Heves Megyei Hírlap, 1995. július (6. évfolyam, 152-177. szám)

1995-07-27 / 174. szám

1995. július 27., csütörtök VILÁGTŰKÖR 7. oldal Horn Gyula miniszterelnök július 31. és augusztus 1. között hivatalos látogatást tesz Finn­országban, Paavo Lipponen finn miniszterelnök meghívá­sára - jelentette be Szentiványi Gábor külügyi szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján. A kor­mányfőt a tervek szerint fo­gadja Martti Ahtisaari köztár­sasági elnök. A látogatás ideje alatt Horn Gyula részt vesz és felszólal az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záróokmánya aláírásának 20. évfordulója alkalmából rende­zett szimpóziumon. A kisebbségek helyzetéről és a Magyarországgal kötött, il­letve tárgyalás alatt álló alap- szerződésekről is szót ejtett a Bukarestben tárgyaló Vladimír Meciar vezette szlovák kor­mányküldöttség a román kor­mányfővel, illetve a képviselő­ház elnökével folytatott megbe­szélésein. A szlovák kormányfő kijelentette: egyetértettek az európai normák elfogadásának szükségességében, ami azt je­lenti, hogy tiszteletben tartják a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek egyéni jogait. Pokolgép okozta azt a rob­banást, amely kedd este több ember halálát, s hatvankét em­ber sérülését okozta Párizs központjában. A nyomozás ed­digi eredményei szerint a met­rókocsi ülése alá rejtett, mint­egy 3 kilogrammos töltetet kés­leltető berendezéssel látták el. A terrorista akkor indította be a szerkezetet, amikor egy megál­lóval a robbanás helyszíne előtt kiszállt a vagonból. Elvetette az izraeli parlament szerdán azt a törvényjavaslatot, amely meg akarta akadályozni, hogy a Golán-fennsíkot vissza­adják Szíriának. A kabinet egyik név nélkül nyilatkozó minisztere szerint a szerdai szavazás zöld utat nyitott a Go- lán-magaslat visszaadása előtt. Viktor Csernondrgyin orosz kormányfő szerdán fogadta Jevhen Marcsuk ukrán minisz­terelnököt. A találkozón első­sorban a fekete-tengeri flotta sorsával összefüggő kérdéseket vitatták meg, majd több állam­közi egyezményt írtak alá. A megbeszélést követően Cser- nomirgyin közölte, hogy történt bizonyos előrelépés a fekete­tengeri flotta hovatartozásának ügyében, de több olyan nyitott kérdés is maradt, amelynek végső tisztázása még hátravan. Megkezdődött a Szaddám- mecset építése Bagdad köz­pontjában. A 95 ezer igazhitű befogadására tervezett, majdan Szaddám Húszéin elnök nevét viselő nagy mecset méreteit ér­zékelteti, hogy az épület alapo­zása 40 méter mélyre nyúlik a talajba. A NATO határozott ellencsapásokat ígér Szakadárok köztársasága Elgyötört bosnyákok menekülnek Zsepából FOTÓ: FEB/REUTERS Szerdán felújították a szerb erők a támadást a bihacsi mu­zulmán enkláve ellen. A NATO Tanács a légicsapások alkalmazásáról döntött. A NATO-tagállamok brüsz- szeli nagyköveteiből álló tes­tület szerdára virradóra megál­lapodott a boszniai szerbekkel szemben alkalmazandó kato­nai ellencsapásról. A döntés értelmében a szerbeknek je­lentős légitámadással kell számolniuk, ha tovább ostro­molják ai ENSZ által védett­nek nyilvánított muzulmán beékelődéseket, köztük Go- razsde térségét. Willie Claes főtitkár kijelentette: a most el­fogadott terv lehetővé teszi, hogy „gyors és határozott” vá­laszt adjanak a szerbek folyta­tódó támadásai esetén. A NATO-tanácskozás résztvevői felkérték Butrosz Gáli ENSZ- főtitkárt, ruházza át a döntés jogát Boszniában tartózkodó katonai parancsnokaira. A boszniai bevetés céljából Észak-Olaszországba telepí­tett Tornado típusú elektroni­kus felderítő harci repülőgé­pek szerdán közös gyakorló­repülést hajtottak végre más NATO-gépekkel. A jelentések szerint a Tornádók légi üzem­anyag-utántöltő tartályrepülő­gépekkel gyakorolják az „összjátékot”. Szerdán a szakadár muzul­mánok Velika Kladusában ki­kiáltották önálló államukat. A helyi Velkaton rádió bejelen­tése szerint Nyugat-boszniai Köztársasággá alakult át az eddigi Nyugat-boszniai Auto­nóm Határvidék, amelyet Fik- ret Abdics muzulmán vezető irányításával 1993. szeptem­ber 27-én hoztak létre. Az Alija Izetbegovics rend­szerét elutasító muzulmánok azóta fegyveres harcot vívnak a bosnyák kormányerőkkel, az utóbbi időben jelentős terüle­tek fölött szerezték meg az el­lenőrzést. Abdicsék az utóbbi két hét alatt több mint 120 négyzetki­lométeres területet foglaltak el a kormánycsapatoktól Bihacs térségében. Zágráb katonai se­gítséget ígért a bosnyákoknak. Ügy viselkedik, mint elefánt a porcelánboltban Chirac, a kellemetlenkedő „Friss szelek a nemzetközi kapcsolatokban”. „Új stílus az el­avult protokoll helyén”. Ilyen és hasonló címekkel méltatták az új elnökkel rokonszenvező francia lapok Jacques Chirac első tárgyalásait. Hamarosan kiderült azonban, hogy a friss szelek nemegyszer metszőén kellemetlenek. Egy nem hivatalos vacsorán Chirac meghívására az Európai Unió kormányfői a kábítószer­ellenes küzdelem közös felada­tairól folytattak kötetlen esz­mecserét az Élysée-palotában. A francia elnök élesen bírálta Hollandia egyébként valóban vitatott drogpolitikáját (például bizonyos narkotikumok enge­délyezését), majd türelmét vesztve Wim Kok, hágai kor­mányfő felé fordult: „Ha Önök ilyen nagyvonalúak lesznek, akkor kénytelenek leszünk le­zárni határainkat és becsapni a kapukat a maguk orra előtt!” A holland válasz: „Az a mód, ahogyan itt velem beszél, egy­általán nincs az ínyemre!” Dini olasz miniszterelnöknek is nekiment a francia elnök, amikor kiderült, hogy a líra le­értékelése nyomán a francia ál­lattenyésztők képtelenek eladni a borjakat Itáliában. „Tudja meg Monsieur Dini, hogy ez nem mehet így tovább a borjúk­kal” - jelentette ki kerek­perec, mire az 'olasz sajtó ter­mészetesen élesen reagált: „Jacques Chirac megüzente a borjúháborút.” Akár az elefánt a porcelán­boltban, úgy viselkedett a fran­cia elnök, amikor „személyes barátjának” nevezte Kiró Gli- gorov macedón elnököt egy olyan összejövetelen, amelyen másokkal együtt Papandreuv görög kormányfő is részt vett. Márpedig köztudomású, hogy a görögök még a macedón or­szágnév ellen is tiltakoznak, s ehhez EU-szolidaritást várná­nak. „Gyakran csapdos a témák között, udvariatlanul félbesza­kít másokat és szívesen lép fel az erkölcs apostolaként, nem mindig a legjobb helyen és a legjobb módon” - nyilatkoztak magukat meg nem nevező brüsszeli EU-tisztviselők. Aligha meglepő, hogy nyi­latkozatukhoz nem adták a ne­vüket. Vik-színház Prágában Röplapok miatt röpült a képviselő' Rendhagyó eset történt a cseh törvényhozásban. Nyári sza­badságukat megszakítva, kedden rendkívüli ülésszakra gyűltek össze a honatyák. Az ülést élőben közvetítette a közszolgálati televízió. A felhajtás oka az az egymillió példányban terjesztett röpirat, amely egy-két hete jelent meg az utcákon, és amely arról tájé­koztatta az olvasót, hogy a bonni kormány, élén Kohl kan­cellárral, titkos paktumot kötött Václav Klaus cseh kormányfő kabinetjével. Az egyezség ér­telmében a németek támogatják Klausék újraválasztását a jövő évi parlamenti választásokon, a csehek pedig belegyeznek abba, hogy a szudétanémetek visszakapják a háború után el­kobzott vagyonukat, sőt, aki akar, vissza is települhet egy­kori csehországi birtokára. Az első pillanattól kezdve hamisítváriynak és provokáció­nak minősített, kissé gyermek­ded módon megfogalmazott röpirat szerzőjének és ter­jesztőinek földerítésére akcióba kezdett a belügyminisztérium és a titkosszolgálat. Megállapí­tották, hogy a szélsőséges néze­teiről hírhedt parlamenti pár- tocska, a Csehszlovák Köztár­sasági Párt áll az iromány hátte­rében, és személyesen a frak­cióvezető, Jan Vik képviselő írta alá a röplap kinyomtatására szóló megrendelést. A parlament rendkívüli ülés­szaka történelmi döntést hozott: először fosztotta meg egy kép­viselőjét - jelen esetben Jan Viket - a mentelmi jogától. Ha a rendőrség bizonyítani tudja, hogy Vik a röpirat szerzője, úgy pánikkeltés címén három évi börtönnel is sújtható. Sokak szerint azonban az egész „nyári színház”, bele­értve a keddi viharos parla­menti ülést is, csak a válasz­tási kampány kezdetét jelzi, és ízelítőt kínál abból, milyen módszerekkel fognak meg­küzdeni egymással a politikai pártok a jövő évi megmérette­tés előtt. Nyárádi Péter Nem szállt be a váróterembe a repülő. Nem történt repülőszerencsétlenség sem. A most megnyílt Bal- timore/Washington nemzetközi repülőtér egyik folyosóját díszíti egy Boeing 737 repülőgép teljes orr-része. Akik lát­ták és jól szórakoztak az Airport paródiáján, jóízűt derülnek a szellemes építészeti megoldáson. fotó:baltimore sün Mamutcégek szabványharca Láthatáron a képet is rögzítő ezüstlemez, a video-cd? Tulajdonképpen már ma is használhatnánk. Minden készen van hozzá. A video-cd-n filmet is nézhetnénk, sokkal jobb kép- és hangminőségben, mint a mai videokazettákon. A sokak által az évtized találmányának titulált új, „képes” ezüstlemez elter­jedését az egységes ipari szabvány hiánya hátráltatja. Egyszerre több híradástechni­kai mamut jelent meg ugyanis a maga rendszerével és szab­ványjavaslatával: a Sony és a Philips, valamint a Time War­ner és a Toshiba. A Time Wamer/Toshiba két­oldalas kép-cd-jére kétszer annyi adat, kétszer olyan hosz- szú műsor fér el, mint a konku­renciájára. így egyetlen cd- jükre ráfér akár a leghosszabb film is. A Sony/Philips csapat viszont arra hivatkozik, hogy a fogyasztók nem nagyon örül­nének, ha mindig meg kellene fordítaniuk a lemezeket, tehát az ő rendszerük egyoldalas, akár a ma már hagyományos hang-cd-k. Ennek előállítása egyszerűbb és olcsóbb is. Mindkét fél természetesen szeretné világszabványként el­fogadtatni rendszerét, és lefö­lözni az újdonsággal járó extra­profitot is. A Sony és a Philips együtt-, működése még a nyolcvanas években kezdődött. Akkor kompromisszumot kötött a két ipari nagyhatalom és együtt dolgozták ki a hang cd-k és a CD-ROM-ok technológiáját. Rendszerükből világszabvány lett, a technológiát több mint '400 cégnek adták el és egy 50 milliárd dolláros iparágat ala­poztak meg. A Sony és a Phi­lips még ma is jutalékot kap minden egyes hang-cd után. Az egyre élesedő vita közben pedig mindenki dühöng. A gyártó, a szórakoztatóipar, a fogyasztó -se vita miatt késle­kedik egy olyan újdonság, amely megint forradalmasít­hatná a háztartási szórakoztató elektronikát. Ám a szakmai megfigyelők szerint a két fél, a két konglo­merátum megegyezése egy­előre olyan messze van, mint - ahogy mi mondjuk - Makó Je­ruzsálemtől. FEB Két világhíresség az AIDS-betegekért. Elton John AIDS-alapítványának javára Sting karikatúrájával díszített pólókat árulnak Londonban. fotó: feb/reuters

Next

/
Oldalképek
Tartalom