Heves Megyei Hírlap, 1992. június (3. évfolyam, 128-153. szám)

1992-06-01 / 128. szám

2. VILÁGTÜKÖR HÍRLAP, 1992. június I., hétfő Meghalt Carstens Elhunyt Carl Carstens, az NSZK egykori államfője. Het­venhét éves volt. A már hosz- szabb ideje gyengélkedő politi­kus péntek éjjel történt halálát szélhűdés okozta — jelentette a DPA. Carstens 1979 és 1984 kö­zött töltötte be a Német Szövet­ségi Köztársaság elnöki tisztét. Vádolják Romániát Moldovába irányuló fegyver- szállításokkal vádolta Romániát Pavel Gracsov orosz védelmi mi­niszter, aki — az AFP szerint — kijelentette, hogy Bukarest pán­célosokat és tüzérségi fegyvere­ket szállít az egykori szovjet köz­társaságba. A miniszter elismer­te: a nemzetközi jog nem tiltja a fegyverszállításokat, de Moldo­va helyzetére tekintettel az ilyen szállítások tisztességtelenek és semmivel sem igazolhatók. Földrengés Görögországban Erős földrengés rázta meg teg­nap virradóra a nyugat-görögor­szági Patrasz városát. Jelentések szerint csupán anyagi károk ke­letkeztek; a városlakók pánik­szerűen menekültek otthonaik­ból. Az athéni szeizmológiai in­tézet szerint a földlökések ereje a Richter-skálán elérte az 5,2 fo­kot. Izraeli bosszú Két álarcos izraeli késsel sú­lyosan megsebesített két Tel- Avivban dolgozó palesztint, nyilvánvaló bosszúként a Bat- Jamban múlt vasárnap elköve­tett gyilkosságért. Akkor egy gá­zai palesztin egy izraeli lányt szúrt agyon a nyűt utcán. Az azó­ta folyamatos megtorló akciók legsúlyosabbika csütörtök éjjel történt, és a Hadasot című izraeli lap vasárnap adott róla hírt. Olasz ellenvetés Olaszországnak nincs szándé­kában elfogadni a felkérést és részt venni az újonnan alakult francia — német közös európai haderőben — jelentette ki Virgi- nio Rognoni, védelmi miniszter. Olaszország úgy véli, hogy euró­pai közös véderő létrehozására a Nyugat-európai Unió a megfele­lő keret, ahogyan ezt a maast- richti csúcsértekezleten is megje­lölték, s nem kétoldalú kezde­ményezések, mint az Eurocorp elnevezésé hadtest — mondotta. A légierő támadása Az izraeli légierő gépei vasár­nap reggel támadást hajtottak végre az Irán-barát Hezbollah li­banoni szervezet Bekaa-völgy- ben lévő állásai ellen. Tilalomcsomag az ENSZ Biztonsági Tanácsától Embargó Kis-Jugoszlávia ellen Egy lehetséges katonai fellépés előtt egyengetik az utat (?) Kormánynyilatkozat Az ENSZ Biztonsági Tanácsa szombaton este New Yorkban átfogó megszorító intézkedése­ket hozott Szerbia és Monteneg­ró ellen. Az erről szóló határoza­tot 13 szavazattal hozták, Kína és Zimbabwe tartózkodott a szava­zástól. A testület elnöki tisztét je­lenleg Ausztria tölti be. Az azonnali hatállyal életbelé­pő tilalomcsomag csaknem teljes kereskedelmi embargót és az olajszállítások leállítását irá­nyozza elő. Emberiességi szem­pontból csupán az élelmiszerek és gyógyszerek képeznek kivé­telt. A dokumentum értelmében megszűnik a Belgráddal való lé­giforgalom, befagyasztják Szer­bia és Montenegró külföldi java­it, leállítják a pénzügyi ügylete­ket, megszakítják a sport-, a kul­turális és tudományos kapcsola­tokat. Az ENSZ tagállamai emellett drasztikusan csökkentik belgrádi külföldi képviseleteik személyi állományát. Oroszország, a szerbellenes szankciók eddigi ellenzője, szin­tén megszavazta a határozatot. Kína, lévén a biztonsági tanács állandó tagja, vétójával szintén megakadályozhatta volna a szankciók elfogadását, ám Pe­king a tartózkodást választotta. A most elfogadott dokumen­tum az APA osztrák hírügynök­ség szerint hasonvonásokat mu­tat a csaknem két évvel ezelőtt Irak ellen hozott határozattal. A kemény és valamennyi állam számára kötelező gazdasági szankciók a hírügynökség véle­ménye szerint egy lehetséges ka­tonai fellépés előtt egyengetik az utat. A határozati javaslatot egyébként Magyarország, az Egyesült Államok, Francia- ország, Nagy-Britannia, Bel­gium és Marokkó teijesztette elő. A jugoszláv vezetés az embar­gó elfogadásának megakadályo­zására az utolsó pillanatban in­dítványozta, hogy a délszláv vál­ság megoldására hívjanak össze nemzetközi békekonferenciát. A javaslatot a testület azonban már nem vette figyelembe. (Folytatás az 1■ oldalról) A határozatot Magyarország olyan, nagy horderejű lépésnek tartja, amely a kibontakozást se­gíti elő, sőt annak az adott hely­zetben elkerülhetetlen, elenged­hetetlen eszköze. A kormány a Biztonsági Tanács határozatá­nak megfelelően jár el, teljes kör­ben érvényesíti a testület által el­fogadott szankciókat. Számít ar­ra, hogy a nemzetközi közösség minden tagja ennek megfelelően cselekszik. A délszláv válság hosszú hó­napok óta veszélyezteti térsé­günk és egész Európa biztonsá­gát és stabilitását. Egy közjogi és politikai ellenőrzés nélküli had­sereg, a vele együttműködő irre- guláris katonaság, valamint az azt támogató politikai erők nyílt agressziót követnek el szuverén, nemzetközi elismerést élvező ál­lamok ellen. Emberek százezrei kényszerültek lakhelyük elha­gyására, váltak menekültté. Az agresszió áldozatainak száma napról napra nő. Az európai normákkal éles ellentétben álló cselekmények folytatódása azzal fenyeget, hogy újabb a második világháború óta legnagyobb me­nekülthullám árasztja el a szom­szédos országokat, jelentősen át­alakul egyes vidékek etnikai ösz- szetétele, a kegyetlenségek nem­zedékekre mérgezik meg az egy­kori Jugoszlávia népei közötti vi­szonyt. Senki nem maradhat kö­zömbös e veszélyek, a vérontás, az emberi jogok tömeges meg­sértése, emberek százezreinek szenvedése iránt. A nemzetközi közvélemény és a nemzetközi szervezetek látják, ki viseli ezért a döntő felelőssé­get. Ezt az utóbbi hetek esemé­nyei Bosznia-Hercegovinában újólag bizonyították. A Magyar Köztársaság kormá­nya a délszláv válság kialakulása óta mindvégig következetesen ezen normákkal összhangban foglalt állást, szem előtt tartotta a térség minden népének érdekeit. Több nemzetközi tárgyaláson, legutóbb a brit miniszterelnökkel folytatott megbeszélésén fejtette ki a magyar kormányfő álláspont­ját, miszerint Magyarország rész­vételét a szankciókban egyrészt a nemzetközi szolidaritás, az ENSZ, az EBEÉ, és az EK erőfe­szítéseinek támogatása, másrészt a szomszédság, a vajdasági ma­gyarság helyzete, valamint a szerb magatartás fogja meghatározni. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa szombati határozatának megfe­lelően a kormány a lehető legrö­videbb időn belül konkrét utasí­tást ad minden érintett magyar intézménynek a szankciók vég­rehajtására vonatkozóan. A gya­korlati lépésekről az érintett kor­mányzati intézmények folyama­tos tájékoztatást adnak. Az in­tézkedések összehangolására, azok következményeinek felmé­résére, az ebből fakadó teendők kidolgozására tárcaközi bizott­ság alakult. A bizottság munká­jában a Külügyminisztérium, a Belügyminisztérium, a Pénzügy­minisztérium, a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisz­tériuma, a Közlekedési, Hírköz­lési és Vízügyi Minisztérium, az Ipari és Kereskedelmi Miniszté­rium vesz részt, valamint szükség szerint további szakértők, bele­értve a Magyar Nemzeti Bankot is. A pánik első jelei Katasztrofális hatással járhat a Kis-Jugoszláviára, ha a világ or­szágai betartják az ellene meghirdetett szigorú szankciókat — vélik nyugati és jugoszláv szakemberek egyaránt. A pánik első jelei máris megmutatkoznak a lakosságon, hiszen hosszú sorok keletkeztek a benzinkutak előtt, és az emberek meg­kezdték élelmiszer-tartalékaik feltöltését, súlyos hiányhelyzettől tartva. Az embargó ráadásul a legrosszabb időszakban érkezik az egyébként is zilált gazdaságra, amely még szinte ki sem vergődött a kommunista vezetés idején létrejött káoszból, és amelyet már mély válságba taszított a közel egy éve folyó véres polgárháború is. A belgrádi Gazdaságtudományi Intézet szerint az embargó ha­tására minimális szintjére esik vissza az élelmiszer- és az ipari terme­lés, és virágzásnak indul a valuták feketepiaca. Mindazonáltal az inté­zet szakemberei szerint egyelőre nem fenyeget éhezés a köztársaság­ban, hála Szerbia mezőgazdasági gazdagságának, viszont már rövi- debb távon is veszélybe kerülhet az amúgy is megviselt ipari termelés. Ez utóbbit különösen az olajimport hiánya súlyosbíthatja. Jugoszlá­via ugyanis olajszükségletének mindössze 25 százalékát, napi 79 500 hordónyit képes saját erőből fedezni. Emiatt az olajembargó a legha­tékonyabb fegyver lehet az ország térdre kényszerítésében. Nem sok­kal jobb a helyzet a gázellátás terén sem, itt az igények 40 százalékát fedezheti a belső termelés. Nemigen reménykedhet az ország korábbi szövetségeseiben sem: Oroszország például támogatja az embargót, és valószínűleg nem vonja magára a nemzetközi haragot Románia és Görögország sem. A riói szerződést Bush nem úja alá Japán viszont példát mutat George Bush amerikai elnök nem fogja aláírni a jövő héten kezdődő Rio de Janeiró-i kör­nyezetvédelmi csúcstalálkozón kidolgozandó átfogó szerződést a világ növényeinek, állatainak és egyéb természeti kincseinek védelméről, mert az „alapvetően hibás” — jelentette az AP az amerikai külügyminisztérium közleményére hivatkozva. Esze­rint Washington „nem írhat alá egy szerződést pusztán azért, hogy létezzék valamiféle szerző­dés”. A szerződés tervezete alapján hiányolja a közlemény a finanszírozás kérdéseinek rész­letes kidolgozását is, illetve kifo­gásolja, hogy a fejlődő országok­nak túlságosan nagy pénzügyi tá­mogatást helyez kilátásba. Az amerikai aláírás hiánya ugyanakkor nem fogja akadá­lyozni az egyezmény életbe lépé­sét, mivel ehhez már 30 ország jóváhagyása is elegendő. Várhatóan viszont — teszi hozzá az amerikai hírügynökség — Washington is aláírja a másik nagyszabású riói szerződést, amely a globális fölmelegedés megakadályozását hivatott sza­bályozni. Japán viszont már a csúcsot megelőzve olyan törvényt foga­dott el a veszélyeztetett állat- és növényfajok védelme érdeké­ben, amely akár egy évi börtön­nel vagy 7700 dolláros bírsággal is sújthatja megszegőit. Mint az AFP írja, a tokiói parlamentben pénteken elfogadott törvény az első ilyen típusú a szigetország­ban. A törvény jövő áprilisban lép életbe. (MTI) Harcok Dubrovnikban, Szarajevóban Az ENSZ békefenntartóinak közbenjárásával tűzszünet jött létre Dubrovnik védői és a szövetségi alakulatok között. Ezt megelőzően öt órán át lőtték a tengerparti várost, nem kímélve a világkincsnek számító központot sem. A tűzszünet életbelépése után sem került sor azonban fegyvernyugvásra, mert egyes szerb szabadcsapatok nem tartják ma­gukat a megállapodáshoz. Zárában már második napja viszonylagos nyugalom van, amit azzal ma­gyaráznak, hogy a körzetben tartózkodik Nambiár tábornok, az ENSZ békefenntartó erőinek indiai parancsnoka. Várható, hogy a napokban a kéksisa­kosok átveszik az ellenőrzést a tengerparti város körül. Szarajevóban vasárnap reggel is folytatódtak a harcok annak ellenére, hogy tűzszüneti megállapo­dást kötöttek a szembenálló felek. A megállapodás ma reggel hat órakor lép életbe. A vasárnap reggeli támadásnak több halálos áldozata van. Modricát felszabadították a közös muzulmán-horvát erők. Mintegy 200 szerb fegyveres a kőolajfinomító épü­leteiben még ellenállást tanúsít. A város utcáin több tucat holttest hever. (MTI) „FELLNER SÖRÖZŐ” jelenlegi dolgozói az üzlet átadása miatt megköszönik az eddigi ^ Fájdalomtól megtört y szívvel tudatom a rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel, hogy felejthetetlen férjem, VARGA ISTVÁN életének 73. évében, rövid ideig tartó súlyos betegségben elhunyt. Gyászmisét követő temetése 1992. június 4-én 13.30 órakor az egri Gröber temetőben lesz. Gyászoló felesége /Fájó szívvel tudatjuk, hogjN FARKASNÉ CEGLÉDI JULIANNA az APEH Heves Megyei Igazgatóságának dolgozója életének 39. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Gyászmisét követő temetése 1992. június 3-án 15 órakor az egri Rozália temetőben lesz. Gyermekei, a gyászoló család és az APEH Heves Megyei Igazgatósága 1992. június 5-én 12 órától ameddig a készlet tart (esetleg 6-án folytatva) kedvezményes egynyári- és muskátlivirág-, virágláda-, virágföld­vásár lesz Egerben a CENTRUM melletti területem, Noszvaj községben a PIAC-téren. A tényleges beszerzési ár és a vételi ár különbözetét az érintett önkormányzatok biztosítják. "s ____________r ^ SzihalomKözsé^ Önkormányzat HÁZIORVOSI és házi gyermekorvosi szolgálat megalakításához rendelőt, 21/2 szob. komfortos (családi) lakást biztosít. Jelentkezési határidő: 1992. június 15. További felvilágosítás az önkormányzat polgármesterénél 3377 Szihalom, Hunyadi út 78. Tel.: 39/41-002. Az Egri 1. sz, Gépjárművezető-képző Munkaközösség személygépkocsi-vezetői tanfolyamot indít 1992. június 1-jén Egerben. Jelentkezés, felvilágosítás: Eger, Barkóczy u. ll. ^ Tel.: 10-493 ^ támogatásukat és szeretettel várjuk az utolsó munkanapunkon, azaz június 1-jén kedves vendégeinket. A dolgozók nevében: Szajlai Bertalan üzletvezető N ____________________^ r A M ost vásároljon a Kápolnai ÁFÉSZ Ferroglobus káli Vastelepén. Kibővített áruválasztékkal várja vásárlóit. Egyes vaskohászati termékek árengedménnyel vásárolhatók. zártszelvény — betonacél, köracél — lemezáru acélcső — horgonyzott cső nagy választékban. Nyitva: hétfő—péntek 7-15.30 óráig. v J rliérbe ado^ Hatvan, Horváth Mihály út 17. sz. alatt 33 m2 alapterületű iroda és kiegészítő helyiségek iroda, üzlet céljára. Érdeklődni léhet: 37/11-076 telefonon. k____________________A ( ÍPedagőgusok számára kiegészítő kereseti lehetőséget kínál a nyári szünidő idejére nemzetközi biztosító társaság. Pályázatokat „Életbiztosítási üzleti tevékenység 34538” jeligére a kiadóba Eger, Pf. 23. \ várjuk. r Megnyitottuk UNION TRANS autókereskedésünket! Fiat, Alfa Romeo, Lancia típusú gépkocsik széles választékával várjuk kedves vevőinket! Látogasson el hozzánk! Eger, Kistályai út 18. L____________-________J r , Bérbe adó Eger, Makiári út 7. sz. alatt lévő 2 helyiségből álló, 25 m2 és 19 m2 iroda­helyiség 20.000 Ft/hó + ÁFA bérleti díjért. Megtekinthető a fenti címen. Telefon: 11-133

Next

/
Oldalképek
Tartalom