Hidrológiai Közlöny 1959 (39. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0<}>nuna;iHbiií opraii BeHrepcKoro rnflpojiorniecKoro OömecTBa Bulletin de la Soclété Hydrologique de la Hongrie Official Journal of Hungárián Hydrological Society Bolletino della Socletá Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologisohen Gesellschaft Felelős szerkesztő : ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőbizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Szerkesztőbizottság elnöke AUJESZKY LÁSZLÓ, BARTHA TIBOR, BARTKO LAJOS, BARTOS SÁNDOR, BÉKÉSI JÁNOS, BERCZIK ÁRPÁD, BÖZSÖNY DÉNES, CSAJÁGHY GÁBOR, CSÖRNYEI SÁNDOR, CZIRÁKY JÓZSEF, EMBER KÁROLY, FINÁLY LAJOS, FODOR PÉTER, GALLI LÁSZLÓ, GYÖRGY ISTVÁN, HOLLÓ ISTVÁN, HORTOBÁGYI TIBOR, IHRIG DÉNES, ILLÉS GYÖRGY, JOLÁNKAY GYULA, JUHÁSZ JÓZSEF, KERTAI EDE, KERTÉSZ ÁRPÁD, KOVÁCS GYÖRGY, KOZÁK MIKLÓS, KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ, LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR, MOLNÁR MIKLÓS, V. NAGY IMRE, PAPP FERENC, PAPP SZILÁRD, PÁTER JÁNOS, SALAMIN PÁL, SCHMIDT ELIGIUS RÓBERT, SCHULHOF ÖDÖN SEBESTYÉN OLGA, SZABÓ ZOLTÁN, SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN, VÁGÁS ISTVÁN. TARTALOMJEGYZÉK CoflepwaHne — Soraniaire — Contents — Soinmario — In halt Oldal Rónai András: Adatok a folyók üledékképző mun­káiéinak ismeretéhez 1 Könyvismertetés 16 Kozák Miklós: A Rakaca-völgyi tározó árapasztó szifonjának modellkísérlete 17 Lipták Ferenc: Kettős szifon működése 31 V. Nagy Imre: A tározók parteróziójának újabb vizsgálati eredményei 37 Lászlóffy Woldemár: A Nemzetközi Hidrológiai Szövetség és munkássága 48 Egyesületi hírek 57 Dobos Alajos—Páter János: A homokszűrő bakté­riumvisszatartó képességének vizsgálata .. 58 Oldal Cziráky József: Hőmérséklet távmérés a hévízi ta­von 67 Folyóiratismertetés 74 Egyesületi és műszaki hírek 75 Upor Endre—Nóvák Győző—Nagy Gyula: Víz urántartalmának meghatározása Na-dietildi­tiokarbamáttal 76 Vitéz István—Kovács László: Perion szűrő-szita­szövet vizsgálata 78 Bözsöny Dénes: A Magyar Hidrológiai Társaság 1958. december 19-i közgyűlésén elhangzott főtitkári beszámoló 81 COflEP>KAHHE Ponau, A.: Ha6jno,neHMfl no HaHocooTJiaraioineii paöoTe paBHHHHbix peK K.03ÜK, M.: HcnbiTaHHe Ha MOflenH ci«})0HH0r0 Boflocöpoca, ycTpaHBaejvioro ripn B0fl0xpaHH­jiHiue flOJiHHbi PaKaua Jlunman, 0.: PaSoTa flBOÜHoro cm|>OHa Hadb, M. B.: HoBbie pe3yjibTa™ no HCCJieflOBaHHio 3p03HH ÖeperOB BOflOXpaHHJIHm JlacAOfpcfiii, B.: MewflyHapoflHbiH C0103 no HayqHoii THflpojiorHH h ero fleHTeJibHOCTb A hó halmozódása fiatal fenyőfákon : ,,Mackók" (Foto: Salamin Pál) HaKonueuiuücH cnei na MOAOÖUX ennax : ,,Mai)KO" Pine saplings buried in snow : ,,Cubs" Schneeablagerung an Jungtannen : ,,Baren" lJoöoui, A. 11 namep, H.: MccjieflOBaHHe enocoÖHOCTH necnaHoro (JtHjibTpa no 3a,uep>KaHnio 6ai<TepHíi 58 LJupaKii, Ft.: TejieH3MepeHiie TeMnepaTypbi Ha 03epe xeBH3 67 yriop, E., Hoean, r. w Hadb, r.: Onpe«ejieHne ypaHO­co«ep>KaHH5i BOflbi c JVa-flHeTHjiflHTHOKapöaMa­tom 76 Bume3, M. n Koeai, Jl.: MccJieAOBaHHe <J)HJibTpa chto­4g Bofi TKaHH H3 nepjiOHa 78 17 31 37 Szerkesztőség: Magyar Hidrológiai Társaság. Budapest, V. ker. Szabadság tér 17. I. emelet 162. Telefon : 121 — 470. Szerkesztő: Budapest, XI., Könyves György u. 3. III. 3. Felelős kiadó: Solt Sándor. Kiadja a Műszaki Könyvkiadó, BudapeU, V., Bajcsy-Zsilinszky út 22, sz. Távbeszélő: 313—450 Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 23 878 201—41

Next

/
Oldalképek
Tartalom