Hidrológiai Közlöny 1970 (50. évfolyam)

7. szám - Egyesületi és Műszaki hírek

334 Hidrológiai Közlöny 1970. 7. Sá. Egyesületi és műszaki hírek désekről az 1969. évi tokiói szimpozion alapján számolt be. Az első előadás a kutak fajlagos vízhozam adatainak értékelésével, a karotázs-mérések és a nyugalmi víz­szin észlelések adataival foglalkozott. A második előadás a felszín alatti vizekkel való gazdálkodás fejlesztési irány­elveit, a készletszámítási módszereket és a védőidom meghatározási kérdéseket tárgyalta. Szólott a Szeged, Szarvas, Makó, Hódmezővásárhely, Orosháza, Nagykörös, Békéscsaba és Kiskunfélegyháza városok vízművei ré­szére tett védőidom javaslatokról. A harmadik előadás a szakmai anyagon kívül az előadó tanulmányúti beszá­molójának főbb pontjait is magában foglalta. A Békésmegyei Csoport 1970. március 19-én Békés­csabán előadó ülést rendezett, amelyen Bélteky bajos a hévízkutatás és hasznosítása Békés megyei legújabb lehe­tőségeiről adott elő. Az előadást dr. Urbancsek János és tlr. Korim Kálmán hozzászólásai egészítették ki. A Debreceni Csoport 1970. március 20-i előadó ülésén Szarvas Ferenc (OVH) a biotechnika vízépítési szerepéről adott elő. A Vízkémiai és Víztechnológiai Szakosztály 1970. már­cius 20-i előadó ülésén Bulkay Lajos a derítő berendezések technológiai jellemzőit tárgyalt a előadásában. Az előadó bemutatta a derítő berendezések típusait, ezek alkal­mazási területét ós gazdaságossági viszonyait. Megálla­pításokat tett a hazai derítő berendezések összehason­lító vizsgálataival kapcsolatosan. A Soproni Csoport 1970. március 24-i előadó ülésén Smuk Antal a Fertő madárvilágáról tartott előadást. A Középilunántúli Csoport „Alba Hegia" Karszt és Barlangkutató Csoportja 1970. március 25-én Székes­fehérvárott B7.ámolt be, az 1969. évben végzett munkájáról. A csoport általános tevékenységét Kovács András fog­lalta össze, a vízfestés- és karszthidrológiai megfigyelések­ről Pék József számolt be, míg a műszerfejlesztésről ós an­nak gyakorlati alkalmazásáról Zentai Ferenc adott is­mertetést. A Szennyvíz Szakosztály 1970. március 25-i vita­iilósón Kerese János a szennyvíztisztítási technológiák által felvetett szabályozás-technikai problémákról, Bik­falvi István pedig az impulzus üzemű szabályozásról, mint újszerű szabályozás-technikai eljárásról adott elő. Az első előadás előadója bemutatta a legjellegzetesebb szennyvíztisztítási technológiák műszerezett folyamat ábráit. Kimutatta, hogy a szabályozások lényegüket tekintve a tartályreaktorok koncentráció szabályozása­ként kezelhetők, A második előadás ismertette a kétállású szabályozók alapvető előnyeit, eredményeit és fejleszt­hetőségét. Műszaki ós gazdasági párhuzamot vont a hagyományos eljárások ós az impulzus üzemű szabályo­zók között. A vitaülós vitavezetője <lr. Herédy Sándor volt, felkért hozzászólókónt Bilim Anna szólt hozzá az elhangzottakhoz. A Tatabányai Csoport két szakosztálya 1970. március 26-án előadóülést rendezett, amelyen Nyilassy Miklós a vízderítés szervetlen eredetű segédanyagokkal történő javí­tásáról tartott előadást. Az előadáshoz felkért hozzá­szólóként Timár Mátyás szólott hozzá. A Szolnoki Csoport a Szolnok megyei Műszaki Hetek keretében 1970. április 7-ón előadóülést rendezett, ame­lyen Nemes Gerzson a városiasodás vízgazdálkodási vo­natkozásairól, Szabó Sándor a vízellátás és csatornázás Szolnok város területi múltjáról, jelenéről ós jövőjéről, Polgár László pedig Szolnok város árvízvédelmének, vala­mint a Tisza és Zagyva folyók szabályozásának fejlő­déséről adott elő. A Pécsi Csoport 1970. április 7-i vitaülósén a Karasica­tározó rendszerének hidrológiai méretezéséről tartott elő­adássorozaton belül Török László az évszakos és éves tá­rozómedencék méretezéséről, dr. Zsuffa István pedig a többéves kiegyenlítésű tározók méretezéséről tartott elő­adást. Mindkét előadás figyelembevette a vízigény idő­beli változását ós annak valószínűségi alakulását. A Soproni Csoport 1970. április 7-én helyszíni bejá­rást és szemlét tartott a soproni szenny víz-főcsatorna és tisztítótelep építésénél. A bejárást Szekér Lajos vezette. A Szegedi Csoport 1970. április 8-án tartott előadóülé­sén a tiszántúli talajvízjárás számítógépes vizsgálatáról adott elő Winter János ós Kontúr István. Az előadók szólottak a talajvízjárás valószínűségi jellemzéséről, előrejelzéséről ós a számítógépes eljárásokról. Bemutat­ták a periódus vizsgálatok módszerét és eredményeit. A Debreceni Csoport 1970. április 10-i előadóülésén Zalánffy László útiélmény-beszámolót tartott Montreal, Newyork ós a Niagara-vízesés környékén szerzett víz­ügyi tapasztalatairól. A beszámolót színes diafilmek ve­títése kísérte. A Szennyvíz Szakosztály 1970. április 10-i ülésén a „Falukörzet központok szennyvízelvezetése" című országos tervpályázat eredményének ismertetésére és a pályáza­tok bemutatására került, sor. Az ülést Elek Zoltán, a Magyar Hidrológiai Társaság főtitkára vezette. Az is­mertetéseket tartotta: dr. Herédy Sándor ós Bertók László. A Vízkémiai és Víztechnológiai Szakosztály 1970. áp­rilis 13-i előadóülésén Csanády Mihály a hazai felszíni­vizek réz és cinktartalmának meghatározásáról és a meg­határozások eredményéről tartott előadást. A Vízgazdálkodási Szakosztály 1970. április 14-i elő­adóülésén Hock Béla a vízminőségi mérlegről adott elő. Előadásában foglalkozott a mérleg-elv vízminőségi vál­toztatásával, a szennyvízzel való terhelhetőség megha­tározásával, valamint a vízminőségi mérleg elkészítésé­hez szükséges vizsgálatokkal. A Borsodi Csoport 1970. április 14-i előadóülésén GY. Molnár László ós Szabó Márton tanulmányúti beszámo­lót tartott a Szovjetunió öntözéseiről. A Bajai Csoport 1970. április 15-i előadóülésen Buda­vári Kurt az öntözés helyzetéről és fejlesztési lehetőségeiről, valamint az öntözéses szaktanácsadás feladatairól tar­tott előadást. Ismertette azokat az új koncepciókat, amelyeket a fejlett, élelmiszertermelő nagyüzemi mező­gazdaság vízügyi feladatai megoldására dolgoztak ki. Az Ifjúsági Csoport 1970. április 15-i ülésén diploma­terv-ismertetés keretében lteicli Gyula a kisújszállási ve­gyes csővezetékű esőztető öntözőfürt tervét, Varga István pedig a hidraulikus vezérlésű automatikus vízszinttartó szerkezetek tervét ismertette. A Győri Csoport 1970. április 20-án ünnepi ülést ren­dezett, amelyen Bencsik Béla felszabadulásunk 25. év­fordulójáról emlékezett meg. A megemlékezést Szilvássy Zoltán: „Vízépítési földmunkák anyagának időbeli vál­tozásai" ós Varrók Endre: „Árvízvédelmi töltések védőké­pessége" c. előadása követte. A Vízépítőipari Szakosztály 1970. április 20-i előadó­ülésén Sas vári Illés a vízépítőipar fejlesztésének közgazda­sági problémáiról tartott előadást. A Vízellátási és Hidrogeológiai Szakosztály 1970. áp­rilis 21-i előadóülésén a mátraaljai víztelenítések tárgy­körében Fekete Sándor, Halász Béla, Székely Ferenc ós dr. Kesserű Zsolt tartott előadást. Az első előadás a kül­fejtés víztelenítésének tíz éves tapasztalatait összegezte. A második a víztelenítés hatásának V1TUKI kutatóállo­mási vizsgálatával foglalkozott. A harmadik előadás az analóg számítógép alkalmazásának eredményeiről szó­lott, és bemutatta a vízszínsüllyesztós regionális hatásá­nak vizsgálatában elért eredményeket. A negyedik elő­adás a vízszínsüllyedés következtében előálló talajsül­lyedésről szólott. A Soproni Csoport az Építőipari Tudományos Egyesü­lettel közösen 1970. április 21-én előadóülést rendezett, amelyen Köves László és Szabó Levente a soproni távfű­tések rendszerének vizlágyitási problémáival foglalko­zott. A Bajai Csoport 1970. április 29-i előadóülésén Tra­viezky Albert a Szovjetunió nagy vízgazdálkodási léte­sítményeiről tartott előadást. A Szennyvíz Szakosztály 1970. április 29-i vitaülósén dr. Illés István a biológiai szennyvíztisztítási eljárások összehasonlításáról, dr. Szabó László pedig az olajos vi­zek különböző módszerekkel végzett tisztításának tapasz­talatairól tartott előadást. Mindkét előadó foglalkozott a műszaki szempontokon túlmenően a vázolt eljárások eredményeinek gazdaságossági vonatkozásaival is. Dr. Öllős Géza 1970. 1970. február 4-én a Pozsonyi Műszaki Egyetemen „A víztisztítástechnológia jövőbeni alakulása a nyersvíz minőség függvényében" címmel elő­adást tartott. V.I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom