Hidrológiai Közlöny 1968 (48. évfolyam)

8. szám - Egyesületi és műszaki hírek

26'6 Hidrológiai Közlöny 1968. 7. sz. Egyesületi és műszaki hírek Rovatvezető: Dr. VÁGÁS ISTVÁN A Vízellátási és Hidrogeológiai Szakosztály 1968. január 16-án tartott előadó ülésén Bozóky-Szeszich Ká­roly és Paulay Béla a vízellátási körhálózatok elektronikus számítógéppel történő tervezésének kérdéseit foglalta össze. A bemutatott tervezési mód figyelembe veszi a szivattyú, a hálózat ós a tározó hidraulikai egységét. A számítógépes eljárás a több szivattyútelep által táp­lált, több tározós hálózat üzemét is jól jellemzi, s segít­ségével a tározók együttműködése megfelelően biztosít­ható. Az előadás során Nagykálló vízellátásának terve­zési problémáit tárgyalták meg részletesen, összehason­lítva egyúttal a hagyományos módszerű és a számító­gépes tervezési eljárást. A Vízépítőipari Szakosztály 1968. január 17-i elő­adóülésén Krempels Tibor az aszfaltbeton rézsűburkolatok hazai alkalmazásával foglalkozott. Az 1905. évi szegedi ós az 1937. évi tiszafüredi úttörő kísérletek ismertetését követően bemutatta az előadó a jelen időszak kísérleti szakaszain alkalmazott szerkezeti berendezéseket, a kor­szerű gépláncokkal nyert építési tapasztalatokat. Szó­lott a völgyzárógátak, magasvezetésű csatornák ós ter­mészetes medrek aszfaltbeton rézsűburkolatainak szer­kezeti megoldásairól. A Vízkémiai és Víztechnológiai Szakosztály 1968. január 19-i előadó ülésén Dr. Bolberitz Károly a hazai vizek mesterséges mosóanyagokkal történt szennyezett­ségének problémáit fejtegette. Foglalkozott a detergen­sek felületaktív tulajdonságának, valamint biológiai le­bonthatóságának a kémiai szerkezettel való összefüggé­seivel, illetőleg felszíni vizeink, kútvizeink ós szenny­vizeink detergens-szennyezettségóvel, ennek mértékével és egészségügyi kihatásaival, és a detergens-meghatáro­zás kérdéseivel. A Szennyvíz Szakosztály 1968. január 28-i vitaüló­sén Dr. Donászy Ernő és Ruttkay András a szabadegyházi szeszgyár szennyvizeinek komplex hasznosításáról tartott előadást. Ismertették az öntözéses és halastavi hasznosí­tás megoldásait, a szeszgyári szennyvíz toxikusságának csökkentésére végzett algatenyészeti vizsgálatokat és a szennyvíz alga-tömegtenyésztési felhasználhatóságának kérdéseit. A Hidraulikai és Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztály a Magyar Agrártudományi Egyesület Ön­tözéses Növénytermesztési Szakosztályával közösen 1968. január 31-én előadóülést rendezett, amelyen Kozák Imre: „Hatásfokvizsgálatok a vízháztartásban" címmel tartott előadást. Az előadó megállapította, hogy a talaj­ban elhelyezkedő vízkészlet hasznosulása a mélységgel változik. A változó hasznosulás az aktív talajréteg meg­határozója lehet. Az egyes rétegek vízhasznosulásban játszott szerepének tisztázására végzett kísérleti méré­sek új problémákat vetettek fel, amelyek szükségessé tették, hogy a víz hasznosulását az eddigiektől részben eltérően értékeljük. A Csehszlovák Műszaki Hét tartama alatt 1968. január 22. és 27. között Budapesten Csehszlovák Ipari Kiállításra és műszaki filmbemutatóra is sor került. Január 26-án O. ömejrek (Sigma—Engineering Váll., Olomouc): „Szivattyútechnika és a Sigma-öntözőbe­rendezések", és J. Hula (Unéinov): „Vedres kotrók mű­szaki paraméterei és alkalmazási területük" c. előadása is elhangzott. A Szegedi Csoport 1968. január 10-i előadóülésén Bozóky-Szeszich Károly a csővezetékek gépi számításos méretezését szegedi példa kidolgozásán mutatta be. A Debreceni Csoport 1968. január 17-i előadóülésén Bözsöny Dénes tartott vetítettképes szakmai élménybe­számolót Egyiptom, Görögország és Kambodzsa vízgaz­dálkodásáról. Az Építőipari Tudományos Egyesület Mérnöki, Létesítményi és Közműépítési Szakosztálya a Magyar Hidrológiai Társasággal közösen 1968. január 31-én elő­adóülést rendezett, amelyen Dezsényi István a csatornák levegőpróbával végzett vízzárósági vizsgálatárért tartott előadást. A Magyar Hidrológiai Társaság 1968. február 2-i központi előadó ülésén György István algériai útjáról számolt be. Az előadó rövid földrajzi és vízrajzi t ájékoz­tató után Algéria politikai ós gazdasági helyzetéről, vízgazdálkodásának szervezetéről ós problémáiról szó­lott. Részletesen fejtegette Constantine ós Oran városok vízellátásának kérdéseit. A Vízkémiai és Víztechnológiai Szakosztály 1968. február 9-i előadó ülésén Hörömpöli Bálint a Dunai Vasműben az ivóvíz céljára történő felszíni víztisztítási ismertette. Szólott a felszíni víz tisztításának szükséges­ségéről, a berendezés megtervezésének előzményeiről, a tisztítási technológiáról és a berendezés üzembe helye­zésének problémáiról. Beszámolt a nyersvíz és a tisz­tított víz minőségének alkalmazásáról, illetve a minőség javítására irányuló kísérletekről, amelyeknél a kálium­permanganát-adagolás, az aktív kovasavas derítés és a por alakú aktív szén adagolás hatásait vizsgálták. Em­lítette az előadó az 1967. évi vízmű bővítés üzemi ta­pasztalatait, a szemcsés aktív-szenes kezelés kísérleti eredményeit is, s a további kutatási és fejlesztési lehe­tőségeket is érintette. A Hidraulikai és Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztály 1968. február 14-i ülésén dr. Zsuffa István a kisvízfolyások árvízcsökkentő tározóinak méretezéséről tartott előadást. Az előadó bemutatta Bukovszky György és Sorrensen módszerét. A mértékadó árhullám megha­tározását a következő esetekre értelmezte: 1. Adatsorral rendelkező vízfolyásokon, 2. Rövid ideig tartó, tervszerű észlelés során gyűj­tött adatok elemzésével, 3. Teljes adathiány mellett, szintetikus úton. Szólott az előadó az általánosított árvízcsökkentő tározási jelleggörbéről, a komplex tározásokkal kapcso­latos komplex tározási jelleggörbéről. Módszert adott az árvízcsökkentő tározók leggazdaságosabb méreteinek meghatározására és a tározás műtárgyainak hidraulikai méretezésére. A Szennyvíz Szakosztály, a Méréstechnikai és Auto­matizálási Tudományos Egyesület Fizikai-Kémiai és Vegyipari mérések Szakosztályával közösen 1968. feb­ruár 15-én ülést tartott, amelyen Nika Endre a víz­minőség mérés méréstechnikai kérdéseiről adott elő. Az előadó megállapította, hogy az élővizek elszennyeződése ellen folyó harc egyik leghatékonyabb fegyvere a víz minőségének állandó ellenőrzése. Az előadás a műszeres mérések problémáival és néhány hazai és külföldi meg­oldás bemutatásával foglalkozott. A Vízellátási ós Hidrogeológiai Szakosztály 1968. február 20-i előadó ülésén Szinay Miklós ós Wittinghof Béla a Mátra vidéki Regionális Vízmű tervezéséről és építéséről tartott vetítettkópes előadást. Az előadók a Vízmű általános ismertetése után áttekintették a ter­vezés és építés ütemtervének főbb mozzanatait, a meg­épült I. ütem létesítményeit, a II. ütem létesítményeit, illetve a köszörűvölgyi tározó építését. A Vízgazdálkodási Szakosztály 1968. február 21-i előadó ülésén dr. Wisnovszky Iván a vízgazdálkodás szakember-ellátásának helyzetéről és távlatairól tartott előadást. Bemutatta a különböző képzettségű vízügyi szakemberek jelenlegi és a jövőben kívánatos létszám­arányait, a szakmunkáskérdés megoldására vonatkozó törekvéseket, az új típusú technikusképzés módszereit és eredményeit Szólott a szaktechnikusok, illetve az üzemmérnökök elhelyezkedésének lehetőségeiről, a mér­nökképzéssel szemben támasztott igényekről, illetőleg a Vízügyi Szolgálat igényeiről. A Szennyvíz Szakosztály 1968. február 28-i vita­ülésén Tasfi László az eleven iszapos szennyvíztisztítási rendszerek gazdaságossági kérdéseiről — különös te­kintettel az iszapkezelésre — címmel adott elő. Az elő-

Next

/
Oldalképek
Tartalom