Heves Megyei Hírlap, 2008. február (19. évfolyam, 27-51. szám)

2008-02-01 / 27. szám

www.heol.hu 2008. FEBRUÁR 1., PÉNTEK • XIX. ÉVFOLYAM 27. SZÁM ÁRA: 110 FT. ELŐFIZETVE: 71,30 FT A FELMÉRÉSEK SZERINT AZ IGENEK NYERNÉNEK A SZAVAZÁSON, DE NINCS KORMÁNYVÁLTÓ HANGULAT MA HAJNALRA ÚJRA SZTRÁJKOT HIRDETTEK A VASÚTNÁL _ KÁNYA JUDIT KEZÉT TÖRTE SZLOVÁKIÁBAN Óriási tesztautó akció a Suzuki Papp-nál! Swift, Ignis, SX4, Grand Vitara akár 20% kedvezménnyel! *2008. január 21-től a készlet erejéig. $ SUZUKI Papp J Eger, Mátyás király u. 37.Tel.: 36/517-277 fj EGY PERCBEN Ha farsang, akkor fánk MEGYEI KÖRKÉP 2 A húsvéti böjt GAZDASÁG 6 előtti ünnepi la­komákon feltűnik KÖZÉLET 8 ÍNYENCSÉGEK 9 a hagyományos farsangi fánk is. KRIMI&BULVÁR 10 TV-MŰSOH 10 Számtalan módon SZOLGÁLTATÁS 11 lehet ízesíteni. SPORT 14 ►9. OLDAL HOROSZKÓP 16 Skandináv lottó nyeremények TALÁLAT DARAB NYEREMÉNY 7 1 32 025 095 6 157 101 990 5 4137 3 870 4 54 374 785 IDŐJÁRÁS Ma gyenge, néha mérsékelt déli szél fúj. Délelőtt mér­sékelten, délután erősen felhős idő­ben jelentős csa­padék még nem hullik. ► 11. OLDAL Für Anikó pikáns dalai Für Anikó, az Ör­kény Színház szí­nésznője énekes­nőként is bemu­tatkozott. Lemezé­re Bereményi Gé­za is írt szöveget. ►10. OLDAL VESZI A LAPOT? Britney Spears amerikai popénekesnő személyes drámája által ihletett balet­tet mutat be egy londoni társulat. A sztár magánélete mostanság meglehe­tősen viharos. Botrányai bőséges muní­ciót kínálnak a bulvársajtónak. A hamvas tiniből masszív alkoholista lett, akinek már a gyermekeiért is küz­denie kell. Hogy az előadás mekkora sikert arat, egyelőre rejtély. Mindeneset­re eljátszottam a gondolattal: jó pén­zért magam is elvállalnám a főszere­pet. Az a néhány balettlépés nem okoz­na gondot. Csak némi pálinka kellene hozzá, az életszerűség kedvéért, (t. o.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 06-30/557-5113, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06- 80/513-646, 06-30/471-66-76--------- pénzváltás E GER Széchenyi út 9. sz. 20/213-5822 Tesco áruház 36/537-256 Napközbeni árkorrekció tehetséged Pénznem Eladás Vétel EUR 261,00 256,00 USD 176.50 172,50 SKK 7,85 7,50 Árfolyam-garanciával lekötés. repülőjegyek Aktív névtelen feljelentők levelezők Húskiméréstől a polgármesterig bárki céltábla lehet Százötvenhat új munkahely jöhet majd letre Egerben, a ZF-nél Az emberek egy része minden disznóságra érzékeny, mások csak a közvetlenül húsukba vágó helyzetekre. Képünk illusztráció. Történelmileg úgy alakult ki, hogy mifelénk koroktól és rendszerektől függetlenül igencsak élénk a följelentési kedv. Sokan figyelik árgus sze­mekkel a környezetüket, és le­csapnak minden vélt vagy va­lós hibára. Az igen nagy rész­ben névtelen levelekre és beje­lentésekre alapuló hagyomány életben tartásában persze ma­guk a hatóságok - egybek közt az APEH, a rendőrség, a pénz­ügyőrség - is kulcsszerepet játszanak. Hiszen nemritkán maguk biztatják az ígéretes in­formációk megosztására az embereket, dolgukat meg­könnyítendő, olykor külön in­gyenes telefonos elérhetőséget és névtelenséget is biztosítva számukra. A bűn, illetve a bűn felfedése, a tiltott utak leleple­zése ma is soka­kat vonz. Még ha a gyanú nem is mindig alapos. A névtelen fel­jelentések gyakorta a különfé­le személyes konfliktusok egy­féle megoldását, kezelési mód­ját is jelenük, törlesztést vala­miért, amiről lehet, hogy a bosszúság elszenvedőjének már fogalma sincs. A hatósá­goknak nincs pontos felméré­sük arról, hogy a bejelentések hány százaléka állja meg a való­ságban a helyét, bizonyul igaznak, s melyek róhatók föl a személyes bosszúvágynak, irigységnek vagy féltékenység­nek. Ám azt minden szervezet hangsúlyozza, hogy a számta­lan érdektelen bejelentés közt azért mindig akadnak hasznos információk is, melyek nyo­mán tényleges visszaélésekre, jogsértésekre derül fény. Területileg és időszakon­ként eltérő számban és aktivi­tással érkeznek ezek a jelzé­sek az illetékesekhez, A hatóságok a hozzájuk be­érkező azonosíthatatlan, név és cím nélküli bejelentéseket is értékelik, s ennek alapján hozzák meg a döntést az alapo­sabb ellenőrzésről, vizsgálat­ról. A megyében egyebek közt bukott már így le zugvágóhíd, olajnepper, bögrecsárda és ille­gális dohánykereskedő is. ►2. OLDAL ■ A hagyomány életben tartásá­ban a hatósá­gok is kulcssze­repet játszanak. A kormány szerdai ülésén döntött az egri ZF Hungária Kft. nagyberuházásának tá­mogatásáról - tájékoztatta la­punkat Sós Tamás, a Heves megyei közgyűlés elnöke, hon­atya és dr. Nagy Imre, a me­gyeszékhely egyéni ország- gyűlési képviselője (MSZP). A német autóipari vállalat csak­nem 8 milliárd forintos beru­házása révén 2009-ig összesen 156 új munkahely jön létre. A cég az egyedi döntés kereté­ben 350 millió forint vissza nem térítendő készpénztámo­gatást kapott. A beruházó fej­lesztési adókedvezményt is igénybe vesz. A gyár fő tevé­kenysége közúti járművekbe beépülő sebességváltók előállí­tása és értékesítése. ■ Mától látogatási tilalom van a kórházakban Az észak-magyarországi régió összes kórházában látogatási tilalmat rendelt el az Állami Népegészségügyi és Tisztior­vosi Szolgálat. Ennek értelmében Heves, Borsod és Nógrád megye vala­mennyi kórházának összes fek­vőbeteg-osztályán tilos lesz a betegeket felkeresni. Dr. Husztí Györgyike, a tisztiorvosi szol­gálat regionális szervezetének tisztiorvosa a döntés kapcsán lapunk érdeklődésére kijelen­tette: mától lép életbe a korláto­zás, amit az influenzás megbe­tegedések megszaporodása tett szükségessé. ■ Felülvizsgáltatnák az ajándékbánya ügyét Nincs veszélyben a Piroska máv start A közlekedési klub témája a vasút volt Mint arról január 24-én la­punk is beszámolt, Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő írásban intézett kérdést Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszterhez a Bélkő­ben tapasztalt olajszennyezés tárgyában. Ferencz Péter, Bél­apátfalva polgármestere az említett újságcikkből értesült a fideszes honatya lépéséről. Az önkormányzat az olaj- szennyezés és kárelhárítás le­bonyolítása ügyében több szak­értői vélemény elkészültét vár­ja. A továbbiakban mindenkép­pen fontosnak tartják a képvi­selő által is említett szerződés felülvizsgálatát, amely a BÉCEM Rt., a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, valamint a Kincstári Vagyoni Igazgatóság között jött létre a bélapátfalvi mészkőbánya tulajdonjogának ajándékozása tárgyában. Az ominózus szerződés sze­rint a BÉCEM Rt. a magyar ál­lamnak ajándékozza a közel 220 millió tonna ásványva- gyont tartalmazó, két helyrajzi számmal szereplő mészkőbá­nyát azzal a feltétellel, hogy azt öt éven belül védetté kell nyil­vánítani. A polgármester szerint fon­tos megvizsgálni, hogy az ajándékozás valóban a szerző­désben leírt szándékokat szol­gálja-e. ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON A közlekedési klub idei első összejövetelének témája a MÁV Start Zrt. működése, va­lamint jövője volt. A meghívott vendégek, dr. Kádár András regionális divízióvezető, vala­mint dr. Mosóczi László, ak­kori elnök-vezérigazgató el­mondták: az Eger-Szilvásvá- rad közti vasútvonal nincs ve­szélyben, sőt akár új megálló­helyekkel is gazdagodhat. Szóba került még a közleke­dési stratégia hiánya, a vasúti és közúti teherszállítás verse­nye, s a MÁV Cargo eladása is. Emellett vázolták a személy- szállítás kedvezményrend­szer-átalakításra vonatkozó terveit is. ^3. oldal Az év folyamán még szó lesz az Eger és Szilvásvárad közti vasútvonal helyzetéről a közlekedési klubban. Képünk illusztráció. » »1

Next

/
Oldalképek
Tartalom