Hevesi Szemle 8. (1980)

1980 / 1. szám - IRODALOM, MŰVÉSZET - Bolykiné Fogarasi Klára: Nagy László jelképei

IRODALOM MŰVÉSZET Nagy László jelképei Kísérlet a bánat ellen címmel Nagy László betűképeit, képverseit, vázlatait láthattuk nemrégiben a Hatvány Lajos Múzeumban. A költő jegyzetfüzetéből készült a válogatás, amelye­ket a szövegvariációkon kívül — lapszélen, a sorok kö­zött, sokszor az írást is kiszorítva — szép rajzú, érzékeny ábrák, „grafikák” töltenek meg. Nem kiruccanások ezek a líra határain túlra, mint voltak pl. Szécsi Margit Üj heraldika c. kötetéhez készített rézkarcai, hanem a mű­alkotás születését kísérő rezdülések. A rajzokon fölbukkanó alakok, tárgyak titkos üzene­teikkel szervesen illeszkednek az egész költői világkép­be: töprengő, riadt szemű arcok, kalapos fejek, gondol­kodó-figyelő kamaszok suhanó mosollyal, kemény tekin­tetű, marcona harcosok, szárnyas, kezét égnek en figura; ismét fejek és kezek. Tétova, védtelen, rebben óvó kezek — mint a Kondoréi. Nem erőtől duzzadó vat egymásba kulcsolódó, egymás erejét erősítő kezek, hí nem az érzékenység, magányosság, kiszolgáltatottság ki­fejezői. Balassi libbenő alakja, az elesett, keserű, halál­ba menekülő Ady víziója. Bravúrosan odavetett vagy torlódó, kusza vonalakból építkező figurák — markáns, szép arcok a gond, felelősségvállalás szarkalábakat szán­tó bélyegeivel. Máshol az elrontott verssorokat áthúz- gálva díszítő motívumot kerekít, vagy egy miniátor által is méltán megirigyelhető, kecses-elegáns-kalligrafikus R- et. Türelmetlen pillanatok nyomai vagy éppen játékos ötletek, fegyelmezetlen vonalak. Precízen kiszámolt szó­tagszámok, mellettük a készülő költemény figurájának rajza. A figyelmes szemlélőt szinte ugyanaz a varázs láncolja a képekhez, mint amit a költő érezhetett papírja fölé hajolva. A töprengés kényszerű szüneteiben önkén­telenül nekiiramodó kéz csupán engedelmeskedik a fe­hér felület hívásának. Fölbukkan a vonallal-gondolattal játszó varázsló. A fegyelmezett, verseiben szigorú, zárt struktúrát, megbonthatatlan versegészt kovácsoló Nagy László itt belefeledkezik az emlékképek megidézésébe, elragadja a vonalak bűvölete, igyekszik megragadni a tűnő gondola­tot. Keze szertelenül fut a sima felületen, az elrontott vonal fejjé, lovassá, lovacskává, büszke ménné kereke­dik. (Magam is szemtanúja voltam egy lovacska születé­sének. Könyvnapi író—olvasó találkozón a félresikerült dedikáció első vonalából szökkent hirtelen neve elé.) A jegyzetfüzet leggyakoribb szereplői ugyanis a lovak. Ágaskodó, toporzékoló paripák, rakoncátlan mének, kis- csikót becéző kancák, gitár-ölő Szent György, fátylas, lovagló nők, szekér lóval; szomorú tekintetű, fejüket le­hajtó, beszélő lovacskák, fölbukott pegazus; félig csont­váz, vicsorgó-vádló lókoponya; szoborrá merevült, halott tekintettel a semmibe néző lófej. Minden arca és létformája fölbukkan a nemes állat­nak rajzain, szervesen kapcsolódva költészetének egyik központi motívumához. A ló — koronként változó tartalmakat hordozva — gyakori témája az egyetemes művészetnek. Megörökítet­ték őket mint görög istent tüzes fogaton röpítő mitológiai állatot; hadvezéreket hordozó, nemes tartású paripát — érzékeltetve ezzel a vezérek vagy harcosok hatalmát, erejét, a kor harci szellemét. Nagy utat tesz meg a szimbólum Dürer, Delacroix al­kotásain keresztül Picassóig, utalva mindenkor emberesz­ményre, korszellemre, történelemre egyaránt. A termé­szettel és földi ellenséggel bátran szembeszálló büszke 2 Képzőművészet

Next

/
Oldalképek
Tartalom