Hevesi Szemle 13. (1985)

1985 / 6. szám - OLVASÓINK FÓRUMA - Mika István: Egy vállalat a mecénás szerepkörében

Olvasóink fóruma Javasol a szerkesztő bizottság — Hárommillió forintos megbízás Egy vállalat a mecénás szerepkörében — A tudásszomj különös valami. Meg­sokszorozza az akaratot és az erőt. Nem­egyszer hallani, „divat” lett nálunk ta­nulni. Őszintén szólva roppant szimpa­tikus divatnak tartom, hogy vállalatunk 300 dolgozója továbbképzi magát vala­melyik oktatási formában. Ha a munká­juk és a megélhetéshez szükséges be­rendezési tárgyak mellett erre is költe­nek, erre is áldoznak a pénzükből és az idejükből, akkor a mi cégünk már el­ért valamit... — büszkélkedett Sulyok Ernő, a Heves Megyei Állami Építőipa­ri Vállalat szb-titkára. Beszélgetésünk apropói azok a bizta­tó hírek, amelyek által az építők mos­tanában nemcsak a tevékenységük, ha­nem a kulturális érdeklődésük miatt is a közfigyelem középpontjába kerültek. Már önmagában az is úttörőjellegű vál­lalkozás, hogy a vállalat szocialista bri­gádjai közművelődési vetélkedőt szer­veznek a megújhodott Hevesi Szemle számaiból. De még inkább az, hogy a vezetőség — a leendő kiállításokért „cse­rébe” — festményeket vásárol majd az egri művészektől. A vállalat azonban nem éri be ennyivel. Közreműködnek abban, hogy a megyénkben élő alkotók­nak képességeiknek megfelelő megbízást adnak az objektumok művészi igényű kivitelezésénél. Ezek azok a példás kez­deményezések, amelyekről bővebben is érdeklődtünk az építőknél. — Önökhöz háromszáz példányban jut el a Hevesi Szemle. Gondolja, hogy a magvas írások, az irodalom és a mű­vészetek világába kalauzoló cikkek több­ségét vetélkedőszerűen is befogadják az olvasók? — kérdeztem Bor sehe Károly- né gazdasági elszámoltatót, a rendezvény szervezőjét. — A folyóiratot nemcsak a vájtfülű- eknek szerkesztik! — válaszolta. — Az kétségtelen, hogy üzemi témákban jár­tasabbak vagyunk, mint a közművelődés megyei dolgaiban. Már csak ezért is szükségünk van a kitekintésre. Ehhez pedig jó iránytű a sajtóorgánum. Bri­gádjaink már javában készülnek a ve­télkedőre, amelynek januárban lesz az első fordulója. Nekünk a Szemle adott impulzust ahhoz, hogy felidézzük azok­nak a munkásságát, akiknek jövőre ün­nepeljük a századik születésnapját. Ami­kor tehát többek között Kun Bélára, Latinka Sándorra, Münnich Ferencre vagy Tóth Árpádra és Tömörkény Ist­vánra emlékezünk, szűkebb pátriánk szellemi életéről is képet adunk. Köz­életi témában egyebek mellett megkér­dezzük: milyen központi gondolatkörö­ket dolgozott fel a folyóirat az idén? Vagy: kiket ismernek a megyénkből el­származott közéleti személyiségek, mű­vészek és írók közül? Búvárkodni fo­gunk a versek és prózai írások között, elemezgetjük Eger műemlékeit, a szín­játszás történetét és megyénk munkás- mozgalmi hagyományait is. A „Ki is­meri jobban a Hevesi Szemlét?” elne­vezésű vetélkedőt első alkalommal a vállalati központ brigádjainak tartjuk. Érdeklődésük alapján a siker garantált! A Szemle szerkesztőbizottsága közre­működésével az állami építők nemrég azzal az ötlettel álltak elő a megyei ta­nács művelődési osztályán, hogy szeret­nék kiállításokon is megismerni a me­gyénkben élő alkotóközösség munkáját. — Rendelkezünk tárlatra alkalmas környezettel — újságolja Sulyok Ernő, a szakszervezeti bizottság titkára. — Döntésünket főleg az a cél motiválja, hogy az egriek művészete ne önmagá­ban, hanem tágabb környezetében je­lenjék meg. Keveset tudunk a művész­telep alkotóiról, de azt igen: szeretik a városukat, tehetségesek. Talán nem ide­gen tőlük a munkásábrázolás sem. Ha ez így van, portrékat is készíthetnének. Gazdag festőiséggel ábrázolhatnák azt a szenvedéllyel végzett munkát, amelynek során dolgozóink formálják a települé­sek arculatát. Ök is alkotók, építők a javából. Egyelőre 40—50 ezer forintot költünk festmények vásárlására. Ha cél­jaink találkoznak, szocialista szerződés­92

Next

/
Oldalképek
Tartalom