Heves Megyei Hírlap, 1992. március (3. évfolyam, 52-77. szám)

1992-03-02 / 52. szám

MEGYÉNK FRANCIA KAPCSOLATAIRÓL — KÖLCSÖNÖS SZAKEMBERCSERE (3. oldal) EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1992. MÁRCIUS 2. HÉTFŐ HÍRLAP KJLŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA III. ÉVFOLYAM 52. SZÁM ÁRA: 9,60 FORINT JOLLYJOKER BÁRBAN Gyöngyösön a postával szemben a WEBÁK KFT. játéktermet nyit! Nyerőautomaták, Royal Dartes, biliárdasztalok. Szünnap nincs. Nem lesz milliós munkanélküliség A haladás hordozói mindig a vállalkozók voltak, ők a kovász, amely megérleli a fejlődést — mondotta Kádár Béla külgazdasági miniszter a szombaton Békéscsabán rendezett vállalkozói fórumon. Hangsúlyozta: a bölcs kormányzat alapvető fel­adata, nogy teret adjon a vállalkozásnak. A kor­mányzat 21 hónapos működésének eredményei a nagyvilág számára is bizonyítják, hogy jó úton já­runk. Csókken az infláció, a keleti piacok elveszté­sét sikeresen pótolta a magára találó magyar gazda­ság, elsősorban Nyugaton. Az eredményekhez mind nagyobb arányban járul hozzá az immár 400 ezer vállalkozó. Viszonylag csekély vesztességgel sikerült a nehézségeken túljutni, ez pedig ilyen rö­vid idő alatt páratlan a világgazdaság történetében — jelentette ki a miniszter. Az idén tovább nő a munkanélküliség, de nem éri el a milliós nagyság­rendet, amivel ijesztgetik a népet — mondotta. Göncz Árpád: Keressék a megegyezést! Szorongva nézem a szakszervezetek közötti harcokat — mondotta Göncz Árpád köztársa­sági elnök a Munkásta­nácsok Országos Szö­vetségének szombaton Budapesten megtartott választmányi ülésén. — Ezért úgy mint az ország egyik állampolgára csak kérni tudom a munka- vállalói érdekképvisele­teket: keressék a meg­egyezés lehetőségét. Az együttműködésük a tár­sadalmi egység fenntar­tásának létkérdése. A szakszervezetek a társa­dalmi önigazgatás egyik legfontosabb tényezői. A szakszervezeti moz­galom a demokratikus társadalom alapintéz­ménye. Nagy hiba, hogy az azonos érdekű érdek­képviseletek az egymás közti harcra fordítják energiájukat. A megmé­rettetést valamennyi szakszervezet fontosnak tartja. Ennek módjába nem kívánt beleszólni, a választásokról tárgyalá­sok útján kell dönteni. (MTI) „Továbbra is azt teszem, amivel megbíztak” Kell-e abortusztörvény? Nem szükséges a jelenleginél szigorúbban szabályozni a ter­hességmegszakítást abortusztör­vénnyel. Hatálytalanítani kell az Alkotmánybíróság 1991. évi ha­tározatát a művi terhességmeg­szakításról — olvasható azon az aláíróíven, amelyen a FIKSZ Egyesület március 8-ától támo­gató aláírásokat gyűjt. Az akció okairól az 1990-ben alakult, mindössze egy tucat főt számláló egyesület vasárnap sajtótájékoz­tatón számolt be. Elhunyt Karinthy Ferenc Karinthy Ferenc Kossuth-díjas író életének 71. évében, hosszas betegség után elhunyt. Karinthy Ferenc — Karinthy Frigyes fia — 1921-ben született Budapesten. Dolgozott színházi dramaturg­ként, újságíróként és műfordító­ként. Számos könyve jelent meg, köztük a Don Juan éjszakája, az Epepe, a Budapesti tavasz és a Budapesti ősz. Lottónyeremények A Szerencsejáték Rt. közlése szerint a 9. játékhéten a nyere­mények a jövedelemadó levoná­sa után a következők: 5 találatos szelvény nem volt. 4 találatos szelvénye 66 fogadónak volt, nyereményük egyenként 271 492 forint; 3 találatos szelvénye 5711 fogadónak volt, nyeremé­nyük egyenként 2615 forint; 2 találatos szelvénye 177 000 foga­dónak volt, nyereményük egyen­ként 101 forintot ér. Ä követke­ző hétre átvitt 5 találatos nettó nyereményalap: 74 241 663 fo­rint. Egy átülés margójára Az elmúlt hét végén látott napvilágot a hír, miszerint Hor­váth László országgyűlési képvi­selő — aki az SZDSZ Heves me­gyei területi listáján jutott man­dátumához — megválik a sza­baddemokrata-frakciótól, s átül a Fideszébe. A honatyát Bereg- fürdőn sikerült utolérnünk, ahol a fiatal demokraták képviselő- csoportja rendezett kétnapos ta­nácskozást. Az átülés okairól a következőket nyilatkozta la­punknak: — A parlamenti frakciókban történtek már átlépések, mégis úgy gondolom, esetemben né­hány Különbségre fel kell hívni a figyelmet. Azt niszem, különös­képpen nem kell magyarázkod­nom, hiszen liberális pártból li­berálisba mentem, s meg sem fordult a fejemben, hogy függet­lenként politizáljak tovább. Árra sem jöttem rá, hogy az eddigi gondolkodásmódommal gyöke­resen szakítanom kellene, s világ­nézetem inkább a kormánypárti erőkével lenne egyező. Csupán arról van szó, hogy a liberális ér­tékeket hatékonyabban képvise­lő pártban tevékenykedem majd. Meggyőződésem ugyanis: to­vábbra is az a legfontosabb fel­adat, hogy a két év múlva követ­kező választásokon az ellenzék olyan alternatívát kínáljon, amelyért érdemes lesz leváltani a kormányzó koalíciót. — Emlékezetem szerint ugyanezt a célt tűzte célul az SZDSZ is... — Azt minden, a politika iránt érdeklődő láthatja, tapasz­talhatja, hogy az SZDSZ-en be­lül különböző okok miatt műkö­dési zavarok vannak, s ezek árta­nak az ügy képviseletének. Ugyanakkor szeretném hozzá­tenni, átülésem nem gyengítette az ellenzék erejét, szemben a ko­rábbi hasonló esetekkel. (Folytatás a 3. oldalon) Magyar Pedagógus Kamara Uj alapszabály Befejeződött szombaton a Magyar Pedagógus Kamara közgyűlése, amely­nek első tanácskozá­sát még január 25-én tartották meg. A közgyűlés elfogadta a kamara új alapsza­bályát — tájékoztatta az MTI-t a szervezet illetékese. Az új alapszabály szerint: a Magyar Pedagógus Kamara „szövetségi alapon működik to­vább”. A közgyűlés megválasztotta a hét­tagú ügyvezető el­nökséget és az öttagú felügyelő bizottsá­got. Ügyvezető elnök Murányi Pál, alelnö- kök Kovács László Miklós, és Gál Fe­renc, a kamarai ta­nács elnöke Sótonyi Sándor lett. Az el­nökség rö vid időn be­lül újra összeül, és megválasztja az ügy­vezető elnököt. (MTI) Mentés a bükki barlang mélyéből... Szombaton a déli órákban balesetet szenvedett a bánkúti tu­ristaház alatti Diabáz-barlangban két budapesti fiatal. A riasztott miskolci, kazincbarcikai, majd az országos barlangi mentők, a borsodi és Heves megyei mentőszolgálat és tűzoltóság tagjaival egyidőben érkezett a helyszínre munkatársunk, Szántó György is, aki kamerájával megörökítette a késő éjszakába nyúló kutató- és életmentő akciót. Beszámolóját a lap 3. oldalán olvashatják. Felvételünkön az a pillanat látható, amikor a mentők a felszínre hozzák a kéztörést szenvedett Vaspöri Szilviát. Szakértői kormányt követelt Szegeden Torgyán József Ködszurkáló kisgazdák Ötvenezer hívét várta tegnap délelőtt Szegedre dr. Torgyán József, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt elnöke. Az előzetes becslések túlzónak bizonyultak, ám így is több ezren to­longtak az alföldi város sportcsarnokában, és sokan be sem jutottak az épületbe. Az ország nagy részét ellepő hatalmas köd miatt jóko­ra késéssel kezdődött a rendezvény, hiszen magát az elnököt is aka­dályozták a pontosságban a látási viszonyok. Nem érkezett időben a mintegy százötven Heves megyei kisgazda sem, csakúgy, mint azok, akik Nógrádból indultak két autóbusszal. A mostoha időjá­rás tragédiát is okozott: az E 5-ös főútvonalon a nagygyűlésre igyekvők néhány autója összeütközött, és halálos áldozata is volt a szerencsétlenségnek. Mindez azonban nem aka­dályozta Torgyán József hí­veit abban, hogy megérkeztekor zászlólobogtatassal, ütemes él­jenzéssel fogadják. Felolvasták például egy nyolcvan esztendős néni üdvözlő sorait, aki közel­gő névnapja alkalmából kö­szöntötte az ellenzéki prog­ramja meghirdetésekor igen­csak ködszurkálónak tűnő nagy embert. — Nem tűrhettük tovább, hogy nemzetrontó politikát tá­mogatunk — jelentette ki beszé­dének elején az elnök magyaráz­va, hogy miért léptek ki a koalíci­óból, majd Antall Józsefet Ráko­si Mátyáshoz, a koalíciót pedig a kommunista kormányokhoz ha­sonlította. Ezután tért rá prog­ramja ismertetésére. — Azt a gondolatot kívánjuk megvalósítani, amit már ezer éve szeretnének a magyarok itt a Kárpát-medencében — mondta, majd a feje fölé mutatott a párt új jelszavára, amely szerint: ”Hals­ten velünk, ki ellenünk? (Folytatás a 2. oldalon) Annus Antal nyilatkozata KDNP ünnepi ülés Apor Vilmosra emlékeztek Apor Vilmosra emlékezett szombat esti ünnepi ülésén a Ke­reszténydemokrata Néppárt a vértanú halált halt győri püspök születésének 100. évfordulóján. Surján László, a KDNP elnöke arra buzdította a mai kor embe­rét, hogy mentsen erőt Apor püspök példájából, és ne riadjon vissza a nehézségektől. A püs­pök tevékenységéből Surján László kiemelte a munkás Író­sággal való törődést, majd arról beszélt, hogy a munkásságot ha­zánkban az elmúlt évtizedekben becsapták. Most többet, jobban és' okosabban kellene tenni a munkásságért — mondta a KDNP vezetője. Gyulai Endre szeged-csanádi megyés püspök Apor Vilmos lel­kiségéről mondta el gondolatait. Apor püspök lelki nagyságának gyökereit keresve a családi ott­hon és az iskolai neveltetés fon­tosságát hangsúlyozta. Apor Vil­mos vértanú halálát a gondjaira bízott emberekért érzett felelős­ség, a kiállás felemelő példája­ként méltatta a megyés püspök. A ma 100 éve erdélyi történel­mi család sarjaként született Apor Vilmos életét 1945 húsvét- ján három orosz golyó oltott ki. A püspökre a részeg katonák azért lőttek rá, mert nem engedte elhurcolni a püspökség pincéjé­ben rejtőzködő menekülteket. Annus Antal altábornagy a román miniszterelnöknél tett lá­togatása után a következő rövid nyilatkozatot adta a sajtónak: — A hivatalos látogatásra a két minisztérium és a hadsereg közötti korábbi megállapodás­nak megfelelően került sor. A magyar miniszter megbetege­dett, ám az ügy fontosságára való tekintettel nem szerettük volna elhalasztani ezt az utat. Románia védelmi minisztere megértéssel Eperfa-csemeték importálá­sára kötött szerződést a romániai Sericicol kereskedelmi céggel a Hódmezővásárhelyi Állatte­nyésztési Főiskola, hogy megfe­lelő tápanyagot tudjon biztosíta­ni selyemhernyó-tenyészetének. A dél-alföldi gazdászképző ugyanis vállalta a térség selyem­hernyó-tenyésztésének és a gu- bófelvásárlásnak integrálását; ehhez kedvező alapot ad az in­tézményben meglévő jó minősé­gű törzsállomány és a szakisme­ret. Mucsi Imre, az intézmény fő­igazgatója az MTI érdeklődésére elmondta: nagy reményeket fűz­fogadta ezt a tényt, és nagyon jó hangulatban, az eddigi jó együtt­működésnek megfelelően be­szélgettünk közös dolgainkról. Úgy gondoljuk, mindkét ország­nak alapvető érdeke az, hogy ezen a területen a kapcsolatok továbbra is rendezettek legye­nek, és fejlődjenek, tartalmasab­bá váljanak. Ezért vagyunk itt és azt hiszem, minden feltétel meg­van ahhoz, hogy ezt a küldeté­sünket teljesíteni tudjuk. nek az új vállalkozáshoz, mivel Magyarország, így a Dél-Alföl­dön is óriási hagyományai voltak a selyemhernyó-tenyésztésnek, mely által minimális beruházás­sal, csekély szakismerettel is jól jövedelmező vállalkozásba fog­hatnak magántermelők, vagy másodállásban gazdálkodó em­berek. A vállalkozás beindulása­kor jelképes áron adják át a ter­melőknek a laboratóriumban hűtéssel tárolt, a petékből kikelő napos hernyókat, majd a hat hé­ten át ápolt, gondozott, és ezalatt bebábozódott hernyókat gu- bó formájukban visszavásárol­ják. Eperfa-csemetéket importálnak

Next

/
Oldalképek
Tartalom