Heves Megyei Hírlap, 1992. június (3. évfolyam, 128-153. szám)

1992-06-01 / 128. szám

ITTASAN NEM ÉRDEMES BARÁTSÁGOT KÖTNI... (5. oldal) HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1992. JÚNIUS 1., HÉTFŐ HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA III. ÉVFOLYAM 128. SZÁM ÁRA: 9,60 FORINT V KON­ZUM­BANK RT. Gyön­gyösi Kiren­delt­ség MÁTÓL GYÖNGYÖSÖN IS! Cím: Gyöngyös, Szent Bertalan u. 2. Tel.: 37/12-334 J Horn Gyula újabb német kitüntetése A német szabadkőművesek humanitárius nagydíjával tüntették ki szombaton Frankfurtban Hóm Gyula volt magyar külügyminisz­tert — jelentette be a „Szabadkőműves páholy az egységért’’,amely „Építsünk hidakat!” mottóval most ünnepli fennállásának 250. év­fordulóját. A német szabadkőművesek ezt a dijat utoljára hat évvel ezelőtt ítélték oda, Horn Gyula esetében a német egységért és az eu­rópaiak közötti megértésért kifejtett munkáját ismerték el, de mint a kitüntetett hangsúlyozta: ő a díjra úgy tekint, mint amellyel az egész magyar nép erőfeszítéseit honoráljak. Horn Gyula, akinek személyében Németországban a „vasfüg­göny” egyik lerombolóját, a keletnémet menekültek 1989-es Nyu­gatra engedéséről született budapesti döntés egyik szerzőjét tisztelik, már több német kitüntetés birtokosa. így a nemzetközi Karoly-dijé is, amelyben minden évben az európai gondolat és egység érdekében ki­emelkedőt cselekvő személyt részesítik. Az ENSZ-embargó ügyében Kormány­nyilatkozat A magyar kormány álláspont­ja és döntése: A magyar kormány üdvözli a jelenleg osztrák elnökség alatt álló ENSZ Biztonsági Tanácsá­nak a Szerbia és Montenegro el­leni szankciókat elrendelő hatá­rozatát, melynek — egyetlen tér­ségbeli országként, több állam óhajára — maga is társszerzőjévé vált. (Folytatás a 2. oldalon) „Polgárrá válni” Zwack Péter lett ismét a Libe­rális Polgári Szövetség Vállalko­zók Pártjának elnöke. A párt kongresszusa szombaton a késő esti órákban választotta meg az új tisztségviselőket. Az elnöki és az alelnöki beszámolókat a kongresszus nagy többséggel el­fogadta és ezzel elismerte a párt­vezetés politikai, gazdasági és szervezési területen végzett munkáját. A párt „Polgárrá vál­ni” címet viselő programterveze­tét egyhangúlag emelte program rangjára. Vöröskeresztes kongresszusi döntés Dr. Andics László orvost, a Magyar Vöröskereszt 1989 de­cember 14-én megválasztott el­nökét a Magyar Vöröskereszt Vili. kongresszusa egyöntetűen megerősítette tisztségében, így ismét ő lett a legnagyobb magyar humanitárius szervezet elnöke. Csatlakozhatunk... Műszakilag megvalósítható, hogy Magyarország csatlakoz­zék a nyugat-európai villamos- energia-rendszerhez — állapítja meg az a tanulmány, amelynek alapján a napokban foglaltak ál­lást az érdekeltek arról, hogy Magyarország tagja lehet a Villa­mosenergia Termelők és Elosz­tók Szövetségének (UCPTE). Leégett az Alfa mozi Leégett szombat este Buda­pesten a VIII. kerületi Ludovika téren lévő Alfa mozi. A tűzoltó­ság 21 gépjárművel és 91 ember­rel vonult a helyszínre és a tüzet másfél óra alatt sikerült eloltani. A tetőszerkezet beomlott, a ke­letkezett károkat többmillió fo­rintra becsülik. A Tűzoltó-pa­rancsnokság részéről az MTI munkatársát úgy tájékoztatták, hogy a tűz kitörésekor az épület zárva volt, feltehetőleg senki sem tartózkodott benne. Az oltás közben személyi sérülés nem történt. Két év után sincs kál — kompolti vagyonmegosztás Továbbra is „izzik” a parázs Az szinte biztosnak tűnik, hogy a legidősebbek sem emlékeznek arra Kaiban és Kompolton, hogy mikor volt, s egyáltalán volt-e ilyen feszült a viszony a két település között, mint a legutóbbi vá­lasztások óta. Attól az időtől, amikor a Kál Nagyközségi Tanács megszűnt, és háromfelé — önálló kápolnai, kompolti és káli részre — váltak szét, alakítottak saját önkormányzatot. Ekkortól ugyanis a korábbi aránylag jó viszony rohamosan megromlott, fagyossá vált. most Dedis — mondhatni ííív is — teljesen elmérgesedett. Az ok — állítják — abban ke­resendő, hogy még ma sem tör­tént meg a vagyon, az „örökség” szétválasztása. Pontosan senki sem tudja, mi az övé, így sorozat­ban történthet a „birtokháborí­tás,” s mivel még nem osztozkod­tak, így a közös vagyonhoz min­denkinek köze van. A káliak, a kompoltiak nézeteltérése az úgynevezett községházf körüli „területajándékozással” kezdő­dött, folytatódott és tart ma is az egészségügyi kombináttal, a két község határán fekvő Kompolti utcával. Most pedig a tűzoltó­szertárról, pontosabban a leendő mentőállomás helyéről vitatkoz­nak. Nem kell nagy jóstehetség­nek lenni ahhoz sem, hogy leír­juk: lesz még vita a kompolti tor­nacsarnok tulajdonjogának megállapításánál is. Tehát, az újabb csata most a mentőállomás körül alakult ki. A szövevényes, nem mindenna­pi szituációt így látják — mint a legilletékesebbek — a polgár- mesterek. Tompa Vilmos (Kál): — Az az igazság, hogy a kom- poltiakkal nem lehet megegyez­ni. A három polgármester példá­ul tavaly úgy döntött, hogy az egészségház építésére felvett öt­milliós hitel visszafizetését „lé- lekszámarányosan” teljesítjük: Kál 50, Kompolt 29, Kápolna 21 százalékot fizet. Ezután — febru­ár 17-én — levelet kaptam a kompolti polgármestertől, amelyben közli: mivel vissza van fizetve a hitel, a tulajdont egy har­mad arányban használják. Ezzel sem Kál, sem Kápolna nem ér­tett egyet, mert ahogy a tehervál­lalást a községek fizették, a tulaj­donhányadból is olyan arányban kell részesülni. A négy szolgálati lakást is úgy osztotta fel a három polgármester, hogy egy három szobás és egy két szobás lakás Kálé, egy két szobás Kápolnáé és egy három szobás Kompolté lesz. Erre a kompoltiak megkérdezé­sünk nélkül két lakást lefoglal­tak. Nagy a valószínűsége, hogy a bírósághoz fordulunk, mert itt már az adott szónak, írott betű­nek Kompolt részéről nincs be­csülete. (Folytatás az 5. oldalon) A paradicsomot szállító kamionban Albán szökevények Kimle térségében felborult egy Németországba tartó, para­dicsomot szállító albán kamion szombat reggel. Vezetője a szem­bejövő forgalmat előző jármű elől tért ki, lehúzódott a pályáról és a gépkocsi az útpadkán felbo­rult. A szerencsétlenség folytán derült fény arra, hogy a paradi­csomos rekeszek között kialakí­tott szűk helyen 12 felnőtt és 1 gyermek bújt meg. Valamennyi­en albán állampolgárok. Illegáli­san akartak Németországba utazni. A balesetnek 1 súlyos, de nem életveszélyes sérültje van, aki csigolyatörést szenvedett. Őt a győri kórház baleseti osztályán ápolják. A többi menekültet a rendőri szervek idegenrendésze­ti kényszerintézkedés alá von­ják: visszaküldik Albániába, mi­vel okmányaik érvénytelenek, és jogellenesen tartózkodnak Ma­gyarországon. Nem embercsempészek Az albán kamion vezetőinek nem volt tudomásuk arról, hogy a paradicsomszállítmány 13 albán szökevénnyel volt súlyosbítva. Az ügyükben folytatott rendőrségi vizsgálat megállapította: még Albáni­ában a paradicsomültetvényen rejtőztek el a kamion rakodását köve­tően. A rakodásnál a sofőrök nem voltak jelen, a szállítmányt lezártan vették át, ezért büntetőeljárást nem indított ellenük a rendőrség. Kiküszöbölni a licitet A Független Kisgazdapárt el­nöksége és képviselőcsoportja a hétvégén Balatonföldváron kon­zultatív ülést tartott. Megállapí­tották: a rosszul sikerült gazda­sági, kárpótlási és átmeneti tör­vények, és ezek rendkívül lassú megvalósíthatósága a mezőgaz­dasági ágazatban hosszan tartó zavart okoz, ami komoly termés­visszaeséshez és piacvesztéshez vezet. Az FKGP képviselőcsoportja az elnökséggel közös határozata alapján rövidesen törvény- és törvénymódosítási javaslatokat fog benyújtani az Országgyűlés­nek, különös tekintettel a kár­pótlási törvényre, a licit kiküszö­bölésére, a közbirtokosság visz- szaállítására. Gyermeknap '92... Rájuk mosolygott a Nap. Ezernyi játék csábított mindenfelé, lufik úsztak a levegő­ben, fagylaltgombócok tornyosultak a tölcsérekben, még a suliudvar is a kedvesebbik arcát mutatta... Felvételünk az egri Érsekkertben készült. (Fotó: Szántó György) Gyér érdeklődés — újabb forduló június 13-án Eredménytelen választás Gyöngyösön A 21. számú szavazókörzetet a Mátraaljai Szénbányák épüle­tében rendezték be szombaton Gyöngyösön. A hivatalos idő­pontban megnyitották az ajtót, és a bizottság tagjai együtt fél hétig vártak, mire az első szavazó megérkezett. — Az egész napra a csekély ér­deklődés volt a jellemző, csak el­szórtan jöttek az emberek — ösz- szegezte a tapasztalatokat Bán Tamásné elnök. Az utolsó szavazó fél hat körül érkezett meg este. Akkor még csak annyit tudtak, hogy a szava­zásra jogosultaknak mintegy 10- 15 százaléka jelent meg. Annyi azonban már akkor is látszott, hogy ez a szavazás érvénytelen lesz. A következő forduló tehát várhatóan két hét múlva követ­kezik. A helyiségben a Fidesz képvi­seletében Nagy Sándor volt je­len, aki úgy nyilatkozott, hogy az érdeklődésnek ez a mértéke vár­ható volt. (Folytatás a 3. oldalon) Az egyetemes magyarság zarándoklata Hazatérés Lourdes-ból Ma — a kora reggeli órákban — érkezett haza az a különvonat Egerbe, amely a múlt héten in­dult a franciaországi Lourdes- ba. Magyar zarándokokat vitt abba a francia vásorkába, amely a Szűz /V/űríű-kegyhelyek között a legjelentősebb. E néhány nap az egyetemes magyarság találko­zójává vált, mert az egri külön- vonattal mintegy négyszázan ér­keztek az ország különböző pontjairól. Mindemellett a világ minden tájáról több mint ezer zarándok jött el ide. (Folytatás a 3. oldalon) SPORT­SAROK Dánia is Eb-résztvevő! A jugoszláv válogatott nem vehet részt a június 10-én kez­dődő svédországi labdarúgó Európa-bajnoki döntőben. Ez­zel a határozattal reagált az Eu­rópai Labdarúgó Szövetség (UEFA) és a Nemzetközi Lab­darúgó Szövetség (FIFA) az ENSZ Biztonsági Tanácsának Szerbia és Montenegro ellen hozott szankciójára. A határo­zat következtében az Eb-döntő­ben Jugoszlávia helyett Dánia szerepel. Labdarúgó NB II. Hatvan—Kazincbarcika 1-1 Kecskemét—Eger 1-2 Labdarúgó NB III. Gyöngyös—Nagyréde 3-1 Bélapátfalva—Balassagyarmat 4-1 Rákóczifalva—Heréd 1-1 St. Kohász—Tarnalelesz 5-2 TOTÓ A 22. hét nyertes tippsora: 1,1, X, X, 1, X, 1, X, 1, x, X, X, 1, 2 Megyei bajnokság A mezőny legjobb csapata, a Füzesabony szombaton is bizo­nyította, hogy nem véletlenül áll az NB III. kapujában, hiszen a biztos ezüstérmes Heves hálóját egy ötössel terhelték meg. A bronzéremért viszont még nyíl­tabb lett a harc, a Poroszló ve- télytársaként már az újonc Tenk is számbavehető. Két fordulóval a bajnokság vége előtt aratott bennmaradással felérő idegen­beli győzelmet a Boldog. A ki­esés elkerüléséért több csapat hadakozik egymással. A 28. forduló eredményei: Füzesabony—Heves 5-0 Domoszló—Selyp 2-0 Sirok-ESE II. 3-3 Novaj—Recsk 4-0 Tenk—Tarnaörs 1-0 Makiár—Boldog 0-1 Poroszló—Gyöngyöshalász 1-1 Pétervására—Kompolt 2-2 A bajnokság állása: 1. Füzesabony 28 26 1 1 92- 9 53 2. Heves 28 18 3 7 47-21 39 3. Poroszló 28 15 3 10 58-51 33 4. Gy.halász 28 13 6 9 50-28 32 5. Tenk 28 11 10 7 43-32 32 6. Selyp 28 13 5 10 53-32 31 7. Novaj 28 14 2 12 45-36 30 8. Domoszló 28 10 6 12 39-45 26 9. Sírok 28 9 7 12 50-54 25 10. Kompolt 28 8 9 11 30-52 25 11. Boldog 28 9 6 13 27-49 24 12. ESEII. 28 8 7 13 37-52 23 13. Tarnaörs 28 9 4 15 41-54 22 14. P.vására 28 9 3 16 39-60 21 15. Recsk 28 7 7 14 34-55 21 16. Makiár 28 4 3 21 24-79 11 Tegnap Egerben kerékpáros versenyt rendezett a Tekergő Sport­egyesület. A „háztömbkörüli" bringázáson százegyen vettek részt. Az eseményről a 7. oldalon tudósítunk. (Fotó: Szántó György)

Next

/
Oldalképek
Tartalom