Hevesi Szemle 8. (1980)

1980 / 1. szám

Iniciálé A napilapok irigykedve szólnak a heti, a havi vagy éppen a negyedévi folyóiratokról, mondván, milyen jó is nekik. Nyugodt, kényelmes, szerkesztői, írói mun­ka, a mindennapok rohanó eseményei úgy gördülnek el körülöttük, mint olajos test körül a víz. Ne firtas­suk most, hogy mennyiben és van-e egyáltalán igazuk a „napilapoknak”. A heti, havi, negyedévi folyóiratok irigykedve szólnak a napilapokról, mert azok nyomon tudják követni napról napra tájékoztatván olvasóikat, a világ eseményeit, történéseit, az emberiség mai tör­ténelmének és e történésekben a jövő formálódását is. Ismét ne firtassuk azt, hogy mennyiben van igazuk és igazuk van-e egyáltalán a folyóiratoknak. Ám most és itt annyiban igazat kell adni — önmagunknak — a folyóiratoknak, hogy kétségkívül permanens lema­radásban vannak a mind gyorsabban pergő ritmusú élettel, aszinkronban a politikában, lett légyen ez a politika bel- vagy külpolitika. Eme eszmefuttatás mentség is, önigazolás is egy­ben, ugyanakkor tudomásulvétele is annak a kény­szernek, hogy a Hevesi Szemle sem vállalhatja el maga számára akár csak negyedévi stipendiumnak is, hogy részletesen, sokoldalúan, elemző módon adja ke­resztmetszetét a két megjelenése közötti egynegyed esztendőnek. Mit tehet ilyenkor egy nagyobb idő- distansban megjelenő folyóirat szerkesztője: „Iniciálét” ír. Summázván benne mindazokat a legfontosabb po­litikai — kül-, belpolitikai — eseményeket, amelye­ket egyrészt illik tudomásul vennie a szerkesztőség­nek, másrészt illik emlékeztetni rá az olvasót és har­madrészt — kötelező is tudni róla. Az idei esztendő négy számából az elsőt tartja a kezében az olvasó. A VIII. évfolyam első számát. Ez az első szám ismét „szemlézi” a megye, s a megyéhez kötődők szellemi életét, igyekszik képet adni e szel­lemi élet állandóan gyarapodó, gazdagodó változásai­ról. De kénytelen — és ez kellemes kényszerű­ség — arról is számot adni valamilyen . formá­ban, hát most éppen ilyen formában, melyek ennek a negyed esztendőnek a domináns eseményei. Nem gond a fölsorolás, mert annyi történt és törté­nik, gond azonban a válogatás, a megemlítés sor­rendje, mert hogy éppen annyi és oly sok minden történt és történik. Folyóiratunk már február végén megjelenik, kolofonjában márciust tüntetvén fel meg­jelenési dátumának. Mikor e sorok íródnak, Heves megyében még a megyei pártértekezletre sem került sor, mire „dátuma járt”, már összeült és meghozta határozatait az egész ország jövőjére nézve a párt XII. kongresszusa. Mikor e sorokat írógépbe „rójuk”, még csak tudjuk, hogy ugyancsak ennek az esztendő­nek belpolitikai eseménysorozatához tartozik a taná­csi és országgyűlési választások feladatsorozata — je­lezvén csak ezzel is, hogy az 1980-as esztendő felgyor­sult és felfokozott belpolitikai eseménysorozattal te­szi próbára mindeme munka szervezőit, irányítóit, s nem utolsósorban a sajtó mindennemű és rangú munkatársát. S ekkor még nem ejtettünk szót a — mire megjelenünk, már nem is olyan új — gazdasági szabályozórendszerről, alig, vagy egyáltalán nem érin­tettük gazdálkodásunk újszerű, korszerű és — valljuk be — kényszerű tennivalóit, nem beszéltünk a mind­ezekkel együtt járó, az e feladatok megoldását segítő szocialista demokrácia fejlesztéséről, közéletünk de­mokratizmusának mind örvendetesebb erősödéséről. És ha mindezt fölsoroljuk, meg még mindazt, ami belpolitikai téren bízvást említést érdemelhetne, nos, még akkor mindig nem ejtettünk szót arról a nem­zetközi helyzetről, amelynek közegében hazánknak, Magyarországnak, s azon belül is szűkebb pátriánk­nak, Heves megyének léteznie, gazdálkodnia, tervez­nie, jövőjét építeni, békéjét védenie kell. Ezért hát, hogy a heti, havi és különösen a negyed­évi folyóiratok szerkesztői irigykedve szólnak a na­pilapokról, amelyek e penzumaikat napra és rend­re „letudhatják”, s ha ismétlik önmagukat, hát nem ők, hanem a cselekmények ismétlődései tehetnek ar­ról. Mit tehet hát ilyen helyzetben egy folyóirat. Az Iniciálé-féle summázások lehetnek tézisek egy negyed­évi munka feladatainak megfogalmazásához, lehetnek hiánypótló gondolatok e negyedévi munka réseinek kitöltésére. Ám önmagukban azonban nem pótolhatják a lényeget, a folyóirat tulajdonképpeni feladatát: a politika kisebb-nagyobb változásait, a belőlük adódó rövidebb és hosszabb távú tennivalóit tanulmányok­ban, az e feladatokkal adekvát cikkekben, riportok­ban, irodalmi írásokban, mind — összevetve a közmű­velődés szférájában visszatükröztetni. Nos, ezzel próbálkozik az immár nyolcadik évfolya­mát megélt Hevesi Szemle évek óta, próbálkozik most is, az év hátralevő három számában is. Ne várja el az olvasó, hogy ez a tükrözés a teljes egészet adja vissza, mert erre képtelenek vagyunk. De várja el, hogy szándékaink szerint is a lényeget mutassa meg, villantsa fel folyóiratunk azokat a valóban fontos gon­dolatokat, amelyek mintegy szintézisbe foglalják a napi politikát, s amelyek jó katalizátorként járulnak hozzá ahhoz, hogy realizálódjék a hosszú távú politika is. A Hevesi Szemle számára is nagy távra szabja meg majd tennivalóit a párt XII. kongresszusa: el­vekben és gyakorlatban egyaránt. Azon leszünk, hogy az elvekből a helyes gyakorlatot és a jó gyakorlat­ból a helyes elveket levonni, azt elősegíteni, arra le­gyünk képesek. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom