Heves Megyei Hírlap, 2015. július (26. évfolyam, 152-178. szám)

2015-07-18 / 167. szám

0 GAZDASÁG 2015. JÚLIUS 18., SZOMBAT A BUX index alakulása (pont) Nyertesek Változás Ft EMASZ 21570 2,59 0 MTELEKOM 398 1,02 465 RICHTER 4326 0,77 608 APPEMNN 200 0,5 22 GSPARK 2332 0,3 0 Vesztesek Részvény ÜtöíSO 3f t'Cf i Változás m\ió Ft CIGPANNONIA 157-1,88 3 PANNERGY 307-1,6 1 SYNERGON 90-1,1 0 OTP 5880-0,74 3967 MÓL 14700-0,34 1191 FORRÁS: BÉT BÉT-áruszekció (forint/tonna, 2015. július 16.) Data it MALMI BÚZA 2015. augusztus 49500 MALMI BÚZA index 2015. augusztus 49500 TAKARMÁNYBÚZA 2015. augusztus «800 TAKARMÁNYKUKORICA 2015. szeptember «700 TAKARMÁNYKUKORICA 2015. november 47500 TAKARMÁNYKUKORICA 2015. december 47500 TAKARMÁNYKUKORICÁM» 2015. szeptember 45700 TAKARMÁNYKUKORICA Mx 2015. november 47500 TAKARMÁNYKUKORICA index 2015. december 47500 TAKARMÁNYÁRPA 2015. augusztus 42000 OLAJNAPRAFORGÓ 2015. október 110000 0 | 1 20 15. november 110000 REPCE 2015. augusztus 113000 FORRÁS: BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE MNB-árfolyamok Hivatalos devizaárfolyam (2015. július 17.) □ €/Ft 308,72-0,21 Ft □ $/Ft 283,46 0,19 Ft □ CHF/Ft 295,89-0,73Ft m €/$ 1,0876-0,0012 USD Valutaárfolyamok (forint/euró, 2015. július 17.) Véteti Budapest Bank 300,32 318,90 CIBBank 297,05 321,81 Citibank 296,18 321,57 Erste Bank 300,98 318,32 FHBBank 300,52 318,48 K&H Bank 300,79 318,11 MKB Bank 299,92 319,12 OTP Bank 300,28 317,58 Raiffeisen Bank 306,14 312,32 Bekebelezték a diszkontok az élelmiszer-kereskedelmi piacot. A hiperek piaca 3 milliárdot ol­vadt négy év alatt, míg a disz­kontoké 170 milliárddal nőtt. Hőnyi Gyula kozpontiszerkesztoseg@mediaworks.hu NÉGY ÉV ALATT 170 milliárd forint­tal nőtt a diszkontláncok for­galma, míg a hipermarketeké 3 milliárd forinttal visszaesett - derült ki a Blokkk.com szá­mításaiból. A diszkontok 2010- ben 352 milliárd forint forgal­mat mutatattak, ezzel szemben a hipermarketek 881 milliár­dot. Négy évvel később a disz­kontpiac 521 milliárd forint­ra duzzadt, a hipermarket 878 milliárdra apadt. Az Auchan egyelőre nem panaszkodhat, a Cora áruhá­zak átvételével nőtt a forgal­ma. Ám nem jelenik meg az ár­bevételében a kivonult francia lánc teljes 70 milliárdos bevé­tele. A Tesco forgalomnöveke­dése nagyjából megegyezik a négy éve mutatkozott infláció­val, illetve az új üzletek nyitá­sával, vagyis organikus növe­kedést nem produkált. Érthető, hogy a cég erősen kutatja, mi­vel erősíthetné meg piaci po­zícióját. A héten jelentette be, hogy két egységében megnyitja a jövő áruházát („bolt a boltban” koncepció, exkluzív áruválasz­ték), amelynek az egyik legfon­tosabb eleme, hogy alacsonyab­bak lettek a polcok, mint a disz­kontokban. A jelek szerint a Tesco is úgy véli, hogy a disz­kontok képviselik a jövő áru- házmodelljét, annak ellenére, hogy mind a Tesco, mint a többi kereskedelmi cég már egyszer kitalálta a jövő áru­házát, amelynek a koncepciója a kipa­kolás nélküli átha­ladás a kasszánál, az eladáshelyi kom­munikáció és a ter­mékkeresési igények elektroni­zálása. A koncepciót itthon még senki sem vezette be, bár min­denki esküszik rá. A magyar valóság azonban az, hogy az áruházvezetők a jö­vő áruházát a hipermarketben sok helyütt úgy képzelik, hogy egyszerűen leszerelik az eladó­térben a legfelső polcokat. Keve­sebb áru fogy, nincs rá szükség, és a választék is kisebb. Az üres polcok pedig nem csábítják vá­sárlásra a vevőt. A polcleszerelés okai nemcsak a diszkontokkal magyarázhatók. A sokszorosára emelt élelmiszer-felügyeleti díj, a kétévnyi veszteséges gazdálko­dás esetére előírt bezárás és felte­hetőleg a vasárnapi boltzár is szigorúbb rendre kényszerítik a nagy áruházlánco­kat. Nem mindegy, milyen költségekkel működnek, ebben a jogszabályi környezetben pedig ahol lehet, eleve faragni kénysze­rülnek belőle. Ráadásul miközben a hiper­marketeket erősen sújtja a sza­bályozási szigor, a diszkontokra - méretüknél és koncepciójuk­nál fogva - nemigen hat. A titok, hogy a keménydiszkont-koncep- ciót pont az ilyen szigorú kör­nyezetre találták ki. így a piac Hiper- és diszkontpiaci forgalmak (milliárd forintban) Auchan ......... Te sco*...... Co ra Hipermarket piacok** .... Al di-----------­Li di.. Pe nny...—... Di szkont piac * 2013-2014-ES ÜZLETI ÉV; *' AZ INTERSPAR NÉLKÜL MW-GRAFIKA FORRÁS: BLOKKK.COM többi szereplőjének nemcsak a konkurenciával és ezen be­lül is a gyorsan növő diszkon­tokkal kell megközdeniük, ha­nem a jogszigorral is. (A túlzot­tan megnőtt élelmiszer-felügye­leti díjjal, az ellenőrző hatósá­gokkal, a vasárnapi boltzárral, a termékdíj-szabályozással, az élvezeti cikkekben megerősö­dött trafikokkal, 2010-2014 kö­zött a kereskedelmi különadóval és az állandó nyereségességgel, hiszen két év veszteséges műkö­dés után be kell zárni az üzletet.) A kiskereskedelmi piacon mos­tanra olyan gazdasági környe­zet alakult ki, amely hátráltatja a növekedést, holott a kiskeres­kedelmi szektor erősen repre­zentált a nemzetgazdaságban. mmsnsMm Kamionstop felfüggesztve BUDAPEST Ismét felfüggesztet­te a mostani hétvégére a ka­mionstopot a szaktárca (NFM) a várható hőhullám miatt. A nehézteherautók július 18- án és 19-én korlátozás nélkül közlekedhetnek a magyar uta­kon. Hőségriadó van hétfő dél­után 16 óráig. MTI Jó osztályzat a Moody’stól Stabilra javította a ne­gatívról a magyar bankrend­szer kilátását pénteken a Moody’s hitelminősítő, azzal indokolva a lépést, hogy a ma­gyar bankszektor működési környezete stabilizálódik a kö­vetkező 12-18 hónapban. MTI Két és fél milliárd a baromfitartóknak AZ MVH MEGKEZDTE a 2015. első negyedévi baromfi állatjóléti tá­mogatások kifizetését’- közöl­te az agroinform.hu. Az új tá­mogatási keretekből az előírá­sokon túlmutató állatjóléti tar­tási körülmények biztosításá­val járó többletköltségeket is támogatják; július 16-án 1471 baromfitartó részére kezdték meg a kifizetéseket, 2,48 mil­liárd forint értékben. MW Hatezer jogsi árát fedezi a kormány BUDAPEST A kormány hazai és uniós forrásból, ötmilliárd fo­rintból fedezi mintegy 6000 leendő nehézgépjármű-veze- tő C és E kategóriás jogosítvá­nyának megszerzését - mond­ta Varga Mihály nemzetgazda­sági miniszter. A fuvarozás a GDP 6 százalékát állítja elő, és 500 milliárdos az adóbevétel. A fejlett országokban a GDP 10-12 százalékát állítja elő ez az ágazat, tehát a szektor Ma­gyarországon jelentős további . fejlődés előtt áll. MTI Varga: Van piaci fantázia a fuvarozás fejlesztésében Miben van a sikerük titka? Nagyon úgy tűnik, hogy a disz­kontok előretörése feltartóztat­hatatlan, és hosszabb távon is a térhódításukra kell számítani. A sikerük titka elsősorban az új­donság ereje. Jó minőségű (saját márkás) termékeket forgalmaz­nak, megfelelő árszinten. Ehhez kapcsolódik a modern számítás- technikai rendszer, amely a lo­gisztikát támogatja, illetve egy sor vásárlást segítő szolgáltatás, mint például az alacsony pol­cok és az átlátható felület. A hi­permarketek a bejárhatatlanul nagy, átláthatatlan területükkel és a gazdasági környezet miatt a végletekig csökkentett válasz­tékkal képtelenek újra „divat­ba” jönni. Holott az árszínvona­luk több esetben jobb, mint a ke­ménydiszkontoké. Állandóan próbálják kitalálni a jövő áruházát. A Volán társaságok újabb ezer busz beszerzésére készülnek - Hatszáz sofőrt felvennének Időben próbálnak felkészülni a versenyre Szemrevaló az új Volvo busz, és jó vele utazni MAGYARORSZÁG Folytatódik a köz­úti tömegközlekedés fejleszté­se: a korábbi Volán társaságok integrációjából alakult regioná­lis közlekedési központok mint­egy 1000 új autóbusz beszerzé­sét tervezik a 2010 és 2015 között már megvett 600 új busz mellé - mondta a Nemzeti Fejlesztési Mi­nisztérium helyettes államtitká­ra pénteki sajtótájékoztatóján. Becsey Zsolt kiemelte: az új bu­szok beszerzése azért is különö­sen fontos, mert másfél év múlva lejárnak a helyközi autóbusz-köz­lekedés közszolgáltatási szerző­dései, 2017-től az uniós elvárások alapján Magyarországon is meg­kezdődik a távolsági tömegközle­kedés liberalizációja. így az álla­mi Volánok versenytársakat kap­hatnak. Az állam addig is a szol­gáltatások javításával igyekszik versenyképessé tenni a cégeket. Becsey Zsolt kiemelte: az el­múlt öt év alatt az új buszok meg­vásárlásán kívül a Regionális Operatív Program forrásaiból az úgynevezett fedélzeti szolgálta­tásokat is javították. Új jegyki­adó gépeket helyeztek el a hely­közi közlekedésben használt au­tóbuszokra, a Volánok szolgálta­tási területén korszerű, GPS ala­pú járműkövetési, utastájékoz­tatási rendszert alakítottak ki egyes járatokon. Néhány buszon pedig már díjmentesen érhető el a wifiszolgáltatás, s légkondicio­nált buszokat is vettek. Becsey Zsolt arról is szólt, hogy számos autóbusz-állomást és -pá­lyaudvart is korszerűsítettek. Kö­zülük a kazincbarcikai és a kar­cagi állomás felújítását, épület­rekonstrukcióját emelte ki a he­lyettes államtitkár. A regioná­lis közlekedési központok kiala­kításával egyes párhuzamos ve­zetői szinteket megszüntettek, a vezetői pozíciók száma csökkent, ez is erősítette a hatékonyabb irá­nyítást. Ugyanakkor a Volánok­nál 600 új munkába álló buszso­főrre lenne szükség. A közúti tömegközlekedés to­vábbfejlesztésére több koncep­ciót is kialakítottak. Közülük csak az egyik lehetséges változat az az irány, amelyről Lázár János miniszterelnökséget vezető mi­niszter beszélt a múlt héten: fel­vetette a MÁV és a Volán társa­ságok összevonásának lehetősé­gének. Becsey elmondta: fejlesz­tési irányt is megvizsgálnak, a lényeg a hatékonyság növelése, a szolgáltatások korszerűsítése lesz. Erről ősszel lehet majd kor­mányzati döntés. MW/MTl Hét központ Idén januárban lezárult a Vo­lán társaságok regionális át­alakítása. A 24 korábbi, alap­vetően megyei szinten műkö­dő Volán társaságból 7 regi­onális közlekedési központot alakítottak ki, amelyek haté­konyabban, szervezettebben tudnak működni. Tudta-e? Egy korszerű busz 25 30 millió forintba kerül, az új csuklós vál­tozatokat 50 millió forint körüli összegért lehet megvásárolni. V * i * Sokat vesztettek a hipermarketek wmm uc IA diszkontok jobban I tudtak profitálni a megváltozott I piaci körülményekből ~ ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom