Heves Megyei Hírlap, 2008. július (19. évfolyam, 152-178. szám)

2008-07-03 / 154. szám

14 SPORTTÜKÖR HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2008. JÚLIUS 3., CSÜTÖRTÖK Kovács-diadal a Hungáría-kupa világranglista­futamán, Pest-kőn tájfutás A férfiaknál az Egri Testedző Club versenyzője, Ko­vács Ádám, a nőknél a kassai Martina Rákayova nyerte a vi­lágranglista-futamot a Gerecsé­ben, Tarján mellett, a Pest-kőn. A 22 ország 1200 sportolójának részvételével Tatán és környé­kén zajló ötnapos tájfutó Hun- gária-kupa első napján rende­zett világranglista-futamon a férfiak pályája 13,6 km volt, 27 ellenőrzőponttal. Kovács Ádám 90:48 perces eredményt ért el, a második Gösswein Csaba (Postás SE, 98:23 p.), a harma­dik Vonyó Péter (Pécsi Vasutas SK, 99:35) lett. A legjobb külföl­di, a szerbiai Vladimir Matuski ötödikként, a legtávolabbról, Új- Zélandról érkező versenyző, Neil Kerrison hatodikként ért célba. A nőknek nyolc km-es pá­lyán tizenkilenc ellenőrzőpon­tot kellett érinteniük. ■ MTI Az egri versenyző, Kovács Ádám 90:48 perces időeredményt ért el Hatvanban csak a gyerekeké az OLLÉ-pálya labdarúgás Hatvan újabb OLLÉ- OMV-pályával gazdagodott: az Óhatvani Óvoda és Általános Is­kola 5. számú tagiskolájának ud­varán adták át az új, minden igényt kielégítő játékteret. Az ün­nepélyes avatáson jelent volt Kis­teleki István, az MLSZ elnöke is. A pályát kizárólag a gyerekek használják majd. ■ Kisteleki István újabb játékteret avatott, a Zagyva-parti városban Már az ősszel leragadtak megyei I, o. A gyengélkedők közül a két utolsó elbúcsúzott (III. rész) A 2007-2008-as megyei I. osztályú bajnokság vég­eredménye ismeretében három csoportban tettük mérlegre a mezőnyt. So­rozatunk befejező részé­ben az utolsó hat csapat teljesítményét értékeljük. Fesztbaum Béla labdarúgás Noha a bajnokság utolsó hat helyezettje már ősszel leszakadt a mezőnytől, a csapa­tok egymás között átrendezték tavasszal a sorokat. A legtöbb eb­ben, hogy az őszi utolsó Bese­nyőtelek feljött e sor elejére ti­zenegyediknek, ahonnan a Novaj az utolsó előtti helyre esett vissza. A többiek is mind mozdultak elő­re, vagy hátra, a végére a Makiár sodródott. A téli átigazolási időszak előre vetítette, hogy a je­lentősen megerősített Besenyő- telek bőven kiharcolja majd a bentmaradást, bár Nagy Endre játékos-edző szerint meg kellett azért küzdeni. Hiába csengnek ugyanis jól a régi nevek, ha nem kielégítő az edzésmun­ka, ha megkopott a gyorsa­ság. Talán éppen ezért érté­kes a kilenc tavaszi győze­lem, és a megszerzett 29 pont. A számokkal játszva, hasonló őszi szerepléssel az első ötbe is befért volna vé­gül a Besenyőtelek. Érdekes­ség az is, hogy idegenben ott­honosabban mozgott a gárda. ■ Hasonló őszi szereplés­sel az első ötbe is befért volna a Besenyőtelek. Szabó Gyula, a gyöngyös­halásziak edzője úgy fogalma­zott az őszi szezon után, hogy le­zárták a múltat, amibe köztudot­tan NB Ill-as esztendők is ve­gyültek. Tavasszal hatszor nyer­tek a halásziak, kilencszer vi­szont kikaptak, így az őszi öt döntetlenjük nem gyarapodott. Helyet cseréltek az Eger- szalókkal, a tizenkettedik helyen zártak, vészhelyzetbe nem ke­rültek. Ez a legtöbb, ami a szebb napokat megélt klubról jelen ál­lás szerint elmondható. Feltehe­tőleg aligha vágynak korábbi magasságokba. : • ’ - • ' • ' • . •' í-: ' ' . , • ' r ­a: A kép csalóka: a besenyőtelki Váradi Egonék (balra) tavasszal nem ijed­tek meg senkitől, a novaji Ilii Zoltánék viszont búcsúzni kényszerülnek Mindenkinek tanulsággal szolgálhat a Makiár ták, hogy könnyebb bentma­radni, mint bajnokságot nyer­ve feljutni a megyei élvonal­ba. Már az eredménytelenség kezdetén elismerték a kellő felkészülés hiányát, helyzetü­kön javítani később sem tud­tak. Megszenvedtek egy baj­noki esztendőt. A megyei szövetség elnöksége már többször eltűnődött azon, hogy esetleg csökkentené a megyei I. osztály mezőnyének létszámát. Tavaly sem jött ös­sze elsőre a tizenhat csapat, az akkor II. osztályú makiáriak is felkérésre vállal­ták a nevezést. Úgy gondol­Nemcsak a Bese­nyőtelek és a Gyöngyöshalász, ha­nem a tizenharma­dikként végzett Egerszalók is megélt már NB III-as éveket. Je­lenleg más szelek fúj­nak Szalókon is, ahol Székely Károly edző ígé­rete ellenére sem lett si­keresebb a tavasz, mint volt az ősz. Rosszabb sem persze, hiszen az össze­gyűjtött 30 pontot megfe­lezték a két szezonra. A legjobbkor nyertek Nagyrédén, amivel végleg elhessegették a kiesés ré­mét. Korábban Füzes­abonyban is győztek, de a valódi riválisokkal szem­ben nem tudtak előnyt ki­harcolni. Az újonc Atkár élén Török János edző nagyon bízott ab­ban, hogy meghosszabbítják az I. osztályú tagságot. Tettek is érte tavasszal, javultak gól- és pontszerzésben. Ennek el­lenére csak úgy tudták meg­szerezni a tizennegyedik he­lyet az atkáriak, hogy a Novaj nagyon visszaesett. A novajiak hat vereség­gel kezdték a bajnoksá­got, aztán legyőzték a bajnok Pétervásárát, és pontot szerezve Felsőtárkányban, az őszi tabella élére segítették a Pé- terkét. Tavasszal a tizenharma­dik meccsüket tudták megnyer­ni, többre nem is futotta. Szak­mai irányítás tekintetében is ál­landó gondokkal küszködtek, Szabó Richárd játékos-edző csak szükségből vállalta tisztét. A ver­senykiírás szerint maradhatna I. osztályú a tizenötödik helye­zett Novaj, a Pétervására azon­ban nem vállalja a magasabb osztályt, és a II. osztály feljutói­nak is kell a hely. A tizenhatodiknak zárt Makiár régen elvesztette bentmaradási reményét. Nyer­tek ugyan Novajon a makiáriak még a tavasz elején, utána azon­ban csak a mélyrepülés maradt számukra. Káló Mihály helyett Szabó László edző próbált lelket lehel­ni a csapatba, de a sorsuk akkor már eldőlt. Ahol minden meccs teher, jobb, ha mielőbb vége. • (Vége) Kocsis képviseli a gyöngyösieket az olaszországi főiskolai vb-n kézilabda Július 5. és 13. között az olaszországi Velencében ren­dezik a 19. Főiskolai Világbaj­nokságot, ahol a magyar férfi válogatott tagjaként pályára lép egy újonnan igazolt Gyöngyösi Főiskolai KK játékos is. A leg­utóbb Békésen szerepelt Kocsis Csaba még tavasszal kötelezte el magát a mátraaljai gárdához. Szintén a válogatott keretben ta­lálható az ötéves gyöngyösi sze­replés után ősztől immár a ro­mán élvonalban szereplő Timisoara csapatában védő Vass Zoltán is. ■ A férfi csapat Fehér­oroszországgal, Len­gyelországgal és Ciprus­sal találkozik a csoport­mérkőzéseken. A világeseményen olyan - 1980. január 1. és 1990. decem­ber 31. között született - sporto­lók szerepelhetnek, akik jelen­leg valamilyen hivatalos felsőok­tatási intézmény hallgatói (ide­értve a következő tanévre beirat­kozottakat is), illetve azok a ko­rábbi hallgatók, akik a 2006-2007-es tanévben diplo­máztak. A Skaliczky László szövetségi kapitány vezette férfi csapat a B- csoportba kapott besorolást, ahol Fehéroroszország, Lengyel- ország valamint Ciprus nemzeti együttese vár a mieinkre. A vi­lágeseményen a férfiak mellett a Varga József által irányított ma­gyar női válogatott is pályára lép, amely a csoportmérkőzések so­rán Japánnal, Brazíliával és Fehéroroszországgal találkozik. A hölgyeknél 14, az uraknál 16 ország válogatottja vesz részt a megmérettetésen. Mindkét nemnél mind a négy csoportból az első két helyezett együttes ke­rül a negyeddöntőbe, ahol az AB, illetve a CD ág továbbjutói ke­resztben játszanak az elődöntő­be kerülésért. A csoportok har­madik és negyedik helyezettjei a 9-14., illetve a 9- ló. helyért ver­sengenek a folytatásban. A férfi keret: Liszkai Szilvesz­ter, Vass Zoltán - kapusok, Szé­les László, Miss Zoltán, Sutka Norbert, Halász Máté, Kilvinger Bálint, Schuch Timuzsin, Juhász Károly, Rév Mátyás, Szöllősi Bence, Bakos György, Kocsi And­rás, Rédei István, Kocsis Csaba - mezőnyjátékosok. ■ S. K. A Vasasnál is jártak a nagyrédei focisuli tagjai tábor Az ötödik ilyen jellegű nyári eseményen ötvenhat gyermek ismerkedett a sportággal Ismét harmadik a Goldwin Fux, Voina a gólkirály labdarúgás Olyan nevekkel ta­lálkozhatott a nagyérdemű kö­zönség a Nyári Focisuliban, mint Roberto Carlos, Raul, Drogba, Lampard, Torres, Pirlo vagy Boháti. Legalábbis ezek a nevek szerepeltek a Nagyrédén ötödik alkalommal rendezett focitábor diákjainak mezein. Négy korosztály öl­tötte magára nagy örömmel ezeket a mezcsodákat. Az 56 gyermek részvételé­vel zajlott tábort Szélesi János szer­vezte, aki kapusedzőként is tevé­kenykedett. A '94-95-ös korosz­tályt Lukács György, a '96-97- est Szedmák László, a '98-99­est Barna Tibor, a 2000-2001- est Morcsányi Imre edzők össze­szokott csapata vezette. A tábor lakóinak - köztük négy lány - kétharmada Nagyré- déről, egyharmada Hortról, Jászárokszállásról és Gyöngyös környékéről érkezett. A játék megszerettetésén túl cél volt, hogy a focistapalánták mozgáskoordináci­ót, labdás és labda nélküli játékot, pár­harcot, felállításo­kat, szabályokat és sok mást sajátítsanak el. Az együtt töltött idő során a Vasas SC-nél és annak utánpótlásbázi­sán is látogatást tettek az ifjak, B A mozgáskoor­dinációt, a sza­bályokat, lab­dás és labda nélküli játékot sajátítottak el. I £ I 03 Négy korosztály tagjai tanulták a futball alapjait a táborban akik megismerkedtek a 86 esz­tendős labdarúgó-legendával, Illovszky Rudolffal, megtekintet­ték a Mészöly Géza, Kozma Ist­ván páros edzését. Bejárták a Fáy utcai létesítményt, és meglá­togatták a Vasas Labdarúgó Aka­démiáját a Pasaréti úton, ahol már nagy műfüves pályán ké­szülhetnek a következő focige­nerációk.- A bemutatón hőség volt, így nem a legnagyobb kedvvel ját­szottam a rédei műfüves pályán, viszont annál jobban tetszett a focisuli. lövőre újból visszajövök - hallhattuk Kovács Leventétől, aki a 2000-2001-es korosztály legszebb gólját rúgta, három em­bert kicselezve. ■ H. F. Zs. strandfoci A lőrinci Goldwin Fux csapata a harmadik helyen végzett a Nestea Országos Strandlabdarúgó Grand Prix má­sodik állomásán, Fonyódon. A húsz együttes közül a gyöngyö­si Mátra Nissan Top FC csoport- győztesként, a Goldwin Fux pe­dig legjobb másodikként került a legjobb nyolc közé. A két megyénkbeli gárda a harmadik helyért találkozott egymással, ahol a Goldwin nagy küzdelem­ben, 4-2-re diadalmaskodott, így Nyíregyháza után Fonyódon is bronzérmes lett. A gólkirályi címet Voina Gá­bor (Goldwin Fux) kapta. Folyta­tás július 4. és 6. között Tisza- kécskén, a Termálfürdőnél. ■ F k r t

Next

/
Oldalképek
Tartalom