Heves Megyei Hírlap, 2010. január (21. évfolyam, 1-25. szám)

2010-01-02 / 1. szám

2010. JANUÁR 2., SZOMBAT - HEVES MEGYEI HÍRLAP 3 MEGYEI KÖRKÉP ZARÁNKIG Hatvan MUZSIKA Január 14-én, csütörtökön este rendezik meg a Városi Művelődési Központ és Könyvtárban azt a zenés-irodalmi műsort, amely még december elején elmaradt. Az eseményen Juhász Flórián zongoraművész előtt tisztelegnek, aki éppen har­minc esztendeje tanítja a tehet­séges fiatalokat a Kocsis Albert Zeneiskolában. Heves megye vadászjegy az új vadászjegyek értékesítését janu­ár 11-én, hétfőn kezdi meg az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) Heves megyei területi szervezete. Az ügyfélfogadási idő a megyeszékhelyen, a Hibay Kár­oly utcai irodában hétfőtől csü­törtökig, naponta 8-tól 14 óráig tart. Pénteken a vadászjegyek ki­adása szünetel. A 2009/10. évi vadászjegyek február 28-áig ér­vényesek, március 1-jén az érin­tetteknek már rendelkezniük kell a 2010/11-es szezonra szóló je­gyekkel, mivel enélkül vadász- fegyver nem tartható. Ostoros AJÁNDÉK A helyi önkor­mányzat döntése értelmében a hatvanöt év feletti lakosok az ün­nepek előtt 2500 forint értékű átmeneti segélyben részesültek. Az összeget 380 érintett sze­mélynek juttatták el. A napokban a helyi vöröskeresztes szervezet­tel együttműködve három és fél tonna cukoradomány szétosztá­sát is megszervezték. Ezt a la­kosság sajátos módon hálálta meg, ugyanis a két ünnep között szervezett véradásra rengeteg önkéntes donor jelentkezett. Pusztafogacs ALBUM a közel­múltban második alkalommal je­lentette meg Emlékalbumát a Pusztafogacsi Kápolnáért Egye­sület azzal a céllal, hogy a kiad­vány bevételével tovább gyarapít­sák a kápolna-felújításhoz szük­séges önerőt. A régi fogacsi élet­képeket, jeleneteket bemutató kiadvány tanulmányát Gy. Gömöri Ilona néprajzos-muzeoló­gus írta. A második kötet az egyesület munkaszervezeténél vásárolható meg. Tarnalelesz SIKER Az önkor­mányzat az idei esztendőben rendkívül eredményesen pályá­zott a különböző célokra. Mint azt Palkovics Ákos polgármester­től megtudtuk, ebben az évben közel félmilliárd értékű pályázati pénz érkezett a településre. Eb­ből egyebek mellett felújították az általános iskolát és több bel­területi utat is rendbe hoztak. féltett kincs A padláson talált rá az építési vállalkozó A szeméttelepre került volna a régi felnémeti is­kolát díszítő kőkereszt, ha az épület felújítását végző vállalkozó haza nem viszi a régi darabot. Szilvás István A sors akarhatta úgy, hogy Feke­te István aznap megálljon az egykori iskolából egészségügyi központtá alakított épület előtt. Amióta a lánya Felnémetre köl­tözött, a nagytályai vállalkozó gyakorta megfordult arrafelé, ám most úgy gondolta, hogy jó tíz év múltán vet egy pillantást a felújított épületre, amelyen any- nyit dolgozott annak idején. - Szépen helyrehozták, ugye? - szólalt meg mellette valaki. - Csak az a kár, hogy a kőkereszt nem került vissza a helyére. Amikor az idős helybeli felmuta­tott a bejárat feletti részre, Feke­te István azonnal rájött, hogy ar­ról a keresztről lehet szó, amit hosszú évek óta tárolgatott a te­lephelyén, majd a biztonságo­sabbnak ítélt portáján. A törté­net akkoriban kezdődött, amikor a város északi településrészén megépült a pásztorvölgyi gim­názium, s így sok-sok évtized után elárvult az egykori iskola. A körzet önkormányzati képvise­lője, Vizi Gyula akkor azzal a ja­vaslattal állt elő, hogy alakítsa­nak ki benne egy korszerű egészségügyi központot.'A mun­kálatokkal Fekete István építési vállalkozót bízták meg."- Ami­kor bejártuk az épületet, tömér­dek régi holmit találtunk benne. A padlás tele volt használaton kívüli iskolabútorokkal, táblák­kal, transzparensekkel, s min­denféle fölösleges kacattal, amit az évek során felhordtak oda. Megbízóink azt mondták, hogy Király Róbert szobrászművész, Fekete István építési vállalkozó és Vizi Gyula önkormányzati képviselő a régi felnémeti iskola padlásán megtalált kőkereszt restaurálásáról és visszahelyezéséről állapodott meg mindent dobjunk ki a szemétte­lepre - meséli. A lomtalanítás során a padlás egyik sarkában találtak egy nehéz' 'kőkeresztet, aminek a sorsa ugyancsak a sze­méttelepen végződött volna, ám Fekete István úgy döntött, hogy jobb helye lesz an­nak nála. - Fia ak­kor az az idős em- . bér nem tesz róla /V\ 1 említést, ki tudja, JL ... JL A kereszt eltávolítására mindenki másként emlékszik vízi gyula szerint (képünkön) az egyko­ri felnémeti iskola 1943-ban kezdte meg a működését. Építéséhez a városi hely­hatóság mellett jelentős összeggel já­rult hozzá az egri érsekség is, feltehető­en ennek a jegyében került fel a kereszt az épület akkor még egyetlen bejárata fö­lé. A helybeliek egy része úgy emlékezik, hogy 1948-ban, mások szerint 1956 után tá­volították el a kőkeresztet. meddig hevert volna nálam - jegyzi meg a vállalkozó, aki kap­csolatba lépett az önkormányza­ti képviselővel. - Kutatgatni kezdtem a kőkereszt ügyében - veszi át a szót Vizi Gyula. - Az idősebbek közül mindenki emléke­zett rá, hogy volt egy az iskola tete­jén, de senkinek sem volt leírása vagy fényképe ró­la. Végül felhívást tettem köz­zé az internetes honlapun­kon, s ez eredménnyel járt, a fiókkönyvtár vezetője, Vitkóczi Jánosné talált egy régi felvételt. A kép alapján immár pontosan tudni lehet, hogy hol is állt a kereszt, amiről kiderült, hogy az egy­kori mester ugyanabból a kő­ből faragta ki, mint amilyen­ből az iskolaépület ablakkere­teit is készítették. Az előkerült kép alapján immár pontosan tudni lehet, hogy hol is állt a kereszt.- Magam is szemügyre vet­tem, s úgy látom, különösebb gond nélkül vissza lehet állítani az eredeti állapotát - mondja Ki­rály Róbert szobrászművész, aki készséggel vállalta a restau­rálását. A körzet képvise­lője most azon szor­goskodik, hogy a kereszt visszake­rülhessen a régi is­kola bejárata fölé. Az épület társasház, részben az önkormányzaté, másrészt pedig a háziorvos tulajdonában van, az ő engedélyüket is meg kell szereznie hozzá, A helyreállítá­sért Király Róbert mellett má­sok is összefogtak, az Egri Épí­tész Iroda Kft. vállalta a szak­mai tervek elkészítését, Fekete István pedig a kivitelezés lebo­nyolítását.- Tavasszal már szeretnénk az eredeti helyén látni - zárja a történetet Vizi Gyula. Túl a lencsén, túl a malacon túl vagyunk a lencsén és a malachúson, de szárnyast nem ettünk. Szilveszter éjje­lén a kötélen nem száradt ruha, és a szemetet is rá­érünk ma kivinni. Megtet­tünk mindent, amit lehetett, a továbbiak aligha a népraj­zon múlnak. persze, ha az esztendő 364 nappal kevesebből állna, ma már elégedetten dörzsölnénk a tenyerünket. Talán túl len­nénk a nehezén. Igaz, ez esetben elmaradt volna a húsvét, a karácsony, a foci vb-ről nem is szólva, de ezt is elviselnénk egy kis nyuga­lom, némi egzisztenciális le­vegővétel érdekében. Egyet­len éjszakát hánykolódások közepette is csak-csak kibír az ember. Pezsgővel pedig még inkább. rossz hír viszont, hogy idén is lesz január meg október, IMF-hitel, kamatláb meg fu- tésszámla. Lesz majd nyár és tél, lesznek árrendezések, politikai viták és választások, elszámolások és leszámolá­sok. Járványok, balesetek, bűnözés, bírság. Lesz csőre­pedés, kátyú és korrupció. Lesz ősz és tavasz is, lesznek elégedetlen gazdák és mun­kások, állás- és fedélnélküli­ek, adósok és adósságcsapdá­ba kerülők. De nyugalom, hi­szen lesz karácsony, foci vb, meg persze ígéret is dögivei. van tehát gond elég, ezért jobban kellene akarnunk a szépet. Apró lehetőségeink­hez mérten megpróbálhat­nánk javítgatni a minden­napok hangulatán. Felgyűr­hetnénk ingünk ujját, s rak­hatnánk például egy virtuá­lis kandallót, amely köré mind odaférünk. Meleget nem adna ugyan, ám mégis éreznénk, hogy együtt va­gyunk. Akár a farkasok. Mert régi ordas tapasztalat, hogy falkában kevésbé fáj a zimankó. VAN VÉLEMÉNYE? ÍRJA MEG! velemeny@hevesmegyeihirlap.hu Matekból versenyeztek, már a felvételire készülve Borászok lepték meg a rendőröket ajándék ízletes nedűket kaptak a szilveszterkor dolgozó egyenruhások A hatvani Bajza József Gimnázi­um matematika munkaközössé­ge negyedik alkalommal rende­zett versenyt általános iskolások számára. Budai Csilla és Sőre­giné Kovács Krisztina tanárnők vezetésével igyekeztek a közpon­ti írásbeli felvételihez hasonló fel­adatsorokat összeállítani. A helyi és a környékbeli iskolákból - Bol­dogról, Csányból, Domoszlóról, Gyöngyöstarjánból, Jászberény­ből, Jászfényszaruról, Kará- csondról, Lőrinciből, Nagyré- déről, Petőfibányáról, Rózsa- szentmártonból, Szűcsiből, Tú­ráról, Adácsról - 162 hetedikes és nyolcadikos tanuló nevezett. A hetedik osztályosok mező­nyében első helyezett lett az Óhatvani Óvoda és Általános Is­kola székhelyintézményéből Tóth Viktória (felkészítő tanára: Vojnárovics Józsefné), a máso­dik helyen a lőrinci Hunyadi Má­tyás Általános Iskolából Szatmá­ri Raul végzett, míg az ugyanide járó Deli Csilla lett a harmadik. Felkészítő tanáruk: Palikné Cö- vek Ágnes. A nyolcadikosok között a jász­berényi Farkas Tamás végzett az élen, az óhatvani székhelyintéz­ményben tanuló Kovács Bence lett a második (felkészítője Ká­dár Emese), míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a gyöngyöstarjáni Molnár Eszter - Móczer Zsófia tanítványa - áll­hatott. ■ Az Egri Borszalonban bemuta­tott nedűkkel köszöntötték a me­gyeszékhelyen azokat a rendőrö­ket, akik 2009 utolsó éjszakáján teljesítettek szolgálatot. Évek óta hagyomány, hogy az óévről az újra virradó éjt is mun­kával töltő egyenruhásokat megajándékozzák a helyi borá­szok. Nem történt ez másként ezúttal sem. Az este hat órakor szolgálatba lépő, s hajnali hatig dolgozó rendőröket dr. Petro- vics András r. ezredes, városi kapitány után Varsányi Lajos, g az Egri Borvidéki Hegyközségi ? Tanács elnöke, az Egri Bormíves | Céh képviseletében Sinkó Zol- | tán elnök, illetve az Egri Agro- I bér Kft. igazgatója és dr. A szolgálatba lépő rendőröknek Varsányi Lajos (balra) adta át az ajándékot Czinege István köszöntötték a Dobó téren. Mint dr. Czinege Istvántól megtudtuk, az ajándékok átadá­sával a rendőrök, illetve a hiva­tásuk iránti tiszteletüket szeret­nék kifejezni, ugyanakkor így köszönik meg nekik a munkáju­kat, azt, hogy rájuk is vigyáztak az évben. A szilveszter éjszaká­ján is szolgálatot teljesítők a keddi Egri Borszalonban bemu­tatott nedűket, illetve teát és ká­vét kaptak ajándékba. Bár az íz­letes borokat ekkor nem kóstol­hatták meg, azért egy jelképes koccintásra találtak nekik mó­dot a borászok: alkoholmentes pezsgőt is készítettek oda ugyanis a csomagba. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom