Heves Megyei Hírlap, 2002. február (13. évfolyam, 27-50. szám)

2002-02-02 / 28. szám

8. OLDAL 2002. Február 2., szombat RÉSZVÉNYÁRFOLYAMOK (2002. február 1.) Borsodchem 4 600 Ft ű Egis 12 005 Ft Û Matáv 1012 Ft Ű Mól 5 495 Ft ű 0P 19845 Ft ű Richter 18 200 Ft TVK 3 070 Ft ű Zalakerámia 6 400 Ft ___Q BUX: 8131,52 +0,29% eltérés az előző záróértékhez képest BUX 8200 INDEX 1. 28-11. 1-tG | ! I >08,2? | 8100 ! ! ! I 8000 7947,oí >884,6^>31.52| 7900 1 / j 1 7800 7906,18 ! 1 i J pont í i i i S 2 ? Ü jl S S 8 % ■£ x 05 o a. AZ MNB HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAMAI (1 egységre, forintban) Angol font 395,45 Cseh korona 7,76 Euró 244,75 Japán jen (100) 206,74 Lengyel zloty 68,94 Svájci frank 164,90 Szlovák korona 5,73 USA-dollár 271,88 HÍREK CSEH PRIVATIZÁCIÓ. A cseh kormány legalább 70-80 milli­árd korona (1,9-2,2 milliárd dol­lár) bevételre számít a Cesky Telecom távközlési cég 51,1 százalékos részesedésének el­adásából. Az állami pakett piaci értéke jelenleg 1,6 milliárd dol­lár. A Cesky Telecom-részese- dés eladása, az eddigi legna­gyobb cseh privatizációs ügylet, de gyors lezárása nem szüksé­ges, mert a cseh állam enélkül is képes lesz az idei költség- vetési tervek teljesítésére, mti EXPORTÁLNAK. Együttműkö­dési megállapodást kötött a Ma­gyar Kereskedelmi és Iparkama­ra, az Eximbank és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. A meg­állapodás célja, hogy fenntart­sák a magyar export dinamiz­musát, elősegítsék a vállalkozá­sok exporttevékenységének bő­vülését, hozzájáruljanak a kül­gazdasági feltételrendszer javí­tásához, a külkereskedelmi for­galom lebonyolításának bizton­ságosabbá válásához. Az alá­írók elősegítik a vállalkozások piacra jutását képzési progra­mokkal, közös rendezvények, tájékoztatók szervezésével, kiadványokkal, mti MÁR NEM MOSUNK. A pénz mosás elleni független nemzet­közi munkacsoport elégedetten nyugtázta azokat az intézkedé­seket, amelyeket Magyarország tett a korábban feltárt hiányos­ságok megszüntetésére. Kérni fogják hazánktól a pénzmosás elleni intézkedések végrehajtási tervének ismertetését, hogy el­bírálhassák a törvénymódosítá­sok tényleges végrehajtását. A munkacsoport a következő ülé­sén fogja felülvizsgálni a pénz­mosás elleni fellépésben eddig nem együttműködőnek minősí­tett országok helyzetét, mti VITAMINHIÁNYOS. Több céggel folytat tárgyalásokat a Pharmavit eladásáról a tulaj­donos Bristol-Myers Squibb, amely tavaly októberben jelen­tette be, hogy megválik a veres- egyházi gyártól. A Plusssz- termékekről ismertté vált Pharmavit 1995-ben még a ma­gyarországi vitaminpiac 50 szá­zalékát uralta, később azonban az erősödő konkurencia miatt fokozatosan csökkent a piaci részesedése, mti G A Z D A S Á G I TÜKÖR Jó üzlet a lakásépítés Varga Mihály: nem érdemes euróra váltani a megtakarított forintokat Az alacsony kamatok és a tavaly év végén bevezetett adóked­vezmény együttes hatásaként „jó üzlet” a lakásépítés - mondta lapunknak Varga Mihály pénzügyminiszter, aki a kisebb pén­zűeknek befektetésként az állampapírok vásárlását ajánlja. Budapest- Milyen tanácsokat adna azok­nak, akik lekötetlen pénzzel ren­delkeznek és szeretnék azt jól be­fektetni?- Legkönnyebb azoknak befek­tetési tanácsot adni, akik lakás vagy ház vásárlását fontolgatják. A kormány 2001 végén ugyanis ked­vezményeket épített be a személyi jövedelemadóról szóló törvénybe. Ha új ingatlanról van szó - akár vásárlás, akár építés esetén - 3 százalék alatti kamatozású köl­csönt vehetnek fel, a használt la­kásoknál pedig 8-9 százalékos ka­matú a legkedvezőbb hitel. A tör­lesztőrészletként fizetett összeg 40 százaléka, maximum 240 ezer forint a következő évben adóked­vezményként számolható el. 2001-től ha valaki új lakás hi­telét törleszti, akkor jár a legjob­ban, ha havi 50 ezer forintos rész­letet fizet, ugyanis ennek 40 száza­léka éves szinten épp kiadja a 240 ezer forintot. Használt lakásra fel­vett hitel törlesztése esetén először a 2002-es évben megfizetett részle­tek alapján lehet majd 2003-ban visszaigényelni a kedvezményt. A kisebb összeggel rendelke­zőknek a magyar állampapírokat ajánlom. Köztudottan biztonságos és reálkamatot biztosító lehető­ségről van szó, ráadásul megfelel a magyar átlagember mentalitásá­nak, kockázatmentes és könnyen lebonyolítható a megvásárlás és a visszaváltás.- Érdemes-e ma euróbán tartani a pénzüket?- Az euró mint számlapénz már évek óta létezik, januártól FOTÓ: EUROPRESS/DIÓSI IMRE bankjegyek formájában is megje­lent. Az uniós csatlakozásig vár­ható a forint más pénznemekkel szembeni további felértékelődése, hiszen a forintbefektetések reál­kamata magasabb, mint a külföldi befektetéseké. A válasz tehát: nem érdemes euróra átváltani a meg­takarított forintokat.- Megélénkült a tőkebehozatal, és mintha a tőzsde is magához tért volna. Mit érzékelhet ebből a la­kosság?- A világon mindenhol lassult a gazdasági növekedés, ám Kelet­Európán és a régión belül Magyar- ország jól teljesít. Ezt igazolja, hogy megnőtt az érdeklődés az it­teni befektetések iránt, ugyanis a tőkebefektetések hozama maga­sabb, mint a világ más országai­ban átlagosan elérhető hozam. Az állampolgárok jól j.ímak, ha ma­gyar állampapírokba vagy részvé­nyekbe fektetik pénzüket.- Mennyivel emelkednek idén a nyugdíjak?- Idén a kormány a tb-törvény szabályai szerint számolt 6,7 szá­zalékon túl további 3 százalékos nyugdíjemelést biztosít. Január­ban már mindenkinek az emelt nyugdíjat vitte ki a postás vagy utalta át a bankszámlájára. Ez ha­vonta átlagosan 3780 forintnyi többletet jelent. A 9,7 százalékos emelés 4,5 százalékos vásárló­érték-növekedést tartalmaz. Az adótörvények módosításá­val nyernek a dolgozó nyugdíja­sok is. Korábban az adó megálla­pításakor a nyugdíjat kötelező volt figyelembe venni, ezért a nyugdí­jas munkavállaló adókulcsa maga­sabb volt, akár belecsúszhatott a 40 százalékos sávba is. Az idei évtől nem kell figyelembe venni a nyugdíjat, a kerese: a legalacso­nyabb kulcsú (20 százalékos) adósávban kezd adózni. Ha vala­kinek például 35 ezer forint volt a nyugdíja 2001-ben és a mellé kere­sett még 30 ezer forintot, akkor a keresetéből 5 ezer forint a 20 szá­zalékos sávban, 25 ezer forint a 30 százalékos sávban adózott. Az idén a megkeresett 30 ezer forint minden egyes forint ia a 20 száza­lékos sávban adózik. Csak ezzel a törvénymódosítással havonta 2500 forinttal többet kap kézhez a példában szereplő nyugdíjas munkavállaló, és akkor a 9,7 szá­zalékos nyugdíjeme ést még nem is vettük figyelembe dóczvLászló Bontott csirkegazdaság Budapest A Független Kisgazda-, Föld­munkás- és Polgári Párt hely­teleníti, hogy az Állami Priva­tizációs és Vagyonkezelő Rt. 2,5 milliárd forintért átadja a Bábolna Rt.-t a Magyar Fej­lesztési Banknak, mely szá­mára lehetővé válik a társa­ság privatizációja. A kisgazdák szerint elfogadhatat­lan, hogy az MFB tulajdonban lé­vő Bábolnai gazdaságnál nem ér­vényesülhet a parlament ellenőr­ző szerepe, holott míg ez az ÁPV Rt. tulajdonában volt, az Ország- gyűlés ellenőrizhette a céggel kapcsolatos döntéseket. Az FKGP állítása szerint több tízmillió fo­rintos végkielégítést kapnak a Bá­bolna menedzsmentjének tagjai, holott hivatali idejük alatt 4 milli­árd forintos veszteséget termelt a cég. A Kisgazdapárt minden alkotmányos eszközt felhasznál, hogy tiltakozzék e privatizációs gyakorlat ellen - közölte teg­nap Gyimóthy Géza, az FKGP fő­titkára. Bábolna azon állami gazdasá­gok egyike volt, amelyek termelé­sét a mezőgazdasági tárca tízmilli­árdos nagyságrendű ráfordítások árán emelte vüágszínvonalra. A társaság részenkénti eladása, „kicsontozása” esetén csak a cég értéktelen darabjai maradnak a bank tulajdonában, vagyis a ha­talmas ráfordítások hozadéka is elvész a magyar társadalom szá­mára - állítják a kisgazdák. Koráb­ban a Kisgazdapárt leszögezte, hogy Bábolna privatizációját a koalíciós szerződés felrúgásának tekintené - ám a kormánytöbbség végül kiemelte a társaságot a többségi állami tulajdonban tar- tandó cégek köréből. ________dm. Ö regedett a járműpark Budapest Tavaly háromszorosára nőtt és 57 ezer fölé emelkedett a tavaly külföldről behozott használt gépkocsik száma az egy évvel korábbihoz képest - közölte Hunyadi István, a Közlekedési Főfelügyelet fő­igazgatója. Tapasztalataik szerint csökkent a gyakorlati vezetés oktatásának színvo­nala. A 2,4 milliót meghaladó személy­gépkocsi-állomány mintegy 5 százalékkal bővült, ám a jármű­vek átlagéletkora 11,77 évre nőtt. Több mint 6 százalékkal gyara­podott a tehergépkocsi-állomány, amelynek színvonala jelentős eltéréseket mutat. A nemzetközi forgalomban közlekedő teher­gépkocsik minősége az európai átlagszínvonalat is meghaladja, a belföldi állomány azonban na­gyon elavult. A felügyelet tavaly mintegy másfél millió gépjármű műszaki vizsgálatát végezte el. Ebből a forgalomba helyezés előtti ellen­őrzések száma 296 ezret tett ki. A vizsgálat során ennek körülbelül hét százaléka bizonyult baleset- veszélyesnek. A környezetvédel­mi felülvizsgálatot tavaly több mint 1,8 millió személygépko­csin végezték el. A felügyelet tapasztalatai sze­rint csökkent a gyakorlati vezetés oktatásának színvonala, miután a B-kategóriában az elméleti vizs­gák eredményessége 0,9 száza­lékkal nőtt, a forgalmi vezetési vizsgák eredményessége viszont 4,6 százalékkal csökkent. iepi Hosszabbítást kér Paks PÉCS A paksi atomerőműnek öt év­vel az első blokk tervezett működési időtartamának le­járta előtt kell elvi engedé­lyért folyamodnia az erőmű további működtetéséhez. A paksi atomerőmű működésé­nek tervezett időtartama 30 év, ami az első blokk esetében 2012- ben jár le, ez azonban nem jelen­ti azt, hogy ezt követően az erő­mű ne lenne biztonságos. A cég vezetése foglalkozik a további működtetés lehetőségével, ezért az előkészületi projekt lebonyolí­tásával külön szakembergárdát bízott meg. ködését meghosszabbító paksi el­képzeléseket igazolják. Az atom­erőművek bizonyítottan a legol­csóbb energiatermelő egységek, amelyek létét felértékelik a fogyó ásványi energiahordozók, illetve az egyelőre kiforratlan alternatív energiaforrások. A tudós rámuta­tott arra, hogy az utóbbi években az Egyesült Államokban is több atomerőmű működésének meg­hosszabbításáról döntöttek, sőt, új blokkok létesítését is tervezik. Dr. Strobl Alajos, a Magyar Vil­lamos Művek Rt. főtanácsosa rá­mutatott, hogy piaci szempontból is igazolható az atomerőmű to­vábbi működtetése. A magyar villamosenergia­szükséglet 36-40 százalékát fede­A paksi atomerőmű turbinagépháza FOTÓI ARCHÍVUM A másfél éve meghatározott munkaprogram az idén ismét a részvénytársaság közgyűlése elé kerül - nyilatkozta lapunknak dr. Katona Tamás, a Paksi Atomerő­mű Rt. tudományos tanácsosa. A munka nagyságát mutatja, hogy a program részét képező mérnöki előkészítés hétéves költségvetése 4,6 milliárd forint. Az energetikai terület szakértő­je, dr. Vajda György akadémikus szerint a világban zajló folyama­tok egyértelműen az erőmű mű­ző paksi atomerőmű teljesítmé­nye nem helyettesíthető más erő­művekből. Ráadásul egyetlen ha­zai villamosenergia-termelő sem tudja produkálni a paksi 7 fo- rint/kilowattos termelői árat. A szenes erőművek 20 forint muta­tóval dolgoznak, míg a hazai átlag 10 forint/kilowatt. Miután a hazai energiafelhasználás nem növek-. szik kiemelkedő mértékben, az atomerőmű további működése nem jelent konkurenciát a többi magyar erőműnek. ______kaszásé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom