Hidrológiai Közlöny 1931 (11. évfolyam)

Finály István dr.: Vízmennyiségmérés mérőbukóval

Vízmennyiségmérés mérőbukóval. írta: Dr. Kendi Finály István. Hivatkozván Dr. Mádai Lajosnak a Hidrologiai Közlöny IX. 1929. kötetében „Hidrologiai tanulmányok a Szt. Margit-sziget artézi kútja víz­hozammérésével kapcsolatban" címmel megjelent közleményére, kényte­len vagyok arra vonatkozólag néhány megjegyzést tenni, nehogy az emlí­tett dolgozat tartalma — megjegyzések nélkül maradván — azt a benyo­mást keltse, hogy helytálló.* Mádai közleményében ugyanis saját mérései alapján megállapítja az artézi kút vízszolgáltatásának csökkenését és ehhez messzemenő hidro­geológiai következtetéseket fűz. Rögtön leszegezem, hogy Mádai pre­misszája teljesen alaptalan. A kút vízszolgáltatásának csökkenését csakis azért állapíthatta meg, mert mérései teljesen elhibázottak. A valóságban ilyen csökkenésről — legalább is 1870-től 1923-ig — szó sem lehet. Az én 1923-ban végzett gondos és körültekintő, korrekt méréseim ugyanis majdnem egybevágóan ugyanazt az eredményt adták, mint Zsigmondy Vilmosnak a 60-as évek végén történt mérése. Mádai — amennyiben közleményéből kivehető — abban a tévhitben volt, hogy ha a vizet egy bukón vezeti le és ott bizonyos vízszínkülönb­ségeket észlel, azokból a kézikönyvek adatai szerint megbízható vízmeny­nyiségeket számíthat ki. Mádai — úgy látszik — egyáltalában nem tudja, hogy az a formula (képlet), amelyet ily célokra általában használnak, teljesen hibás elméleti alapon épülvén fel, csak akkor és oly körülmények között adhat megbízható értékeket, amikor a mérőberendezés ama fel­tevések szerint készül, amely feltevések mellett a képletben szereplő tel­jesen empirikus tényezők megállapíttattak. Ha a berendezés nincs a ki­kísérletezett méreteken belül, akkor a vele végzett mérések semmit sem érnek. Mádai berendezése pedig ilyen volt és megfigyelései is nélkülözték azt a körültekintést, amelyre az említett ok folytán szükség van. Mádai, a saját — hangsúlyozom, hogy teljesen megbízhatatlan — eredményeit megkísérli azzal támasztani alá, hogy hivatkozik Jász Dezső * E közlemény annak idején elkerülte figyelmemet és csak 1931 őszén, Zsigmondy Dezső hozzám intézett mérési adatokra vonatkozó kérése folytán szereztem róla tudomást.

Next

/
Oldalképek
Tartalom