Heves Megyei Hírlap, 2001. április (12. évfolyam, 77-100. szám)

2001-04-02 / 77. szám

HEVES Mm'Hl ÍRLAP EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 2001. ÁPRILIS 2., HÉTFŐ ÁRA: 49 Ft ELŐFIZETVE: 35,50 Ft _______________________________________________________XII. ÉVFOLYAM 77. SZÁM M AI SZÁMUNKBÓL HÉT VÉGI SPORT HÁROM OLDALON PÉTERVÁSÁRA ÉS KÖRZETE KÉSÉSBEN A mezőgazdasági gazdálkodók április 15-ig adhatják be pályáza­tukat az idei agrártámogatások­ra, az ezekrç vonatkozó rendelet azonban csak március 3-án je­lent meg a Magyar Közlönyben. A szűk határidő miatt megint hátrányba kerültek a földből élők - mondta dr. Puha Sándor, a me­gyei közgyűlés mezőgazdasági bizottságának tagja. (3. oldal) LÁTOGATÓK „Azt hallotta a szakembertől, hogy a roma gyermekek java ré­sze csak azért vesz részt a torna­órákon, mert kerek-perec meg­mondták nekik, hogy ha nem jár­nak rendszeresen iskolába, ak­kor nem kapják meg a menzán az ingyenes ebédet.” (3. oldal) FÉLELEMBEN Miután házát elárverezték, az új tu­lajdonosok a lakás elhagyására szó­lították fel a pedagógust. A tanárnő szerint ingóságait az udvarra do­bálták, és csak rendőri segédlettel juthatott vissza a házba. Ennek el­lenére a kapitányság a nyomozást megszüntette, ám most az ügyész­ség az eljárás folytatására kötelezte a rendőrséget. (9: oldal) Lottónyerőszámok A Szerencsejáték Rt. tájékoztatá­sa szerint a 13. játékhéten az 5/90-es lottó számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki: 12, 28, 37, 61, 80. A Joker számai: 216702. A 6/45-os lottó húzásán kisor­solt nyerőszámok a következők: 14, 19, 21, 28, 29, 37 A pótszám: 8. ____________■ 9 ! / UOUJ Z1U U J__L R endbontás zavarta meg a hét végi Eger - Diósgyőr NB ll-es labdarúgó-mérkőzést, melyre mintegy 300 szurkoló kísérte el a mis­kolciakat. A drukkerek egy részét végül füstbombával űzték ki az egri stadionból, 11 személyt a rendőrök elő is állítottak. Míg az összecsapást a zsaruk nyerték, addig a mérkőzésen az Eger győzött 3-0-ra. (Tudósításunk a 10. oldalon) fotó: pilisy elemér Parkoló vagy zöldövezet? Terjeszkedni kíván a város egyik, sportsze­reket forgalmazó üzlete. Ám ehhez parkoló­kat kellene építeniük, s a közelben lakók attól tartanak, hogy mindez a zöldövezet ro­vására történne meg. Hatvan Bővíti telephelyét a település ismert sportruhá­zati termékeket forgalmazó márkaboltja a Grassalkovich úton, a Zagyva árterének a köze­lében. Már hetek óta tart a látványos építkezés. A polgármesteri hivatalban megtudtuk, hogy némi huzavona előzte meg a munkálatokat, mivel kiderült: az időközben megváltozott jog­szabályok ötszáz méteren belül bizonyos számú parkolóhely kialakítását is előírják, s ennek költségei a beruházót terhelik. A váratlan ki­adásnak nem örült a befektető, ezért még azt is kilátásba helyezte, hogy megvonja a várostól a támogatást, ha számon kérik rajta a rendelke­zés betartását. Végül sikerült megegyeznie a polgármesteri hivatal illetékeseivel oly módon, hogy öt parkolóhelyet létesít a közelben. A szóba jöhető helyszínek között található a Grassalkovich úti sorház is, amelynek lakói megijedtek, hogy - más lehetőség híján - az épületük melletti gyep és sövény is áldozatul esik a munkálatoknak. (Folytatás a 2. oldalon) Megváltoztatott felmentés Megérkeztek a legfelsőbb bírósági iratok a Heves Megyei Bíróságra abban a büntetőügyben, amelyben az F. testvére­ket első fokon felmentették az ellenük társtettesként elkö­vetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vád alól. Dormánd A Legfelsőbb Bíróság a felmentő ítéletet megváltoztatta, és a most 32 éves F. Tibort, valamint a 20 esztendős F. Rolandot bűnösnek mondta ki társtettesként, erős felin­dulásból elkövetett emberölés bűn­tettének kísérletében. így az első­rendű vádlottra egy év hat hónap, a másodrendű F. Rolandra pedig egy év börtönbüntetést mért, amelynek végrehajtását három, illetve két esztendőre felfüggesztette. A cselekmény 1998. augusztus 18-án történt, amikor is a vádlottak apja ittasan tért haza a délutáni órákban, s rövid időn belül vitát szí­tott, majd rátámadt idősebbik fiára, akinek a magnóját is összetörte. Ké­sőbb a fiatalabb gyermekre került a sor. A „vitában” a későbbi sértett atya tőrt ragadott és azzal fenyegető­zött tovább. Az udvarra menekülő - és gyakorlatilag vak - fiúk védeke­zésül deszkát, asztallábat ragadtak, sikerült valahogy elvenniük a kést az apjuktól, akit ezt követően ütle­geltek. (Folytatás a 3. oldalon) Milosevics börtönben Megadta magát a volt elnök Megadta magát a hatóságoknak a volt jugoszláv elnök, aki a hírek szerint már a belgrádi központi börtönben van. A szerb állami te­levízióban felolvasták a belügy­minisztérium közleményét, mi­szerint Szlobodán Milosevicset őrizetbe vették és átadták a ható­ságoknak. A politikus nem tanú­sított ellenállást. Hívei szerint Szlobodán Milosevics azért egyezett bele, hogy őrizetbe vegyék, mert azt reméli, így bebizonyíthatja ártat­lanságát. A Szerbiai Szocialista Párt két vezető tisztségviselője azt állítja, hogy a volt jugoszláv államfő biztosítékot kapott arra, hogy egy háromszor elnökké vá­lasztott személynek kijáró bánás­módban fog részesülni. Ügyvédje pedig azt hangsúlyozta, hogy Milosevicset nem tartóztatták le - ő maga döntött úgy, hogy megje­lenik a vizsgálóbíró előtt, és nyi­latkozatot tesz. Pártja azt reméli, hogy Milosevics azután hazatér­het. Korábban a volt elnök védő­ügyvédje cáfolta, hogy megkez­dődött a hajnalban előállított poli­tikus meghallgatása, ez azonban szerinte még ma megtörténik. (Jegyzet és információ a 4. oldalon) Nyitott pincék és piacok Gyöngyöstarján _ A hegyközség szervezésében el­ső alkalommal rendezték meg a Nyitott pincék elnevezésű progra­mot a településen. Ennek nem titkolt célja volt a mátraaljai, ezen belül is a helyi borok megis­mertetése és népszerűsítése. A hét végi, kétnapos rendezvényt Gyimóthy Géza, az Országgyűlés alelnöke nyitotta meg. Mint a kis­gazda politikus hangsúlyozta: a magyar borok kitűnőek, s a csat­lakozás után el kell foglalniuk jo­gos helyüket az európai piaco­kon. Ma még korántsem a minő­ségüknek megfelelő helyen van­nak, s ebben az alapos és célzott marketingmunka is nagyon sokat segíthet. Szólt arról is: az Agrár Marketing Centrum az idén mint­egy hárommilliárd forint fölött rendelkezik, s jelentős támogatá­sok nyerhetők a szőlőtelepítések­hez, illetve ültetvény-felújítások­hoz is. Örvendetesnek nevezte, hogy a Mátraalján inkább az új telepítések, s ezen belül is a világ­fajták arányának növelése a jel­lemző. A Nyitott pincék rendezvény- sorozat látogatói a két nap során számos gazda kitűnő nedűivel is­merkedhettek meg, s természete­sen a település és a környék egyéb turisztikai kínálatába is be­pillanthattak. (További információnk a 9. oldalon) Polgári platform alakult Megoldanák a személyi kérdéseket Lovagi segítség az árvízkárosultaknak Eger, Tószeg A Magyarországi Kerekasztal Egyesület megyeszékhelyi szer­vezetének tagjai tavaly Tószegen segítettek kétkezi munkával az árvízkárok helyreállításánál. A helybeliek akkor rendkívül ked­vesen fogadták őket, így a „lova­gok” elhatározták: megpróbál­nak tenni valamit annak érdeké­ben, hogy megkönnyítsék.az ott lakók életét. így csaknem egy év múlva visszatértek, s a gyerme­kek nagy örömére a község óvo- . dójában felállíttattak egy játszó­teret. Ezen kívül az egyesület az idén is számos adományt gyűj­tött a rászorultaknak. Nemrég kétmillió 750 ezer forint értékű tisztítószert, fertőtlenítőt hordtak szét a leginkább érintett települé­sekre. így tíz Tisza-vidéki község - többek között Tarpa, Csaroda, Tivadar, Gulács és Csenger - ré­szesült a szállítmányból. A továbbiakban is várják azon­ban a felajánlásokat,* s mint a szervezet tagjai tolmácsolták: leginkább fogkefére, fogkrémre, bútorokra és építési anyagra van szükségük a károsultaknak. A lo­vagok a közelmúltban 45 ország Kerekasztal Egyesületéhez juttat­tak el segélykérő leveleket, s eb­ben az évben is részt kívánnak venni a rehabilitációs munkála­tokban. Másik tervük, hogy április 24- én a budapesti Kamaraszínház­ban neves művészek közremű­ködésével jótékonysági gálamű­sort tartanak, melynek bevételét szintén az árvízkárosultaknak szánják. ________ rekasztal tagjai játszótérrel lepték meg a tószegi gyerekeket 2011. ________Sziréna________ H alálos baleset * Bátor belterületén halálos au­tóbalesetet szenvedett szomba­ton éjfélkor egy fiatalember. A 28 éves egri autós elvesztette uralmát a gépjármű fölött, s a Lada lesodródott az úttestről. A férfi a baleset közben kiesett az autóból, a jármű alá került és életét vesztette. * Komlón egy sertéstelepre hatoltak be ismeretlen tettesek, akik öt disznóval távoztak. Az elvitt hízók ára eléri a nyolcvan- ezer forintot. * Hevesen, a Hunyadi János utcai piactéren az egyik gyanút­lan vásárló pénztárcáját emelték el a zsebtolvajok hatezer forint­tal és a személyes iratokkal. * Hevesaranyoson az egyik kertben található pálinkafőzőt látogatták meg hívatlan vendé­gek. Összesen 17 tartályt vit­tek el hárommillió forint ér­tékben. ■ Heves megye, Eger Tizenkét fővel megalakult a Füg­getlen Kisgazdapárt (FKgP) pol­gári platformjának Heves megyei ügyvivői testületé. Mint azt a szervezet irányítójától, Ficzere Györgytől megtudtuk, valameny- nyi alapító tag alapszervezeti el­nök, többek között az egercsehi, az egerszalóki, a parádsasvári és a szilvásváradi helyi kisgazda ve­zető található közöttük. Ficzere György szerint - akit nemrég marasztalt el a párt me­gyei szervezetének csonka fe­gyelmi bizottsága az FKgP-re tett „dehonesztáló” sajtónyilatkozata miatt - a most életre hívott szer­vezet nem kirekesztő, s bírja azoknak a kisgazda-elnököknek a támogatását, akik a közelmúlt­ban aláírásukkal is hitet tettek a párt megújítása mellett. Hozzá­tette: céljuk, hogy fórumot bizto­sítsanak azoknak a törekvések­nek, amelyek a párt személyi kér­déseit kívánják megoldani. Emel­lett már a választási program ki­dolgozását is meg szeretnék kez­deni. __________________________H«l

Next

/
Oldalképek
Tartalom