Hidrológiai Közlöny 1970 (50. évfolyam)

1. szám

HIDROLOGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0<|>imnajibHbiií opraH BcHrepKoro rn^pojionmecKoro Oőinecma Bulletin de la Société Hydrologique de ]a Hongrie Official Journal of the Hungárián Hydrologieal Society Bollettino della Societa Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologisehen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PeflaunHH — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker., Szabadság tér 17. I. 136 Telefon: 121-470 Főszerkesztő címe: Budapest XI,, Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA • AUJESZIvY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN • BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKYSZ. KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CERMÁK BÉLA CSERJÉS MÁTYÁS • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • ELEK ZOLTÁN EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • FODOR PÉTER • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN • HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR • IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF • KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • SCHMIDT E. RÓBERT - SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN . VAJDA JÓZSEF • VARRÓ ISTVÁN • VÁGÁS ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF • ZSUFFA ISTVÁN TARTA10 Oldal Dr. öllős Oéza: A lassúszűrő szerepe a víztisztítás területén 1 Dr. Hankó Zoltán—Akantisz Zsuzsanna: A Kiskörei vízlépcső tengelyelhelyezése és általános elren­dezése : • • ' : Dr. Filep György: Szikes és sós öntözővizek javítá­sának elvi alapjai 24 Winter János: Talaj vízjárások jellemző paramé­terei közti kapcsolatok vizsgálata 31 MJEGYZÉK Oldal Dr. Starosolszky Ödön: Gondolatok a diffúziós és a jégjelenségek kismintavizsgálatáról 36 Dr. Cziráky József: Jelentés az Országos Balneoló­giai Kutató Intézet Hidrogeológiai Osztályá­nak 1963—65. években végzett vidéki ásvány­és gyógyvizekkel kapcsolatos vízhozam ós hő­mérséklet méréseiről. I. rész 39 Egyesületi és Műszaki Hírek 12, 30, 35, 38, 45 Címkép: Szovjet gyártmányú drénárokásó-gép a Zalaegerszegi Állami Gazdaság területén Fotó: Dr. Szabó László Ha oöMMCKe: HameoKonamejib ÖAH dpen coeemcKoeo meomoeneHUH e coexo3e 3aAaezepcee Titelbild: Sowjetische Dránschürfmaschine im Gelánde des Staatsguts Zalaegerszeg Cover picture: Diteh excavator of Sowiet manufacture on the state farm at Zalaegerszeg | Index: 25,374 „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin kőrút 9—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató 70.1.,11075 — Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. V.: Povárey Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850) vagy bármely postahivatalban Előfizetési díj: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára: 9,— Ft. Megjelenik havonként. Csekkszámlaszám: egyéni 61 254, közületi 61 066 vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlájára

Next

/
Oldalképek
Tartalom