Heves Megyei Hírlap, 1999. szeptember (10. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-23 / 222. szám

1999. szeptember 23., csütörtök 3. oldal Megyei Körkép Drágakő A Frei-dosszié legutóbbi adásának egyik riportja a mérhetetlen gazdagság tük­rét mutatta. Egyebek között példázva, hogy a gyémánt miért drágakő. Egy nem ritka, csiszolt százkarátos ára például ötmillió dollár. Azaz, a múlt heti milliár­dos lottóötös nyertese - ha meg akarna venni egy ilyet - a bankoktól még hitelre szorulna... (b. s.) * Dr. Ördög István, az FKgP megyei elnöke pénteken, 14.30-tól Egerben, a Tele- kessy u. 2. szám alatti me­gyei pártiroda helyiségében fogadóórát tart. Füzesabonyban az önkor­mányzat fontolgatja a piac, a vásártér és a város két te­metőjének bérbe adását. Er­ről a képviselő-testület ok­tóberi ülésén foglal állást. Kálban megkezdődött az önkormányzat tulajdonában lévő vízmű kapacitásbővítő beruházása. A régi telep is új helyre kerül. A káliak fektetik a vezetéket az M3 autópálya 106-os km-szel- vényében épülő benzinkút és motel ellátásához is. Egerben ma délelőtt a me­gyeházán tanácskozik a helyreállítási és újjáépítési bizottság. Az áttekintés egyik önálló beszámolóját a mezőgazdaságot ért zöldká­rok összefoglalása jelenti. Gyöngyösön, a Mátra Mű­velődési Központban pénte­ken 10-14 óra között kép­zési börzét rendeznek. Eközben bemutatják a mun­kaügyi központ humán szolgáltatásait, s lesz film­vetítés is. Wachtler István profesz- szor tart előadást hétfőn 14 órakor az Egri Mezőgazda- sági Szakközépiskolában In­tegráció a magyar agrár­felsőoktatásban, és tanulási, továbbtanulási lehetőségek a Szent István Egyetemen címmel. Az egri Ifjúsági Házban (Széchenyi u. 16., tel.: 36/410-324, 410-094) szep­tember 23-26. között Or­szágos Filmbarát-találkozó. TRAFFIPAX­VEZÉNYLÉS 07.00- 15.00 - 32. számú főút. 14.00- 22.00 - 25. számú főút. Gyöngyös belterület. Színlelt szerződés vagy kilakoltatás? (Folytatás az 1. oldalról) Hiába volt a hivatali bejegyzés, a házaspár két kislányával to­vábbra is benn maradt a lakás­ban. Ahogy a hónapok teltek, viszonyuk megromlott, elvál­tak. A férj nem fizet gyerektar­tást azon a címen (ezt bírósági végzés is igazolja), hogy a gye­rekeire hagyta a lakás felét. Kü­lönös, hogy az ingatlan valójá­ban akkor már nem is volt az övé, lévén a tulajdoni lapon R. Attila neve szerepelt. Az eredeti adásvételi szerző­désben 1 millió 875 ezer forint szerepelt, de az asszony állítása szerint R. Attila valójában 1,1 milliót adott csak kölcsön. S a pénznek nem is ők, hanem N. Joachim volt a haszonélvezője. Akármint is történt, R. Attila, mint jogos tulajdonos, a la­kásra terheltette több millió fo­rintos tb-tartozását. A lakást elárverezték. Az ügy pikantéri­ája, hogy a legújabb tulajdonos nem más, mint R. Attila veje. Az akkor már elvált asszony­nak el kellett hagynia kislánya­ival a lakást. Nem tudni, miért (talán R. Attila is érezte, hogy túl olcsón jutott a 68 négyzet- méteres öröklakáshoz), megál­lapodást kötött a nővel, s fize­tett neki 1,5 millió forin­tot. Sz.-ék al­bérletbe men­tek. A vado­natúj tulajdo­nos pedig fel­újíttatta friss szerzemé­nyét. Amikor az asszony ké­sőbb N. Joa- chimtól meg­tudta, hogy az visszafizette R. Attilának az 1,1 millió forintot, úgy érezte, ilyen­formán joga van a lakás­hoz. Feltö­rette a hasz­nálaton kívüli lakást, s az albérletből visszaköltözött ide gyerekeivel 1997 decemberében. Az új tulajdonos szemszögé­ből nézve teljesen érthető, hogy bírósági eljárást kezdeménye­zett az önkényes lakásfoglaló­val szemben. Jogerős bírói vég­zés született arról, hogy Sz.