Hidrológiai Közlöny 1969 (49. évfolyam)

5. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 04»HUHajibHbiK opraH BeHrepcKoro rHflpojionmecKoro OSmecTBa Bulletin de la Société Hydrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungárián Hydrological Society Bollettino della Societa Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PenaxuMfl — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker.. Szabadság tér 17. I. 136 Telefon: 121-470 Főszerkesztő cime: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS a Szerkesztő Bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA • AUJESZKY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN • BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKY SZ. KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CSERMÁK BÉLA CSERJÉS MÁTYÁS • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF . DOBOS ALAJOS • ELEK ZOLTÁN EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • FODOR PÉTER • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN • HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR • IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF • KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • RÓNAI ANDRÁS • SCHMIDT E. RÓBERT • SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • VAJDA JÓZSEF • VARRÓ ISTVÁN • VÁGÁS ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK Oldal Dr. Szigyártó Zoltán: A rendszeres hajózás hatása a Keleti-főcsatorna öntözővízelosztó üzemére ... 193 Dr. Zsuffa István: Az árvízcsökkentő tározók hidro­lógiai kérdései 200 Csekö Géza: Esőztető szórófejek vízsugarának sugár­végi cseppenergiája 211 Borbély József: Optikai feszültségmérő eljárás beve­zetése a hazai vízépítési gyakorlatba 215 Oldal Dr. Jámbor Ottó: Vertikális mezoplankton vizsgála­tok tanulságai a Mátravidéki Hőerőmű hűtő­taván 223 Matyi Szabó Ferenc: Bányabeli vízmű létesítése Ba­linkabányán 235 Egyesületi és Műszaki Hírek 239 Könyvismertetés 199, 222 Címkép: Békési duzzasztó Fotó: Kotányi Ottó Ha 06A0MCKe: n/tomuna na p. lOmmaui-IOpBiu y c. Sexem <I>OTO: OTTÓ KOT3HH Titelbild: Wehranlage Békés am Kettős-Körös-Fluss Photó: Kotányi O. Cover-picture: The Békés Weir on the Kettős-Körös River Photographed: Kotányi O. COFLEP>KAHHE—INHALT—CONTENTS .... 234 | Index: 25,374 „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körűt 9—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató. 69. 5., 9444 — Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., Józser nádor tér 1. Telefon: 180-850) és bármely postahivatalnál. Előfizetési dij: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára: 9,— Ft. Megjelenik havonként. Csekkszámlaszám egyéni 61 254, közületi 61 066 vagy átutalás az MNB 08. sz. folyószámlájára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom