Heves Megyei Hírlap, 1998. december (9. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-03 / 283. szám

6. oldal VILÁGTÜKÖR 1998. december 3., csütörtök A csatlakozásra jelölt 5 plusz 1 ország - köztük Ma­gyarország - arra törekszik, hogy a következő év első hat hónapjában nyolc fejezet kerül­jön az Európai Unióval folyta­tandó érdemi tárgyalások napi­rendjére - közölte Gottfried Pé­ter, a Külügyminisztérium in­tegrációs államtitkára szerdán azt követőn, hogy a hat tagjelölt ország főtárgyalói Budapesten tanácskoztak. Havazott és jégeső esett Mal­lorcán. A télen is kellemes idő­járásáról ismert, üdülőparadi­csomnak számító spanyol szi­geten 900 méter a hóhatár. A mélyebben fekvő részeken a vihar okozta villámlás több épületet fölgyújtott. „lelki szegényeknek” ne­vezi a pozsonyi Pravda szerdai számának jegyzetírója azokat a nacionalistákat, akik az Eszter­gom és Párkány között csonkán álló Mária Valéria híd felújítása ellen hadakoznak. Nem vitt pénzt magával moszkvai látogatására a Nem­zetközi Valutaalap (IMF) ve­zérigazgatója, Michel Camdes­sus - mondta szerdán Jevgenyij Primakov orosz miniszterelnök -, de a megbeszélések értékét nem lehet azon mérni, hogy mennyi pénz van az aktatáská­jában. Oroszország kilábalása a gazdasági és pénzügyi válság­ból akár egy évtizedig is elhú­zódhat - közölte Bokros Lajos, a Világbank egyik igazgatója a kazah fővárosban, Almatiban rendezett nemzetközi gazda­sági-pénzügyi konferencián. Jóváhagyta a hétfőn hivatalba lépett új macedón kormány egy gyorsan bevethető NATO-egy- ség telepítését az országban. Az alakulatot szükség esetén Ko­szovóban vetnék be. A döntést Ljubcso Georgievszki kor­mányfőjelentette be szerdán. Zavargások palesztin területen. Izraeli gépkocsikat gyújtottak föl palesztin tünte­tők, tiltakozásul amiatt, hogy Netanjahu kormánya nem hajlandó kivétel nélkül az összes pa­lesztin politikai foglyot szabadon bocsátani. fotó: feb/reuters Szükség van az integrációs szervezetek közötti együttműködésre Hazánk a stabilitásban érdekelt A norvég fővárosban szerdán megkezdődött az Európai Biz­tonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) külügymi­nisztereinek ülése. A fórumon a tagországok diplomáciájá­nak vezetői mellett jelen vannak az EBESZ-szel együttmű­ködő közel-keleti, ázsiai és afrikai államok képviselői is. Az oslói tanácskozáson Mar- tonyi János magyar külügymi­niszter elismerését fejezte ki a most záruló lengyel elnökség munkájáért. Felszólalásában személy szerint is méltatta Bronislaw Geremek lengyel külügyminiszter tevékeny és dinamikus hozzájárulását az eredményekhez. Martonyi Já­nos hangsúlyozta, hogy a len­gyel elnökség időszakában az EBESZ növelte arra irányuló képességét, hogy megfelelő választ adjon azokra az euró­pai biztonságot és stabilitást érintő kérdésekre és kihívá­sokra, amelyek a szervezet te­vékenységi körébe tartoznak. Hangsúlyozta, hogy az EBESZ történetében a Koszo­vói Ellenőrzési Misszió létre­hozása méretében és jelentő­ségében is történelmi, példa nélkül álló feladatot jelent a szervezet számára egy stabil és demokratikus Koszovó lét­rehozásában. Aláhúzta, hogy a misszió megvalósításában szükség van a más európai és nemzetközi szervezetekkel, így az ENSZ-szel, a NATO­val, a NyeU-val, az Európai Unióval és az Európa Tanács­csal való hierarchiamentes együttműködésre, valamint az EBESZ lehetőségeinek és ké­pességeinek hatékony, átfedé­sektől mentes kihasználására. A magyar diplomácia veze­tője, aki jelenleg az Európa Tanács soros elnöke, külön ki­tért arra, hogy az Európa Ta­nács magyar elnöksége milyen módon kapcsolódhat, illetve járulhat hozzá az EBESZ fel­adatainak hatékony ellátásá­hoz. Magyarország kiemelten érdekelt a délkelet-európai térség stabilitásának erősíté­sében. Jelezte, hogy hazánk szakértők részvételével is kész hozzájárulni a misszió tevé­kenységének sikeréhez. Párizsban a két ország közös érdekeiről A francia kapcsolat Párizsban a francia Stratégiai és Nemzetközi Kapcsolatok Intézete, az IRIS rendezésé­ben a Nemzetgyűlés épületé­ben szerdán kezdetét vette az első francia-magyar straté­giai tárgyalássorozat, amely a két ország külpolitikai, gaz­dasági és integrációs törekvé­seinek egyeztetési fóruma. A tekintélyes francia politikai kutatóintézet által szervezett konferencia a rendszerváltást követő időszak első olyan nagy­szabású rendezvénye, amely ki­zárólag a magyar-francia kap­csolatokkal, ezek jövőjével fog­lalkozik. Az esemény védnök­ségét a két külügyminiszter, Hubert Védrine és Martonyi János vállalta el. A találkozót Pierre Poudade budapesti francia és Szombati Béla párizsi magyar nagykövet nyitotta meg. Az előadások át­tekintették a magyar külpolitika prioritásait, a francia-magyar kapcsolatrendszer egészét - a biztonságpolitikától az uniós csatlakozáson át a két- és többoldalú ipari-kereskedelmi együttműködésig. A találkozó fő célja magyar szempontból az, hogy a francia érdekeltek valóban tárgyszerű, teljes képet kapjanak Magyar- országról, törekvéseiről. Mód van a részletek alapos, konkrét megvitatására, felkészültsé­günk valós állapotának, ered­ményeinek bemutatására. Ez Budapest számára különösen fontos biztonságpolitikai és eu­rópai uniós törekvései miatt. A rendezvény meghívottjainak köre a francia állami-közigaz­gatási," gazdasági, magánvállal­kozói szféra középvezetőire, kutatókra, a térséggel foglal­kozó újságírókra, üzletembe­rekre terjed ki. Kína gazdasága az élre tör Máris második helyezett a világon A világ legnépesebb országá­nak lakossága 2015-re eléri a csaknem másfél milliárdot, míg a nemzeti össztermék a háromszorosára emelkedik. Kína 1,2 milliárd lakosa jelen­leg csaknem 3,2 milliárd dollár értékű nemzeti terméket állít elő. Az ázsiai ország számára az 1820-1950 között eltelt 130 év páratlan hanyatlást hozott: míg a termelékenység Ameri­kában a nyolcszorosára, Euró­pában a négyszeresére nőtt, Kí­nában hanyatlott. Flotta, kor­szerű fegyverek nélkül az or­szág ki volt szolgáltatva más hatalmaknak, és az életszínvo­nal 1950-ben alacsonyabb lett, mint a múlt század elején. A kommunista uralom 1978- ig tartó első időszaka ismét fej­lődést hozott. Amióta azonban megnyitották az országot a vi­lággazdaság előtt, a fellendülés páratlanul felgyorsult: húsz év alatt a gazdaság háromszoro­sára nőtt. Kína a világ termelé­sének 11 százalékát adja, meg­előzve Japánt és Németorszá­got, s immár Amerika mögött a második helyre került. Szakértők szerint az ország rohamos fejlődése lassulni fog, és az évi átlag 7,5 százalék he­lyett „csak” 5,5 százalékos lesz. Ám ez is elég lehet ahhoz, hogy Kína 2015-re a termelés meny- nyiségének tekintetében meg­előzze Amerikát, és a világ leg­nagyobb gazdasága legyen. Új stratégia a koreai félszigeten Észak már nem volna képes Délt lerohanni Észak-Korea rakétaprogramja, vegyifegyver-arzenálja és nukleáris ambíciói aggodalommal töltik el mind az amerika­iakat, mind a dél-koreaikat. Az egyensúly fenntartása érde­kében folyamatos az amerikai jelenlét a déli országrészben. A hidegháború utáni időszak­ban Irak mellett Észak-Korea okozza a legtöbb fejfájást az Egyesült Államoknak és a vi­lág békéjéért aggódó nemzet­közi közösségnek — írja a Los Angeles Times. Dél lerohaná- sának, és ezzel az ország újra­egyesítésének a terve mindig is az északi vezetők politiká­jának középpontjában állt - hangsúlyozza az amerikai lap. A phenjani vezetés ismétlő­dően „áldozatvállalásra” szó­lítja föl a népet, hogy előbb- utóbb létrehozhassák az egy­séges Koreát - természetesen északi vezetés alatt. Csakhogy a sok áldozatvál­lalás éhínségbe, gazdasági válságba torkollott. Az üzem- anyaghiány olyan mértékű, hogy az északi hadsereg négy­ezer tankját és hatszáz harci repülőgépét még a katonák ki­képzésekor sem képes hasz­nálni, üzemeltetni. Az elhú­zódó gazdasági válság olyan mértékben meggyengítette Északot, hogy egyes katonai elemzők szerint már nem kell tartani egy hirtelen északi tá­madás, lerohanás sikerétől, amely mostanáig az ameri­kaiak dél-koreai stratégiájának középpontjában állt. Észak vészes meggyengü­lése ellenére azonban - éppen a napokban - a Pentagon megerősítette: továbbra is fenntartja dél-koreai jelenlé­tét, és a 37 500 fős amerikai csapatlétszámot sem csök­kenti. Kérdés, hogy az újabb fejlemények fényében ezt a kongresszus támogatja-e. Ferenczy Europress Berlinben újszerű kísérlet folyik, Bonnban törvényjavaslatot készítenek elő Heroint a kábítószerfüggőknek? Kábítószer-politikai fordulat előtt áll a német főváros. Berlin­ben mostantól már nem tilos arról beszélni, hogy a súlyosan drogfüggőknek ellenőrzés mellett heroint juttassanak. A német kormány azt fontol­gatja: ha a tartományok kérik, lehetővé teszik számukra a részvételt egy modellkísérlet­ben. Ennek lényege: heroint csak azok a drogfüggők kap­hatnának, akik nem hajlandók részt venni a metadonkezelés- ben. Arról a mintegy nyolcezer berlini kábítószeresről van szó, aki belátta: ha súlyos szenvedé­lyéről képtelen is lemondani, beéri a kevésbé egészségrontó metadonnal. A hatóságok becs­lése szerint a „kemény mag”, a gyógyíthatatlanul heroinfüggő nők és férfiak száma „csak né­hány százra” tehető. A berlini városvezetés egy­előre nem kíván olyan helyisé­geket létesíteni és fenntartani, ahol a kábítószerbetegek steril körülmények között hódolhat­nak szenvedélyüknek, és „lőhe- tik be magukat a részletre vett öngyilkossághoz szükséges” droggal. Ingrid Stahmer berlini szenátor asszony szerint az ilyen „idültszobák” környéke rövid időn belül a kábítószer­vásárlók, -kereskedők és bűnö­zők találkahelyeivé válnék. Berlin évente 17 millió már­kát (2,3 milliárd forintot) költ a kábítószer elleni küzdelemre, és meglehetősen jó tapasztala­tokat szerzett a városszerte lé­tesített tanácsadók révén. Arra viszont nagyon is ügyelnek a hatóságok, hogy ezek a létesít­mények ne válhassanak drog­fogyasztóhelyekké. A kábító­szer rabjait kizárólag felvilágo­sítással, törődéssel, orvosi ke­zeléssel, továbbá munkához, fedélhez juttatással lehet kira­gadni a posványból. Időközben Bonnban már dolgoznak azon a törvényjavas­laton - jelentette be Christa Nickels, a szövetségi kormány­zat drogügyekért felelős fő­tisztviselője -, amely szerint mégiscsak megszerveznék a idültszobák országos hálózatát, így ellenőrizhetőbbé válnék az érintettek egészségi állapota. Kulcsár László Érzelem és értelem Az elegan- yé ciát látja azon- O/-. nal, a kényelmet A pedig érzi rögtön, ha beül. Amit csak átélni lehet, az a vezetési dinamika. Jó érzés uralkodni ~—;—~~\~r egy erős és okos gép felett. Ahogy a Mondeo az útra tapad és kanyarodik, ahogy a Mondeo gyorsul és biztosan megáll, még szélsőséges körülmények között is. Aki Mondeóval jár, élvezi az autóját és élvezi az utat. Ha most kérdezi meg a legközelebbi Ford márkakereskedőt az árakról és lehetőségekről, megérintheti a Mondeo-érzés. A Ford mérnökei a szerviztapasztalatok elemzése után azt javasolták, hogy a szokásos egyéves garanciát toidják meg még három évvel. Akció a Fontnál: a Főni Mondeo egyedülálló módon 4 éves garanciával, 4 ajándék téli gumival kaphatói Élje át gép és ember összhangját, válassza a Mondeót! Ha gyakorla­tiasabb pénzügyi megfontolásai vannak, és okosan akar dönteni, akkor még inkább érdemes! A Mondeo-érzés: érzelem és értelem, Ford Vonal: 06 40/20-00-24 I Ford | Credit CSEj ■ ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom