Heves Megyei Hírlap, 1999. október (10. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-01 / 229. szám

2. oldal Megyei Körkép 1999. október 1., péntek Pályázat a városházán: Hardverek, szoftverek EGER - A megyeszékhely ve­zetése pályázatot hirdet az ön­kormányzat 2000. évi váltásá­val (Y2k) kapcsolatos hardver- és szoftverbeszerzés tárgyában. Az ezzel kapcsolatos doku­mentumokat az érdeklődök a polgármesteri hivatal informa­tikai csoportjának vezetőjétől, Pelbárt Zoltántól vehetik át a Dobó tér 2. szám alatt, a 60-as szobában. Ennek határideje: ok­tóber 4., délelőtt 10 óra. Tulajdonképpen nincs „orvos-ügy” EGERCSEHI - Költözködnie kell az óvodának - rögzítette kiegészítő határozatában a képviselő-testület, miután el­fogadták az óvodavezető be­számolóját a legutóbbi ülésen. Az épület állaga miatt új he­lyet kell találni a községben a kicsiknek. A tanácskozáson elfogadták az iskolaigazgató beszámoló­ját is, aki kitért az évzáró óta eltelt időszak történéseire is. Az egyéb ügyek témakörben folytatódott a háziorvosi szol­gálat körül kialakult vita. Az indulatoktól sem mentes be­szélgetés végkövetkeztetése az lett, hogy a háziorvossal szakmailag és emberileg is elégedettek a képviselők. A felmerült problémák inkább technikai jellegűek, amelyek rendezhetők. Senki sem kí­vánja a doktor távozását, így gyakorlatilag „orvos-ügy” nincs a településen. Az önkormányzat fonyódli- geti üdülője bérbeadásának tárgyalását a következő ülésre halasztotta a testület. A Bélkő Temetkezési Kft. pályázatát pedig egyhangúan elutasítot­ták - tájékoztatta lapunkat a történtekről Vecseri Sándor iskolaigazgató. Még mindig nem kapott mindenki diákigazolványt A Volán cégek még türelmesek Az ígéretek ellenére az ország általános, közép- és felsőokta­tási intézményeiben még 160 ezer diák nem kapott új diák- igazolványt. A meglévő diákigazolvá­nyok érvényesítése sehol nem okozott gondot, hiszen az erre szolgáló matricák hiánytalanul megérkeztek. Megyénkben is szinte min­den iskolában előfordul, hogy a tanulók iskolalátogatási iga­zolásokkal kénytelenek bizo­nyítani jogviszonyukat. Mint korábban már beszámoltunk róla, ezeket az okmányokat a kedvezményt adó közlekedési vállalatok hivatalosan szep­tember 30-ig, azaz tegnapig fogadták el. A megye Volán cégeitől ar­ról érdeklődtünk, mi lesz most a diákigazolvány nélkül lévő tanulókkal. Gyóni István, a Hatvani Vo­lán Rt. forgalmi igazgatója megígérte: munkatársait utasí­tani fogja, hogy próbáljanak rugalmasak lenni a kérdésben. Mivel tisztában vannak vele, hogy a tanulók nem tehetnek a hiányosságról, még két hét tü­relmi időt szabnak meg az új diákigazolványok megérkezé­séig. Bozsik József, a Mátra Volán Rt. vezérigazgatója ha­sonló véleményen van. Mint elmondta, továbbra is elfogad­ják az iskolai tanúsítványokat, egészen addig, amíg minden gyerek kézhez nem kapja hiva­talos kártyáját. Dobos Róbert, az Agria Vo­lán Rt. személyszállítási osz­tályvezetője elmondta: a hiva­talos rendelkezések szerint ok­tóber végéig minden esetben el kell fogadniuk az iskolai igazolásokat. (elek) London Bróker Rt.: nem oszlott el a befektetők aggodalma A felfüggesztést meghosszabbították, és az egyesület is tovább szerveződik Amint az várható volt, az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügye­let (ÁPTF) csütörtöki döntésével a London Bróker Rt. befekte­tési szolgáltatási tevékenységének felfüggesztését október 31- ig meghosszabbította. Minderről tegnap tájékoztatta lapun­kat Gulácsy Ferenc, a felügyelet sajtófőnöke. Fotók és szüret EGER, FELNÉMET ­Szendrő Szabolcs tegnap dél­után megnyitott fotókiállításá­éval folytatódott az egyhetes Felnémeti Szüret rendezvény- sorozata. A