Heves Megyei Hírlap, 1998. december (9. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-03 / 283. szám

Jövőre is fenn kell tartani a versenysemlegességet az agrárgazdaságban Ne a birtokméret döntsön A szaktárca jövőre növelni kívánja a termelői támogatások arányát. A többi közt új jövedelemtípusú támogatás bevezeté­sét tervezi. A MOSZ viszont a versenyképesség romlásától tart. Az új támogatás lényege az, hogy a húsz hektárnál kisebb területen gazdálkodók hektá­ronként 15 ezer, a húsz-ötven hektárt művelők 12 ezer, az öt­ven hektárnál nagyobb terüle­ten termelők pedig hektáron­ként 8 ezer forint támogatást kapnának. Hasonló differenci­ált állami kedvezményre lenné­nek jogosultak az állattartók is: szarvasmarha esetén például hat tehén alatt 25 ezer, húsz te­hén felett 10 ezer forint támo­gatást kapnának a szaktárcától. A Mezőgazdasági Szövetke­zők és Termelők Országos Szövetsége szerint az 1999. évre tervbe vett 130 milliárdos költségvetési támogatás a me­zőgazdaságban ismételten csak a tüneti kezelésekhez lesz ele­gendő. Az érdekképviselet szükségesnek tartja a jövő évi agrártámogatási rendszer né­hány elemének újragondolását is. A MOSZ szakértői támogat­ják, hogy meghatározott ösz- szegű pénzkiegészítést kapja­nak a gazdálkodók, de azon a véleményen vannak, hogy előbb egyértelművé kellene tenni, ki számít mezőgazdasági termelőnek. A szakemberek úgy látják, hogy a javasolt támogatási rendszer nincs összhangban az agrártörvényben foglaltakkal, sérti a versenysemlegesség el­vét, rontja a hatékonyságot és a minőséget. Elfogadhatatlan számukra az FVM azon érve­lése, miszerint a hátrányban vannak a jogi sze­mélyiségű vállalkozásokkal szemben, tőkeellátottságuk, felszereltségük szegényes, és ezért kellene őket megkülön­böztetetten támogatni. A szövetség álláspontja sze­rint ezt a versenyhátrányt ki­egyenlítik az adórendszeren be­lüli előnyök. Az agrárgazdaság egészének a versenyképességét rontaná viszont az, ha az adó­előnyök kihasználása, a többlet- támogatás érdekében a na­gyobb vállalkozások átalakul­nának húszhektáros vagy hatte- henes gazdaságokká. A MOSZ képviselői szerint következetesen érvényesíteni kell az agrártörvényben foglal­takat, tehát meg kell különböz­tetni egymástól az árutermelő és a szociális mezőgazdaságot. U. G. Nincsenek radikális változások a jövő évi törvényben Adórendőr vagy képzett revizor? Nem kérhető számon senkitől a bejelentési kötelezettség Nincsenek a korábbiakhoz hasonló, radikális változások az 1999. évi adótörvényben. A mó­dosítások nagyobb kiszámíthatóságot és stabilitást ígérnek - mondták el lapunknak a Price- waterhouseCoopers (PwC) cég budapesti tanácsadói. Az 5 illetve a kapcsolt vállal­kozások esetén 1 millió forin­tos készpénzfizetés utáni beje­lentési kötelezettség csak az APEH irattárát zsúfolja, a fe­ketegazdaság kiszűréséhez nem ad segítséget - mondta érdeklődésünkre René Bijovet, a PwC adótanácsadója. Ez a rendelkezés azt követően szü­letett meg, hogy az Alkot­mánybíróság a készpénzfize­tés korlátozását illetve szank­cionálását júniusban alkot­mányellenesnek minősítette. Az intézkedés csak az admi­nisztrációt szaporítja. Nyugta­adás esetén ugyanis a kész­pénzforgalomnak mindenkép­pen nyoma van, ellenkező esetben viszont nem doku­mentált az üzletkötés. így a bejelentési kötelezettség sem kérhető számon, nincs mód a maximum 200 ezer forintos mulasztási bírság kiszabására sem. Magyarán, amit bejelen­tenek, azzal már nincs tenni­való, ha pedig nem jelentik, akkor dokumentum híján nincs mit büntetni. Az adójel­legű, 11 százalékos egészség- ügyi hozzájárulás kivetése mi­att nem kizárt, hogy a PwC is az Alkotmánybírósághoz for­dul. Ez ugyanis nagy érvágás mindazoknak, akik nem tar­toznak a magyar társadalom­biztosítási rendszerhez. Az adórendőrség felállítása nem kifogásolható Gerendási Péter tanácsadó-üzlettárs sze­rint, ez az intézmény a világ számos országában ismert. Ám - mint mondta - semmi sem indokolja felfegyverzésü­ket megfelelő szakmai felké­szítés híján. A revizorok to­vábbképzése, szakmai alkal­massági vizsgálata sokkal ha- ' tékonyabb eszköz lehet az adórendőrség kezében, mint a fegyver. Cs. J. Élénk növekedés, romló külső egyensúly Kisebb lesz a hiány a vártnál Az év hátralévő időszakára is jellemző lesz az élénk gazdasági növekedés. A fo­lyó fizetési mérleg hiányát 1998 végére 2 milliárd dol­lárra prognosztizálja a GKI Gazdaságkutató Rt. A legfrissebb előrejelzések szerint az év végéig jelentő­sen lassul az infláció. A ter­melés bővülésének fő forrása továbbra is az export marad, növekedési üteme azonban negyedévről negyedévre mér­séklődik. A külkereskedelmi mérleg hiánya az elmúlt ki­lenc hónap alatt 2,1 milliárd dollár volt, annyi, amennyi tavaly egész évben. A kül­földi működőtőke beáramlása elmarad a tavalyi szinttől, ez — az elemzők szerint - a ko­rábbi évektől eltérően kevés lesz a fizetési mérleg deficit­jének a fedezésére. A tőzsdeválság hatására végbement tőkekivonás nyo­mán az MNB devizatartaléka szeptemberben 8,8 milliárd dollárra csökkent, de nemzet­közi összehasonlításban biz­tonságosnak tekinthető. Az államháztartás GDP- hez viszonyított hiánya - a gyorsabb gazdasági növeke­dés okán - a tervezettnél ki­sebb, 4,5 százalék körüli lesz. A GKI Gazdasagkutato Rt. - Postabank Rt. prognózisa a magyar nemzetgazdaság 1998. évi folyamatairól 1997. tény 1998. jan.-szept. 1998. előrejelzés 1. A GDP éves volumenindexe (%) 104,6 104,8 * 105-105,5 2. Az ipari termelés indexe (összehasonlító áron, %) 111,1 113,9 113 3. Nemzetgazdasági beruházások indexe (összehasonlító áron, %) 108.2 113,7 112 4. Épített lakások száma (ezer darab) 28 11 22 5. A kivitel változásának indexe (folyó áron, dollárban, %) 121,6 121,3 119 6. A behozatal változásának indexe (folyó áron, dollárban, %) 117 121,3 120 7. A külkereskedelmi mérleg hiánya (milliárd dollár) 2,1 2,1 2,7 8. A folyó fizetési mérleg hiánya (milliárd dollár) 1,0 1.3 1,9 9. Külföldi működőtöké beáramlása (milliárd dollár) 1,8 1,1 1,6 10. A dollár hivatalos középárfolyama az időszak végén (forint) 202 222* 223 11. Az államháztartás hiánya privatizációs bevételek és a javasolt egyszeri konszolidáció nélkül, milliárd forint 383,4 348C 450 12. A háztartások nettó pénzvagyonának növekménye (milliárd forint) 702,5 667” 810 13. A nettó átlagkereset indexe 124,1 119,3 118.8 14. Fogyasztói árindex 118,3 115,0* 114,5 15. A regisztrált munkanélküliek száma az időszak végén (ezer fő) 464 392” 410 A tényadatok forrása: KSH, GM. MNB A százalékos adatok az előző év azonos időszakához viszonyítják a táblázatban szereplő folyamatokat. a) Január-június b) 1998. november 26-ai árfolyam c) Január-október; helyi önkormányzatok nélkül d) Január-október Igen nagy az érdeklődés az Egyesült Államokban a ma­gyarországi telekommuniká­ciós befektetési lehetőségek, valamint az energiaszektor privatizációja iránt - össze­gezte tegnap amerikai tapasz­talatait Stumpf István, a Mi­niszterelnöki Hivatalt vezető miniszter. Pert indít az AGM Beton Rt. a Budapesti Vegyiművek Részvénytársaság ellen, mert a vegyi cég szerintük megala­pozatlanul bontotta fel a garéi hulladéktelep tisztítására vo­natkozó szerződést. Az AGM az eddigi munkákért, az elma­radt haszonért és kamatokért egymilliárd forintot követel a vegyiművektől. Megkétszereződött 1994 óta a magyar-szlovák áruforga­lom, értéke tavaly elérte a 670 millió dollárt - mondta Gi- lyán György, a Gazdasági Minisztérium helyettes állam­titkára tegnap a Magyar Ke­reskedelmi és Iparkamara (MKIK) magyar-szlovák ta­gozatának budapesti szeminá­riumán. Idén kilenc hónap alatt 12 százalékos növekedés tapasztaltak a két ország kö­zötti áruforgalomban. Az MNB hivatalos devizaárfolyamai (1 egységre, forintban) Angol font 362,96 Német márka 130,44 Olasz líra (1000) 131,68 Osztrák schilling 18,53 USA-dollár 219,04 Francia frank 38,88 J\ Budapest Alapkezelő Rt. széles befektetési- _ — _ — M ■ alap-kínálata tovább bővült! Új alapunkat azoknak a megfontolt befektetőknek ajánl- k I — a I * * * juk, akik minden eshetőségre gondolnak, befektetései- I ^1 g* F F I\||/ I két igyekeznek több alap között megosztani, s mindig tőbblab°ni"™k­________Kötvény Alap M iért érdemes a Budapest Nemzetközi Kötvény " ■ Alapot választani?-------------------------------------------------------------------------------- . CRHXT ASSET Mert viharos időkben a legnagyobb védelmet a fejlett nyu- ™ SUSSE MANAGEMENT gáti országok kötvényei nyújtják. szakmai támogatásával Nemzetközi Kötvény Alap befektetésével mostantól Ön is ideálisan egészítheti ki kockázatosabb, de nagyobb ho­zammal kecsegtető befektetéseit, amelyeket ugyancsak a Budapest Alapkezelő Rt. széles kínálatából választhat ki. Legyen Ön is megfontolt befektető! ■ÉMdHHHflHHbÉHÍHhÉÍHHÉflí Jelen hirdetés nem felhívás befektetési jegy vásárlására. Amennyiben bővebb tájékoztatást szeretne kapni a Budapest Befektetési Alapokról, keresse fel bármely Budapest Rank-fióknf vaov a Rndanp<:r Alankpzpló Rt hnnianiár a hftn-//www hnalan hu rímpn Tnváhhi infnrmáriókat kanhaf a Favinfn fplpfnnszámnn

Next

/
Oldalképek
Tartalom