Hidrológiai Közlöny 1973 (53. évfolyam)

4. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0(J)HUHaJibHbiH opraH BeHrepcKoro THApojionmecKoro OömecTBa Bulletin de la Société Hydrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungarian Hydrological Society Bolletino della Societa Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLÓS GÉZA Szerkesztőség (PenaKUHH — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker., Szabadság tér 17. I. 136 Telefon: 121-470 Főszerkesztő cime: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke ANDRIKOVICS SÁNDOR • AÜJESZKY GÉZA • BECKER KÁROLY • BÉKÉSI JÁNOS (szerkosztő) BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD • BORZA DEZSŐNÉ • BOZÓKY-SZESZICH KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSANÁDY MIHÁLY • CSERJÉS MÁTYÁS • CSERMÁK BÉLA - CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ • GYÖRGY ISTVÁN • HAJDÚ GYÖRGY • HERÉDYSÁNDOR • HOLLÓ ISTVÁN • HORTOBÁGYI TIBOR • HORVÁTH JÓZSEF • IHRIG DÉNES • ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JUHÁSZ JÓZSEF KARÁCSONYI SÁNDOR • KOVÁCS GYÖRGY • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES • LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR - MAJORLAKI JÓZSEF MUCSY GYÖRGY • NAGY L. DÉNES • NÁVRÁDY HUGÓ • NÉMETH BERTALAN • OROSZLÁNY ISTVÁN PAP ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • RÁCZ TAMÁS • SCHMIDT E. RÓBERT • SELLYEY GYULA SZALAI GYÖRGY • SZALONTAI GERGELY • SZEKRÉNYI BÉLA - TÓTH MIHÁLY • VÁGÁS ISTVÁN (szerkesztő) • VAJDA JÓZSEF • VARGA JENŐ • VARRÓ ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF • ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK Oldal Békési János: OVH Vízkészletgazdálkodási Köz­pont tevékenységéről 145 Kárkus Pál: A Balatonból elhasználható vízmeny ­nyiség és a Sió levezetőkópessóge közötti ösz­szefüggés 148 Bosznay Miklós: A Fertő tó vízháztartási kutatá­sainak eddigi eredményei 157 Bogárdi István—Némethy László: Hidrológiai vizsgálat a Felső-Tisza árvízvédelmi rendszeré­ben 166 Csanádi Lajosné—Major László: A vízgazdálkodás hosszú távú tervezésének módszertani prob­lémáiról 174 Oldal Urbancsek János: Magyarország rétegvíztározói 180 Juhász József: A kitermelhető sztatikus víz­készlet 187 Varró Lászlóné— Fetter Géza: A Debreceni Vízmű hidrogeológiai védőidoma 196 Antal Tivadar: Nagy sótartalmú tisztított szenny­vizek keletkezése és elhelyezése 201 Egyesületi és Műszaki Hírek 156, 165, 173, 179, 200, 206 Könyvismertetés 195 Címkép: Balaton Foto: MTI Ha oÓAOJKKe: EaAamon Cover photo: Balaton Titelbild: Balaton | Index; 25.374 | „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin kőrút 9—11. Levélcím: 1906, postafiók 223. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál 1900 EHI (Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a EHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft. Egyes szám ára 9,— Ft. Megjelenik havonként. 78. 4., 442 Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő

Next

/
Oldalképek
Tartalom