Heves Megyei Hírlap, 1999. október (10. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-01 / 229. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1999. OKTÓBER 1., PÉNTEK HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA X. ÉVF. 229. SZÁM ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 27,40 Ft A DUTISCHOLA számára nincs más ajánlat Ha kell, maguk is befejezik A befejezés előtt álló szennyvízcsatorna-hálózat koncesszióba adására kiírt pályázat eredménytelenül végződött. Ez azonban a beruházó önkormányzatok szerint nem lehet gátja a rendszer mielőbbi műszaki átadásának, majd üzemeltetésének. FÜZESABONY - A pályázat tegnapi, városházi eredmény- hirdetésén csak annak meghir­detői voltak jelen. A zárt ajtók mögötti aktusról később megtudtuk: nincs nyer­tes, az átadás előtti rendszer nem kerül koncesszióba. Há­rom pályázó közül a kiírásnak csak a DUTI SCHOLA Kft. fe­lelt meg. Végül a. kecskeméti cég sem kapott támogatást.-Az indoklással nem szol­gálhatok, de aki kérte, annak írásban eljuttatjuk azt - hivat­kozott Gulyás László polgár- mester a koncessziós törvényre. (Folytatás a 3. oldalon) Megfenyegették az új plébánost.. Az egyházadó nem lehet feszültség forrása EGERSZALÓK - A települé­sen egyelőre nem látszanak csi­tulni a kedélyek azt követően sem, hogy a régi papot a kö­zelmúltban elhelyezték az egy­házközség éléről. A betegeskedő János atya helyére új plébános, Lincenbold Levente lépett. Úgy tűnik, to­vábbi nehézségekkel, lappangó ellenérzésekkel kell szembe­néznie a községben. A lapunk­hoz eljutott információk szerint ugyanis a településen kifogás érte az egyházi adó beszedésé­nek módját, hangnemét és állí­tólagos erőszakosságát. Az egyházközség egyik helybeli önkéntes adóbegyűjtője ugyanis - mint egyes helybe­liek elmondták - fenyegetéssel és zsaroló hangnemben azoktól is be próbálta szedni a hozzájá­rulást, akiknek - véleményük szerint - semmi közük az egy­házhoz.- Az egyházközségi testületi ülésen résztvevők is egyetértet­tek abban, hogy az egerszalóki egyházközség ügyeit rendbe kell tenni, a közösséget meg kell újítani. Ebbe beletartozik a ko­rábban János atya egészségügyi akadályoztatása miatt talán kissé elhanyagolt terület, az egyházközség működéséhez szükséges anyagi háttér megte­remtése, az egyházadó rendsze­res beszedése is - nyilatkozta a kérdés kapcsán a Hírlapnak az új plébános. (Folytatás a 3. oldalon) Pénz a gyöngyösi kórháznak Közel tizenkétmillió forintot nyert a Bugát Pál Kórház és Rendelőintézet az Egészségügyi Minisztérium fejlesztési pályá­zatán. A hír kapcsán dr. Mánya Tristóf a térség országgyűlési épviselője elmondta: az ösz- zegből 1,4 milliót ápolási esz- özökre, egymilliót a Vészhely- <tből szívújraélesztőként is­iért defibrillátorra, 6 milliót isztroenterológiai műszerre, 3 milliót pedig speciális steri­lizátorra költhet az intézmény. A honatya fontosnak tartotta demelni, hogy a megye három önkormányzati kórházának je­lenleg nincs adóssága, ami an­nak is köszönhető, hogy az in­tézmények élére új vezetők ke­rültek, olyan menedzser szem­léletű szakemberek, akik képe­sek megoldani a felmerülő vál­sághelyzeteket is.-• A mostani pályázati pénzek megszerzése azért is külön öröm, mivel vélhetően jövőre kevesebb lesz az ' ilyen célra fordítható központi keret - je­gyezte meg a Megyei Orvos­kamara elnökeként is ténykedő parlamenti képviselő. (t. z. m.) Pénzügyi csapdák ellen hitel és elvonás Épül az uszoda. Sok fejtörést okozhat még a városgazdáknak. EGER - Háromnegyed év el­telte után ideje számot vetni azzal, miként sáfárkodik az önkormányzat a rendelkezé­sére álló pénzforrásokkal. Az idei gazdálkodásról Gyula Zol­tán alpolgármestert kérdeztük.- Az első félévi beszámoló szerint a költségvetésünk telje­sítése időarányosan alakult - említette a szakember. - A pénzügyi helyzet egyensúlyban van, stabil. A terveknek meg­felelőek a városi bevételek. Elmaradások az intézmények­nél, a privatizáció során je­lentkeztek. Az áram- és gáz- szolgáltató cégek kapcsán az állammal szembeni követelése­inkre gondolok. Az ÁPV Rt.- vel is vannak peres ügyeink. FOTÓ: PERL MÁRTON- Sokan tartanak attól a vá­rosban, hogy az épülő uszoda állami támogatásának elma­radása, jócskán megnehezíti a gazdálkodást. Jogos-e az ag- godcflmuÉf (Folytatás a 4. oldalon) Egerben nem kerülnek utcára a közüzemi és egyéb díjakkal tartozók, de: Néhány családnak költöznie keU EGER - Ózdon betelt a po­hár. Az önkormányzat úgy döntött: nem tűri tovább, hogy a horribilis adósságot felhal­mozó családok továbbra is in­gyen élvezzék az önkormány­zati lakások nyújtotta komfor­tot. Az érintett családok egyik percről a másikra az utcán ta­lálták magukat, bútoraikkal, családtagjaikkal együtt. Egerben ugyanezen a napon lakossági fórumot szerveztek az Északi-lakótelepen, ahol az EV AT Rt. és az önkormányzat képviselői is jelen voltak. A kérdések között szerepelt a megyeszékhelyen is: mikor lépnek fel végre határozottan a nem fizetők ellen az illetéke­sek? Az EV AT Rt. igazgatója. Nagy Miklós lapunk hasonló kérdésére így fogalmazott:- Meggyőződésem, hogy az ózdi megoldás nem vezethet eredményre. Természetesen a tisztességesen fizetők teljes joggal követelik a következe­tes fellépést az adósok ellen, de egy ilyen kilakoltatás újabb szociális feszültségeket ger­jeszthet. Az EV AT Rt. az ön­kormányzattal közösen készül a probléma kezelésére. Jó né­hány esetben megszületett a jogerős bírósági végzés, ame­lyeknek érvényt fogunk sze­rezni. Még az idén fel kell szó­lítanunk néhány családot a költözésre. Mindez egyébként nem azt jelenti, hogy az utcán találják magukat, de jóval ala­csonyabb komfortfokozatú otthonokkal kell beérniük. Az EV AT Rt. konkrét adósságke­zelési programjáról a napok­ban részletesen is beszámo­lunk. barta) Meghalt az utas Ma még ismeretlen szándékkal ült autóba az elmúlt hét végén az a - hevesi és erdőtelki lako­sokból álló - nyolctagú társa­ság, akik a 31-es főúton Puszta- császnál Ladájukkal az árokba borultak. A feltehetően relatív gyors­hajtás és figyelmetlen vezetés miatt bekövetkezett szerencsét­lenség során ketten körmyebb, négyen pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Utóbbiak közül a 33 éves S. L. szerdán az egri megyei kór­házban sajnos belehalt sérülé­seibe. A baleset körülményeit a Hevesi Rendőrkapitányság vizsgálja, mivel a történtekben vélhetően az alkohol is jelentős szerepet játszott. Jelzálog miatti visszalépések HEVES — Rendkívüli testületi ülésen bírálták el azoknak a csa­ládoknak a segélykérelmét, akiknek az árvizek során laká­suk károsult. A testület elé ere­detileg 560 kérelem került volna, ám a jelzálog terhe miatt 38-an visszaléptek. Az Orszá­gos Helyreállítási és Újjáépí­tési Bizottságtól a város a be­csült adatok alapján 200 millió forintot kapott. A jelzett kár­igény azonban csak 157 millió forint. Ezt az összeget ítélték tegnap oda családonkénti bon­tásban. Szeptember 15-e után újabb 160 igénylés érkezett. Ezen lakosok támogatásának módja még nem tisztázott. Ez attól függ, a helyreállítási bi­zottság a maradék 43 milliót visszakéri-e, avagy az újabb ká­rok rendezésére meghagyja. A hangulat fergeteges volt a háromnapos rendezvényen FOTÓ: PILISY ELEMÉR Szilágyis diákmuri EGER - A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban a hagyomá­nyokhoz híven az idén is meg­rendezték a diáknapokat. Szerdán a szünetekben a negyedikes diákrektor-jelöltek által szervezett bemutatók szó­rakoztatták a diákokat. Volt aerobic-bemutató, tanár-diák kosárlabda-mérkőzés, s fellép­tek a makiári ugrókötelesek is. Este pedig bográcsozás volt az udvaron. Tegnap a pizsi-dizsi után felvonult a négy igazgatójelölt. A vidám mulatságra volt, aki lovas hintán érkezett, s akadt, aki egy dobozba csomagolva. Ezt követően a végzős osztá­lyok vetélkedtek. A szavazás délután kezdődött, de az ered­ményt csak lapzártánk után hirdették ki, az esti ’60-as évek buliján. A közlekedés jövője EGER - Immár XII. alkalom­mal rendezik a megyeszékhe­lyen a városi közlekedési kon­ferenciát. A szervező MTESZ, valamint a Közlekedéstudomá­nyi Egyesület megyei szerve­zete nevében Dér Béla lapunk- nák elmondta, hogy a ma záruló programsorozaton a szakembe­rek a települések és a közleke­dési infrastruktúra kapcsolatá­ról, illetve az életminőségről beszélnek. Szólnak a városi közlekedés tervezéséről, to­vábbá a hálózat fejlesztéséről is. Bemutatták a számítógépes technika alkalmazását az ága­zati tervezőmunkában. 977086591005999229

Next

/
Oldalképek
Tartalom