Heves Megyei Hírlap, 1991. november (2. évfolyam, 256-281. szám)

1991-11-14 / 267. szám

AZ ÉDESANYÁT ÉS GYERMEKÉT KERESIK — OKTÓBER ELEJÉN TÁVOZTAK OTTHONRÓL (3. oldal) HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1991. NOVEMBER 14. CSÜTÖRTÖK 1VPYEI HÍRLAP PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA II. ÉVFOLYAM 267. SZÁM ÁRA: 9,60 FORINT *JV> az Eger Áruházban november 16-tól december 15-ig. Eger, Rákóczi u. 95. V Semleges légtérsáv Magyar javaslatra várhatóan semleges légtérsávotjelölnek ki a magyar-jugoszláv határmentén. Ez lehet az egyik konkrét ered­ménye a kedden Szabadkán tar­tott határ menti katonai konzul­tációnak, amelyen a két ország légvédelmi vezetői tárgyaltak a határ menti légtérben kialakult feszültségek csökkentésének, il­letve megszüntetésének lehető­ségeiről. A barcsi incidenssel kapcsolatban úgy foglaltak ál­lást, hogy a történtek végleges tisztázását — katonai szakértők bevonásával — vegyes bizottság­nak kell elvégeznie. Országos szocialista párttanácskozás A Magyar Szocialista Párt el­nöksége november 16-17-én, szombaton és vasárnap tartja or­szágos párttanácskozását Buda­pesten, a Villányi úti konferenci­aközpontban. Szombaton a párttanácskozás plenáris ülésén Horn Gyula pártelnök tart vita­indító előadást. Az azt követő szekcióüléseken szó lesz egye­bek között a párt által kezdemé­nyezett szociális akciókról, a munkavállalók politikai érdek- képviseletéről, a falu és az ag­rárszféra kérdéseiről. Késés Ferihegyen A köd miatt a Malév madridi járatának kivételével kedden es­te Ferihegy helyett Bécsben száll­tak le a magyar légitársaság re­pülőgépei, s az utasokat autóbu­szok hozták Budapestre. A Bécsben rekedt Malév-gépek csak szerdán reggel jöhettek visz- sza Ferihegyre, s ezért 1-1,5 órás késéssel indíthatták el a légitár­saság római, amszterdami és pá­rizsi járatát. Részvénytársasággá alakul a Masped Rekordidő, egy hét alatt dőlt el Magyarország, egyben Közép- Kelet-Európa egyik legnagyobb szállítmányozási vállalatának, a Maspednek a sorsa: jövő évjanu- ár 1-jétŐl részvénytársaságként folytatja működését. A Meritum nevű szaktanácsadó kft. által ké­szített anyagok alapján az Állami Vagyonügynökség jóváhagyta a 2,65 milliárd forintos vagyonnal rendelkező cég átalakulását. Halálos áramütés A Vásárosnaményi Rendőr- kapitányság eljárást indított Borbély Szabó István 28 éves jándi rakodó ellen, mert Vásá- rosnamény külterületén rakodó­gépével egy elektromos vezeték­nek ütközött, ennek következté­ben K. János 27 éves gépkocsi- vezető és K. András 37 éves ra­kodó az áramütéstől életét vesz­tette. Fennállása 15. évfordulóját ünnepli az egri Lajtha László Néptáncegyüttes november 16-án, szomba­ton Egerben. A Gárdonyi Géza Színházban este 8 órakor gálaműsort adnak a város nagyközönsége számára. Ezt megelőzően délután fél 5-kor a Megyei Művelődési Központban ünnepi társulati ülésre várják az együttes régi és új tagjait, s mindazokat, akik kapcsolatban álltak vagy állnak a táncosokkal. Az évfordulóval kapcsolatos írásunkat a 3. oldalon olvashatják. (Fotó: Perl Márton) Kedvezmény nyolc cikknél Emel árat vagy sem a megyei húsipar? A legszívesebben mosolyog­nék, ha nem volna eléggé szomo­rú az a kapkodásnak tetsző bi­zonytalanság, ami húsügyben ta­pasztalható nálunk ebben az év­ben. Nemrég zajlott le egy húsár­csökkentés, s most arról szól a hír, hogy áremelés várható. Mi­ért? Erre a kérdésre kerestük a választ a Heves Megyei Állatfor­galmi és Húsipari Vállalatnál, ahol Harmos Ferenc termelési és kereskedelmi igazgatóhelyettes­től kaptunk választ. — Emel árat a vállalat? — Egyértelműen: nem. — És ha a többi vállalat emel? Úgy látjuk, hogy a közel­múltban megtett intézkedéseink nem indokolják az áremelés szükségességét. — Tehát korábban már volt olyan intézkedésük — hogy én is ilyen diplomatikus fogalmazást használjak —, ami pénzügyileg meghatározza most a vállalat magatartását? — Igen. — Ezek szerint lépéselőnyben voltak a többi vállalathoz ké­pest? — Ezt így nem mondanám. De az is igaz, hogy minden válla­lat maga határozza meg piacpoli­tikáját. A mi hazai piacunk nem szabályozott piac, és sajnos, nem működik az agrárrendtartás. — Tavasszal volt egy idősza­kos árcsökkentés. Úgy tudom, azért, mert akkor sok volt a ser­tés. Mi a helyzet ma? — Van elegendő sertés- és szarvasmarha. De azt én nem tu­dom megmondani, hogy az az alapanyag, ami jelenleg van, ki­nek elég és kinek nem. Hozzáte­szem, hogy a megyében tőlünk nagyon kevés húst igényelnek. Azt sem tudom megmondani, hogy melyik üzlet milyen áron kínálja a húst. — Tehát előfordulhat, hogy egyik-másik üzletben drágábban adják a húst? (Folytatás a 2. oldalon) Születésnap—pártpénzen? Az FKGP képviselőcsoportjának nyilatkozata Az FKGP-képviselőcsoport történelmi platformja a kisgazda- párt alkotmányától és hagyományaitól idegennek minősíti az úgyne­vezett kongresszus hét végi összehívását — hangzik az a szerda dél­után kiadott nyilatkozat, amely a kisgazdapárton belüli „háború” újabb állomását jelenti. A nyilatkozat leszögezi, hogy a kongresszus a pártelnök szüle­tésnapjának pártpénzen történő megünneplését szolgálja, és azon nem választott küldöttek, hanem csak a személyes elkötelezettség alapján kiválasztottak vehetnek részt. Ez a tény is a kisgazdapárt megosztására irányul. A képviselőcsoport történelmi platformja is­mételten kinyilvánítja, hogy személyre szóló hűségnyilatkozat aláírá­sára egyik tagja sem hajlandó. Tiltakozik az ellen, hogy a párt vezeté­sét Torgyán Józsefbaráti köréből kpoptálással egészítsék ki, mivel ez újabb példája a belső demokrácia semmibevételének. A dokumentum visszautasítja a pártelnök azon vádjait, ame­lyekkel Torgyán a képviselőcsoport munkáját minősíti, mivel a parla­menti munkában ténylegesen nem is vesz részt. Vita a \\\/\\\-as törvényjavaslatról Négyórás pörölés Az Országgyűlés szerdai ülés­napjának délelőtti programjában a lII/III-as csoportfőnökség ál­lományával, hálózati személyei­vel kapcsolatos törvénytervezet általános vitájának folytatása szerepelt. Közben azonban ismét szóba került a Zétényi-Takács- féle, immár elfogadott törvény, melynek kapcsán Dénes János (független) képviselő akasz­tást^?!) sürgetett. Magát az ügy­nöklista kezelésére vonatkozó törvényjavaslatot mind a liberá­lis ellenzék, mind a szocialista frakció elhibázottnak és rossz­nak minősítette. Kőszeg Ferenc indítványozta, hogy a kormány vonja vissza az előterjesztést. E gondolatokat erősítette meg Horn Gyula (MSZP), aki úgy ér­tékelte: a III/III-as törvényter­vezet a megfélemlítés, a politikai zsarolás eszköze lehet. Az általános vitát négyórányi tárgyalás után sem sikerült lezár­ni, s így az várhatóan a jövő hé­ten újabb fordulóval folytatódik. Újabb szamuráj-kötvény A hírrel kapcsolat­ban Hárshegyi Fri­gyes, a Magyar Nem­zeti Bank elnökhe­lyettese az MTI mun­katársának elmon­dotta, hogy az idén a tervezettnél több külső forráshoz ju­tott Magyarország kötvénykibocsátás­ból. Ennek magyará­zata: a magyar kötvé­nyek kibocsátási fel­tételei fokozatosan javulnak, es egyre ke­resettebbé válnak ezek az értékpapírok külföldön. A Magyar Nemzeti Bank az év eleji tervei szerint mintegy egymilliárd dollár értékű köt­vényt kívánt forga­lomba hozni az idén, ám a kibocsátott pa­pírok értéke — a mostani szamuráj­kötvényt is beszámít­va — már 1,25 milli­árd dollár körül van. Magyarország ebben az esztendőben eddig mintegy négymilli- árd dollár értékű kül­földi forr áshoz\váo\X. Működőtőke formá­jában, készpénzben közel egymilliárd dollár érkezett az or­szágba, s hárommilli- árdra tehető a hitel- felvétel. Ennek része a kötvénykibocsátás. A kölcsönök másik része elsősorban a Nemzetközi Valuta­alaptól, a Világbank­tól, a Közös Piactól származott. Három hete kezdődött az igazi roham Kárpótlás több tízezer földdarabért Dr. Magyarfalvi Krisztina, a Heves Megyei Kárrendezési Hi­vatal vezetője a következőket mondta: — Augusztus 12-ét követően — miután hivatalunk megalakult — elindult a munka. Az igazi ro­ham azonban szeptemberben kezdődött, és az utóbbi három hétben érte el a csúcsát. Rengete­gen jöttek személyesen, de pos­tán is sokan küldték igénybeje­lentésüket. Volt olyan napunk, hogy 800 boríték érkezett, és kénytelenek voltunk ruhásko­sárban tárolni ezt a mennyiséget. — Hol tartanak jelenleg, hány kérelem érkezett be? — A legfrissebb adataink sze­rint eddig 15 ezer futott be. Eb­ben 44 ezer a földigénylő lap, 2500 a házingatlant és 900 a vál­lalkozást visszaigénylő kárpótlá­si kérelem. Az elmúlt időszak­ban előfordult, hogy naponta 200 ügyfél is járt nálunk, az átlag viszont 100-120 közötti. Mint az adatokból is kitűnik, főleg a föld után kérnek kárpótlást, viszont sokkal kevesebb az ingatlan és a vállalkozás iránti érdeklődés. Tapasztalataink szerint akadnak egyszerűbb esetek, amelyeket gyorsan elintézünk, viszont van­nak bonyolultabb ügyek is, ame­lyek nagyon sok utánajárást, tá­jékozódást igényelnek. — Gyakran panaszkodnak, hogy már maga az űrlapok kitöl­tése is bonyolult. (Folytatás a 2. oldalon) Péntektől: piacköltözés Gyöngyösön A zsinagóga előtti nagyparkolóban az iparcikk-kereskedők Gyöngyösön — köztudottan — évtizedek óta pénteken van az úgynevezett nagypiac. Ez a nagy sürgésen-forgáson, tumultuson túl — amely a bűnözés egyik me­legágya is — szinte teljes egészé­ben megbénítja a belváros közle­kedését. Árusok, vásárlók, au­tók állnak egymás hegyén-há- tán, közlekedni nem lehet, par­a HÍRLAP ünnepi s melléklete, megjelenik 1991. november 29-én Szándékunk, hogy az ajándékozásra készülő olvasóink egy igényes választékot kapjanak a megye kereskedelmének ünnepi ajánlatából. Mindezt négyszínnyomással! Kiadónk, tekintettel az ünnepekre, a színes technika jelentős költségét (50 %) leveszi a hirdetők válláról. kolási lehetőség szinte kizárt. A mátraalji település kinőtte már a jelenlegi piacot. A Hírlap tudo­mására jutott, hogy ezen a héten- péntektől a városüzemeltetési igazgatóság hathatós intézkedé­seket tesz Gyöngyösön. Erről kérdeztük Szilágyi Attila város­üzemeltetési igazgatót. — Fölmértük újra a piaci helyzetet Gyöngyösön — mond­ja —, s nem kielégítő a közegész­ségügyi állapot, s a forgalom- technika. Ott helyben kicsi a te­rület. Amennyiben pénzt fekte­tünk be, végleges megoldást kell választani. Most péntekenként már a városban közlekedni sem lehet a piac miatt, de takarításra sincs lehetőség. A terv az, hogy — ideiglenes jelleggel és próba­ként — pénteken az úgynevezett iparcikk-kereskedőket, a faka­nalasokat, ruha-, cipő- és búto­rárusokat felkérjük arra, hogy a zsinagóga előtti területen, a nagyparkolóban helyezzék el sátraikat, és ott áruljanak. Nyil­vános illemhely is rendelkezésre áll e területen, a parkoló szilárd burkolatú, tehát könnyen taka­rítható. — Azért ez az intézkedés — mondhatni próbálkozás — nem okoz örömöt a piaci árusok köré­ben, hiszen vannak olyanok, akik évek óta ugyanazon a he­lyen kínálják portékáikat, és ezért jócskán fizetnek... (Folytatás a 3. oldalon) Az egy oldal (színes) ára: 1/2 oldal (színes) ára: 1/4 oldal (színes) ára: 3/100 mm-es (színes) ára: 2/100 mm-es (színes) ára: xe arai: 99.000, - Ft + ÁFA 49.000, - Ft + ÁFA 29.000, - Ft + ÁFA 15.000, - Ft + ÁFA 9000,- Ft + ÁFA Nemcsak az ajánlattal, hanem az SÉfais/rmw'xe rejtvénypályázatán is nyerhet: í 15.000 Ft, II. 10.000 Ft, 111. 5000 Ft. Kérjük Kedves Ügyfeleinket, hogy megrendeléseiket személyesen, telefaxon (36/12-333), levélben legkésőbb 1991. november 22-ig juttassák el címünkre: MIRE ON FÉLKÉSZÜL, MI IS ELKÉSZÜLÜNK! 3301 Eger, Barkóczy u. 7. A kisebb gyógyszerfogyasztásért Hazánk gyógyszerfogyasztása nemzetközi összehasonlításban is magas, bizonyos szerekből indokolatlanul sok fogy. Ez mind gaz­daságilag, mind egészségügyileg jelentős károkat okoz az országnak. Ezért a népjóléti tárca december 1-jei hatállyal rendeletet hozott a gyógyszerek rendelésének és kiadásának új rendjéről, ellenőrzéséről, a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásának módosításáról. Mint lapunkban beszámoltunk róla, az Országgyűlés döntése sze­rint november 9-től december 16-ig meghosszabbították a kárpót­lás iránti igények benyújtásának határidejét. Az elmúlt hetekben valóságos rohammal kellett megküzdeniük az érintett hivatalok­nak. A tapasztalatokról érdeklődtünk. A Magyar Nemzeti Bank szerdán újabb sza­muráj-kötvényt bocsátott ki Japánban, 30 milliárd yen (mintegy 230 millió dollár) ér­fpLhpn

Next

/
Oldalképek
Tartalom