-nét és gyerekeit azonnali hatállyal ki kell költöztetni. Az asszony kórházba került, emiatt meghi­úsult a végrehajtó első próbál­kozása. Hihetnénk, másodjára a vég­rehajtó már sasként csapott le a családra. Sietve leírom: nem így történt. A csaknem hatvan­éves ember végtelenül jó szán- dékúan közelített hozzájuk. Megértette lehetetlen helyzetü­ket, átérezte a fájdalmukat. De a jog őt is kötelezte, így tegnap reggel már csak bólintott, ami­kor a lakatos azt kérdezte: fel­törje-e a zárat. Kati gyerekeivel nem tartóz­kodott otthon. A bíróságtól igyekezett papírt szerezni, ami­vel megtorpedózhatná az ak­ciót. Lévén a per - amelynek a tárgya: R. Attila színlelt szer­ződéssel jutott a lakáshoz - még nem zárult le. Épp tegnap délutánra volt kitűzve egy újabb tárgyalás. Amikor hazaértek - a gya­korlatilag semmire se jó, leg­alábbis halasztó hatállyal nem járó bíró igazolással addigra bútoraik java része a teherautó platóján volt. Nem találta a kis­lány cicáját sem. (Annál az egyszerű oknál fogva, hogy a megrémült kis állatot átmeneti időre bemenekítettük a szer­kesztőségbe.) Ha már a család­nak nincs hová mennie éjsza­kára, s azt sem tudják, hogy a legszükségesebb holmijaikat, a ruhákat, a tankönyveket hová tegyék - a bútorok lepecsételt raktárba kerülnek legalább a cirmosra ne legyen gondjuk. Mert nem tud nekik átmeneti­leg sem lakást adni az önkor­mányzat. A Családsegítő Köz­pont munkatársa, Varga István - aki az értesítés pillanatában a helyszínre sietett - sem szol­gálhatott jó hírrel. A Konszen­zus Alapítvány által működtett otthon túlzsúfolt, itt helyezték el az árvízkárosultakat. Egyedül Móczár Katalin, a Szegényeket Támogató Alap otthonának vezetője adhatott némi reményt. A háromtagú család egyikét máris fogadná. (Csakhogy Sz.-ék elképzelni sem tudják sorsukat egymás nélkül.) Inkább várnak, amíg mindhármuknak lesz hely. Ad­dig az asszony barátnője, Ági megosztja velük lakását. A bíróság - az adásvételi szerződés ügyében - egy hét múlva hoz határozatot. Négyessy Zita A bútorok raktárba kerülnek... fotó: perl Az új tulaj még nem kért engedélyt GYÖNGYÖS - Az egykori Megafa-telepen ismét munká­sok dolgoznak. Az építési és te­rülethasználati engedély híján félbehagyott építkezési terület néhány éve a CW-Ber Kft. (a híradásokban mostanában nem éppen pozitív felhanggal sze­replő CW Bank egyik fiókcége) tulajdonába került, s a kft. hozzá is fogott a kifogásolt út menti épületek bontásához- Egy éve újabb tulajdonosvál­tás történt: a CW-Bertől egy Feuer Abend nevű cég vásárolta meg a területet, s ők is örököl­ték az érvényben lévő hatósági kötelezettségeket. Ezek között szerepel a telepre való lekanya- rodás biztonságos feltételeinek megteremtése is, hiszen a terü­lethasználatot éppen a fennálló életveszélyes közlekedési viszo­nyok miatt tiltották meg. Komiéi Károlytól, Gyöngyös jegyzőjétől megtudtuk: az előző tulajdonos nem sokkal az eladás előtt súlyos hibát köve­tett el. Nem vette figyelembe, hogy nem 80, hanem 100 kilo­méteres sebességhatárú útról van szó, s így adta be a Közle­kedési Főfelügyeletnek a doku­mentációt, amit így el is utasí­tottak. A jelenlegi tulajdonos működési profiljával kapcsolat­ban a jegyző úgy tudja, hogy elsősorban ingatlanforgalma­zással foglalkoznak.- A Feuer Abend lebontotta, amit le kellett bontani - mondta Komiéi Károly jelenleg a szükséges átalakítás és állag- megóvás folyik. A tulajdonos megpróbálta tovább adni az in­gatlant, s mivel ez nem sikerült, most igyekszik alkalmassá tenni az engedélyezett funkciók végzésére. Kíváncsian várjuk, milyen tevékenységet szeretne folytatni, mindenesetre a fenn­maradási engedélykérelmet még nem nyújtotta be hoz­zánk. Jónás Ági Tollvégen Régi motorosok-------------------- Paszternák László távozott hát a Vasas-szak­J MK szervezet éléről. S ez így van rendjén. Gondo- Iont, a szocialisták is megkönnyebbültek, noha gyaníthatóan néhányszor még magyarázko- dásra kényszerülnek majd a másik László (Sándor) ügyében is. Kétségtelen, a szakszer- vezetis voksok sokat jelentettek-jelenthetnek a ■pr|| választásokkor, ám az ebből fakadó előnyöket könnyen lenullázhatják a kétes ügyletek. Aligha hiszem, hogy a fiatalítást, a szocdem értékek képvise­letét zászlajukra tűző szocialisták sokáig hurcolják-hurcolhat- ják majd magukkal mindazokat, legyenek bármilyen régi moto­rosok (átkosbeli szóhasználattal: kipróbált elvtársak), akik a pi­acgazdaságból kizárólag annyit képesek felfogni, amennyi a sa­ját zseb megtöméséhez elegendő. Nem vitatom, lehet, hogy próbálkoznak-próbálkozgatnak megérteni, mi is történik az őket körülvevő világban, csak nem megy. Az az idő meg elmúlt (elmúlt?), amikor a „majd megy az neked is, X. elvtárs, ha ment annak a büdös kapitalistának” jel­szó égisze alatt kerültek - meglehet, jó szándékú - emberek olyan pozíciókba (lásd: Murphy törvénye), amelyek ellátására teljesen alkalmatlanok voltak. Alakuló-formálódó demokráciánk, a piacgazdaság kihívásai számos választ kívánnak. De hogy feleljenek azok, akik már a kérdéseket sem értik? (stanga) Kastélynapok zenével, tárlattal HATVAN - A hét végéig tartó rendezvénysorozat teg­nap délután a Grassalkovich- kastély udvarán megrendezett történelmi játszóházzal kez­dődött, melyet a Históriás Társaság szervezett. Pénteken 14 órától a Nap­lemente nyugdíjasklub szüreti felvonulást rendez a város központjában, majd délután fél 5-től siroki, valamint hat­vani és a város környékén élő képzőművészek munkáiból nyílik tárlat a Moldvay Győző Galériában. Ugyanott Czóbel Béláról és a Hatvani műhely munkásságáról tart előadást Bolyki István és Pálffy Kata­lin. Vasárnap 16 órától a Gras- salkovich Művelődési Köz­pontban udvari mulatságot tartanak. Fellép a Varia For­mat komolyzenei kisegyüttes, majd az érdeklődők az ínyencségek királyi tudora címet viselő Nagy Zoltán ba­rokk ételeit is megkóstolhat­ják. Péntektől vasárnapig, 10 és 18 óra között a kastély zárt része is megtekinthető. A mazsorettek Ausztriában EGER - Az Egri Majorette Csoport és a Szolnoki Helyőr­ségi Zenekar ma reggel Ausztriába indult vendégsze­repelni. Bretus Évától, a táncosok vezetőjétől megtudtuk, ne­gyedik alkalommal mennek Neumarkt am Walkersee-be, ahol a város hagyományos őszi ünnepségsorozatán vesz­nek részt. A csoport szeptem­ber 25-ig tartózkodik kint, s több fellépésük is lesz. Morálisan erősít az MSZP (Folytatás az 1. oldalról) Gál szerint a régi alapokmány a többpárti küzdelemhez szükséges játékszabályokat nem tartalmazta, a pártnak szervezeti-működési zavarok­ból politikai hátránya is ke­letkezett. Ezen túl kell lépni, s felkészülni a hatalomra is. Ha nem teszik, annak - mi­ként azt a mai kormány pél­dája mutatja - az ország lát­hatja a kárát. A politikus el­mondta: az októberi MSZP- kongresszuson az új alapsza­bályban a politika erkölcsisé- gével is foglalkoznak. Saját politikájuk morális bázisát kívánják erősíteni. A köztiszt­séget betöltőktől feddhetetlen magatartást, életvitelt várnak, s etikai szabálysértés esetén kötelező lesz eljárnia az ille­tékes bizottságnak. (rm) Homa: lesz pénz az uszodára (Folytatás az 1. oldalról) Homa szavai szerint Eger való­ban nem nyert azzal az egyet­len pályázattal, amelyet az Ifjú­sági és Sportminisztériumhoz (ISM) nyújtott be. Ebben for­mai okok is közrejátszottak, miután az ISM már megkezdett beruházásra nem adhatott pénzt. Ám mikor ez kiderült, a polgári érintkezés szabályain túllépő vita bontakozott ki. Az egri SZDSZ és Korózjs Lajos szocialista honatya sajtótájé­koztatóin a jó ízlésbe ütköző ki­fejezések hangzottak el. Homa János visszautasította e hang­nemet, s azt a valótlan megál­lapítást, hogy Deutsch Tamás nem tartaná a szavát. Homa a minap tárgyalt Szakács Imré­vel, az ISM politikai államtitká­rával, aki megerősítette: a mi­niszter mindent megtesz az alapkőletételkor elhangzott ígéret teljesítése érdekében. Deé András hozzáfűzte: nem tudnának kiállni a választók elé, ha nem jelenthetnék ki fele­lősségük teljes tudatában, hogy a kormány támogatja az uszo­dát. A fideszes politikusok sze­rint a pénz forrása a jövő évi országos költségvetés címzett és céltámogatásokra szolgáló kerete lehet. Lapunk felvetette: ilyen központi támogatások a törvény értelmében csak ön- kormányzati alapfeladatokhoz járnak. Homa elmondta, hogy Deutsch levélben tájékoztatta az egri Fidesz-MDF frakciót arról: az uszoda bekerül a 2000. évi címzett önkormány­zati támogatások közé. A mi­niszter nyilván tisztában van azzal, hogy mire adható ilyen anyagi segítség. Meg kell ta­lálni azokat a jogi formákat, amelyek révén a hiányzó forin­tokhoz juthat a város. Máshol elutasították, itt kettő létesült Családias körülmények között az állami gondozott gyerekek LŐRINCI - Mint ismeretes, az elmúlt télen Apcon - a helybe­liek ellenérzései következtében - meghiúsult a megyei önkor­mányzat azon terve, hogy la­kásotthont alakítsanak ki ál­lami gondozott fiataloknak egy ottani lakóházban. Az illetéke­sek ezt követően határoztak úgy, hogy nem kísérleteznek más, környékbeli településen ingatlanvásárlással, hanem egy meglévő létesítményt alakíta­nak át a fenti célokra. Lőrinciben, a Mátravidéki Erőmű lakótelepén 1962 óta nevelkednek állami gondozott gyerekek. Korábban csecsemő- otthon volt itt, majd az aprósá­gokat iskolások váltották fel. A legutóbbi időkben ifjúsági ott­honként működött az intéz­mény, mi tagadás, meglehető­sen szűkös körülményeket biz­tosítva lakóinak. A megyei önkormányzat az elmúlt hónapokban mintegy 20 millió forintos ráfordítással új­jávarázsolta az épületet, két la­kásotthont alakítva ki a helyi­ségekből. Ezzel - mint Sós Ta­más, a Heves Megyei Közgyű­lés elnöke tegnapi „avatóbe­szédében” rámutatott - lehe­tővé vált, hogy a fiatalok valódi családias környezetben éljék mindennapjaikat. Az otthon huszonnégy lakója nevében Balogh Franciska és Major Anikó versekkel kö­szönte meg a valóban minden igényt kielégítő létesítményt, amelynek átadására Sós Tamá­son kívül eljött dr. Vass Géza megyei főjegyző, valamint a megyei önkormányzat több irodavezetője is. A házigazda települést Varga Antal polgár- mester képviselte, aki el­mondta: megerősítheti, hogy akárcsak a múltban, a jövő év­ezredben is szívesen fogadják a megye szülők nélkül felnőni kényszerülőfiataljait. Az ünnepi eseményen ked­ves gesztus tanúi lehettek a je­lenlévők, amikor a megyei közgyűlés elnöke virággal és ajándékkal kedveskedett az in­tézmény közeljövőben nyug­díjba vonuló vezetőjének, Mes­ter Jánosnénak - vagy ahogy mindenki ismeri: Piroskának aki hosszú, dolgos évtizedeket szentelt az ifjúságvédelem ne­mes ügyének. A / , _ , . 1 HEVESTH Sí ica cYtacrfe, urai. mis, rtztsuarr. fukm rtmv ÍRLAP vjuv ácsot tsiüEntniaim sí ÜGYELETE: Újságíró: Négyessy Zita Telefon - (36)413-644 Fax-(36)413-145 * Hirdetésfelvevő: Ambrus Henriett Telefon -(36)410-880 Fax-(36)412-333 | * Terjesztő: Murányi Gertrúd Telefon - (36)412-646

Next

/
Oldalképek
Tartalom