Heves Megyei Hírlap, 1994. január (5. évfolyam, 1-25. szám)

1994-01-03 / 1. szám

TESTŐRSZTORI, AVAGY: CLINTON, A NŐCSÁBÁSZ — ÖSSZESKÜVÉS A NŐÜGYEK ELŐRÁNCIGÁLÁSA? (2. oldal) HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, megyei 1994. JANUÁR 3., HÉTFŐ II MAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÁRA: 16,30 FORINT Előfizetőink | figyelmébe ■ A Heves Megyei Hírlap kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket kérjük jelezzék (36) 412-646 telefonon vagy levélben a kiadóhivatal címére: 3300 Eger, Barkóczy u. 7. Szolnoknál tetőzött a Tisza Szolnoknálvasárnap 668 cen­timéterrel tetőzött a Tisza, s ez a szakemberek által prognoszti­záltnál is alacsonyabb érték. A mostani tetőzés közel két és fél méterrel maradt el az 1970-ben mért eddigi legnagyobb, 909 centiméteres vízszinttől. Ennek köszönhetően a szolnoki Tisza- szakasz területén a nyári gát megvédte a város közelében lévő üdülőterület hétvégi házait és a tiszapüspöki horgászközpontot is az áradástól. Szerény nyereség a Mahartnál A Mahart szerény, mintegy 70 millió forintos nyereséggel zárta az óévet — közölte a távirati iro­dával Jakab György, a cég vezér­igazgató-helyettese. Bár az ered­mény alig haladja meg az 1992. évit, értéke mégis jóval nagyobb annál. A hajózási társaságot ugyanis 1993-ban szinte minden létező kedvezőtlen hatás érintet­te. Az al-dunai hajózást többször blokád bénította meg, de nem volt zavartalan a közlekedés a fo­lyó felső szakaszán sem, amit az aszályos hónapokban az igen alacsony vízszint, télen pedig az enyhe, csapadékos idő hatásá­ra kialakult áradások hátráltat­tak. Haragjában leszúrta munkatársát A Csongrád Megyei Rendőr­főkapitányság eljárást indított őrizetbe vétel mellett egy 56 éves kunszentmártoni férfi ellen, mi­vel Csongrádon január 1-jén ko­ra délután munkaadójuk házá­nak melléképületében — egy szóváltást követően — késsel mellbe szúrta 45 éves munkatár­sát, aki ugyancsak helyi lakos volt. A szerencsétlen férfi a hely­színen meghalt. Úttesten fekvőn ment át a mentő Cegléd külterületén január 1-jén a kora esti órákban egy 40 éves tápiószelei férfi az Országos Mentőszolgálat megkülönbözte­tett fényjelzést használó mentő- gépkocsijával áthajtott az úttes­ten fekvő helyi illetőségű férfin, aki a helyszínen meghalt. Az ügyben folytatják a vizsgálatot. Felgyújtotta a saját ágyát Tragikus tázeseítörtént január 1-jén reggel 8 óra tájban Zala- tárnokon az Orokláni út 40. szám alatt. Itt egy agyi érelme­szesedésben szenvedő 78 éves asszony tűz veszélyes folyadékkal meglocsolta az ágyát, majd fel­gyújtotta. A tűz következtében az asszony füstmérgezésben meghalt. A tüzet nem oltotta el senki, az oxigén hiányában ma­gától kialudt. A Komárom-Esztergom me­gyei kórházban az országos ba­baprogramhoz csatlakozva lehe­tővé tették, hogy az erre igényt tartó apák is végigasszitálhassák gyermekük világrajövetelének felejthetetlen pillanatait. A részvételhez azonban elő­zetesen meg kell szerezni a „jo­gosítványt”. Ez azt jelenti, hogy kismamáknak és párjuknak a ta­Üjévköszöntő vonatozás a Dobó téren (Fotó: Gál Gábor) Zajos-csendes búcsú az óesztendőtól Vegyes, zajos-csendes óévbúcsúztatás volt a tavalyi, s ugyanilyen újévköszöntő az idei fordulóünnep. Sokan víg mulatságokon adtak hangot örömüknek, hogy kiléphettek a ’93-as nem könnyű évből, másoknak viszont talán az adhatott búskomorságra, s halk otthoni merengésre okot, hogy bizonytalan a jövőt illetően. A pénztárca vastagsága is meghatározta, ki, hol szilveszterezzen. A kép tehát változatos — bűntényekkel is terhes —, ahogy az összeállításunkból kiderül. Mulatságok megyeszerte Libamájjal töltött sonkate­kercs, kocsonyázott fogasfiié, mazsolás csirkemell, fügetorta— ilyen ínyencségek (no és persze, az elmaradhatatlan pezsgő) fo­kozták az egri Helyőrségi Klub­ban szilveszterezők hangulatát. Hasonló rendezvényekben igazán nem volt hiány Szilveszter éjszakáján, hiszen a Mátra leg­magasabb pontjától az alföldi síksági^jmegyénk szinte minden településén állta a bál. Galyate­tőn a magyar és német vendégek megtöltötték a Nagyszállót, ahol két zenekar muzsikált nekik haj­nalig, reggel pedig várta őket frissítő vizével az uszoda. Gyöngyösön a Vincellér Pan­zió az egész Mátra Művelődési Központot kibérelte az óév bú­csúztatására, konyhájukból többfogásos vacsorát szolgáltak fel a vendégseregletnek. Aldeb- rőn a művelődési házban ren­dezték az évtemető mulatságot, ahol ifjú és idős együtt töltötte a szilveszteréjt, a svédasztal fi­nomságait kóstolgatva és nagyo­kat derülve a tréfás játékokon, melyek győztesei az Aldebrői Fórum ajándékait kapták. A népszerű tombola fődija egy fia­tal malac volt, melynek visítását elnyomta az Egerből érkezett tánczenekar hangos muzsikája. Felsőtárkányban, a Park Hotel Táltosban elsősorban német vendégek ünnepeltek, akik a gazdag, vacsora után éjfélkor koccintottak, majd többségük elment aludni. Nem így az a ma­gyar lovascsapat, amely ezúttal ló nélkül érkezett, és Borza Jó­zsef karatemesterrel, a magyar válogatott edzőjével az élen haj­nalig ropta a táncot. „Epicentrum” a Dobó tér Egerben most is a Dobó tér volt az események központja. Immár hagyomány, hogy sokan a város szívében várják az új év be- köszöntét, az éjféli óraütés után pedig szabályosan ellepik a teret a fiatalok. (Folytatás a 3. oldalon) Mától: Saját előfizetői teijesztésben a Hírlap Mint a fejléc melletti „monok­liban” lévő telefonszám is jelzi: a mai naptól még inkább számí­tunk előfizetőink, olvasóink ész­revételeire és véleményére mind a Heves Megyei Hírlap terjeszté­sét, mind pedig tartalmát ülető- en. Tavaly decemberben már be­kopogtattak Önökhöz a saját előfizetői terjesztő-hálózatunk munkatársai — két vasárnap pe­dig gyakorolták is a lap kézbesí­tését —, akik mostantól állandó kapcsolatban állnak majd az ál­landó előfizetőkkel. Ma reggel­től ugyanis ők teszik be a posta­ládáikba a friss újságot. Előfor­dulhat azonban, hogy vannak olyanok — bár régi olvasóink voltak —, akik decemberben va­lamilyen oknál fogva nem fizet­ték be az előfizetési dijat, ezért nem kapnak lapot. Megtörtén­het viszont az is, hogy a legjobb szándékunk ellenére sem jut el valakihez az újság, ezért mind ők, mind pedig azok, akik idő­közben szeretnének előfizetni, január 5-ig megtehetik ezt a ki­adóban, az ügynökségeinknél, a település kézbesítőjénél, illetve a következő lapszámokban talál­ható megrendelőlap segítségé­vel. Megértésüket kérve, javasol­juk: bármely problémájukkal hívjanak fel bennünket a (36)412-646-os telefonszámon. Igyekszünk minden esetben a le­hető legrövidebb időn belül megoldani a gondokat, illetve teljesíteni előfizetési kérelmü­ket. Lapunk ára változatlan, egy hónapra mindössze tizenkét egri buszjegy értékének felel meg. Szeretnénk felhívni azoknak a figyelmét, akik előfizetés helyett inkább naponta vásárolják a Hír­lapot, hogy a megyei lap — az ed­digi gyakorlatnak megfelelően — a postahivatalokban, az utcai standokon és egyéb árusítóhelye­ken továbbra is megvásárolható lesz. Köszönet illeti azokat, akik az ÉSZAKHÍR Rt. Heves me­gyei kirendeltségén biztosítják a napi vásárlási lehetőséget, s azo­kat is, akik december 31-ig eljut­tatták a lapot az előfizetőinkhez. Eredeti helyén Petőfi domborművé Ismét eredeti helyére került vissza vasárnap az a Petőfi-dom- bormű, amelyet nagy nemzeti költőnk születésének centenári­umán 1923-ban helyeztek el elő­ször a fővárosban. A dombor­művet a székesfőváros polgárai akkor az egykori Horváth-házra tették, oda, ahol 1848-ban a Nemzeti dalt és a 12 pontot cen­zúra nélkül nyomtatták ki. Ez a ház jelenleg a Kossuth Lajos utca és a Szép utca sarkán áll. A domborművet, amelyet több évtizedig múzeumban őriz­tek, a Pest-Budai Petőfi Egyesü­let kezdeményezésére a Fővárosi Önkormányzat és több intéz­mény támogatásával helyezték vissza eredeti helyére. Az újra- avatási ünnepség kapcsolódik Petőfi Sándor születésének 171. évfordulójához. A bronz dom- borművet Búza Barna szobrász- művész restaurálta. Tejipari privatizáció Csak nyugati minőséggel Az újévben minden bizonnyal felgyorsul a tejipar privatizáció­ja, miután várhatóan januárban befejeződik valamennyi cég tár­sasággá alakítása és megtörténik a decentralizált üzemek értékesí­tése is — mondta el Szilvássy Gábor, a Földművelésügyi Mi­nisztérium főosztályvezetője az MTI munkatársának. Az átalakulásnak és a tulaj­donváltásnak köszönhetően el­indulhat az ágazat fejlődése, az új társaságoknak azonban to­vábbra is számos problémával kell majd szembenézniük. Az el­múlt években jelentősen csök­kent a tejtermelés és- feldolgozás jövedelmezősége, a belföldi fo­gyasztás drasztikusan — másfél év alatt megközelítően a 60 szá­zalékára — esett vissza, a kelet­európai piacok jelentős része el­veszett és a hazai piacon megje­lentek az igen magas állami tá­mogatást élvező külföldi termé­kek. Mindezek hatására a tejfel­dolgozási kapacitásoknak már csak 50-60 százalékát tudták ki­használni a vállalatok, így a jövő­ben várhatóan több üzem kény­szerül majd a racionalizálásra. Várhatóan azok a cégek tudnak majd eredményesen tevékeny­kedni, amelyek a nyugat-európa­ihoz hasonló minőségű terméket állítanak elő és megszervezik a termelési hátterét is, valamint a minőségen túl a marketingre, a reklámra és a csomagolásra is fi­gyelmet fordítanak. Bár a 15 teji­pari vállalat közül csupán a Fe­jértej Rt.-nél történt meg a tulaj­donváltás, a decentralizált priva­tizáció keretében több önálló üzemegységet is értékesítettek, aminek egy részét külföldi be­fektetők, ír, holland, francia, olasz és libanoni cégek vásárol­ták meg. Az első tapasztalatok a külföldi befektetőkről kedvező­ek, nem bizonyult ugyanis valós­nak az a félelem, mely szerint a külföldiek a hazai gyártás fej­lesztése helyett csak piacot ke­resnek termékeiknek. A befek­tetők egy része a termelők támo­gatásának és a termelés megszer­vezésének szükségességét is fel­ismerte. Karácsonyfa- és petárdatüzek Az idén szilveszterkor és újév napján fele annyi karácsonyfa-és etárdatűz keletkezett az ország­án, mint tavaly ilyenkor — kö­zölte a Tűzvédelmi és Polgári Védelmi Országos Parancsnok­ság szóvivője. Elmondta: 1993. december 31-én, s 1994. január 1-jén a karácsonyfa, karácsonyi díszítő elemek és petárdák által 16 esetben történt tűzeset az or­szág területén. Ebből tizenegy volt a karácsonyfa, öt pedig a pe­tárdatűz. Nem volt halálos áldo­zat, s csupán hárman sérültek meg. A szóvivő a tűzesetek csök­kenését azzal magyarázta, hogy hathatósabb volt a felvilágosítás. tabányai Módszertani Bölcsődé­ben előadást tartanak a szakem­berek. A jelöltek videofilmek, demonstratív gyakorlatok segít­ségével készülnek a nagy pilla­natra. E kurzus végén az apák igazolólapot kapnak, ami egyút­tal belépőül szolgál a kórházi szülőszobába. (MTI) Demonstráció készül Nagymaroson Demonstrációt szerveznek Nagymaros polgárai tiltakozásul a Pest megyei önkormányzat ter­ve ellen, amely szerint a Duna- parti üresen álló lakótelepen gyermekotthont szándékoznak elhelyezni. Az épületeket a nagymarosi vízieromű-beruhá- zás részeként emelték az építke­zésen dolgozóknak, de miután a beruházás abbamaradt, a házak máig is üresek. A kormány nem­rég úgy döntött: a szobi gyer­meknevelő intézet épületét visz- szaadja a lazarénus rendnek, s ezért a nagymarosi lakótelep tu­lajdonjogát átruházza Pest me­gyére. A megyei tervek szerint az epületek kihasználására itt he­lyeznék el a szobi, a vácdukai ne­velőintézet lakóit, s a pomázi Te­leki-kastélyban működő gyer­mek- és ifjúságnevelő intézetet. Ezzel a nagymarosiak nem érte­nek egyet, s kifogásolják, hogy a döntés a megkérdezésük nélkül született. Erdélyi László, Pest megye főjegyzője elmondta: in­dokol dana nagymarosiak tilta­kozó A tervekről tájékoztat­ták a clyi önkormányzatot, s a megye saját tulajdonának hasz no 'sáról maga rendelkezik. Viktória, az uj év gyermeke Megyénkből ezúttal nem került be egyetlen apróság sem a hagyo­mányos „ÁB-bébi” sorsolásba, amelyen egy fővárosi és négy vidé­ki újszülött kap életbiztosítási kötvényt. A megyei kórházban Var­ró Viktória látta meg elsőként a napvilágot, elsején 11 óra 20 perc­kor. Varró László és Kanyó Tímea második gyermeke 3 kilogram­mos és 53 centiméter hosszú. A káli párnak boldog új évet, a kis Viktóriának hosszú, egészséges életet kívánunk. (Fotó: Gál Gábor) „Jogosítvány” apás szüléshez

Next

/
Oldalképek
Tartalom