Hidrológiai Közlöny 1970 (50. évfolyam)

12. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJ A 0(J)HunajibHbiií opraH BenrepcKoro rnapojiornqecKoro OSmecTBa Bulletin de la Société Hydrologique de la Hongrie ' Official Journal of the Hungárián Hydrological Society Bollettino della Societa Idrologica üngherese ] Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PeaaKUHH — Redaktion — Redaction)' Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker., Szabadság tér 17. I. 136 Telefon: 121-470 Főszerkesztő címe: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA • AUJESZKY LÁSZLÓ . BAKONYI IVÁN • BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKY SZ. KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CERMÁK BÉLA CSERJÉS MÁTYÁS • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • ELEK ZOLTÁN EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY . FODOR PÉTER • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN • HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR • IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF • KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • SCHMIDT E. RÓBERT • SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • VAJDA JÓZSEF • VARRÓ ISTVÁN • VÁGÁS ISTVÁN - VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF • ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZEK oldal Dr. Bogárdi János : A lebegtetett hordalókszállítás általános egyenletei 529 Dóra Tibor: A Kiskörei tározó vízgazdálkodási szerepe 537 Galli László : Kötött talajok minősítése a vízépítés­ben 543 Hock Béla : A vízminőségi mérleg 553 oldal Dr. Balogh János — dr. Petrasovits Imre : Evapo­transzspiráeiós állomáshálózat ós mérési ada­taik felhasználása 560 Dr. Némedi László —dr. Török Piroska : A buda­pesti fürdők bakteriológiai vizsgálata 567 Egyesületi és Műszaki Hírek 559, 576 Címkép : Fények a Dunán Fotó: Görbe Ferenc Ha OÖAOJKKE: OZHU na flyuae Titelbild : Lichter an der Donau Cover picture : Rejlections on the Danube Index: 25,374 „HIDROLÖGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin kőrút 9—11. Telefon: 221-293 Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató 70. 13257 Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850) vagy bármely postahivatalban. Előfizetési díj: félévre 54,—Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára: 9,—Ft, Megjelenik havonként. Csekkszámlaszám: egyéni 61.254, közületi 61.066 vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlájára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom