Hidrológiai Közlöny 1959 (39. évfolyam)

1. szám - Rónai András: Adatok a folyók üledékképző munkájának ismeretéhez

HIDROLOG1AI KÖZLÖNY 39. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1959. JANUÁR HIDROGEOLÓGIA Adatok a folyók üledékképző munkájának ismeretéhez RÓNAI ANDRÁS A folyók hordalékszállítása elsősorban víz­mennyiségüktől és esésviszonyaiktól, s e kettőből adódó munkaképességüktől függ. Hordalékuk anyaga a pusztított területek kőzetanyaga szerint változik. A hordalék szemcsenagysága, felaprózó­dottsága viszont a felsorolt körülmények együttes hatása és a hordalékként megtett út hossza és körülményei szerint alakul. Egyazon tájról érkező folyók vízmennyisé­gében és hordalékmennyiségében elsősorban az éghajlatváltozás és időjárás ingadozások okoznak változásokat. Az éghajlatváltozások hosszabb idő­járásperiódusokat jelentenek, az időjárás változá­sok rövidebb időszakokat, esetleg csak éveket. Az esésviszonyok megváltozását tektonikus kéreg­mozgások, vagy a folyó bevágódó és feltöltő mun­kája okozhatják. A folyó anyaggyűjtő és lehordó munkáját sok mellékkörülmény módosítja. A fel­szín általános lepusztulása a kőzetminőség mellett függ a domborzati viszonyoktól, növénytakarótól, a hőmérsékleti, inszolációs változásoktól, egyéb éghajlati elemektől (levegő páratartalma, szél­viszonyok), emberi beavatkozásoktól. A felszín lepusztulásáról sok megfigyelésünk van. A lepusztulás menete, irama, formái a negyed­időszaki földtan és a földrajz legidőszerűbb kuta­tási területéhez tartoznak. Kevesebbet foglalkoz­tak a folyóvizek üledéklerakó tevékenységével, annak formáival, mennyiségével, szabályszerű­ségeivel. Ha a kisebb folyóvölgyekben az ilyen meg­figyeléseknek nagyobb jelentőséget nem is lehet tulajdonítani, nagyobb folyóvízi üledékkel fel­töltött medencékben azonban — és különösen olyan nagyokban, mint a mi Alföldünk — a folyó­vízi üledékképződés menetével, formáival és ered­ményeivel foglalkozni kell. A folyómedrekkel, azok fejlődésével, válto­zásaival, a hordalék mennyiségével, mozgásával a hidrológia foglalkozik s éppen e téren napjaink­ban születnek és sokasodnak a konkrét mérési eredmények. Földtani szempontból azonban fon­tos a medrek, partok és árterek áttekintő tárgya­lása és a megsüllyedt medencék feltöltődésének teljes figyelemmel kísérése. Folyóhálózat kialakulásának előfeltételei a domborzati különbségek (reliefenergia) és a csapa­dék. A domborzati különbségek kezdetben csakis földkéreg mozgásokból adódhatnak. E mozgások legtöbbje időben lassan folyik le. A folyóhálózat tehát szintén lassan alakul. Mégis azt figyelhetjük meg sok helyen, hogy az idősebb üledékek felszínére éles határral, hirtelen átmenettel települ a már jól koptatott kavics, vagy az osztályozott folyami homok. Ezt a jelenséget csak a folyók helyváltoz­tatásával magyarázhatjuk. Nagyesésű szakaszán a folyó, vagy patak nem változtatja, csak mélyíti és tágítja völgyét, kisesésű szakaszán azonban állandóan vándorol, kanyarog szétágazik. A folyami üledékek feküje rendszerint régeb­ben lepusztult felszín. A lepusztítás megelőzi a feltöltést. A feltöltő tevékenységhez a folyó munka­képességének csökkenése kell, amit erózióbázisá­hoz közel ér csak el. Lépcsőzetesen megsüllyedt területeken az eleinte külön-külön kialakult víz­rendszereket a folyók bevágódása egybefűzheti, miáltal több helyi erózióbázis és több ülepítő medencerész alakul ki. Az egymást követő meden­cékben az esésviszonyoknak megfelelően osztá­lyozódik a hordalékanyag és új anyaggal is keve­redik a mellékfolyók és patakok hozományából. A Duna völgyrendszerében is több helyi me­dence üledékgyűjtője foglal helyet. A forráshoz közeleső magas medencékben lejtőtörmelék, görge­teg," hömpölyök adják a töltelékanyagot, lejjebb már durva és középszemű kavics a medencekitöltés, (Sváb, Frank, Bajor medencék) s erre helyenkint már homok és iszap is települ (Felső-Ausztria, vTullni, Bécsi-medence, Kisalföld.) Még tovább haladva a folyó főleg homokot rak le árterületére (Alföld, Havasalföld), majd finom homokot és iszapot (Havasalföld, torkolat-

Next

/
Oldalképek
Tartalom