hegyeket, tájakat', embereket bemutató tárlatot a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban nézhetik meg az érdeklődők. Ugyanitt ma szüreti játszó­házba várják a gyerekeket 14 órától. Szombaton 7.30 órakor az Egerbaktai Ifjúsági Fúvószene­kar ébreszti a felnémetieket. A szüreti koszorút 13.30 órakor szentelik meg a Templom­dombon, ahonnan a felvonulók a Pásztorvölgy utcáig sétálnak végig. A szabadtéri színpadon a hagyományőrző csoportok mű­sorát láthatják 15 órától, majd 19.30-kor kezdődik a szüreti bál az iskolában. Falugyűlés EGERFARMOS - A művelő­dési házba ma 18 órára vátják a település lakosságát. A falugyű­lésen az önkormányzat eddig végzett munkájáról - Poczok- Sándor polgármester számol be. A költségvetés helyzetéről, a megvalósításra váró tervek­ről, elképzelésekről szintén szó esik majd. A hallgatóság megismerheti az infrastruktúra fejlesztését szolgáló szennyvízberuházás elkezdése érdekében tett térségi előkészületeket is. Cukorbetegek klubja GYÖNGYÖS - A Heves Me­gyei Diabetes Szövetség gyön­gyösi gyermek- és ifjúsági ta­gozata klubfoglalkozásait ok­tóbertől a Török Ignác utcai Kolping Oktatási és Kulturális Központban tartja minden hó­nap első szombatján 14 órai kezdettel. Az első találkozó ok­tóber 2-án lesz, ahol dr. Petheó István tart tájékoztatót. A részt­vevők életkora 3-tól 30 évesig terjedhet, és várják azokat a cu­korbeteg gyerekeket és fiatalo­kat is, aki eddig még nem vettek részt a klubfoglalkozásokon. BUDAPEST, HEVES ME­GYE - Az ÁPTF egy hónapos ismételt hosszabbítására azt követően került sor, hogy a felügyelet augusztus 26-áu a nyilvántartási rendszer hiá­nyosságai és a felmerült likvi­ditási gondok miatt a bróker­céghez felügyeleti biztost ren­delt ki, a London Bróker Rt. tevékenységének szeptember 10-ig szóló felfüggesztésével együtt, amelynek * időpontját most a hónap végéig meg­hosszabbították. A mostani döntés indoka­ként az ÁPTF-nél a cég nyil­vántartási rendszerének fo­lyamatban lévő rendbetételét és a le nem zárult vizsgálatot nevezték meg. Az egri fiókkal is rendelkező London Bróker Rt. ügyfelei így további egy hónapig nem juthatnak hozzá a pénzükhöz. A kisbefektetők számára reménykeltő lehet ugyanakkor, hogy a cég feltő­késítéséről, az alaptőke-eme­lésről az ÁPTF illetékesei je­lenleg előrehaladott tárgyalá­sokat folytatnak a lehetséges befektetővel. A történtekkel kapcsolatban az Egerben szerveződő, ám az érintettek országos szintű képviseletét megcélzó London Befektetői Érdekvédelmi Szer­vezet (London BÉSZ) továbbra is aggodalmának adott hangot. Mint ugyanis az egyesület képviselői rámutattak, a leg­újabb fejlemények is a BÉSZ életre hívásának és a szervezés felgyorsításának szükségessé­gét igazolják. A BÉSZ-nél ugyanis - a követelések felmé­rése és egyeztetése miatt - rendkívül szükségesnek tart­ják az érdekeltek minél hama­rabbi és a lehető legszéleskö- rűbb bevonását az egyesü­letbe. Eddig mintegy 100 káro­sult jelentkezett náluk Heves megyéből, ám - tudomásuk szerint - számuk szűkebb pát­riánkban ennek többszöröse, míg országos szinten a Lon­don Bróker Rt.-nek a 11 irodá­ján keresztül 8 10 ezer ügy­fele van. A Hírlap tudomása szerint a London BÉSZ elnöke már fel­vette a kapcsolatot a London Bróker Rt. vezérigazgatójával, dr. Kerezsi Tiborral, valamint az ÁPTF elnökével, dr. Szál­kái Istvánnal is annak érdeké­ben, hogy a befektetői érdeke­ket az egyesület megfelelő módon tudja képviselni. Ez szerintük már csak azért is lé­nyeges, mert a „reménykeltő feltőkésítésről" immár egy hónapja beszélnek, ám lénye­ges elmozdulás egyelőre a mai napig nem történt az ügyben. A tervek szerint a BÉSZ ok­tóber elején közgyűlést tart, ennek időpontjáról