Heves Megyei Hírlap, 2011. február (22. évfolyam, 26-49. szám)

2011-02-01 / 26. szám

www.heol.hu PILLANATFELVÉTEL HEVES 2011. FEBRUÁR 1., KEDD • XXII. ÉVFOLYAM 26. SZÁM MEGYEI HÍRLAP ARA: 130 FT. ELŐFIZETVE: 91 FT KERESSE A HEOLhu OLDALON: AZ ELSŐK KÖZÖTT ÉRT BAMAKÓBA A ROZSDÁS KIS POLSKI ► www.heol.hu EMELKEDŐ NYUGDÍJKORHATÁROK: ROSSZ HÍREK EURÓPÁBÓL ►6. OLDAL VEISZERALINDA, A HIVATÁSOS KÍVÁNCSISKODÓ ► 10. OLDAL A HEOLhu olvasóitól Váltana-e Ön az idén gázszolgáltatót? Nem, mind egyformán szolgáltat Igen, hátha spórolhatok vele Inkább magam takarékoskodom 42% VESZI A LAPOT? A munkahét legstresszesebb időpontja: kedd, délelőtt 10 óra - erre jutottak egy brit tanulmány szerzői. Háromezer al­kalmazottat kérdeztek meg munkahe­tük feszültségcsúcsairól, s többségük a kedd délelőttöt említette. Akkorra érzik úgy, hogy terhelésük túl nagy, és kezde­nek összeomlani a nyomás alatt.' Hét­főn jobban forog az agyuk, felvillanyoz­zák őket a friss pletykák. Keddre azon­ban visszatolakodik a valóság. Felénk sokkal egyszerűbb lenne egy ilyen fel­mérés. Itt a munkahét legstresszesebb időpontja hétfő reggeltől péntek, olykor vasárnap estig tart. S ennél már csak azok stresszelhetnek jobban, akiknek még munkájuk sincs. K. J. Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 06-30/556-4250, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06- 80/513-646, 06-30/430-3893 11026 A vasárnapi munka ellen • Akár 10-15 szá­zalékot is elérő piaci létszámle­építést jelenthet a hétvégi munka korlátozása. ► 5. OLDAL TARTALOM «■ MEGYEI KÖRKÉP 2 6 GAZDASAG KÖZELET AUTÓ-MOTOR TV-MUSOR SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT HOROSZKÓP Hatoslottó-nyeremények TALÁLAT DARAB NYEREMÉNY 6 0 0 S 18 784045 4 1541 9160 3 30 516 1620 IDŐJÁRÁS Említést érdemlő hó nem hullik, de reggel és délelőtt sűrű ködfoltokra, borús Időre kell szá­mítani. Melegfronti hatás várható. ►11. OLDAL Dobogón a gyöngyösiek A kispestiek győ­zelmével zárult az egri körcsar­nokban megren­dezett női kézi­labda Dobó-kupa. ► 13. OLDAL Partfalomlás: nincs pénz a megelőzésre A csapadékos időjárás és a hő- mérsékleti ingadozások miat­ti olvadások következtében újabb partfal omlott le az egri Verőszala utcában. A 7-7,5 méter magas fal az alatta talál­ható épületre zu­hant, jelentős ká­rokat okozva az in­gatlanban. Már korábban is tör­tént hasonló eset ugyanebben az utcában, tavaly májusban mintegy hét méter hosszan az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen. A korábbiakhoz hasonlóan újra vis maior pályázatot nyúj­tottak be a képviselő-testület döntése alapján. A jelenlegi omlás kárelhárításának be­csült költsége mintegy 7,5 mil­lió forint, amelyből 5,25 millió a város vis maior igénye. Az önkormányzat legutóbbi közgyűlésén Orosz Ibolya kép­viselő hangsúlyoz­ta: hosszabb távon sokkal drágább a kárelhárítás, mint a partfalak állagá­nak megóvása annak érdeké­ben, hogy ne történjenek folya­matos omlások. Habis László polgármester szerint is megol­dásra vár ez a probléma, de a jelenlegi keretek között szinte kizárólag csak pályázati forrá­sokból tudják rendezni az érintett területeket. ■ ■ Újra állami se­gítséget kér az önkormányzat. Megyénkben továbbra is marad a hideg. Éjszakánként kemény fagyokkal kell számolnunk. Az egri éjjeli menedékhely a krízis­időszakban 44 embernek tud éjszakára szállást biztosítani, a mostani hideg miatt azonban még ennél is többen húzzák meg itt magukat. Az előírás szerint napközben el kellene hagyniuk a szálláshelyet, de a mínuszokra való tekintettel most kivételt tesz­nek a hajléktalanokkal. Képünk illusztráció. >2. OLDAL Eger Három és fél milliárd forint a helyi befizetőktől A mikrovállalkozói kategóriában Koczka Sándor (balra) vehette át az Eger Város Gazdaságáért Díjat. A képgalériát keresse a HEOLhll-n A hagyományoknak megfelelő­en tegnap fogadták a helyi vál lalkozói szféra száz adózójának képviselőit az Egri Városháza dísztermében. Azokat hívták meg, akik a helyi iparűzési adó­jukkal az előző évben is szá­mottevő mértékben hozzájárul­tak a város fejlődéséhez. Ahogyan 2008 óta mindig, most is kiosztották az Eger Vá­ros Gazdaságáért Díjat, a vállal­kozások mérete szerinti 3 kate­góriában. A 2010-es teljesít­mény alapján Koczka Sándor szobafestő, mázoló, tapétázó mester, az S/K Kereskedőház Kft., valamint az Első Elbe Hungária Bt. érdemelte ki az elismerést. ^2. oldal EGY PERCBEN Kölcsönbe kell a melós A gazdasági válság kezdetén elsőként a kölcsönzött munkaerőtől szabadul­tak meg a vállalkozások. M. oldal Még nem enged a hideg kemény fagy A hét végén mínusz tizenöt fokot is mértek Megyénkben kétezren nyilatkoztak a maradásról Csizmadia: „Nem várok köszönetét” társulati ülés Nehéz gazdasági helyzetben az egri Gárdonyi színház Rendkívüli társulati ülést hív­tak össze hétfőre az egri Gár­donyi Géza Színházban. Az ap­ropó a megyei közgyűlés pén­teki döntése volt, azaz: febru­ár 1-jétől Blaskó Balázst vá­lasztották a teátrum igazgató­jának. Az új direktor megkö­szönte elődjének, Csizmadia Tibornak az Egerben eltöltött - eddig kilenc és fél éves - kö­zös munkát, a távozó vezető pedig értékelte az elmúlt esz­tendőket. Ezt követően a bú­csúzó direktor beszédében utalt az első zajos sikerre, a Valahol Európában-ra, és arra is, nem bánja, hogy sok fiatal ugródeszkának tekintette az egri színházat.- Ha színházról beszélnek ma Magyarországon, Egert sem hagyják ki - emelte ki Csizmadia. A jövőről szólva hangsúlyoz­ta: nehéz gazdasági helyzet vár utódjára, mivel 71 millió forint­tal kevesebb jut az intézmény­nek, mint az előző esztendő­ben. Korábban a neki feltett kérdésekre az ülés végén úgy válaszolt: nem köszönték meg munkáját, de ezt nem is várja el, hiszen inkább ő tartozik kö­szönettel az itt eltöltött közel egy évtizedért. ►a. oldal A csányi képviselő-testület a kö­zelmúltban megtartott tanács­kozáson felmentette megbíza­tásából dr. Balázs László jegy­zőt - tájékoztatott Medve Ist­ván polgármester. A községve­zető a döntés közvetlen indoka­it nem kívánta részletezni, csu­pán annyit közölt a Heves Me­gyei Hírlappal, hogy nem tud­tak harmonikusan együttmű­ködni a szakemberrel. A meg­üresedett beosztásra pályáza­tot írnak ki. Ennek eredmé­nyességéig ideiglenesen dr. So­mogyi Márton látja el a jegyzői teendőket a településen. ■ Fogadták a nagy adózókat Hétfőig lehetett leadni utoljára a magán-nyugdíjpénztári nyi­latkozatot annak, aki továbbra is kasszatag akar maradni. Egerben a Heves Megyei Nyug­díjfolyósító Igazgatóság Deák úti ügyfélszolgálatán délelőtt átlagos forgalmat tapasztal­tunk. A nyolc órai nyitást köve­tően alig néhányan várakoztak az irodában, s a későbbiekben sem emelkedett még drasztiku­san az ügyfelek száma. A ka­pun és a bejáraton is feltüntet­ték, hogy hosszabbított nyitva tartással, éjfélig lesznek nyitva. Ottjártunkkor akadt olyan fi­atalember, aki az utolsó pilla­natban szeretett volna arról tá­jékozódni, hogy ha visszalép az állami rendszerbe, örökölhető lesz-e a nyugdíjpénztárban fel­halmozott vagyona, ►a. oldal Felmentette a csányi testület a helyi jegyzőt V i t r l

Next

/
Oldalképek
Tartalom