Hidrológiai Közlöny 1970 (50. évfolyam)

6. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA OtJwuHajibHuil opraH BeHrepKOro rHflpojiorimecKoro OSmeCTBa Bulletin de la Société Hydrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungárián Hydrological Society Bollettino della Societa Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellscliaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PenaKUHH — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker., Szabadság tér 17. I. 136 Telefon: 121-470 Főszerkesztő címe: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA • AUJESZKY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN • BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKY SZ. KÁROLY - BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CERMÁK BÉLA CSERJÉS MÁTYÁS • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF . DOBOS ALAJOS • ELEK ZOLTÁN EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • FODOR PÉTER • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN • HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR • IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF • KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • SCHMIDT E. RÓBERT • SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA . SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • VAJDA JÓZSEF . VARRÓ ISTVÁN • VÁGÁS ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF • ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK Oldal Dr. Schréter Zoltán 241 Boronkai Pál 243 Dr. Barla István: Hidrogeokómíai vizsgálatok a To­kaji-hegységből 244 Gaál László: Magas sótartalmú hévizek komplex hasznosítása 255 Dr. Lipták Ferenc: Az esőztető szórófejekkel ki­adott csapadék területi eloszlásának jellemzése 261 Oldal Dr. Péchy László—dr. Sági Mihály: Szerves vegy­ipari szennyvizek tisztítása oxidációs úton .... 272 Dr. Kádár László: A szennyvizek elkeveredése fo­lyóban 278 Kerese János—Bikfalvi István: Irányítástechnika a víz- és szennyvíztisztítás területén 286 Nemzetközi Hidrológiai Decennium hírei 288 Egyesületi és Műszaki hírek 260, 271 Könyvismertetés 277, 287 Címkép: Tiszai árvíz Szegednél, 1970 Fotó: Dr. Somogyi Károlyné Ha oöAoxcKe: IloeodoK peiui Tuca y eopdda Ceeed, 1770 Titelbild: Theiss-Hochtvasser bei Szeged, 1970 Cover picture: Flood on the Tisza river at Szeged, 1970 | Index: 25,374 „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató 70.6.,12111 — Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850 vagy bármely postahivatalban Előfizetési díj: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft, egyes száin ára: 9,— Ft. Megjelenik havonként. Csekkszámlaszám: egyéni 81 254, közületi 61 066 vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlájára

Next

/
Oldalképek
Tartalom