Heves Megyei Hírlap, 2012. február (23. évfolyam, 27-51. szám)

2012-02-01 / 27. szám

2012. FEBRUÁR 1., SZERDA • XXIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM ÁRA: 140 FT. ELŐFIZETVE: 96 FT KERESSE A HEOLHu OLDALON! KUTYA HIDEG JÖN: FIGYEUÜNK JOBBAN EGYMÁSRA! ► www.heol.hu A NEGYEDIK MOBILSZOLGÁLTATÓ A MAGYAR POSTA LESZ ►_ DOMOSZLAI JÁNOS 2011 LEGJOBB JÁTÉKVEZETŐJE EGY PERCBEN Félreérthető az adóslista SOKAN félreértették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett adóslis­tát a két kórház, Hatvan és Gyön­gyös esetében. oldal IDŐJÁRÁS Napközben de­rült idő lesz, éj­szaka erős felhő- södés. Élénk északkeleti szél várható. ► 14. OLDAL Kincs lakik a toronyban EGER 243 éve ön­tött harangjának sorsát egyengeti az amatőr város­védő, Havas Hor­váth István. ►4. OLDAL Bedőlt hitelesek reménye már értesítették a bankok azokat az ügyfeleket, akiknek ingatlanjai már árverésre bocsáthatók. Hogyan segí­tenek rajtuk? ►s. oldal Másom sincs, csak a dalok éhes Farkas járt az egri kertek alatt: Berecz András elhozta Gyergyó szép dal­lamait. ►13. OLDAL ÜGYELET SZERKESZTŐ: TEL: 36/513-600 TERJESZTÉS: TEL: 80/513-646 30/430-3893 HIRDETÉS: TEL: 36/410-427 FAX: 36/513-630 PILLANATFELVÉTEL Új terméket vesz, vagy javíttatja cipőjét, ruháját? VESZI A LAPOT? Az előrejelzések alapján az igazi tél most kezdődik. A szakember szerint egyes területeken nagyon nehéz hely­zetbe kerülhetnek az időjárás miatt.- Aki teheti, vásároljon be néhány napra előre élelmiszert, különösen ott, ahol erős havazás várható! - ta­nácsolja Pártái Lucia meteorológus. Emlékeztetnek arra is, hogy 25 évvel ezelőtt az emberek órákon át mász­káltak a farkasordító hidegben, hogy kenyeret szerezzenek. A tömegközleke­dés megbénult. Ez most megismétlőd­het - hallgatjuk otthon a híréket.- Remélem, hallottad, anya - jegyzi meg a gyerek. Jó, ha tudod, miért nem tudok majd iskolába menni. (b. k.) 9 *770865 910035 12027 Uj tarifa: durva biztatás szennyvíz Eger drágább, mert „érzékeny” besorolású terület Jogszabály és ösztönzés. Bizonyára sokan mérlegelik majd a jövőben, rákössenek-e a kiépített csatornára. A beruházás ugyanis idővel megtérül. Tízszeresére, köbméterenkénti 120-ról 1200 forintra emelke­dik a talajterhelési díj február 1- jétől. Az érzékeny besorolású Különös madármérgezési eset­hez riasztották január közepén a Magyar Madártani és Termé­szetvédelmi Egyesületet és a Bükki Nemzeti Park Igazgató­területeknél - ilyen Eger is - ez az összeg háromszoros szorzó­val számolható. Ez azt jelenti: a megyeszékhelyen azoknak a fo­ságot. Egy sportvadász Heves megyei terepbejárása közben egy szlovák gyűrűt viselő, hat­éves parlagi sas tetemét fedez­te fel, majd a madár elpusztult gyasztóknak, akiknek az ingat­lanja nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára, egy köb­méter ivóvíz fogyasztása után párja is előkerült. Az állatorvo­si és toxikológiai vizsgálatok egyértelműsítették: a madara­kat szándékosan megmérgez­ték. A szlovák gyűrűs sas tete­3600 forint talajterhelési díjat kell fizetniük. A cél, hogy arra késztesse a tulajdonosokat: kös­senek a rendszerre. ^2, OLDAL méhen hat sörétszem is volt, amelyek egy korább lövésből származhattak - közölte az MME kommunikációs munka­társa, Száz Péter. ^2. OLDAL Sem Gyurcsány, sem a jogvédők nem szívesen látott vendégek NEMKÍVÁNATOS Gyöngyöspata önkormányzata határozatban nyilvánította nemkívánatos sze­méllyé Gyurcsány Ferencet, va­lamint a Társaság a Szabadság- jogokért jogvédő szervezetet. Juhász Oszkár (Jobbik) pol­gármester a döntés kapcsán kedden a Hírlapnak elmondta: olyan információt kaptak, hogy a volt miniszterelnök gyöngyöspatai látogatást ter­vez, és azt kívánták jelezni, hogy ezt nem fogadnák öröm­mel, mert meglátásuk szerint Gyurcsány azoknak a „nem­zetközi köröknek az egyik kép­viselője, akik Magyarország le­járatására törekszenek.” ■ A TASZ gyöngyöspatai irodájának működését nem korlátozzák. Ugyancsak helytelenítik a TASZ tevékenységét. Juhász szerint a szervezet ténykedé­sének „köze sincs a jogvéde­lemhez”, sokkal inkább a „bomlasztáshoz”. A polgármester lapunk kér­désére elmondta: tisztában vannak azzal, hogy Gyöngyös- solymos hasonló határozatát a bíróság törvénytelennek ítél­te, de ezzel együtt is fontosnak tartották véleményüket ek­képp is nyilvánosságra hozni, mert így nyugodt a lelkiisme­retük. A képviselő-testület a határozatban egyúttal fenntar­totta azt a tavaly márciusi nyi­latkozatát is, amelyikben egye­bek mellett a pontos tájékozta­tásra és a hangulatkeltés elke­rülésére szólította fel mások mellett a politikusokat, vala­mint a médiát is. ■ S. P. A sőréteket túlélte, a mérget már nem parlagi Sastetemekre bukkant egy sportvadász a terepbejárás közben Borászok borásza: öten Hevesből az 50 között KIK A LEGJOBBAK? Benedek Pé­ter (Gróf Buttler Borászat), Bolyki János (Bolyki Szőlőbir­tok és Pincészet), valamint Tarnóczi Zoltán (Orsolya Pin­ce) az Egri Borvidék, Karner Gábor (Karner Gábor Kézmű­ves Borászat), továbbá Szecs­ka Tamás (Szecskő Pince) pe­dig a Mátrai borvidék képvise­letében került fel megyénkből arra az ötvenes listára, ahon­nan a szakma április 19-én megválasztja az idei Borászok borászát. A 2007 óta odaítélt díj eddig kétszer vándorolt Egerbe: 2008-ban dr. Lőrincz György, tavaly pedig Káló Im­re kapta meg. Emellett - 2009 óta - Az év borász felfedezett­je és a Magyar bor díj elisme­réseket is kiosztják, az előbbit 2010-ben az ostorosi Tarnóczi Zoltán, tavaly pedig a gyön­gyöspatai Losonci Bálint ve­hette át. Ettől az esztendőtől pedig már a Borászok barátja különdíj is gazdára talál. A Borászok borásza díjat az Etyeki Pincefesztiválhoz kap­csolódóan 2007-ben alapította Rókusfalvy Pál. Ez az elismerés alapvetően különbözik az ösz- szes eddigi, borászoknak szóló díjtól, itt ugyanis nem szerve­zetek szavaznak vagy dönte­nek, hanem maguk a borászok választják ki maguk közül egy- egy szavazatukkal a legjobbat, a borászok borászát. ■ K. G. HIRDETÉS Imola-Hírlap-Kupa . február 4­)r. Kemény Ferenc Sportcsarnok HARKÁNY SC ­Szőlőskert-Nagyrede SC PÉ Jöjjön el És SZURKOLJON kedvenc CSAPATÁNAK! Barátságban Eger és a biciklisták- a kerékpárosbarát telepü­lés címet nem az önkormány­zat kapta, hanem azok az em­berek, akik ott vannak minden évben a Mobilitási Hét rendez­vényein, részt vesznek a Criti­cal Mass kerékpáros felvonulá­son, vagy éppen mindennap kerékpárral vágnak neki a vá­rosnak - véli Oláh György, a Bringaüt Egyesület elnöke. Eger városa 2009 óta kerék­párosbarát település. A leg­utóbbi közgyűlésen jelentették be, hogy a címet 2011-es tevé­kenysége alapján is megtart­hatja a város. Igazolták ezzel, hogy Eger továbbra is folyama­tosan tesz a kerékpározás nép­szerűsítéséért. ►a. OLDAL

Next

/
Oldalképek
Tartalom