és helyszí­néről később értesítik az érin­tetteket. Az egyesülettel kap­csolatos bővebb információkat a 36/427-630-as telefonszá­mon a délutáni órákban, il­letve a 20/958-3714-es mobil­számon lehet bészerezni. (kovács-kühne) Erősítik a szakmai jellegét Változtatásokat sürgetnek az Agria Vásáron Tegnap elemezték és értékelték az idei VII. Vásár Agriában tapasztalatait - mondta lapunknak Kiss János, a megyei ön- kormányzat irodavezetője, a szervezőbizottság elnöke. Mint hozzátette: szóltak a gondokról, és megjelölték azokat a változ­tatásokat, amelyeket már jövőre megtesznek. EGER - A bizottság állást fog­lalt, hogy javasolja a megyei és az egri önkormányzat közgyű­lésének, döntsön arról, hogy a következő évi VIII. Vásár Ág- ráiában megrendezésére pályá­zatot írjanak ki. Ennek feltéte­leit hamarosan kidolgozzák. A Heves Megyei Kereske­delmi és Iparkamara szervezé­sében olyan hosszabb távú elemzőmunkát is kezdenek, amelynek keretében megvizs­gálják, hogy létrehozzanak-e a szűkebb hazánk városait is érintő kiállításszervező irodát. Az is elhangzott: szükséges a vásár megújítása annak érdeké­ben, hogy a résztvevő kiállító­kat hosszabb távon is megtart­sák. Rendezni kívánják a Ke­mény Ferenc Sportcsarnok mel­letti salakos labdarúgópályán bemutatkozó vállalkozók egy­ségesebb megjelenését. Erősí­tik a vásár szakmai jellegét, s ezért 2000-ben még több, a tér­ség életében fontos szerepet játszó vállalkozásra számíta­nak. (m. k.) Mikor kél el a segítség? PÉTERVÁSÁRA - Ha azon­nali határidőt szab meg a tisz­telt testület a kifizetésre, akkor az pénzügyi nehézségeket okoz. Annak ellenére, hogy a pénz előirányzatként rendelkezésre áll, azonban az ütemezésben kellő körültekintéssel kell el­járni - mondta dr. Benkár Jó­zsef jegyző a tegnapi képviselő- testületi ülésen, amikor a gré­mium a beiskolázási támogatá­sokról döntött. Kisebb vita kerekedett annak kapcsán, hogy valóban segítsé­get jelent-e novemberben a kö­zépiskolásoknak a 4, a felsőok­tatási intézmények tanulóinak a 6 ezer forintos támogatás. Vé­gül az október 31-ig történő ki­fizetésről határoztak, bár a jegyző szerint a november végi határidő lenne indokolt. A helyi idősek otthona mun­kájáról szóló tájékoztatót a képviselők elfogadták. Öröm­mel nyugtázták, hogy az intéz­ményben elvégzett bővítés, il­letve korszerűsítés eredménye­ként minden remény megvan arra, hogy az idén december 31-ig érvényes ideiglenes mű­ködési engedélyt véglegesen megadják a hatóságok. Erdők hete - megyénkben is SZILVÁSVÁRAD, FELSŐ- TÁRKÁNY - Az Országos Erdészeti Egyesület szervezé­sében rendezik meg az Erdé­szeti Hét elnevezésű program- sorozatot, melynek több, me­gyénket érintő rendezvénye is lesz. Mint Antal József erdő- mérnöktől, a szilvásváradi er­dészet munkatársától megtud­tuk: túrát és vetélkedőket is szerveznek általános iskolá­soknak. Szombaton Szilvásvá­radon ismét túrára szólítják a természetbarátokat, reggel ki­lenc órára várják őket a kis­vasút fatelepi megállójában.-Ez a program is kifejezi az országos sorozat célkitűzését - tudtuk meg a szakembertől -, szeretnénk, ha az emberek egy­részt több és pontosabb isme­rettel bírnának az erdészkedés­ről, másrészt hangsúlyozni kí­vánjuk, hogy az erdő nem csu­pán gazdasági haszonnal bír, de a bioszféra nélkülözhetetlen része. (espé) Ajándék a belgyógyászatnak EGER - A budapesti székhe­lyű Életfa a Gyökerektől a Fé­nyig Alapítvány ápolási eszkö­zökkel és műszerekkel támo­gatja összesen 4 millió forint értékben a Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet kró­nikus belgyógyászati osztályát, a szolnoki kórházat és a Nógrád megyei Bércéi gondozóotthonát - tájékoztatták a sajtó képvise­lőit tegnap Szolnokon. Az alapítvány egy magán- személy kezdeményezéséből jött létre, pontosan egy évvel ezelőtt. Céljuk az úgynevezett „el­fekvő osztályok" műszereinek gazdagítása, továbbá a vakok­kal és gyengénlátókkal foglal­kozó otthonok segítése. A köz­hasznú szervezet egyetlen év alatt 13 intézményt 12 millió fo­rinttal támogatott. ,3a szóltam, a testnevelésért szóltam” Galambos Sándor tanár úr a napokban ünnepelte hatvana­dik születésnapját. Ebből az alkalomból számos egykori ta­nítványa köszöntötte itthonról és különböző külföldi orszá­gokból egyaránt.- Ha szóltam, ha vitatkoz­tam, mindig a testnevelésért, a tanítványokért tettem. Ha nem voltak meg a tárgy oktatásá­nak, a sportolásnak a tárgyi fel­tételei, akkor azt kerestem, ho­gyan lehet azt megteremteni, így volt ez a kisújszállási vagy a tiszafüredi éveim alatt, az egri katonai kollégiumban, il­letőleg jelenlegi munkahelye­men, az Eszterházy Károly Ta­nárképző Főiskola testnevelés tanszékén - mondja mintegy életútértékelés-képpen a tanár úr. Galambos Sándor neveket említ. Azokét, akik fontosak voltak számára, mert szorosan kötődtek életútja alakulásához. Elsőként egy, a hatvanas évek­ben a Szolnok megyei műve­lődési osztályon dolgozó szu­per testnevelőét (a tanár úr megfogalmazása ez), Por- csalmi Lajosét. Az ő unszolá­sára hagyta ott 1964-ben a kis­újszállási általános iskolát, és ment el tanítani egy középisko­lába Tiszafüredre.- ő volt az oka, hogy kiala­kult bennem a maximális oda­adással való tanítás „kény­szere”. Bizonyítani akartam: nem véletlenül kerültem a Ti- sza-parti város középiskolá­jába. Különösebbet nem akar­tam csinálni, „csupán” teljes mértékig elvégezni a tananya­got, azt mindenkivel megtaní­tani. Az első testnevelő tanári és edzői sikerek Tiszafüredhez kötődnek. Tornában, atlétiká­ban, kézi- és kosárlabdában egyre eredményesebben kép­viselték a diákok az iskolát. Előbb a megyei versenyeken mutatkoztak az eredmények, majd jöttek az országos sike­rek is. Országos bajnoki - ké­sőbb ifjúsági Európa-bajnoki és IBV - címek, érmek és he­lyezések fémjelzik ezt az idő­szakot - elsősorban atlétika sportágban. Éppen negyedszázada an­nak, hogy Galambos tanár úr kíváncsi lett arra, hogy máshol hogyan tudna dolgozni. Ezért került Egerbe, az akkori Kato­nai Kollégiumba, ahol az állás mellé lakást is kapott. Ez idő tájt négy éven át volt keret­edzője a magyar ifjúsági atlé­tikai válogatottnak.- A főiskola testnevelési tanszékére 1976-ban kerültem át, ahol a kezdetektől főként az atlétika tantárgyat oktatom. Bábáskodtam az Egri Sport­egyesület 1977-es megalakítá­sakor, amikor is rám bízták az atlétikai szakosztály vezető­edzői feladatait. Felsorolhatatlan az a lista, amely a tanár úr sportolói által FOTÓ: GÁL GÁBOR elért hazai és nemzetközi sike­reket tartalmazza. Ezekre az emberekre láthatóan büszke Galambos Sándor. Ám a leg­büszkébb mégiscsak arra, hogy egykori tanítványaival még ma is szinte napi kapcsolatban áll. Sike Sándor Nyugdíjas színjátszók második találkozója EGER - A tavalyi rendezvény nagy sikert aratott, reméljük, nem lesz ez másként az idén sem. Ebben a reményben hir­dettük meg ismét a nyugdíjas színjátszók találkozóját, melyre október 5-ig még jelentkezhet­nek az érdeklődő csoportok - tudtuk meg Nagyné Váradi An­nától, a Megyei Művelődési Központ munkatársától. Mint hozzátette, az október 16-án megrendezendő találko­zóra népszínművekkel, zenés já­tékokkal, valamint egyéni fel­dolgozásokkal egyaránt jelent­kezhetnek az amatőr nyugdíjas színjátszók. A produkciókat szakmai zsűri értékeli, ennek alapján hasznos tanácsokkal is szolgál­nak majd á szakemberek a cso­portvezetőknek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom