Heves Megyei Hírlap, 2008. február (19. évfolyam, 27-51. szám)

2008-02-01 / 27. szám

2 HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2008. FEBRUÁR 1., PÉNTEK MEGYEI KÖRKÉP Bélapátfalva felülvizsgáltatná az ajándékbánya szerződését Folytatás az 1. oldalról Vagy esetleg a BÉCEM Rt. tulaj­donosai, a levonuló Heidelberger AG és Holcim AG így kívánt megszabadulni minden későbbi konkurenciájától, azaz manipu­lálta a tiszta gazdasági versenyt. Ferencz Péter polgármester az önkormányzat véleményét tolmá­csolva elmondta: a város lakossá­ga nem érti, hogyan lehetett a Bél­kő hegyről szóló ajándékozási szerződést aláírni. Szomorúnak és tragikusnak tartják, hogy a szignálók között szerepel két olyan szervezet, amely a Magyar Köztársaságot hivatott képvisel­ni. Miközben a szerződéssel teljes mértékben sértették Bélapátfal­va és térsége gazdasági, társadal­mi érdekeit, s az országos közér­deket. Ezért jogászokból, adó­szakértőkből és könyvszakértők­ből álló független testülettel vizs­gáltatják a szóban forgó doku­mentumot, valamint több környe­zetvédelmi és műszaki szakértői cég véleményét is várják a kör­nyezetkárosítással kapcsolatban. Megkerestük az ügyben a Heidelberger AG jogutódját és a Holcim AG budapesti kommuni­kációs igazgatóját, hogy közöl­hessük álláspontjukat. Választ egyiküktől sem kaptunk. A Bük­ki Nemzeti Park Igazgatóság tit­kárságán megtudtuk: az igazga­tó külföldön tartózkodik.« N. Z. SZDSZ: Sziki nem tudja, mit cselekszik A Szabad Demokraták Szövetsé­ge egri szervezete egyetlen idé­zettel kívánt reagálni Sziki Kár­oly szerdai, a liberálisokat táma­dó szavaira. Ez a következő: „Atyám! Bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cseleksze­nek”. (Károli Biblia, LUK 23/43). Sziki a Kisgazda Polgári Szö­vetség megyei vezetőjeként teg­napelőtt arról beszélt: szerinte az SZDSZ-nek nincs helye a magyar politikai palettán. Úgy vélekedett, az SZDSZ nyíltan nemzetellenes, szélsőséges párt, mely „a magyar­ság jövőjének súlyos megkérdője- lezője”. Elrettentő, ami miatta tör­ténik az egészségügyben, a gaz­daságban, az oktatásban. ■ Aktívak a névtelen feljelentők levelüket megíríák A házi húskimérésektől a polgármesterekig bárki céltábla lehet Az a gyanús, ami nem gyanús - mondja Virág elvtárs Pelikán gátőrnek a Tanú című korszakos filmalkotásban. Ma, ami­kor a feljelentés hagyo­mánya tovább él, úgy tű­nik, sok minden gyanús. Kovács János A feljelentés hagyománya - amivel a hatóságok nevesített, de még gyakrabban névtelen lakossági bejelentések formá­jában szembesülnek - ma is népszerű. Bár területileg és időszakonként eltérő számban és aktivitással érkeznek ezek a jelzések az illetékesekhez, a valós tényeken túl gyakorta rá­világítanak egy-egy kisebb-na- gyobb közösségben - lakótele­pen, faluban, utcában, szom­szédságban, munkahelyen, ne­tán a közéletben - meglévő fe­szültségekre is. A hatóságok a hozzájuk beér­kező, azonosíthatatlan eredetű, név és cím nélküli bejelentése­ket is értékelik, s ennek alapján hozzák meg a döntést az alapo­sabb ellenőrzésről, vizsgálatról. A megyében egyebek közt bu­kott már így le bögrecsárda és illegális dohánykereskedő is. A feljelentések természetraj­zába a közelmúlt sajátos herédi esetei is bepillantást nyújtanak. Herédre a múlt év végén nem a csendes ünnepi készülődés, hanem a feljelentések időszaka köszöntött be. Bár ez ott a jelek szerint nem szezonfüggő. Úgy tűnik, a településen egyesek mindenfelé visszaéléseket szi­matolnak, és ebbéli megfigye­léseiket nem haboznak az illeté­kes szervek tudomására hozni. Természetesen névtelen beje­lentés formájában. Legyen szó a házi disznóölés termékeinek ér­tékesítésétől egészen a falu első emberének viselt dolgaiig. Föl is van háborodva a falu jóérzé­sű része - jegyezte meg Kómár József polgármester. írásos névtelen panaszbeje­lentés érkezett például a me­gyei élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatóság­hoz is, mely szerint Heréden két magánszemély a családi há­zában engedély nélkül füstölt húst és húskészítményt forgal­maz. A panaszkivizsgálás során ■ '■ : ' / \ : f: . Égi llif w m Névtelen panaszbejelentés érkezett például a megyei élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatósághoz is, amely szerint Heréden két magán- személy a családi házában engedély nélkül füstölt húst és húskészítményt forgalmaz. Száz-száz ezer forintra büntették őket. Képünk illusztráció. a herédi körzeti megbízott rész­vételét is kérték - tudtuk meg dr. Busák Károly megyei igaz- gató-főállatorvostól -, így a Hat­vani Rendőrkapitányság bizto­sította a disznóságok felderíté­séhez a rendőri jelenlétet és közreműködést. A kivizsgálás során mintegy 80 kiló szalon­nát, sertészsírt, pácolt sertés­húst foglaltak le, illetve semmi­sítettek meg. Emellett a közfo­gyasztási termékek engedély nélküli forgalmazását 100-100 ezer forintos állat-egészségügyi bírsággal szankcionálták. Mint a megyei főállatorvos fo­galmazott: közismert, bevett szokás a vidéki településeken, hogy ilyenkor, disznóvágási sze­zonban általában széles körben jutnak némi ingyenkóstolóhoz az ismerősök. S tudni lehet arról is, hogy a magánházaknál pén­zért is árulnak a disznótorból származó húsféléket, amivel egyebek közt az élelmiszer-for­galmazás szabályait is megsér­Névtelenül jobban szeretjük a törlesztést A névtelen feljelentések gya­korta a különféle személyes konfliktusok egyféle megoldá­sát, kezelési módját is jelen­tik, törlesztést valamiért, ami­ről lehet, hogy a bosszúság el­szenvedőjének már fogalma sincs. A hatóságoknak nincs pontos felmérésük arról, hogy a bejelentések hány százaléka állja meg a valóságban a he­lyét, bizonyul igaznak, s me­lyek róhatok föl a személyes bosszúvágynak, irigységnek vagy féltékenységnek. Am azt minden szervezet - például a rendőrség, a vám- és pénzügy- őrség vagy az adóható­ság is - hangsú­lyozza, hogy a számtalan ér­dektelen beje­lentés közt azért mindig akadnak hasznos informáci­ók is, melyek nyo­mán tény leges visz- szaélésekre, jogsértésekre V derül fény. tik. Ám ezen meglévő gyakor­lattal szemben a hatóság több­nyire inkább csak bejelentésre, névtelen értesítésre lép fel. Amikor utá­na kell járni a felje­lentés valóságtar­talmának. Heréden a szem­füles „jóakarók” nyomán több ‘ha­sonló esetre is akadt példa a közelmúltból. Pél­dául a helyi ABC-t is bemártot­ták már. Információnk szerint a most feljelentett húsárusok kö­zül pedig az egyiknek - szak­májára nézve hentesnek - ko­rábban is volt már hasonló ügye. Tudni lehet ar­ról is, hogy a magánházaknál pénzért is árul­nak a disznótor­ból származó húsféléket. Tisztelt hatóság1 Tudomásomra jutott, hogy | * ♦. * * ■ 0 f. ■ ; Heréd polgármestere meg sem lepődik a dolgon, hallott az esetről, ilyesmi minden faluban történik, legfeljebb talán nem jelentgetik fel egy­mást érte az embe­rek. De mint mond­ja, ez csak a jéghegy csúcsa, őellene most nyolc új feljelentés érkezett, s állítólagos gazdasági visszaélé­seit vizsgálja a rendőrség.- Már megszoktam, hogy egye­sek ezzel szórakoznak - mondta el kérdésünkre Kómár József pol­gármester, aki immár harmadik ciklusban vezeti a falut. Hozzá­tette: egy szűk körről van szó, pár emberről, akik mindenben hibát keresnek. - A testületi ülésen is azt mondtam, hogy a feljelenté­sek időszakát éljük. Korábban ha­sonló ügyben már három vádas­kodás érkezett ellenem. Mindet kivizsgálták, és mindent rend­ben találtak. Én minden fillérrel el tudok számolni. A rendőrség a mostani előzetes eljárásban még azt sem tudta eldönteni, mi is le­hetne a feljelentések alapján szabálytalan - jegyezte meg Kómár József. Újabb tanév a Századvégen politika Húsz hallgatóval kezdik a négy keresztfélévet Húsz hallgatóval kezdte meg a 14. tanévét a Századvég Politikai Iskola Egri Tagozata. A négy ke­resztféléves képzés alatt a pad- ban ülők többsége ma is a politi­ka területén dolgozik, de akad­nak köztük olyanok is, akik a ci­vil- vagy a közszférából érkeztek.- A most kezdődő tanévben a már korábban megszokott tan­anyag ismereteit adjuk át a hall­gatóknak, akik a legkülönfé­lébb politikai nézeteket képvi­selik. Van olyan, aki már most is aktívan politizál, illetve egy alpolgármester is gyarapítja a csapatot. A beiratkozottak élet­kora 22 és 50 év között mozog - mondta Ráczné dr. Horváth Ágnes igazgató. ■ A tanévet dr. Gyarmati István nagykövet, az ICDT igazgatója nyitotta meg. Mellette Ráczné dr. Horváth Ágnes, és dr. Hauser Zoltán, a főiskola rektora. Zöld út a városi szemétnek? sürgető Gyöngyösön is komoly gondot jelent a hulladék Az év első gyöngyösi képviselő- testületi ülésének egyik közpon­ti témája a hulladékgazdálkodás volt. Az ellenzék és a település- fejlesztési bizottság álláspontja szerint három elvetélt kísérlet után valódi, hosszú távú koncep­ciót kellene megfogalmazni a szemétkérdésben. A megyei hulladékgazdálko­dási rendszerbe 2007-ben az önkormányzat nem lépett be, viszont nem készült el sem az Ecolnet hulladékkonvertáló­műve, sem egy másik cég ha­sonló beruházása. Az inert lera­kónak ez év végéig van műkö­dési engedélye, ellenben a szennyvízhálózat az északnyu­gati városrész és a Zsellérközök kivételével elkészült, s a célki­tűzéseknek megfelelően kiala­kították a szelektív hulladék- gyűjtő szigeteket is - összegzi az anyag.- Eddig kerestük a jobbat, olcsóbbat - felelt a felvetések­re Hiesz György polgármester, s em­lékeztetett: bár a Mátrai Erőműben történő semle­gesítés nem a legolcsóbb megol­dás, s az erőmű csak a keletke­zett hulladék egy részét tudná elégetni, egyelőre ez a legkézzel­foghatóbb lehetőség a következő évtizedek városi hulladékprob­lémáinak kezelésére. Ehhez pá­lyázati forrásból hulladékválo­A polgármester ismét esélyt lát a befuccsolt konvertálómű megépülésére. gató-művet kell építeni. Arról is szólt: a leggazdaságosabb az len­ne, ha mégis felépülne az Ecolnet által 2005-re ígért hulla- dékkonvertáló-mű. Erre a polgármester ismét esélyt lát, mert a cégben tulaj­donosváltás történt, s most mérlegelik a gyöngyösi üzem fel­építésének esélyeit. Hozzátette, az idő sürget, a következő fél év­ben meg kell lelni a megoldást. A képviselők többsége ezen túl szót emelt az illegális hulla­déklerakás ellen, s kezdemé­nyezték egy kistérségen belüli hulladékügyi koordináció elin­dítását is. ■ F. Z.

Next

/
Oldalképek
Tartalom