Hidrológiai Közlöny 1970 (50. évfolyam)

9. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0(J)HUHanbnufl opraH BeHrepcKoro rH/ipojiorHiecKoro OömecTBa Bulletin de la Sociétó Hydrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungárián Hydrological Society Bollettino della Soeieta Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PenaKUHH — Redaktion — Itedaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker.. Szabadság tér 17. I. 18(1 Telefon: 121-470 Főszerkesztő címe: Budapest XI., Eszék u. IS—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA • AUJESZKY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN • BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKY SZ. KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CERMÁK BÉLA CSERJÉS MÁTYÁS • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • ELEK ZOLTÁN EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • FODOR PÉTER • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN • HERÉDY SÁNDOR . HORTOBÁGYI TIBOR • IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF • KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD - SCHMIDT E. RÓBERT • SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • VAJDA JÓZSEF . VARRÓ ISTVÁN • VÁGÁS ISTVÁN • VITÁLTS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF • ZSUFFA ISTVÁN TARTAL0MJEGYZÉK oldal Takács István : A Kiskörei Vízlépcső hidrológiai elő­munkálatai 385 Dr. Szarvas Ferenc: A biotechnika jelentősége ós szerepe a vízépítésben 395 Dr. Vágás István: Önszabályozó átfolyásos rend­szer-láncolatok valószínűségi jellemzése 406 Potoczky Ottó—Dr. Starosolszky Ödön: Szegmens fel­vízszinszabályozó zsilip hidraulikai vizsgálata 416 Rikfalvi István: Irányítástechnika a víz- és szenny­víztisztítás területén 419 oldal Vízkémiai ós vízbiológiai laboratóriumi gyakorla­tok a vízellátás és csatornázás oktatásában ... 421 Karliczky Károly: A tározókból termelhető ivóvíz íz- ós szagtalanítása 423 Dr. Lengyel Anna: A szennyvizek és szenny víz­iszap humán parazitológiai vonatkozásai .... 427 Nemzetközi Hidrológiai Decennium Hírei . . . 415, 422 Egyesületi és Műszaki Hírek 405, 420 Könyvismertetés 394, 426 Címkép: Szilvásváradi karszt forrás gyűjtő tárója Fotó: FTV, Dr. Juranits Miklós •Ha oöAowKe: Ko/iAeKmopubiü őacceűn Kapcmoeozo ttcmoiHUKa e c. CuAeameapad Titelbild: Sammelstollen der Karstquelle bei Szilvásvárad Cover picture: Collecting shaft of the karstic spring at Szilvásvárad Index: 25,847 „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin kOrút 8—11. Telefon: 221-293 Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató 70. 12748 Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 18. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850) vagy bármely postahivatalban. Előfizetési dfj: fél évre 54,—Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára: 9,—Ft. Megjelenik havonként. Csekkszámlaszám: egyéni 61.254, közületi 61.066 vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlájára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom