Heves Megyei Hírlap, 2006. október (17. évfolyam, 231-255. szám)

2006-10-02 / 231. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2006. OKTÓBER 2., HÉTFŐ Megmondta, kire kell szavazni önkormányzatok Délutánig nyugodt körülmények között zajlott a procedúra lőrinciben a déli órákig nem­csak az országos átlaghoz, ha­nem a négy esztendővel ezelőtti voksoláshoz képest is alacso­nyabb volt a szavazási hajlandó­ság. Az urnához járulók aránya 13 óráig nem érte el a 25 száza­lékot - tájékoztatott Tari Mihályné, a választási iroda ve­zetője, hozzátéve: a településen hagyományosan délután aktí­vabbak a választópolgárok. hatvanban kampánycsend- sértés történt: a városi televízió a megszólaltatott állampolgárok közül olyannak a nyilatkozatát is sugározta, aki konkrétan az egyik fél győzelme feletti remé­nyét fejezte ki. A választási bi­zottság megvizsgálta a történte­ket, s megalapozottnak ítélte meg az ezzel kapcsolatos pa­naszt. Gábor András elnök el­mondta: elmarasztalták a televí­ziót, s eltiltották a további jog­sértéstől. KEREKHARASZTON délután 3 óráig annak ellenére kevés vá­lasztó - a jogosultak mindössze 28 százaléka - járult az urná­hoz, hogy a Hatvantól népszava­zással levált településen ez alka­lommal választottak először önálló képviselő-testületet. A tá­volmaradás egyik oka az lehe­tett, hogy mindössze egy polgár­mesterjelölt, illetve tíz képviselő- jelölt vállalta a megmérettetést. gyöngyös Az országos átlagtól elmaradt a szavazási kedv a vá­rosban és térségében. Gyöngyö­sön 15 óráig a választópolgárok 32.39 százaléka adta le a voksát, a tizenöt településsel együtt 33.39 százalékos volt a részvéte­li arány. Önálló községként most elő­ször választott önkormányzatot az Abasártól levált pálosvö- rösmart, ott a délután három órás adat 47,83 százalék volt. Szintén nagyobb aktivitást mu­tattak a kisebbségi szavazók, akiknek néhány tized híján öt­ven százaléka járult a Gyöngyös kisebbségi szavazókor urnájá­hoz. Összesen egyébként nyolc településen tartottak kisebbségi választást is. Ennek tapasztala­tai közül kiemelkedik, hogy so­kan most szembesültek azzal: június 15-éig kellett volna kér­niük felvételüket a kisebbségi névjegyzékbe. Akik ezt elmu­lasztották, azokat a szavazat- számláló bizottságok kénytele­nek voltak elutasítani. Gyöngyösön délutánig alacsony volt a részvétel, kivéve a roma és a ruszin kisebbségi választást, ahol kiugró arányban jelentek meg a szavazók A helyi választási iroda tájé­koztatása szerint délután fél ha­tig semmilyen rendkívüli ese­mény nem történt, a bizottság­nak nem kellett semmilyen beje­lentés miatt döntést hoznia. Mozgóurnás szavazást a tava­szihoz hasonló arányban, vagy annál talán kicsivel többen kér­tek a polgárok, de a választási iroda vezetője úgy tájékoztatott: este hétig bizonyosan minden­hová megérkezik az urna. A tavaszi országgyűlési vá­lasztásokhoz képest két szava­zókor most más helyszínen vár­ta a polgárokat, ám erről már jó előre, több fórumon tájékoztat­ták az érintetteket, ennek meg­felelően küldték ki a választási értesítőket is, és még ezután is hirdetésekben hívták fel a figyel­met a változásokra. pétervására jegyzője, dr. Kadlott Csaba lapunknak vasár­nap délután 2 órakor elmondta: rendben zajlott az önkormány­zati választás, a fenti időpontig nem kaptak bejelentést rendkí­vüli eseményről. Alacsonyabb részvételt regisztráltak, mint az idei országgyűlési választáso­kon, így a városi szavazókörök­ben is csupán 30,22 százalékos volt a megjelentek aránya. A kör­zethez tartozó Mátraballán volt a legalacsonyabb a részvétel, - ko­ra délután 19,26 százalék -, míg Terpesen ugyanekkor már a fa­lu lakóinak több mint 50 száza­léka leadta voksát. Bélapátfalván a délután há­rom órai adatokat ismertette a Hírlappal Fehér Lászlóné, a város jegyzője, aki azt is elmondta, hogy városként először tartanak helyhatósági választásokat. A névjegyzékbe vett 2515 főből, 850 lakos járult az urnákhoz, míg a kisebbségi önkormányzat vá­lasztói közül a regisztrált 117 fő­ből 36-an szavaztak. Jogsértést, rendkívüli esetet nem jelentettek.- Két szavazókörből is kaptunk bejelentést - tájékoztatta lapun­kat dr. Zelei József, Füzesabony jegyzője. Az egyik szavazókörben a Fidesz delegáltja úgy próbált se­gíteni az egyik szavazónak, hogy felolvasta, kit is jelöljön be a sza­vazócédulán. A fend cselekedetet azonnal jelentették az eset tanúi, majd a helyi választási bizottság eltiltotta a delegáltat a további jog­sértő magatartástól. A testület egy másik döntést is hozott, az egyik szavazókor előtti kapura az MSZP jelöltjének plakátját ra­gasztották ki. Itt az a határozat született, hogy ez törvénytelen. Szavazók Kerekharaszton. Az új település első vezetésére voksoltak Füzesabonyban egyébként dél­után 3 órakor 32,44 százalékos részvételt regisztráltak. EGERBEN a helyi választási bi­zottság elnöke, dr. Bóta Csaba elmondta: két állampolgár azt nehezményezte náluk, hogy az egyik polgármesterjelölt, Habis László neve mögött nem szere­pelt az őt támogató szervezetek elnevezése. Az ügyben a grémi­um állást foglalt, eszerint a Habist eredetileg indító Egri Lo­kálpatrióta Egylet neve látható a szavazólapon, ez így szabályos, a Habis javára később visszalé­pő jelöltek pártjait nem is kellett volna feltüntetni. E pártok ilyen igényt nem is jeleztek. Az elnök a tavaszi parlamenti voksolásnál sokkal nyugodtabbnak ítélte a vasárnapi szituációt. Egerben 3 órakor a jogosultak 34,98 száza­léka már szavazott. kiskörén Oláh Jánosné jegyző elmondása szerint nem történt rendkívüli esemény, érdekesség viszont, hogy délután 3-kor már 45,19 százalékos részvételi arányt rögzíthettek, ez pedig magasabb a tavaszi, országgyűlési választá­sokon mért adatnál, hevesen szintén nem adódott probléma, itt délután 5 óráig a választásra jogosultak 38,33 százaléka járult az urnákhoz. ABASÁRTÓL Andornaktálya internet a pol­gármesteri hivatal emeleti előteré­ben megnyílt az e-Magyarország pont, ahol két számítógépen órán­ként 120 forintért intemetezhet- nek az érdeklődök. Az adatok ki­mentéséért letöltéséért nem kell fizetni, a fekete-fehér nyomtatá­sért 30 forint/lap a tarifa. Nyitva tartás: hétfőn, kedden 8-tól 12-ig szerdán, csütörtökön 13-tól 16 óráig, pénteken 12-től 15 óráig Bejelentkezés a megjelölt irodák­ban lehetséges a helyszínen. Eger KONCERT Az Egri Orosz Nyelvi Klub jótékonysági koncer­tet rendez 7-én, szombaton 16 órától a Rác templomban. A prog­ramban ortodox egyházi énekek hangzanak el. A jelenlévők a templom történetéről és különle­gesen szép ikonjairól is tájékozta­tást kapnak. A belépés ingyenes. Erdőkövesd iskolatej a köz­ség önkormányzatának képvise­lői úgy határoztak, hogy az idén is támogatják a iskolatej-akciót. Döntésük értelmében a helyi kis­iskola diákjai ingyen juthatnak hozzá tízóraira az iskolatejhez. Erk VIRÁGOSÍTÁS Az önkormány­zat felhívására tavasszal nagy­szabású virágosítási akció kezdő­dött a településen. Zsűri követte nyomon a kiskertek, előkeltek gondozását. A fél éves kertészeti munkát a közelmúltban értékel­ték. Az idén a legszebb kerttel Ertsey Daniela Cornelia büszkél­kedhet, második lett Palla Ferencné, harmadik Faragó Józsefné. Ahogy az ünnepségen fogalmaztak: valamennyi további nevező a negyedik helyen vég­zett. A jutalom pedig stílusosan egy cserepes virág volt. Feldebrő ÉVKÖNYV Készül a har­madik Tárná Menti Kalendárium, amelynek összeállításához az ér­deklődők is küldhetnek a kistér­séget érintő írást, anyagot doku­mentumot, fotót. Bővebb informá­cióval a szerkesztőség címén szol­gálnak: Feldebrő, Szabadság tér 8. Telefon: 36/480-092. Gyöngyös ERŐSÍTÉS Dyna-torna várja az érdeklődőket hétfőn és csütörtökön 18.30 és 19.30 kö­zött a Mátra Művelődési Köz­pontban. Az edzéseken valamenyi izomcsoportot átmoz­gatják, ezáltal fejlődik az állóké­pesség, formálódik a test és javul a közérzet. A mozgást minden korosztálynak ajánlják. A foglalko­zásokat Tábi Adrienn szakedző vezeti. Alámosások és elfajulások a mederben folyamat Immár negyedik éve tart az Eger-patak medrének rekonstrukciója Egyedül élő asszonyra támadtak, elfogták őket egér Szeptemberben kezdték meg a rekonstrukciós munká­latokat és várhatóan október második felére fejezik be az Eger-patak Dobó téri híd, Sas utca közötti szakaszán. Enyedi Miklósné, az Észak-magyaror­szági Környezetvédelmi és Víz­ügyi Igazgatóság Egri Szakasz- mérnökség (ÉKÖVIZIG) veze­tője elmondta azt is, hogy egy négy esztendeje elkezdett munkfolyamatról van szó.- Évente közel húszmillió fo­rintot költünk a patakmeder re­konstrukciójára - mondotta Enyedi Miklósné. - Sajnos, a patak meglehetősen hordalé- kos, a köves, kavicsos részek­nél alámosások, a földszakasz­A mederrekonstrukciót a Kis-Dobó tértől a Sas útig bő egy hónap alatt végzik el FOTÓ: PIL1SY ELEMÉR nál pedig elfajulások keletkez­nek. Ezeket fel kell számol­nunk. A szakaszmérnökség vezető­jétől megtudtuk, hogy folynak munkálatok a Nagylaposnál, a Lidi áruházzal átellenes part­szakaszon is. Itt már tavaly is dolgoztak, mert a környező te­rületet belterületbe vonták, s e miatt egészen más előírások váltak érvényessé. Egy éve úgy­nevezett Gabion-Zsákokkal erő­sítették meg a keleti oldali par­tot, a nyugati partoldalt viszont mostanra kikezdte a víz. Ezért itt most kőbiztosítást végeznek, ami annyit jelent, hogy a ré­zsűn elegyengetett követ fektet­nek le. ■ Sike S. EGER Igen súlyos bűncselek­mény történt péntekre virradó­an egy családi házban a megye- székhelyen - tájékoztatta lapun­kat Oravecz Éva, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes sajtóreferense. A rendőr száza­dostól kapott információ szerint az akkor még ismeretlen tette­sek szeptember 29-re virradó éj­jel hatoltak be egy Hatva­nasezred utcai családi házba. A házban egyedül élő idős asz- szony a lakásba bejutott elköve­tők által csapott zajra felébredt. A tettesek ekkor lefogták a nénit, majd a házból eltulajdonítottak körülbelül kilencvenezer forint készpénzt. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság és az Egri Rendőrkapitányság munkatár­sai - forró nyomon történt üldö­zést követően - négy órán belül elfogtak és előállítottak két fiatal férfit, akik a bűncselekmény el­követésével megalapozottan gya­núsíthatok - tudtuk meg a sajtó- referenstől. Az eljáró hatóság időközben hozzáfogott a sértett sérülései jel­legének és az esetleges további eltulajdonított értékeknek a meg­állapításához. Az ügyben a továb­biakban a Heves Megyei Rendőr­főkapitányság bűnügyi osztálya folytat nyomozást rablás bűntett­ének megalapozott gyanúja mi­att. Az elfogott gyanúsítottakat a bűnüldöző hatóság bűnügyi őri­zetbe vette. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom