Heves Megyei Hírlap, 1995. július (6. évfolyam, 152-177. szám)

1995-07-27 / 174. szám

6. oldal 1995. július 27., csütörtök Hazai Tükör Orvosi szolgáltatások, tőkegyűjtés, havi járadék Magánpénztárak diadala Nehéz csomag a kormány asztalán Zárt ajtók mögött kétnapos kabinetülés Akárcsak Vastagh Pál, minden miniszter vaskos paksamétával érkezett FOTÓ: feb/diósi imre (Tudósítónktól) Nem volt hosszú a nyári szü­net. A tegnapi ülést megelő­zően legutóbb július 7-én ült össze a Hom-kabinet. A vi­szonylag rövid idő alatt jócs­kán fölhalmozódtak a döntésre váró ügyek: információink szerint 41 (!) előterjesztés sze­repel napirenden. Ez magya­rázza, hogy fennállása óta má­sodik alkalommal kétnapos - azaz ma is folytatódik - a kormány ülése. A döntésekről szóló szoká­sos tájékoztató csak ma dél­után lesz, de ismeretes, hogy a kormányfő elnöklésével több kiemelkedően fontos témát vi­tatnak meg a miniszterek. Elemzik az idei első hat hónap gazdasági folyamatait. Az ösz- szegezés alapján állást foglal­nak az Alkotmánybíróság hatá­rozata nyomán keletkezett 12 milliárd forintos hiány pótlásá­ról, a Bokros-csomag alkotmá­nyossági követelményeknek is megfelelő változatáról. Áttekintik a jövő évi költ­ségvetés irányelveit, a '96-os gazdálkodás tervezetét. A pénzügyi tárca elgondolása szerint jövőre 132 milliárdra kell leszorítani a költségvetési deficitet és körülbelül 25 száza­lékra az inflációt. Tárgyalnak a középtávú gazdaságpolitikai stratégiá­ról, az államháztartási reform munkálatairól, továbbá az adórendszer 1996-os változ­tatásának téziseiről is. Ezek között szerepel a pénzügymi­niszter javaslata a O-kulcsos adósáv megszüntetéséről. Azok, akiknek éves jöve­delme nem haladja meg az 550 ezer forintot, ellentétele­zésként 36 ezer forintot le­vonhatnak adójukból. A tét: milliárdokat érő székházak, üdülők, ingatlanok Szakszervezetek forró ősz előtt Előreláthatóan augusztus végén megszületik a még tavasszal lezajlott üzemi tanácsi választások teljes körű és hiteles vég­eredménye. A voksok megoszlásáról részadatok már nyilvá­nosságra kerültek, ezek azonban egyelőre csak előrejelzésnek tekinthetők - részint a különböző érdek-képviseleti szervek erőviszonyairól, részint a még föl nem osztott szakszervezeti vagyon sorsáról. Ahogy fogy az ingyenesen igénybevehető orvosi szolgál­tatás és időben egyre köze­lebb kerül a nyugdíjrendszer átalakítása, úgy formálódik ki mind több „maszek” egész­ség-, és nyugdíjpénztár. A ta­gok szövetkezésének egyér­telmű célja: tökét gyűjteni a különböző szolgáltatások hosszú távú biztosítására. A Magyar Praktizáló Orvosok Szövetségének gondozásában született meg a minap egy olyan egészségpénztár, amelybe bárki jelentkezhet. A szervezet egyik célja, hogy megelőzést szolgáló vizsgála­tokkal, szűrésekkel, gyógyüdü- lésekkel, egészségvédelmi tá­borok szervezésével segítse tagjait. Az egészségpénztár szolgálta­tásai révén a tagok ingyenesen juthatnak hozzá bizonyos gyógy­Nem hullanak tovább az angol­nák a Balatonban. Jelenleg az elhullott halak begyűjtése fo­lyik - tájékoztatta lapunkat szerdán Nemcsók János állam­titkár. Majd elmondta, hogy összesen mintegy 3200-3500 halat fogtak ki a tóból. Az angolnák egy része még élt, amikor kifogták, ám der­medtek, „bénák” voltak. A bio­szerekhez, műtétek után pedig kedvezményes szanatóriumi gondoskodásban részesülhetnek. Vidékiek otthon végeztethetnek el háziorvosukkal olyan vizsgála­tokat, amelyek költségeit egyéb­ként nem téríti meg a tb. A tagság az összegyűjtött vagyon befektetéseit ellenőriz­heti, befizetései után pedig adókedvezményt kaphat. A különböző nyugdíjtakaré­kossági pénztárak közül a Pra­xis nyugdíjpénztár szintén a tagság betétjeinek gyűjtésével jut pénzügyi alaphoz. A befizetések egy része men­tesül a személyi jövedelemadó­kötelezettség alól. Tízévi taka­rékosság után egy összegben lehet visszakapni a tőkét és kamatait, illetve havi, vagy banki járadékra lehet váltani. Dolgozójuk után a munkáltatók is befizethetnek meghatározott összeget. (ősz) lógus professzor,kormánybiz­tos korábbi kísérleteire ala­pozva úgy ítéli meg, ezt az ál­lapotot már egy enyhe fertőzés is kiválthatta, ilyen hatásuk a szúnyogirtó vegyszereknek is lehet. Természetesen ez csupán egyike a feltevéseknek. Az adatok feldolgozása megkezdődött, az eredmény egy-két héten belül várható. Összességükben milliárdos ér­tékekről van szó, noha a volt SZOT-vagyon nincs benne a kalapban; annak tulajdonjogá­ról már három évvel ezelőtt megállapodtak egymással a szakszervezeti konföderációk. A tulajdonlás szempontjából azonban mindmáig rendezetlen az ágazati szakszervezetek bir­tokában levő ingatlanvagyon, a nagy számú székház, üdülő, művelődési és egyéb intéz­mény. Két éve, az első üzemi tanácsi választások eredményei alapján a használati jogosultsá­got osztották meg az azonos ágazatban működő szakszerve­zetek - most az a tét, hogy ki lesz a tulajdonos. Nagy kérdés, hogy szakszer­vezeti berkekben civakodások- kal tarkított forró ősz vagy bé­kés osztozkodás lesz-e. Az elő­jelek nem egyértelműek. In­formációink szerint az esetle­ges örökösödési viták során nem a választások tisztaságát, eredményeit kérdőjelezik majd meg egyes szakszervezetek, hanem például azt, hogy hány irodához, mekkora telekhez vagy milyen üdülőépülethez lehet jussuk az érintetteknek a szavazati arányok alapján. Az már most látható, egyes ágazatokban a választási ered­mények szinte kizárják a va- gyonviták lehetőségét. A nyomdászoknál például a sza­vazatok 99 (!) százalékát az MSZOSZ-hez tartozó „régi” szakszervezet szerezte meg, s így az osztozkodás is egyszerű­nek ígérkezik, mert a nyertesek lényegében birtokon belül ma­radnak. Hasonló a helyzet a pa­pír- és az élelmiszeriparban. Nagyobb a szóródás a vegy­iparban és az egészségügyben, ám az érintett szakszervezetek­ben erős a törekvés a békés megegyezésre. Más ágazatokban is elkerül­hetők a testvérháborúk, vélik a szakszervezetek illetékesei, ha a rokonszervezetek megfogad­ják a szakemberek javaslatát: ne elsősorban egy-egy ingatlan közös tulajdonlására törekedje­nek, hanem inkább annak érté­kén osztoznak meg. FEB Korszerűsítik az 1993 janu­árjában elfogadott iparpolitikai koncepciót. Az Ipari és Keres­kedelmi Minisztériumban már elkészültek a megújítás alapel­vei. Ezek szerint az iparban a növekedés és a stabilitás felté­teleinek megteremtését tekintik fő feladatnak és elsősorban a spontán is meginduló, egyben megfelelően megalapozott fej­lődést kívánják támogatni. Megbénult a forgalom a ma­gyar-ukrán határon, a lónyai átkelőnél, mert a túloldalon hetven ukrán személyautó ke­resztbe állt az úton. A hírek szerint azért tiltakoznak, mert a magyar vámszervek szigorúan ellenőrzik az általuk Magyaror­szágra hozott üzemanyag mennyiségét. Felfüggesztették a Magyar Honvédség L-39 típusú ki­képző repülőgépeinek haszná­latát a kedd esti szerencsétlen­ség után. A vadászpilóták ki­képzését szolgáló gépek, ame­lyekből két éve húszat kapott hazánk ingyenesen, előzőleg a volt NDK néphadseregének tu­lajdonában voltak. Az üzemza­var észlelésekor katapultált két pilótát kórházi megfigyelés alatt tartják. Megcsappant a turistakeretet kiváltók száma. Az idén az első félévben 470 millió dol­lárt vásárolt a lakosság az évi 800 dolláros keret terhére, de amíg március 31-ig 345 millió dollárt értékesítettek, a máso­dik negyedévben - a jelentős forintleértékelést követően - „csak” 125 millió dollár talált gazdára. Együttműködési megállapo­dást kötött a BM Tűz- és Pol­gári Védelmi Országos Pa­rancsnoksága a Hivatásos Ön- kormányzati Tűzoltóságok Szövetségével. A dokumentum azért jelentős, mert a hivatásos tűzoltóságok július elsejével egészében az önkormányzatok irányítása alá kerültek. így az a társadalmi szervezet, amely te­vékenységüket összefogja, hasznos segítséget adhat a szakmai irányítást végző állami szerveknek. Július végéig adhatják be fel­vételi kérelmüket a pótfelvéte­lizők, illetve az átjelentkezők a felsőoktatási intézmények még mintegy kétezer üres helyére. Szeptemberben várhatóan mintegy 34 ezer hallgató kezdi meg tanulmányait az egyete­meken és a főiskolákon, azaz 3- 4 százalékkal többen, mint a múlt évben. Öt hónap alatt 94,1 milliárd forintot tettek ki a lakosság nettó megtakarításai. Ez az ál­lamháztartás és a vállalkozói szektor teljes hiteligényének több mint a felét fedezte. Megállt a halpusztulás Mindennapi perpatvaraink a hírlap jogásza válaszol Részmunkáért egész szabadság? Nyugdíjas olvasónk írja: „öregségi nyugdíjasként napi 4 órás munkaidőben dolgozom egy Kft.-nél. Amikor évi ren­des szabadságom kiadását kértem, munkáltatóm közölte, hogy az előírt teljes alapszabadság csak azoknak jár, akik 8 órás, teljes munkaidőben dolgoznak, engem csak félszabad­ság illet meg. Ismerőseim azt ajánlják, hogy ebbe ne nyu­godjak bele, mert igenis, igényt tarthatok a teljes alapsza­badságra. Kinek van igaza?” A jelenlegi szabályozás nem a munkában töltött időhöz, ha­nem az életkorhoz köti az alap- és pótszabadság időtartamát. A legrövidebb alapszabadság évi 20 nap, amely az életkor előre­haladtával elérheti a 30 napot. A hosszabb időtartamú pihe­nés abban az évben illeti meg először a munkavállalót, amelyben az arra jogosító élet­kort betöltötte. Pótszabadság életkor, gyermeknevelés, a munkavállaló fogyatékossága, illetve a munka egészségi ár- talmassága címén jár. A feltéte­leket a Munka törvénykönyve rögzíti. A más címen esedékes pótszabadság az alapszabadsá­gon felül vehető igénybe. Nyugdíjas olvasónk - élet­kora alapján - 30 nap rendes szabadságra jogosult, akkor is, ha a Kft. nem teljes munkaidő­ben alkalmazza. A munkáltató­nak tehát nincs igaza, mert a Munka törvénykönyve nem tar­talmaz olyan korlátozó rendel­kezést, ami szerint az alap- és pótszabadsággal csak a teljes munkaidőben dolgozó élhet. Ami a szabadság időtartamát illeti: a hét minden napja mun­kanapnak számít, kivéve a munkavállaló 2 pihenőnapját és a munkaszüneti napot. A rendes szabadság időtartamára az át­lagkeresetet kell kifizetni. A részmunkaidőben foglalkozta­tottak esetében azonban csak a munkaidővel arányos időre igényelhető az átlagkereset. Olvasónk napi 4 órában dol­gozik, részére tehát 30 napi szabadságot kell kiadni, de an­nak egy-egy napjára csak 4 órai átlagkereset illeti meg. Dr. Lajer Erika Leomlott a födém, eltűntek az emeletek. Hétfőn, kevéssel déli tizenkettő után összeomlott Szolnokon, a Baross út 54-es számú ház. Nyolc munkás néhány másodperccel a történtek előtt hagyta el az épületet. Mondhatni újjászülettek. foto:Feb/barna Sándor Diákvakáció - kulccsal. Akiknek nem jutott tábor, sátorozás, kirándulás, a tereken tölthetik szünidei napjai­kat, kulccsal a nyakukban. fotó: feb/diósi imre

Next

/
Oldalképek
Tartalom