOGÁRDI JÁNOS • BORZA DEZSŐNÉ • BOZÓKY-SZESZICH KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSANÁDY MIHÁLY • CSERJÉS MÁTYÁS • CSERMÁK BÉLA • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF . DOBOS ALAJOS • EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ • GYÖRGY ISTVÁN • HAJDÚ GYÖRGY • HERÉDY SÁNDOR • HOLLÓ ISTVÁN • HORTOBÁGYI TIBOR • HORVÁTH JÓZSEF • IHRIG DÉNES • ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JUHÁSZ JÓZSEF • KARÁCSONYI SÁNDOR • KOVÁCS GYÖRGY • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES • LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR MAJORLAKI JÓZSEF • MUCSY GYÖRGY • NAGY L. DÉNES • NÁVRÁDY HUGÓ • NÉMETH BERTALAN OROSZLÁNY ISTVÁN • PAP ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • RÁCZ TAMÁS • SALAMIN PÁL • SCHMIDT E. RÓBERT • SELLYEY GYULA • SZALAI GYÖRGY • SZALONTAI GERGELY • SZEKRÉNYI BÉLA • TÓTH MIHÁLY • VÁGÁS ISTVÁN (szerkesztő) • VAJDA JÓZSEF • VARGA JENŐ • VARRÓ ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF • ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZEK Oldal Dr. V. Nagy Imre—dr. Reimann József: A Bala­ton-tó átlagos havi vízállásának előrejelzése információ-elméleti alapon 209 Dr. Vitális György—Hegyi Istvánná: Hidrotermális és metaszomatikus jelenségek a Dunai andezit­hegységgel határos mészkőterületeken 213 Dr. Gáspár Zoltán: Lehetőség öntözővízkószlet-gaz­dálkodásunk hatékonyságának növelésére . . . 222 Dr. Székely Ferenc: A talajvíz függőleges vízforgal­mának és a szivárgási paramétereknek meghatá­rozása talajvízószlelósi adatok alapján 229 Oldal Gerö Györgyné: A vízgazdálkodási ágazat bór- ós jö­vedelemszabályozási rendszere 235 Boga T. László: Árvizek 1970 tavaszán Romániá­ban 242 Tirvol László: Mélyfúrású kutak korszerű megszün­tetése 247 Nemzetközi Hidrológiai Decennium hírei 255 Egyesületi és Műszaki Hírek 212, 228, 234, 254 Könyvismertetés 221, 241, 246 Címkép: A víz, mint környezeti tényező Fotó: Kolldth Mária Ha oÖAOJicKe: Boda, KÜK (ßanmop OKpyytcawufeü cpedu Titelbild: Das Wasser als Umweltjaktor Cover picture: Water as an environmental factor | Indes: 25.374 | „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin kőrút 9—11. Levélcím: 1806, postafiók 223. Telefon: 221-203. F. k.: Siklósi Norbert igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Fosta hírlapüzleteiben és a Fosta Központi Hírlap Irodánál 1900 KHI (Budapest V., József nádor tér 1.)közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft. Egyes szám ára 9,— Ft. Megjelenik havonként. 78. 5.,765 Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő

Next

/
Oldalképek
Tartalom