Heves Megyei Hírlap, 2001. augusztus (12. évfolyam, 178-203. szám)

2001-08-03 / 180. szám

2001. Augusztus 3„ péntek 3. OLDAL HAZAI TÜKÖR Koalíciós dilemma: se vele, se nélküle Az MSZP alkura is hajlandó A szocialisták feljelentik a „szlogenbitorló” vállalatot Budapest A koalíciós FKGP el­nöksége bejelentette, hogy a párt támogatja az ellenzék kezdemé­nyezését a rendkívüli Országgyűlés össze­hívására és azt is, hogy induljon vizsgálat Or­bán Viktor miniszterelnök fe­lelősségének megállapítására a Szabadi-, illetve Dunaferr- ügyben. Az FKGP elnökségi ülése után Gyimóthy Géza elnökhelyettes, az Országgyűlés alelnöke beje­lentette, hogy az FKGP támogatja a rendkívüli Országgyűlés meg­tartását. A tanácskozást a múlt hét végén az MSZP és az SZDSZ kezdeményezte. Az ülés célja az lenne, hogy vizsgálóbizottságot állítsanak fel a miniszterelnök fe­lelősségének tisztázására a Sza­badi-, illetve a Dunaferr-ügyben. A tájékoztatón Tor- gyán József csak hallga­tóként vett részt, ő ma­ga nem kommentálta az eseményeket. Az FKGP elnöksége to­vábbra is ártatlannak tartja Szabadi Bélát és Torgyán Józsefet, és úgy gondolják, hogy Magyaror­szágon a kancellári típusú kor­mányzati rendszer miatt a fele­lősség a kormányfőt terheli a kor­mány ügyei miatt. Gyimóthy Géza azt is elmond­ta, elvárják, hogy a kisgazdapár­tot is ismerjék el a földművelés­sel kapcsolatos javaslatok ki­dolgozójaként. Arra a kérdésre, hogy ilyen körülmények között miért tartják fenn a koalíciós szerződést, Gyimóthy Géza azt mondta, hogy semmi esetre sem működnek együtt az MSZP-vel és az SZDSZ-szel, de nem hagyhat­ják szó nélkül a Fidesz magatar­tását sem. ■ Torgyán várja letartóztatását Budapest Az FKGP csütörtöki kibővített elnöksége előtt Torgyán József pártelnök erős szavak­kal ecsetelte annak le­hetőségét, hogy a kö­zeli napokban volt ál­lamtitkárához, Szabadi Bélához hasonlóan letartóztatásba he­lyezhetik. Informátorunk sze­rint a pártelnök azt állította, hogy 90 napot kell majd a bör­tönben töltenie, ám amint ismét szabadlábra helyezik, az orszá­got járva bebizonyítja majd, hogy csupán a nagyobbik kor­mánypárt által megtervezett akció áll az ügy hátte­rében. Szabó János honvé­delmi miniszter - aki magát változatlanul a kisgazdapárt tagjának tekinti - nyilatkozatá­ban azt mondta, hogy a párt kasszája üres, abban egy fillér sincs. Torgyán az elnökség tagjai előtt Gyimóthy Gézát nevezte meg helyetteseként, akinek va­lószínűsített elzárása alatt ve­zetnie kell a pártot. Gyimóthy az ülést követően egyébként szintén a Fideszt vádolta azzal, hogy tudatosan rombolja az FKGP tekintélyét. ___________■ A betűk bűvöletében Budapest Az Oktatási Minisztérium meghirdette az Olvasás éve programsorozatot, amelynek célja: a gyerekeket is meg­tanítsák a betűk szeretetére.- Azt szeretnénk elérni, hogy a számítógépes játékok és a vide­ózás helyett a fiatalok újra a könyvespolcok felé forduljanak- mondta tegnap az oktatási tárca politikai államtitkára. Sió László közölte, hogy rövidesen átfogó vizsgálat során felmérik a tanulók szövegértési képes­ségeit. A rendezvénysorozatban bár­melyik oktatási, illetve kulturá­lis intézmény részt vehet. Eddig négyszázötven iskola, könyv­kiadó, könyvtár és művelődési ház csatlakozott a programhoz, de a tárca további jelentkezőket is szívesen fogad. Az Olvasás éve rendezvényei között szerepel egy internetes irodalmi vetélkedő, amelyben középiskolás csapatok mérhetik össze tudásukat. Az első fordu­lóban Jules Verne: A dunai hajós című regényével kapcsolatos kérdésekre kell válaszolniuk a versenyzőknek, a győztes diá­kok pedig részt vehetnek egy dunakanyari kalandtúrán. A kérdőíveket a www.olvasaseve . hu honlapon teszi közzé a mi­nisztérium. A programsorozat keretében egy kamion járja a gyermektábo­rokat. A négykerekű művelődési központ játék közben ismerteti meg a lurkókat az irodalommal. FARKAS MELINDA Az MSZP a Magyar Reklámszövetség etikai bizottságához fordul annak megállapítását kérve, hogy a Happy End pro­dukciós, film- és reklámkészítő kft. szerzői jogot sértett, ami­kor „elbitorolta" a szocialisták szlogenjét. A Happy End tagadja a jogsértést, míg a másik fél kártérítést követel. Budapest A szocialisták szerint a Happy End jogtalanul használta a „Ma­gyarország mindenkié” jelmon­datot egyik (nyertes) pályázatá­ban, ezért az MSZP még július közepén, felszólította a kft.-t: 15 napon belül adjanak magyaráza­tot a történteló'e és fizessenek egymilliárd forintos kártérítést. A határidő utolsó perceiben, tegnap érkezett a Happy End vá­lasza - lényege, hogy nem fizet­nek egy fillért sem. A kft. első embere, Csépányi Nóra szerint a „Magyarország mindannyiunké” szlogen az MSZP engedélye nél­kül is leírható, illetve kimondha­tó, tehát szó sincs jogsértésről. Az így kialakult patthelyzetbe a párt nem nyugszik bele - tudtuk meg Szili Katalintól, a szocialista párt alelnök asszonyától, aki teg­nap délután az MSZP nevében már meg is írta levelét a Magyar Reklámszövetség etikai bizottsá­gának. A levélben a szocialisták etikai eljárás lefolytatását kérik, mert szerintük a párt mondaniva­lójának megjelenítésére szolgáló szlogen, idézőjel, illetve bármiféle szerzőre utaló megjegyzés nél­küli, reklámcélú használatával a Happy End a személyhez fű­ződő jogok megsértésén túl áthágta a rek­lámtörvény pa­ragrafusait és a reklámszakma hírnevét is ron­totta. Szili arra kéri az etikai bi­zottságot, hogy állapítsa meg a jogsértést, hívja fel a kft. figyelmét a normasértés orvoslására, vala­mint kérje, hogy a cég egy évig ne induljon hasonló pályázatokon. A politíkus asszony érdeklődé­sünkre hozzátette: ragaszkodnak a kártérítéshez, bár annak össze­géről hajlandóak alkuba bocsát­kozni. Szerinte a pályázatot elfo­gadó Országimázs Központot ez ügyben nem terheli felelősség. TAKÁCS MARIANN Szigorúan karbantartott vonatok Előreláthatóan augusztus végéig tart a pályafelújítási „ főszezon” Még augusztus végéig tart a felfordulás fotó: europress TÁVOLSÁGI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 2000 2001 1. II. III. IV. I. negyedév Szállított utasok száma (millió) 186,9 185,6 169,3 193,3 194,7 Utaskilométer (miliő) 5672 6509 6807 6404 5956 Ebből: vasút 2046 2479 2587 2581 2250 közút 2994 3168 2949 3005 2971 Befejezéséhez közeledik az a pá­lyakorszerűsítési program, ame­lyet a MÁV mintegy 60 millió eurós EIB-hitelből finanszíroz - je­lentette be csütörtökön Berecz László, az állami vasúttársaság fej­lesztési és beruházási osztályveze­tője. Az elkövetkező hetekben te­hát sok dolguk lesz még a pálya­építő munkásoknak, tekintve, hogy a MÁV saját forrásból is több vonal rekonstrukcióját kezdte el. Berecz László elmondta: az Euró­pai Befektetési Bankkal (EIB) még 1998-ban kötötte meg a magyar állam azt a szerződést, amelynek értelmében az EIB két MÁV-vonal- szakasz - a Felsőzsolca-Hidas- németi, valamint a Rákos-Új- szász-Szolnok - pályakorszerűsí­tését finanszírozza. A Rákos- hegy-Maglód közötti vonalsza­kasz várhatóan október végére ké­szül el, és jövő év közepén adják át a megújított Rákos-Rákoshegy pályaszakaszt. A felújítási munkák ezenkívül is több pályán folytatódnak, ami miatt néhány vonalon vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. Az autóbuszoknak a vonatokénál hosszabb menetideje miatt a csatlakozó vona­tok menetrendjét is módosították. Ezekről a változásokról az állomásokon kifüggesz­tett hirdetményekből értesülhet az utazó- közönség. Lakitelek és Tiszaug között például a tervek szerint augusztus 27-ig tart a híd felújítása. Az említett szakaszon addig valamennyi vonat he­lyett autóbuszok szállítják az utasokat. A Lakitelek-Kiskunfélegyháza, a Kecskemét-Kun- szentmárton és a Szolnok-Szentes vasútvonalon a menetrendet az autóbuszok menetrendjéhez igazítják. Nyékládháza és Mezőcsát között munkana­pokon autóbuszok szállítják az utasokat az autó­pálya-építés miatt. A pótbuszok közlekedéséről célszerű elutazás előtt tájékozódni, ugyanis indulási idejük eltér a vasúti menetrendben talál­ható időpontoktól. A Kaposvárt Fonyóddal összekötő vasútvonal Kaposvár és Kaposfüred közötti szakaszán híd­építők zárták le a pályát egészen ma 19 óráig. Ezen a szakaszon valamennyi vonatot autóbu­szok helyettesítik. A keled határszélen, Záhony és Csap között au­gusztus 6-ától augusztus 21-ig pályaépítési mun­kák miatt szünetel a vasútforgalom. A munkák idején a Budapest és Moszkva között összekötte­tést teremtő Tisza expressz mindkét járata kerü­lő útvonalon, Budapest-Fényeslitke-Eperjeske- Szalóka-Csap érintésével közlekedik majd. A ke­rülő miatt a Budapest felől érkező szerelvényekről Fényeslitkén lekapcsolják a belföldi kocsikat, és önálló vonatként továbbítják Záhonyig. Az ellen­kező irányban ugyancsak Fényeslitkén egyesítik a Tisza expressz nemzetközi részét és a Záhonyból Budapestre induló kocsikat. europress Diákhitelvita Budapest A Fidesz elnökségének állás­pontja szerint minden tehetsé­ges tanulni vágyó fiatal számára hozzáférhetővé vált a felsőfokú képzés. Pokomi Zoltán hangsú­lyozta: az MSZP megtámadta a diákhitelt és ezen keresztül meg­támadta a diákokat is. Mindezt arra reagálva közölte, hogy szer­dán Tóbiás József, az MSZP el­nökségi tagja közleményben tu­datta: a diákhitel 14,8 százalé­kos, kormány által megállapított kamatlába a normál üzleti ka­matlábnak felel meg.- Erkölcsi hitele ebben a kér­désben az MSZP-nek nincs, mert ők vezették be 1996-ban az általános tandíj-kötelezettséget - jegyezte meg Pokomi. Rámu­tatott: ha a polgári kormány nem szünteti ezt meg, 1998-ban minden diákot havi 7-14 ezer fo- rintos tandíj sújtott volna. ■ VÍZBŐL VAN ELÉG AZ ORSZÁGBAN. Naponta körülbelül 1 millió köbméter fogy el. A kánikulában legalább 25 százalékkal emelkedett a fogyasztás. Ez az 1 millió 250-1 mil­lió 300 ezer köbméter víz a kutak és szállítóvezetékek kapacitásának a 80 százalékát kö­ti csak le, és minden hazánk fiára - beleértve a csecsemőket is - napi 120-130 liter ivóvíz­fogyasztás jut. A kapacitás nem jelenti azt, hogy helyenként és átmenetileg kisebb ellá­tási zavarok ne fordulhatnának elő, de az országnak van elég ivóvize. Tegnap Budapes­ten például 670 ezer köbméter fogyott. Jelentősen megemelkedett a fogyasztás a Bala­ton mindkét partján is. fotók, europress Hírek VÁLTOZÓ FELVÉTELIK. Jö vőre módosul a középiskolai felvétetik rendje: az eddigi két adatbázis helyett csak egyet hoznak létre, a fiatalok pedig a felvételit követően még vál­toztathatnak a korábban meg­jelölt iskolák sorrendjén - nyi­latkozta az Oktatási Miniszté­rium politikai államtitkára. Sió László annak kapcsán be­szélt erről, hogy hamarosan lezárni az Országos Közokta­tási Értékelési és Vizsgaköz­pontnál az idei középiskolai felvételi körüli problémák kapcsán tartott vizsgálat. Kö­zölte: a változás miatt a tanév rendjéről szóló rendeletet módosítani fogják. BŰNÜLDÖZÉS. A büntető- eljárások gyors, szakszerű lefolytatása érdekében az ügyészség az év első felében 15,1 százalékkal növelte a nyomozások feletti fokozott ügyészi felügyeletek számát és 20 százalékkal több bíróság elé állítást kezdeményezett- jelentette be Polt Péter leg­főbb ügyész csütörtökön. Is­mertette: a Legfőbb Ügyészsé­gen létrehozott kiemelt ügyek osztálya 24 országos jelentő­ségű bűneset feltárásába kap­csolódott be, a többi között a Postabank, a Concordia Közraktározási Rt., illetve a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány ügyébe. POLLENVESZÉLY. A kánikula kedvez a parlagfű intenzív nö­vekedésének, a legtöbb ember­nek allergiát okozó gyom pol­lenjének légköri koncentrációja a hét végén a déli országrész­ben elérheti a közepes szintet- tartalmazza az Állami Nép­egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Aerobiológiai Hálózat csütörtöki jelentése. A tájékoz­tatás szerint a parlagfű egyelőre még nem indult tömeges virág­zásnak. LESZERELÉS. Tegnap több ezer fiatal mondott búcsút a mundérnak, hiszen az ország több laktanyájában is leszerel­tek a sorkatonai szolgálatukat letöltő fiatalok. Képünk a Ma­gyar Honvédség Budapest Őr- és Díszezredének laktanyájá­ban készült, közvetlenül a boldog távozás előtt. ÖZEK NÁSZA. Az Országos Magyar Vadászati Védegylet főmunkatársa, Török Henrik tegnap elmondta: július végé­től augusztus közepéig tart az őzek násza. Ebben az időszak­ban a suták és az azokat űző bakok kevésbé vannak figye­lemmel a rájuk leselkedő veszélyekre, ezért gyakran válnak közlekedési balesetek áldozataivá. Az őzek és a ha­sonló nagyvadak súlyos, élet- veszélyes vagy halálos sérülé­seket is okozhatnak az ütközé­sek során, ezért is indokolt a szokásosnál nagyobb figyelem. TEHÉNBALESET. Berettyóúj­falu és Sáp között tegnap a Püs­pökladányból Biharkeresztes fe­lé tartó motorvonat elgázolt egy tehenet. Az ütközés következté­ben a vonat motorkocsija kisik­lott. A személyvonaton senki sem sérült meg. A tehén a hely­színen kimúlt. A pálya a motor­kocsi beemelése után délután három óra tájban szabadult fel. Addig Sáp és Berettyóújfalu között vonatpótló autóbuszok szállították az utasokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom