Heves Megyei Hírlap, 1992. október (3. évfolyam, 232-256. szám)

1992-10-01 / 232. szám

PIACGAZDASÁGI FIGYELŐ — MELLÉKLETÜNK A 7—10. OLDALON /= HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1992. OKTÓBER 1. CSÜTÖRTÖK HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA III. ÉVFOLYAM 232. SZÁM ÁRA: 13,80 FORINT % A HÍR IGAZ! Üzletünkben vásárolt hűtőhöz, ill. fagyasztóhoz BAROMFIHÚS­csomagot adunk ajándékba. LEHEL MINTABOLT Eger, Deák F. u. 49. Tel.: 36/311-494. V Kamatmentes hitelre is! J Egyeztető tárgyalás a jövő héten Valószínűleg a jövő héten kerül sor a hat országos szakszervezeti szövetség és a parlamenti pártok kö­zötti, szerdára tervezett, de elmaradt találkozóra. Bálint Attila, az MSZOSZ szóvivője szerint nincs különleges akadálya az egyeztető tárgyalásnak, de a kormány álláspontját illetően még további egyez­tetésre van szükség. A szakszervezetek és a pártok közötti párbeszé­det a Fidesz kezdeményezte, miután a hat szakszer­vezeti konföderáció megegyezett a volt SZOT-va- gyon felosztásáról. Ez az új helyzet szükségessé te­heti a Parlamenthez benyújtott szakszervezeti vá­lasztási törvénytervezet módosítását, s. ehhez a szakszervezetek véleményét is figyelembe kell venni. A tárcaközi egyezte­tést és a társadalmi vitát megelőzően már szer­dán bemutatták a Kör­nyezetvédelmi és Terü­letfejlesztési Minisztéri­um vezetői a környezet- védelmi törvény terveze­tét az újságíróknak. A tervek szerint a ja­vaslat novemberben ke­rül a kormány elé, így nem biztos, hogy meg idén napirendre tűzheti MDF­frakcióülés Több mint négy órán át ta­nácskozott kedd este a Kép viselői Irodaházban az MDF képviselő- csoportja. Az ülés után Kónya Imre frakcióvezető a várakozó újságíróknak elmondta: a frak­ció megtárgyalta „a televízió kö­rül kialakult helyzetet a legutolsó fejlemények tükrében, és egyetér­tésre jutott a további politikát il­letően ”. Kónya Imre nem kívánt ennek lényegét illetően részle­tekbe bocsátkozni, azt azonban kijelentette: a kormány csak a törvényeknek és az alkotmány­nak megfelelő lépéseket tesz majd. Újságírók érdeklődésére vála­szolva Kónya Imre cáfolta, hogy Antall József — aki az ülésen részt vett — szólt volna arról az egyórás megbeszélésről, amelyet parlamenti értesülés szerint Göncz Árpád köztársasági el­nökkel folytatott kedden, az esti órákban az Országházban. Kó­nya Imre ezzel kapcsolatosan ki­jelentette: ő személyesen nem is tud arról, hogy a találkozó létre­jött volna. Eltűnt leányt keres a rendőrség A siófoki rendőrkapitányság keresi Molnár Irén 17 éves tanu­lót, aki szeptember 13-án este la­kásáról (Siófok, Május 1. utca 5.) eltávozott, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A lány sze­mélyleírása: körülbelül 167 cm magas, vékony testalkatú, haja szökés, szeme barna. Különös is­mertetőjele, hogy arcának jobb oldalán, középen kis barna len­cse található. Ruházata: sötét­kék tapadós hosszúnadrág, kivá­gott hosszú ujjú pulóver, fekete magasszárú nyári csizma, fekete hosszúszijas válltáska. Nyaká­ban aranyláncot visel, szív alakú medállal. A rendőrség kéri mindazok jelentkezését a 84/ 10-700-as te­lefonszámon, akik a keresett sze­mélyről, illetve jelenlegi tartóz­kodási helyéről felvilágosítást tudnak adni. A települések összefogtak Tizenhétezer családhoz jut el a gáz Korábban már beszámoltunk arról, hogy Eger és a környező községek — Ostoros, Novaj, Andornaktálya, Nagytálya, Makiár, Egerszalók, Egerszólát, Egerbakta, Kerecsend, Dernjén, Verpelét, Felsőtárkány, Noszvaj, Szomolya, Felnémet — szerződést írtak alá, amelynek értelmében a települések minden polgára számára bizto­sítják a gázenergiát 1994. június 3ft-ig. A program két évvel ezelőtt indult, azonban a hatósági egyeztetések folyamán hamarosan kide­rült: a falvak önállóan nem tudják gazdaságosan kiépíteni a rend­szert. Ezért két, egyenkét öt-öt települést magában foglaló részle­get alakítottak ki Ostoros és Egerszalók központtal, majd hozzájuk csatlakozott még Verpelét, Felsőtárkány, Noszvaj, Szomolya és Fel­német. így szinte egy gázvezeték-gyű­rű alakul ki Eger körül, amelyre aztán rákapcsolódnának a prog­ramban résztvevő falvak, illetve egy húszezer köbméteres átadó­berendezés a Szépasszony- völgyben. A munkát végző Cir- kobau Részvénytársaság azt ígérte, hogy jövőre már minden településen ott lesz a gáz, ’94- ben pedig már minden lakónak hozzáférhetővé válik. Vita volt azonban arról, hogy milyen ütemben, mely település­sel kezdjék a munkálatokat. A gáztársulás legutóbbi ülésén azonban döntés született, és Kis- ari Zoltán ostorosi polgármes­tertől, a beruházás vezetőjétől újabb információkat is megtud­tunk. Természetesen minden pol­gármester azon fáradozott, hogy először az általa vezetett község­ben fogjanak hozzá a vezetékek lefektetéséhez, szándékuknak írásban és szóban is hangot ad­tak. A megállapodás résztvevői ezért számba vették és meghatá­rozták azokat a feladatokat, amelyek a műszaki tervekre vo­natkoznak, és döntöttek arról is, hogy kinek mi lesz a dolga. Átte­kintették továbbá a finanszírozás jelenlegi állását, majd többszöri nekirugaszkodás után foglalkoz­tak a műszaki ütemtervvel. Ko­rábban azért nem tudták egyér­telműen megállapítani a sorren­det, mert a lakossági szerződés- kötések a nyár közepén fejeződ­tek be. Június 30-ával bezárólag minden településen inkasszót csináltak, azért, hogy megvizs­gálják, milyen a ténylegesen szerződést kötött, illetve a ké­sőbb szándékozni vágyók ará­nya. A testület előtt a sorrendek megállapításakor hét variáció szerepelt. Elsősorban a gazdasá­gosságot, a műszaki indokokat elemezték. A polgármesterek a hetedik elképzelés mellett dön­töttek : egy-egy településen befi­zetett összegeket és azok arányát vették figyelembe, mint ahogy azt is, hogy a már kifizetett forin­tok azon a településen mennyire finanszírozzák a teljes kiépített­séget. Csaknem hétezer család­dal kötöttek eddig szerződést, ebből is látszik, hogy számukra rendkívül fontos ez a munka. (Folytatás a 3. oldalon) A legtöbb kukoricás elszáradt az aszályban. Az a tegnapi bemutató, amelyről a 3. oldalon tudósítunk, arról ad bizonyságot, hogy akadnak olyan fajták is, amelyek a rendkívüli időjárást is jól bírják. A füzes­abonyi Petőfi Tsz-be a bábolnai iparszerű kukoricatermelő rendszer szakemberei hívták meg a kör­nyék mezőgazdászait. A térség más érdekességeiről is olvashatnak az 5. oldalon. (Fotó: Gál Gábor) Egyre több a hatásos gyógynövény-készítmény Nagy körültekintést igényel a gyógynövények használata, alkalma­zásuk előtt ajánlatos kérni a szakember, orvos vagy phitoterapikus ta­nácsát — hívták fel a figyelmet a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógynövény Szakosztálya és a Phitoterápiai Társaság első közös, szerdán Székesfehérvárott megnyílt konferenciáján. A rendezvényen — amelyre tíz országból érkeztek orvosok és a gyógynövények kuta­tásával, forgalmazásával foglalkozó szakemberek — előadások hang­zottak el a természeti kincsek alkalmazásával kapcsolatos tapasztala­tokról, s a legújabb kutatási, illetve hasznosítási eredményekről. Mint elmondták, a gyógynövény-készítmények száma — a természetes életmód előtérbe kerülésével — jelentősen megnőtt. Jó eredmények­kel kezelik például az egyes klimaxbántalmakat komlókivonat-ké- szítménnyel, igen hatásosnak bizonyult egy új, herpeszvírus elleni szer, s kedvezőek a tapasztalatok a nemregiben forgalomba került hajregenerálóval. A nagyobb hatású készítményeidet egyébként gyógyszerré kívánják nyilvánítani. Rövidesen megjelenik egy, a gyógynövény-készítményeket ismertető kiadvány is. A gyógynövény-konferencián az érdeklődők képet kaphattak a hazai fitotekákban, Herbária-szaküzletekben, illetve patikákban for­galomba kerülő gyógynövény-készítmények választékáról. Német beruházásként Üj kórházi szárny Üj szárnnyal bővül a váci Já- vorszky Ödön Kórház a német nonprofit szervezetként működő Deutsches Wohlfahrtwerk (DSK) egészségügyi szervezet jó­voltából. A váci intézmény és az elsősorban idős betegek ellátásá­ra specializálódott, biztosítótár­saságok által fenntartott DSK többéves együttműködésének eredménye a megállapodás. Eszerint a német fél néhány hé­ten belül hozzálát a százágyas, a legkorszerűbb gyógyítótechni­kát alkalmazó kórházi szárny fel­építéséhez. Ehhez a területet a váci önkormányzat ajánlotta fel. Az új épületrészt 1994-ben adják majd át, benne a németek intenzív osztályt, műveseállo- mást is berendeznek, s az élvo­nalbeli műszerezettség mellett színvonalas ápolói munkát, kór­házi ellátást szavatolnak. A DSK ugyanis mintakórházat kíván lét­rehozni Vácott azzal a céllal, hogy — a társadalombiztosítás­sal együttműködve — a Német­országban már bevált egészség- ügyi rendszert nálunk is megho­nosítsa. A százágyas kórházi részleg­ben speciális biztosítási rendszer alapján azokat a betegeket helye­zik majd el, akik a kiemelt ellátá­sért készek az anyagi áldozatvál­lalásra. (MTI) A hétköznapi rohanásban, a szüreti munkák dandárjában is szakítottak egy kis időt tegnap a verpelétiek, hogy részt vegyenek két régen várt községi esemé­nyen. Ä délutáni órákban az Eg­ri Helyőrségi Zenekar víg muzsi­kája invitálta az érdeklődőket az ifjúsági parkba, ahol a közel­múltban elhelyezték a település első köztéri szobrát. Radó Ká­roly budapesti szobrászművész alkotása, a Szőlőművelők szépen megformált jelképe a táj es a helybeliek fo foglalatosságának. Talapzatánál sorakoztak fel a szoboravató vendégei — köztük az alkotó —, akiket ar. Prokai Já­nos polgármester köszöntött, majd elmondta: — Az itt élő emberek szeretik és ismerik a szőlőt, nagy tapasz­talatokkal rendelkeznek a ter­mesztésében, bízunk hát benne, hogy a kemény munkát és a jó minőséget értékeli majd a piac is... Ezután lépett a bor és a má­mor istenét, Dionüszoszt, vala­mint a szüretelő nőt ábrázoló kompozícióhoz dr. Gyulai Gá­bor címzetes államtitkár, Borsod és Heves megye köztársasági A narancsszüret elmarad A 24 Óra című Komárom- Esztergom megyei napilap szer­dai számában egy olyan pécsi hírt közöl, amelynek más megyei „áldozatai” is vannak. A 24 Órá­ban — és más megyei lapokban is — nemrégiben megjelent egy fi­zetett hirdetés, amelyben Fran­ciaországba és Olaszországba kerestek női és férfi munkaerőt narancs-, valamint mandarin­szürethez. A hirdető — a pécsi Atlasz Kereskedelmi Kft. — jó fi­zetést, napi 100-150 márkát ígért. A jelentkezés végső határ­idejét október 10-ére, az első tur­nus indítását október 15-ére je­lezték. Az egyetlen követelmény az volt, hogy az utazásra 2800fo­rintot csekken előre el kellett kül­deni a kft. pécsi címére. A mesés jövedelmet ígérő hir­detésnek Komárom-Esztergom megyében is nagy volt a sikere, sokan befizették a pénzt. Voltak, akik személyesen utaztak el Pécsre a pénz átadása végett. Ekkor érte őket a csalódás: a megadott címen rendőrkordon fogadta őket, mert már szép számmal össizegyűltek a becsa­pott és tiltakozó emberek. Kide­rült, hogy a narancsszüret elma­rad. A 24 Óra újságírójának kér­désére Kozsuch István, a pécsi rendőrség alezredese elmondta, hogy csúnyán rászedték a hirde­tésre jelentkezőket, mert szó sincs külföldi munkalehetőség­ről. A gyanúsítottat már előállí­tották, a csekkek a rendőrség tu­lajdonában vannak, azokat le­foglalták. A nyomozás érdeké­ben azonban a részletekről csak később ad tájékoztatást a pécsi rendőrség. A Parlament elé kerül A jovo évi költségvetés tervezete A pénzügyminiszter, Kupa Mihály beterjesztette szerdán a Parlamentnek a jövő évi költség- vetési törvény tervezetét. A vas­kos dokumentumot a pénzügy- miniszter személyesen adta át a Parlamentben Szabad György­nek, a ház elnökének. Kupa Mihály elmondotta: a kormányt az államháztartási tör­vény kötelezte arra, hogy szep­tember 30-ig előterjessze javas­latát a jövő évi költségvetésre. E javaslat szerint 1993-ban a mér­leghiány 180-185 milliárd forint lesz. Várhatóan két kérdésben lesz legélesebb a vita. Az egyik a kétkulcsos általános forgalmi adórendszer bevezetése. A pénzügyminiszter szerint ezt va­lószínűleg elfogadják a képvise­lők, ám nagy vita lesz a kompen­záció mértékéről, formájáról. A másik kérdés az adóbevételek megosztása a költségvetés és az önkormányzatok között. A Pénzügyminisztérium javaslata szerint jövőre az eddigi 50-50 százalékos osztozkodási arány 30-70 százalékra változna, az önkormányzatok hátrányára. A Pénzügyminisztériumban már az adótörvények is elkészültek, azok várhatóan a jövő héten ke­rülnek a Parlament elé. Szabad György amikor átvet­te a költségvetési törvényjavasla­tot, hangsúlyozta: két hónap áll a képviselők rendelkezésére, hogy döntsenek a legfontosabb kérdé­sekről. Reményét fejezte ki, hogy ez az idő elegendő lesz a megfelelő elemzőmunkára. Egy hirdetés dldoz**t**i Sajtótájékoztató A környezetvédelmi törvényről a Parlament. A tervezet alapvetően új megoldá­sokat javasol. így lehet­ségessé válik, hogy kör­nyezetvédelmi szószó­lóhoz fordulhassanak majd az állampolgárok eljárás kezdeményezé- set kérve, ha a környe­zetszennyezés egészsé­güket veszélyezteti, és másként nem találtak jogorvoslatot. (MTI) A tárca nevében dr. Raffay Ernő adta át Az önkormányzaté a verpeléti helyőrségi kluh megbízottja, hogy leleplezze a süttői mészkőből faragott alko­tást. Az esemény résztvevői ezt kö­vetően a volt helyőrségi művelő­dési otthon színháztermében folytatták az ünnepi programot. A község vezetői es lakói itt kö­szöntöttek dr. Raffay Ernő hon­védelmi minisztériumi államtit­kárt, aki rövid beszédben indo­kolta meg verpeléti látogatását. — A Parlament folyosóján mondta el nekem először Kele­men József képviselő úr, hogy ennek a falunak dolgos, szorgal­mas népe van, amely nagy híve a kultúrának... Ekkor, s a későbbi beszélgetésekkor került szóba a megszűnt helyi alakulat — ahogy itt mondják — „ tiszti klubja ”sor­sának bizonytalansága. Az ön- kormányzat elképzelését támo­gatva kérte: az épületet valami­lyen módon engedjük át a köz­ségnek. Igaz, a Magyar Hon­védség költségvetésében egy-egy tétel az ilyen létesítmények érté­kesítéséből származó bevétel, mégis olyan döntés született, hogy átadjuk önöknek ezt a mű­velődési otthont. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom