Heves Megyei Hírlap, 2001. április (12. évfolyam, 77-100. szám)

2001-04-02 / 77. szám

2. oldal - Heves Megyei Hírlap MEGYEI K Ö R K É P 2001. ÁPRILIS 2., HÉTFŐ f Megalakult a kerekasztal Eger Az utóbbi időben jelentősen növe­kedett az ifjúsági korosztályt kép­viselő szervezetek száma a me­gyeszékhelyen. Ezek összefogásá­ra, s az érdekképviselet és az érdek­érvényesítés növelésére alakult meg az Egn Ifjúsági Kerékasztal az Egri Diákok Egyesülete és az Egri Túra és Szabadidősport Egyesület kezdeményezésére. Mint azt Turcsányi Attila szó­vivő lapunknak elmondta: mind­eddig nem volt olyan fórum, amely érdemben képviselte volna a diákok érdekeit. A mostani tár­sulás célja, hogy megteremtsék és erősítsék a korosztályi szervezetek közötti párbeszédet. Ezen kívül arra töre­kednek, hogy a korosztály tagjai, valamint az őket reprezentáló gyermek- és ifjúsági szervezetek véleményét hatékonyabban tol­mácsolják, illetve biztosítsák a belső érdekegyeztetés során ki­alakított álláspontok képviseletét az önkormányzat ifjúságot érintő döntéseihez. A kerekasztal öt szervezet részvételével jött létre, de szeret­nék, ha minél több ifjúsági, és sportegyesület csatlakozna hoz­zájuk. Erősíteni az oktatást Informatikai fejlesztés várható A mezőgazdasági szakkö­zépiskolák országos szak­mai tanulmányi versenyét immár hagyományosan a mátraalji városban, az Almásy Pál Mezőgazdasági Szakközépiskolában ren­dezték meg. A diákok a hét végén adtak számot tudá­sukról, felkészültségükről. Gyöngyös Mint az intézmény igazgatója, Varga Kálmán elmondta, a tét nem volt kicsi, mivel az első há­rom helyezett felvételi nélkül folytathatja tanulmányait főisko­lán vagy egyetemen. A verseny - ugyancsak a hagyományoknak megfelelően - a pedagógusok to­vábbképzésére is alkalmat adott. A szakemberek az oktatás idő­szerű kérdéseiről tanácskoztak, a szakképzésben meghatározó in­tézmények munkatársai segítsé­gével. A Földművelésügyi és Vidékfej­lesztési Minisztérium címzetes főtanácsosa, Megyeri László ezút­tal kifejtette: a tárca fontosnak tartja a szakmai oktatás fejleszté­sét, szélesítését, hogy az intéz­mények minél inkább képesek le­gyenek megfelelni az egyre maga­sabb követelményeknek. Ennek érdekében a tárca szakmai és anyagi támogatására egyaránt szükség van, függetlenül attól, hogy minisztériumi, vagy önkor­mányzati fenntartású intézmé­nyekről van-e szó. Pataki Tamás, a minisztérium háttérintézményeként működő Agrár Szakképzési Intézet nemré­giben kinevezett főigazgatója la­punk érdeklődésére elmondta: a közeljövőben kézzelfogható ered­ményei is lesznek annak a mun­kának, amellyel az ASZI az intéz­mények tevékenységét támogat­ja. Napokon belül befejeződik például az az informatikai fej­lesztés, melynek nyomán sokkal hatékonyabb kommunikáció ala­kulhat ki az iskolák és az intézet között. Emellett a továbbképzé­sek bővítésével, európai uniós ta­pasztalatcserékkel, valamint a szaktanácsadói hálózat bővítésé­vel is igyekeznek hozzájárulni a képző intézmények munkájának eredményességéhez. ______________________I»WU| P ark vagy parkoló? (Folytatás az 1. oldalról) Közös képviselőjük megkapta a parkoló építésére vonatkozó határozatot, s 15 nap állt ren­delkezésére, hogy fellebbezzen ellene. A törvényes határidőn belül azonban ezt nem tette meg. A tömbházban élők egy része sérelmezi, hogy sem lakó­gyűlést nem hívtak össze, sem egyéb módon nem tájékoztatták őket a fejleményekről, ezért azt fontolgatják, hogy feljelentik a közös képviselőt. A városháza jegyzője la­punknak megerősítette, hogy valóban nem támadták meg a határozatot, így az jogerőre emelkedett, ám szerinte a Grassalkovich úton élőknek egyelőre nincs okuk az aggoda­lomra. A szakiroda munkatár­sainak ugyanis egy év áll a ren­delkezésükre ahhoz, hogy kije­löljék a parkoló helyét. Biztos, hogy körültekintően döntenek majd - tette hozzá a hivatal irá­nyítója. Az érintettek némileg meg­nyugodtak, ám ismerve a kör­nyéket, még mindig attól tarta­nak, hogy - amennyiben a szakemberek betartják az előírt távolságot - a házuk melletti zöldövezeten kívül más alterna­tíva nem áll rendelkezésre a parkoló kialakításához. mu»n Kovács Emese textilművész és Sebestyén János festőművész közös kiállítását nyitották meg az Egri Galériában. Az alkotópá­ros műveit Kiss József színművész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, akik április 13-ig tekinthetik meg a tárlatot. ____________________________ ___________ ______ _________ FOTÓ: PIL1SY ELEMÉR N onstop diákvetélkedő Eger Immár tizenegyedik alkalom­mal rendezi meg az Egri Diákok Egyesülete a 24 órás Nonstop ve­télkedőjét április 6-án és 7-én. A mindkét napon délután négy órakor kezdődő eseményen a város középiskoláinak csapatai, valamint a helyi egyesületek, klubok és baráti körök mintegy 100-130 képviselője vesz részt. A rendezők ezúttal is olyan játékos programokat szervez­tek, amelyek nemcsak szóra­koztatnak, hanem gyarapítják is a vetélkedők ismereteit. A tíz­tíz fős csapatok jelentkezését már ezekben a napokban is vár­ják az EDE Telekessy utca 2. alatti irodájában, illetve annak telefonján._________________■ A drog ellen Mennyire vonzó a Tisza-tó? Nem a korábbi ciánügy a távolmaraáás oka Tavaly a felnőtt lakosság három százaléka nyaralt a Tisza-tónál: 97 százalékuk ugyan nem a ciánszennyeződésre hivatkozva, de nem utazott a térségbe - derül ki a Magyar Turizmus Rt. megbízásából a Szonda Ipsos által készített felmérésből. Dél-Heves megye A közvélemény-kutató intézet 2000 augusztu­sában telefonos felmérést végzett az ország fel­nőtt lakossága körében, 1142 személy megkér­dezésével. A felmérés azt vizsgálta, hogy a fel­nőtt lakosság milyen gyakran, milyen okok mi­att utazik a Tisza-tóhoz, s ott müyen szolgálta­tásokat vesz igénybe. A megkérdezettek 16 százaléka már nyaralt a Tisza-tónál az elmúlt években. Azok, akik ezt a vidéket választották, jellemzően két alkalom­mal jártak ott. A Tisza-tónál korábban nyaralók 38 százaléka egyszer, egynegyede 2-3 alkalom­mal, 36 százalékuk, több mint három alkalom­mal volt a tározónál. A következő években a válaszadók 17 száza­léka tervezi, hogy elmegy a Tisza-tóhoz, 66 százalékuk azonban nem szándékozik ott tölte­ni a nyaralást. A megkérdezettek 17 százaléka bizonytalan volt. Azok, akik egyértelműen nem terveznek nyaralást a Tisza-tóhoz, válaszukat szintén nem a ciánszennyeződéssel indokolták. Azok körében, akik a jövőben tervezik, hogy ellátogatnak a tóhoz, a szálláshelyek közül a kemping bizonyult a legnépszerűbbnek, ezt a területet felkeresők 33 százaléka említette. To­vábbi 18 százalékuk említette a panziókat, üdü­lőket, 17 százalékuk pedig az apartmanokat, mint kedvelt szálláshelyet. A felmérés rámutatott arra is, hogy azok, akik jövőre, vagy 2002-ben ellátogatnának a Ti­sza Kisköre, illetve Abádszalók övezte tározójá­hoz, a legtöbben hét napot töltenének ott. A legnépszerűbb szabadidős tevékenységek közül a Tisza-tóhoz látogatók 76 százaléka a strando­lást jelölte meg. Az odalátogatók 42 százaléka legszívesebben horgászna, míg 38 százaléka a természetjárást részesíti előnyben. A térség iránt érdeklődők mintegy egynegyede szívesen űzne vízi sportokat. Az oda készülők 69 száza­léka családjával, gyermekeivel tervezi a nyara­lást, további 33 százalékuk barátaival, 21 száza­lékuk pedig partnerével menne. A hármas elvárás már a múlté Gyöngyös A Magyar Orvosi Kamara városi szervezetének életében a tavalyi a csendes építkezés éve volt. A ko­rábbi esztendők munkájának eredményeként immár nem kel­lett küzdeni az érdekérvényesítés­ben minket megillető helyért - mondta lapunknak dr. Juhász Mária, a szervezet elnöke. Mint hozzátette: a valódi siker záloga, hogy az egészségügyben - főként a finanszírozás tekintetében - biztonságos és kiszámítható vi­szonyok uralkodjanak. A csoport éves közgyűlése egy­ben továbbképzésre is alkalmat adott. Dr. Nagy József Tamás, az Egészségügyi Kutató Intézet ügy­vezetője előadásában többek kö­zött a szakmai innovációról kifej­tette: a harminc évvel ezelőtti egészségügyi törvény a mindenki számára elérhető, ingyenes és ma­gas színvonalú ellátást tűzte célul. Ez akkor reálisnak tűnt, mára azonban az egész világon bebizo­nyosodott: e három feltételnek egyszerre nem lehet megfelelni. Különösen nem hazánkban, ahol az utóbbi tíz évben az ágazat fi­nanszírozása - reálértéken szá­molva - a felére csökkent. A tervezett törvénycsomagról, amely mintegy tíz jogszabály módosításait foglalja magába, dr. Mánya Kristóf országgyűlési képviselő, a kamara elnöke adott tájékoztatást. Mint mondta: a tervezet népegészségügyi vonat­kozásai meglehetősen jók, a ka­pacitás szabályozását taglaló rész viszont módosításokra szo­rul. A jelenlegi állapotában ugyanis életszerűtlen módon avatkozna be a rendszerbe a tör­vény, ezzel szemben a realitás az, hogy bizonyos területeken - például egyes járóbeteg-szakren­delések, vagy rehabilitációs kór­házi ágyak esetében - a további elvonások helyett fejlesztésre len- ne szükség. ______________isuhai Hatva n A Bajza József Gimnázium koráb­ban a Szivárvány Szociális Szolgá­lattal közösen sikeres drogellenes plakátversenyt és -kiállítást, majd antidrog-diszkót szervezett. Nagy László igazgató most arról szá­molt be, hogy az iskolai egészség- fejlesztési és drogmegelőzési te­vékenység jobbítása érdekében az Oktatási, illetve az Ifjúság) és Sportminisztérium támogatásával a tantestület 21 tagja 40 órás felké­szítő tanfolyamon vehet részt. A programba kapcsolódó kol­légák az új tanév elején minden osztálynak négy alkalommal tar­tanak majd foglalkozást a témá­ból. A korábbi rendezvények már bizonyították, hogy a tanu­lók szívesen vesznek részt a programokban.__________itom-i I ndia titkai Eger Az emberiség hiedelemvilágá­nak, kultúrkincsének gyökerei Indiába nyúlnak vissza Innen eredeztethetők az egyes vallási nézetek forrásai. Ősi, általuk szentnek tartott könyveik választ adnak a legizgalmasabb techni­kai kérdésekre is. Minderről Leveles Zoltán be­szél - az Egri Egészség- és Kör­nyezetvédő Egyesület szervezé­sében - április 4-én háromne­gyed 4-től a Mezőgazdasági Szakközép- és Szakiskola ebéd­lőjében. A vendéggel Pécsi István új­ságíró készít nyüvános riportot. Ennek keretében - többek között - szó lesz a vendég utazásainak tapasztalatairól, a lélekvándor­lásról, a vaisnavízmusról, vala­mint az ezotéria számos részte­rületéről, továbbá azokról a tit- kokról, amelyek megfejthetők, s szellemüeg gazdagítják az érdek­lődőket, információkat szolgál­tatva a tisztánlátáshoz. ■ A prépost könyve Hatvan Az Ady Endre Könyvtárban ünne­pélyes keretek között mutatták be Pálos Frigyes kanonok, prépost­plébános A terecská templom cí­mű könyvét. Az olvasói és régé­szeti szempontból is kimagasló­nak tartott kiadványt és szerzőjét Kocsis István könyvtárigazgató kö­szöntője után Tóth Sándor József Attila-díjas költő és Amóth Adóm, az Országos Műemlékvédelmi Hi­vatal osztályvezetője méltatta. Ezt követően, az aulát zsúfolásig meg­töltő érdeklődőknek Pálos Frigyes számolt be a Terecskén végzett restaurációs munkálatokról, me­lyek révén sikerült feltárni az ed­dig ismert legnagyobb, Szent Lász­ló tetteit megörökítő, 12 méter hosszú freskót. A középkori ben­cés apátság és templomának feltá­rása 40 éve kezdődött, amikor a művészettörténész prépost Te- recske plébánosa volt. ________■ K önyvszerzőként is bemutatkozott a művészettörténész prépost __________________ FOTÓ: TOMPA Z. MIHÁLY K özös védelmi fellépés Rendkívüli helyzetben kisegítik egymást Együttműködési megállapodást kötött egymással a Vám- és Pénzügyőrség Észak-magyarországi Regionális Parancs­noksága, illetve a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igaz­gatóság vezetése. Miskolc A szomszéd megyében szű- kebb hazánkat az aláírással szentesített eseményen Nagy Sándor ezredes, a Heves me­gyei katasztrófavédelmi szer­vezet igazgatóhelyettese képvi­selte. Mint a két fél megállapí­totta: a megelőzést, a felkészí­tést, az eszköztámogatást, va­lamint a cselekvő együttműkö­dést rögzítő dokumentum a még hatékonyabb védelmi fel­lépés záloga.- A három megyét, Borsodot, Nógrádot és Hevest átfogó észak-magyarországi regionális vámparancsnokság vezetője, Rozsnyai Géza alezredes elöljá­róban elmondta, hogy a polgá­ri védelemmel és a tűzoltóság­gal korábban meglévő kapcso­latrendszert kívánták az új ala­pokra helyezni. Ebben a jogi partnerek már a létrehívott ka­tasztrófavédelmi igazgatóságok - hangsúlyozta Nagy Sándor ezredes. Az együttműködés jegyé­ben az illetékes vámszervek a határon beléptetett veszélyes szállítmányokról naprakész információt szolgáltatnak. En­nek alapján - adott esetben - azt a katasztrófavédelem fo­lyamatosan figyelemmel kísér­heti, akár követve és biztosít­va az útját egészen a megjelölt célállomásig. Sérült csomago­lás esetében a vámosok kérik az igazgatóság szakemberei­nek sürgős beavatkozását. Jel­zik továbbá a tűzveszély szempontjából megkülönböz­tetett jövedéki termékek - pél­dául nagyobb mennyiségű al­koholszármazékok - szállítási útvonalát. A megelőzést szol­gálva a két fél szakemberei részt vesznek az állományok felkészítésében és továbbkép­zésében. A gyors és hatékony veszélyelhárítás érdekében közös gyakorlatok tervei is körvonalazódtak. Döntöttek arról is, hogy rendkívüli eset­ben felszerelésekkel is kisegítik egymást. _______________ib.^

Next

/
Oldalképek
Tartalom