Heves Megyei Hírlap, 2012. február (23. évfolyam, 27-51. szám)

2012-02-01 / 27. szám

2 2012. FEBRUÁR 1., SZERDA Három évet kapott, mert leütötte a saját barátját nincs magyarázat Életveszélyt okozó testi sértésért három év börtönbüntetésre ítélt az Egri Törvényszék egy 24 éves ecsédi férfit, aki közös italozás után az utcán leütötte a barátját. Az íté­let nem jogerős, mert a vádlott és védője fellebbezett a határozat ellen, így az ügy a Fővárosi íté­lőtáblán folytatódik majd. Az eljárás során a bünteüen elő­életű fiatalember elismerte ugyan a bűnösségét az ügyben, de mind­végig azt állította, hogy ő csupán .egyszer ütötte meg a barátját. Hogy miért tette, arra viszont azt mondta: a mai napig nem talál rá semmiféle magyarázatot. Az ügyészség képviselője a vádat ismertetve elmondta, hogy a vádlott és barátja 2010. november 6-án együtt mulattak ■= egy ecsédi presszóban, majd kö- í zösen egy helyi házibuliba in- j dúltak. Úticéljuk közelében l azonban a vádlott, Üsztöke Gá­bor - a szakértői vélemények szerint - két-három alkalommal megütötte az áldozatot, aki emi­att a földre zuhant, és beütötte a fejét az aszfaltba. A bántalma­zott ecsédi férfi az ütések, illet­ve az esés nyomán halánték- és állkapocscsonttörést, valamint koponyatörést szenvedett. Sérü­lései olyan súlyosak voltak, hogy életét csak az orvosi beavatko­zás mentette meg. ■ S. P. A sőréteket túlélte, de a mérget nem >ni>l ~9od ► Folytatás az 1. oldalról A most megkerült két sassal már ötvenre emelkedett az elmúlt hat évben megmérgezett parlagi sa­sok száma.- Ez az eset jól példázza, hogy hazánk vadvilágának pusztítása milyen súlyos és összetett prob­léma. Az elmúlt 15 évben több mint ezer védett és fokozottan vé­dett madár esett bizonyítottan mérgezés áldozatául, és a meg nem talált áldozatok száma en­nek többszöröse lehet - mondta Horváth Márton, az MME fajvé­delmi csoportvezetője. A világvi­szonylatban veszélyeztetett par­lagi sas európai uniós állományá­nak mintegy kétharmada - 140 pár - él hazánkban. ■ S. P. MEGYEI KÖRKÉP Uj tarifa: durva biztatás szennyvíz Eger drágább, mert „érzékeny” besorolású terület A talajterhelési díj drasztikusan emelkedik, bár a tarifa csökkenthető azzal, ha valaki bizonyítani tudja: megfelelő helyre szállíttatta el a szennyvizet Tízszeresére emelkedik mától a talajterhelési díj, egyes fogyasztóknak 3600 forintba kerül majd egy köbméter víz. A cél, hogy aki tud, kössön rá a csatornára. Pócsik Attila Olvasónk kereste meg szerkesz­tőségünket, miután arról értesült: februártól jelentősen többet kell majd fizetnie a vízért. Az almári férfi elmondta, azért is érthetet­len számára az ügy, mert a tele­pülésrészen nincs bevezetve a víziközmű. nincs rákötve a kiépített szenny­vízcsatornára. Utóbbi kitétel pe­dig azt jelenti, hogy például az almáriaknak e drágulás miatt nem kell aggódniuk. Többeknek azonban igen.- Talajterhelési díjat azoknál az ingatlanoknál kell fizetni, ahol rendelkezésre áll a csatorna, de a fogyasztó eddig nem kötött rá - hangsúlyozza Mezoné Csőke Jo­lán. A Heves Megyei Vízmű Zrt. osztályvezetője elmondta azt is: ez önkormányzati adóforma, a vízmű felé csak adatszolgáltatási kötelezettség van. - Vizsgálata­ink szerint Egerben mintegy 600 lakossági és több mint 60 közüle­■ Ha lehetősége lenne, rákötne a közműre? Szavazzon hírportálunkon / ma 16 óráig: A szavazás eredményét a holnapi számunkban közöljük. ti fogyasztót érinthet ez az emel­kedés - tette hozzá. A törvény alapján a talajterhe­lési díjat önadózással a kibocsá­tónak, azaz a fogyasztónak kell megállapítani, bevallani és meg­fizetni. így előfordulhat, hogy lesz, aki először 2013. március 31-én szembesül a magasabb ta­rifával. A napokban dr. Kovács Luca egri jegyző kérésére a Heves Megyei Vízmű Zrt. értesíti azokat az ügyfeleit, akik feltehetően érintettek a változásban. A levél­ben szerepel az is, hol kaphatnak tájékoztatást a hálózatra történő csatlakozás lehetőségéről. Egerben aki már rákötött a csa­tornára, 688,67 forintot fizet a szolgáltatásért köbméterenként. Egy havi 10 köbméteres fogyasz­tás esetén tehát ez kevesebb mint 7 ezer forint, aki azonban nem csatlakozik a hálózatra, annak ugyanennyi fogyasztásért 36 ezer forintot kéll fizetnie. A Hírlap utánajárt az ügynek, s kiderült: olvasónknak igaza is van, meg nem is. Valóban drasz­tikus drágulás vár több fogyasz­tóra, hiszen a környezetterhelési díjról szóló törvény változtatása a talajterhelési díj egységdíjának mértékét köbméterenként a ko­rábbi 120 helyett 1200 forintban határozta meg. A változás mától hatályos, így a február 1-jétől ke­letkezett szennyvíz után maga­sabb díjat kell majd fizetni. Az „érzékeny” besorolású területek­nél (üyen Heves megye székhelye is) ez az összeg háromszoros szorzóval számolható. Ez azt je­lenti, hogy egy köbméter ivóvíz­fogyasztás után 3600 forint talaj- terhelési díjat kell majd fizetni azoknak, akiknek az ingatlanja Nem az önkormányzat dönt a talajterhelési díjról korsós László (képünkön), az egri városháza adóirodájának vezetője hangsúlyozta: a talaj- terhelési díj nem-helyi adó, te­hát nem az önkormányzat dönt róla. - A talajterhelési díj alap­ja csökkenthető azzal a (szám­lákkal igazolt) mennyiséggel, melyet a kibocsátó szennyvíztá­rolójából olyan arra feljogosí­tott szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jog­szabályi előírások szerinti elhe­lyezését igazolja. Magyarul, ha valaki bizonyítani tudja, hogy a szennyvizet megfelelő helyre szállíttatta el Most csak drága, hamarosan kötelező A JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS - ta­lán nem titkolt - célja, hogy arra késztesse az ingatlantu­lajdonosokat, kössenek a csa­tornára. A víziközmű-szolgál- tatásról szóló tavaly év végén elfogadott törvény pedig már tartalmaz egy olyan kitételt is, amely július l-jétől számítva egy éven belül rácsatlakozási kötelezettséget ír elő a fogyasz­tónak ott, ahol rendelkezésre áll a csatorna. A mostani díj­módosítás is tekinthető egyfaj­ta biztatásnak, még ha drasz­tikus is. Partnereivel találkozott és értékelte az évet az egri médiacég találkozót szervezett partnere­inek kedden este az egri Város­házán a Média Eger Kft. Bér- czessy András elmondta: a cég életében jelentős változások tör­téntek 2011-ben, kiérdemelték például a Heves Megyei Kereske­delmi és Iparkamara Korrekt Partner védjegyét. Az ügyvezető igazgató hangsúlyozta: szűkös időkben is érdemes előretekinte­ni. Eger önkormányzatának tá­mogatását önerőként használva ugyanis sikeresen szerepeltek egy pályázaton, melynek kö­szönhetően korszerű eszközök­höz jutott a társaság. A 9 milliós fejlesztés keretében a többi kö­zött 3 Full HD minőségű kame­rával és az azokhoz tartozó „hír­gyűjtő szettekkel”, statívokkal, mikrofonokkal és fejlámpákkal bővült a TV Eger eszközparkja. Cseh Kornél műszaki vezető el­mondta: ezzel a legmagasabb szintű elvárásoknak megfelelő anyagokat, filmeket készíthet a televízió. A csatorna már a kábel- szolgáltató digitális csomagjából érhető el, a következő nagy lépés a 16:9-es képarányú adás lesz.- A mai világban az információ az egyik legnagyobb és legfonto­sabb érték - emelte ki Habis László. - Eger médiacégével szo­rosan együttműködve igyekszik alkalmazkodni a változó viszo­nyokhoz - tette hozzá a megye- székhely polgármestere. ■ P. A. A derecskeiek 350 millióból gazdálkodnak megszavazta a község Idei költ­ségvetésének koncepcióját az ön- kormányzat képviselő-testülete. Forgó Gábor polgármester el­mondta: a kalkulációk szerint idén 350 millióból gazdálkodhat a helyhatóság. Mivel tavaly az in­tézményekben gázról fatüzelésre váltottak, jelentős megtakarítást értek el. Jó hír, hogy az önkor­mányzati intézményekben nem lesz szükség elbocsátásokra, márciustól pedig a közmunka­programnak köszönhetően közel száz embernek tudnak munkát adni. Az idei legfontosabb feladat az Almáskúti-patak rekonstrukci­ójának befejezése, ami augusz­tusra várható. ■ B. K. Zöldakció az egri határban törmelékek Útalapot készítettek az építőanyagból Ismeretlenek építési törmelék­kel töltötték fel a fenyves mel­lett vezető utat az egri határ­ban található Sík-hegynél. - A napokban kaptuk a lakossági bejelentést az esetről, hogy bontásból származó tufát, fa­lazótéglát, burkolóanyagokat helyeztek el útalapként, ame­lyet többé-kevésbé el is egyen­gettek. Fémdarabok és mű­anyagok is vannak a törmelé­kek között. Árulkodó jeleket egyelőre nem találtunk. Aki látta, tudja, ki volt az elkövető, jelezze a polgármesteri hiva­tal zöldszámán, vagy a közte­rület-felügyeletnek - kérte Melegh Tibor, az egri közterü­let-felügyelet vezetője. ■ T. B. A Zöld Kommandó tagjai árulkodó nyomok után kutatnak Én a tyúkokkal vagyok szociális intézkedések tekin­tetében nem állunk rosszul. Helyes, mindegyikből profitál valaki. Az egyikből éppen a tyúkok: jár nekik a körömkop­tató, a tojófészek és az önitató. Minimum 750 négyzetcentis élőhelyük mélyén kellőkép­pen szabályozott méretű ülő- rúdon hajthatják nyugovóra fejüket, s ha még ezek után sem tojnak aranytojást, magá­ra vessen a kapart gazda. Ilyen hely ez, ahol amúgy a hi­telező secperc alatt lekapja az ember feje fölül a tetőt. Tyúk­nak lenni jó. Egyre jobb. egyszer majd a hónom alá ka­pok egy jércét, s merő pedagó­giából mesélek neki a régmúlt időkről. Arról például, hogy nagyanyám miként látott neki a vasárnapi ebéd készítésé­nek. Az udvaron elkapta a leg­kövérebb baromfit, hátraszorí­totta annak fejét, nem törődve a kétségbeesett szárnycsapko­dással, aztán egy kétes élessé- gű késsel addig nyiszálta a nyakát, míg be nem végezte­tett. De néhanapján nyulat is tálalt a mamika: mivel annyi ereje nem volt, hogy tenyere élével oltsa ki az életét, meg­fogta az ugrifüles hátsó lábait, majd a boldogtalan jószág fejét nagy lendülettel a fészer mel­letti meggyfa törzséhez csapta. Ötödszörre sikerült is. MINDEZT ELMESÉLEM a jércé- nek. További rémtörténetekkel azonban nem traktálom, ne­hogy megálljon a növekedés­ben. Szigorúan hallgatok a bál­navadászatokról, a bikaviada­lokról, az elefántagyarról, és azt sem árulom el, milyen prémből készült a negyedik szomszédban lakó escortos lány bundája. Nem beszélek neki továbbá a hajnalonta a konténerünkben matató ágról- szakadt fickóról, a főtéri pádon háló toprongyos nőről, a két­száz forintjáért álmában fél­holtra vert százéves bácsiról sem. Nem szólok én ezekről egyetlen szót sem. Inkább légbefúvok a ketrecbe. Kutya hideg van, én pedig a tyúkok­kal vagyok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom