Hidrológiai Közlöny 1970 (50. évfolyam)

1. szám - Dr. Öllős Géza: A lassúszűrő szerepe a víztisztítás területén

HIDROLOGIAI KÖZLÖNY 50. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1—48. oldal Budapest, 1970. január VÍZELLÁTÁS A lassúszűrő szerepe a víztisztítás területén" Dr. ÖLIÜS G É 7. A** a műszaki tudományok kandidátusa 1. Bevezetés A homok, mint szemcsés közeg víztisztítástechno­lógiában betöltött szerepét a következő szűrési alapesetek érzékeltetik: A ) Gyorsszűrés B) Lassúszűrés I Parti rétegbe való beszivárgás Talaj vízdúsítás Mesterséges ^ Lassúszűrő A következőkben a lassúszűréssel, ezen belül is csupán a mesterséges úton létrehozott lassúszűrő­vel foglalkozunk. A lassúszűrés csoportjába tartozó különböző szűrési folyamatok sok vonatkozásban hasonlók egymáshoz. Közös vonásuk, hogy céljukat minden esetben a fizikai, kémiai és biológiai — nagyon is összetett — folyamatok egyidejű hatása révén érik el. A szűrőközeg biotóp. Alapvető eltérés közöttük az, hogy míg a parti rétegbe való beszivárgás és a talaj vízdúsítás eseté­ben a szűrési folyamat közben a víz nemcsak tisztul, de a talaj geológiai viszonyai, a talaj öntisztító­képességének esetleges túllépése miatt a vízbe újabb szennyezőanyagok (pl. vas-, mangán-ionok, hidrogénkarbonát-ionok) is rendszerint bekerül­nek, addig a mesterséges úton létesített — meg­felelően megválasztott anyagú — lassúszűrőréteg tisztítási folyamata könnyebben tartható kézben. A nyersvíz minősége a parti rétegbe való beszi­várgásnál alakul a legszeszélyesebben a talajvíz­dúsításnál kedvezőbb. (Itt a nyersvíz kisebb­nagyobb mértékben már előtisztított). A lassú­szűrőnél a legkedvezőbb. (Itt igényesebb az elő­kezelés .) A szűrési időtartam — a tartózkodási idő — a lassúszűrőben az egyéb lassúszűrési tisztítási folyamatokéhoz viszonyítva, lényegesen rövidebb. * A tanulmány a szerző ENSZ (WHO) nyugat-euró­pai ösztöndíjas tanulmányútja alapján készült. ** Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest. 2. A lassúszűrő tisztítási íolyamáta A lassúszűrés célja elsősorban a vízbeli szusz­pendált állapotú kolloidális és a víz minőségét rontó oldott anyagok eltávolítása, továbbá a víz lehetőleg teljes mértékű csírátlanítása. Ezek az anyagok rend­szerint a víz előtisztítása (pl. kémiai kezelés, ülepí­tés, gyorsszűrés) után maradnak vissza a lasú­szűrőre kerülő vízben. A szennyezőanyagok le­hetnek : a) élő anyagok (pl. alga, baktérium, protozoa, vírus), b) élettelen — szerves (pl. elhalt növényi, állati szervezetek, humusz, oldott szerves anyagok, mikroszennyező­anyagok), — szervetlen (pl. karbonát-csapadékok, hidroxid­pelyhek, foszfát, nitrát, mikroszennyezőanyagok). A lassúszűrőréteget rendszerint mintegy 0,3— 0,7 mm 0-jű homokszemcsék alkotják. Ez a szemcsetartomány néha jelentősen nagyobb (pl. a zürichi vízműveknél 0,2—2 mm), a szűrendő víz minőségének megfelelően célszerű tapasztalat alap­ján megválasztani. A szűrési sebesség 0,2 m/óra nagyságrendű. Ennek megválasztása a szűrő műkö­dését elég érzékenyen befolyásolja. A sebesség növe­lésekor a biológiai hártya könnyen áttörik, az inerciaerők fokozódása inhomogén áteresztőképes­ségű beszivárgási keresztmetszethez, a víz szeny­nyezőanyagainak a szűrőn való átjutásához ve­zethet. A szűrés hatásfokát elsődlegesen befolyásoló tényezők közül a réteg szemcséi és a kiszűrendő anyagok méretének nagyságrendje közötti kapcso­latra utalunk (1. ábra). Itt a baktérium és valamely pehely méretét a 0,5 mm nagyságrendű szűrő szemcseátmérővel, ill. hézagmérettel célszerű össze­hasonlítani. Ha a szűrést csupán fizikai folyamat­nak tekintenénk ezek a parányi anyagi részecskék a vízből aligha lennének eltávolíthatók, hiszen azok a hézagrendszeren át a mozgó vízzel együtt átjutnának a szűrőrétegen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom