Heves Megyei Hírlap, 1991. november (2. évfolyam, 256-281. szám)

1991-11-14 / 267. szám

2. VILÁGTÜKÖR HÍRLAP, 1991. november 14., csütörtök Az ENSZ főtitkárjelöltjei Bemard Chidzero zimbabwei pénzügyminiszter és Butrosz Ghali egyiptomi miniszterel­nök-helyettes a két legesélye­sebb jelölt arra, hogy elnyerje az ENSZ főtitkári tisztét. A Bizton­sági Tanács tagjai zárt ajtók mö­gött szavaztak arról, hogy kit fo­gadjanak el jelöltként. A testület ötödik alkalommal tartott előze­tes voksolást, hogy az eredeti 14 jelölt közül olyant válasszon ki, aki ellen a BT állandó tagjai nem emelnek vétót, illetve élvezi a testület döntő többségének tá­mogatását. Chidzeróra 11 tag szavazott, egy volt ellene, három pedig tartózkodott. Ghali 10 tá­mogató szavazatot és két nemet kapott, három tartózkodás mel­lett. Moszkva: a békéltetés színhelye? Az Egyesült Államok javasol­ta, hogy Izrael és az arab orszá­gok együttműködési tárgyalásai­ra a jövő hónapban Európában kerüljön sor. Ez a megbeszélés a madridi közel-keleti békekonfe­rencia közvetlen folytatása len­ne. A madridi találkozó 42 év után először hozta össze szemtől szembe Izraelt és arab szomszé­dait. A megbeszélés lehetséges színhelyének Moszkvát javasol­ták. Reformokat Kubában! A kubai ellenzék felhívást in­tézett a világ közvéleményéhez, szorgalmazva az emberi jogok kubai helyzetének az ENSZ- közgyűlés ülésszakán való meg­vitatását, átfogó politikai refor­mokat követéivé, beleértve a Kubai Kommunista Párt vezető szerepének eltörlését és szabad választások megtartását. Olajvezeték Szeged és Szabadka között? Magyar és szerb üzletemberek tárgyalásokat folytatnak arról, hogy mielőbb kiépítenek egy kő­olajvezetéket Szeged és Szabad­ka között — jelentette szerdán a Politika című lap. A belgrádi új­ság szerint az olajvezeték — amely az esetleges kőolajembar­gó miatt különösen fontos szere­pet tölthetne be — körülbelül 70 millió dollárba kerülne. A Barát- ság-2-höz csatlakozna, s szovjet olajat szállítana. Áremelés a szovjet fővárosban A későbbre ígért áremelés el­lenére Moszkvában már szerdá­tól megdrágultak egyes kenyérfé­lék. Az árak öt-hatszor maga­sabbak a korábbinál. Az elmúlt két-három napban némileg ja­vult a kenyérellátás, és már nem kell hajnalban sorban állni a bol­tok előtt, hogy délre bejusson a vásárló. Egyes kereskedelmi benzinkutaknál ugyancsak hat­szoros áron lehetett tankolni, bár erről egyelőre nem jelent meg hi­vatalos közlés. A tízmilliós vá­rosban már hetek óta csak hosz- szas sorbanállással lehetett pé­káruhoz jutni, mivel a Borisz Jel­cin által meghirdetett általános árfelszabadítási szándék halla­tán óriási felvásárlási láz kezdő­dött. A pápa a horvátországi háború befejezését sürgeti Diplomaták a békéért A jugoszláv szövetségi hadse­reg szerda délben Dubrovnik körzetében a korábban létrejött megállapodásnak megfelelően tűzszünetet rendelt el — jelentet­te a zágrábi rádió dubrovniki tu­dósításában. A szövetségi hadse­reg szóvivője közölte, hogy be­futhat a hetek óta ostromlott vá­ros kikötőjébe a Slavija nevű komphajó, amely a tervek sze­rint több száz embert szállít el Dubrovnikből. II. János Pál pápa szerdán is­mét felhívást intézett a horvátor­szági háború befejezésére. „Vé­get kell már vetni ennek az agres­sziónak. Az utóbbi napokban hi­hetetlenül durva és pusztító tá­madások történtek Vukovár és Dubrovnik ellen. Könyörögve kérem a jugoszláv szövetségi hadsereget, hogy kímélje meg a polgári személyek életét, és fé­kezze középületek, lakóházak és értékes műemlékek elleni rom­boló dühét” — mondta az egy­házfő. Stipe Mesic, a jugoszláv álla­melnökség elnöke kedden azzal a kéréssel fordult az ENSZ Biz­tonsági Tanácsához, hogy hala­déktalanul küldjön békefenntar­tó erőket Szerbia és Horvátor­szág határára. A jugoszláv el­nökség szerb szárnya szombaton szintén ENSZ-erők horvátor­szági küldését sürgette, de a csonka elnökség a válságöveze­tekbe szerette volna irányítani a kéksisakosokat. Cyrus Vance, az ENSZ-főtit- kár különmegbízottja szerdán nem hivatalos formában tájékoz­tatja a BT tagjait a jugoszláv vál­ságtérségben (ezen belül Buda­pesten) tett látogatásáról. Új bé­ketervet hoz magával Belgrádba Lord Carrington, a hágai Jugo- szlávia-értekezlet elnöke. (MTI) Pénteken parafálható a szerződés Társulás a tizenkettekkel Az Európai Közösség brüsszeli központjában szerdán folytatódtak a tárgyalások a tizenkettek és Magyarország társulási szerződéséről. Hétfő óta szakértői és plenáris ülések váltogatják egymást. A magyar küldöttséget Juhász Endre, á Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériu­mának főosztályvezetője, az Európai Közösség de­legációját Pablo Benavides igazgató vezeti. A tár­gyalások csütörtökön, és ha még maradnak nyitott kérdések, pénteken is folytatódnak. Csehszlovákia és Lengyelország a múlt héten be­fejezte a plenáris tárgyalásokat, de a vitás részletek­ről még folynak szakértői megbeszélések. Ameny- nyiben sikerülne rendezni a nyitott kérdéseket a hátralevő két napon, a parafálás mindhárom kelet- közép-európai ország esetében pénteken történ­hetne meg. Szlovák önállóság: elodázva A szlovák parla­ment képviselőinek többsége szerdán szavazással elvetette azt az indítványt, hogy tűzzék napi­rendre az önálló szlo­vák köztársaság kiki­áltásáról szóló dekla­ráció kérdését. A nemzeti iránya zatú pártok által szorgalmazott szlo­vák önállóság kérdé­sében az sem befo­lyásolta a szlovák parlament többségét, hogy közvetlenül a szavazás előtt a prá­gai Szövetségi Gyű­lés (parlament) szlo­vák képviselői közül 26-an telefaxüzenet­ben „tették le voksu- kat” a deklarációt tá­mogató szándékkal, sokan ezt nagy de­rültséggel fogadták, mert úgy értelmez­ték, hogy a szövetségi parlament képviselői a köztársasági parla­mentben is szavazni akartak ilyen módon. Emel árat vagy sem a megyei húsipar? (Folytatás az 1. oldalról) — Igen, de mi erre a tényre nem tudunk hatással lenni. Az üzletben a kereskedő dönti el, hogy kitől vásárol és mennyiért, és azt is, hogy mennyiért adja el a termékeket. — Ezért képzelhető el, hogy a vevő kifogása esetén akkor is a megyei húsipart marasztalja el, ha más üzem termékéről van szó? — Ez sajnos, előfordulhat. Ahol a jelölést és az azonosítást el tudjuk végezni, azokon a ter­mékeinken azt meg is tesszük. A tőkehúsnál ezt megtenni nem le­het. — Tegyük fel: bemegyek a boltba tíz deka tepertőért. Meg­kérdezzem, honnan van? — Meg lehetne. Ma még anyagi eszközök hiányában olyan lehetőségeink nincsenek, hogy minden áruféleséget félre­érthetetlen jelöléssel azonosít­hassunk. Ez még a jövő feladata. Pedig mi a termékvédelmet sze­retnénk megvalósítani. — Azt mondják, nálunk ugyan van elegendő vágóállat, mégis külföldről vásárolnak fel például sertést. Mit tud erről? — Természetesnek tartom, hogy például a magyar gyártmá­nyú hűtőszekrényen túl külföldi gyártmányokat is lehet kapni a boltokban. A határok ma már nem zártak sem politikailag, sem gazdasági vonatkozásban. A fo­gyasztó azt nézi, melyik áru az olcsóbb vagy a jobb. — Elképzelhető, hogy az év végéig még lesz áremelés a hús­nál? — Terveink között ilyen szán­dék nincs. — A hírek alapján elképzelhe­tő, hogy megkezdődik egy újabb fel vásárlási láz ? — Ha a tájékoztató eszközök közleményei erre alapot szolgál­tatnak. Mi most nem árat emel­tünk, hanem árat csökkentet­tünk. Olcsóbban adjuk a sertés­apróhúst, a vastagkolbászainkat, a sertéskörmöt és a sertésfejet, a disznósajtot, a májas- és véres­hurkát egészen addig, amíg a készlet tart. Ez az akciónk — vé­leményem szerint — egy jó hóna­pig kedvez a vevőinknek. G. Molnár Ferenc V A Baktafa KFT. Baktalórántháza vállal vámszabadterületi raktározást és szolgáltatást. Fenyő gömbfa és fenyő fűrészáru teljes skáláját kínálja eladásra. Közületek és magánszemélyek részére is nagykereskedelmi áron értékesítjük. Kiszolgálás Baktalórántházán hétfőtől-péntekig 8-15 óráig. Telefon: 42/52-144 Fax: 42/52-279 Telex: 73-775 Várjuk tisztelt ügyfeleinket! Éles bírálat — pásztorlevélben Olaszország római katolikus püspökei szokatlan éles hangon bírálták a pártokat, a politikuso­kat és magát a politikai rendszert — jelentette a DPA német hí­rügynökség. — A püspökkari ér­tekezlet által kedden este közzé­tett pásztorlevél szavai szerint Olaszország „a jogállam félel­metes méretű válságát”, vala­mint „a bűnözés diadalát” éli át, ami „félelmet kelt az emberek­ben, és hallgatásra kényszeríti őket”. A pásztorlevelet az igaz­ságosság es a béke zsinati bizott­sága dolgozta ki. A dokumen­tum hangsúlyozza, hogy „Olasz­ország válaszúton van a jogállam és a neofeudális rendszer között, amely utóbbiban a kormány a közügyeket érdekcsoportok és érdekszervezetek kezebe adja”. Valamennyi olasz lap első ol­dalon közölte a pásztorlevelet, amely többek közt annak a véle­ményének ad kifejezést, hogy az ország egyes részeiben a szerve­zett bűnözés „alternatív állam- hatalomként jelenik meg a jogál­lammal szemben”. Élesen tá­madja a pásztorlevél főleg az olasz pártokat, amelyek a püspö­kök véleménye szerint azon az úton vannak, hogy „munkaszer­zési ügynökökké és a közjó el­osztóivá váljanak”. Kárpótlás több tízezer földdarabért (Folytatás az I. oldalról) — Valóban így van, ezt érzé­keltük az elmúlt hetekben elég gyakran, különösen azoknál az ügyfeleknél, akiknek többféle igényük van, például földre, ház­ra vagy vállalkozásra egyszerre. Az űrlapokat rendszeresen elle­nőrizzük, és bizony érzékeltük, hogy rengeteget hibásan töltöt­tek ki, s hiányoznak okmányok is. így kénytelenek vagyunk eze­ket visszaküldeni hiánypótlásra. Csak példaként említem, hogy az elmúlt havi postaköltségünk 34 ezer forint volt. Rengeteg a dolgunk, de a kollektíva — úgy érzem — lelkiismeretesen hely­táll, hétvégeken is tevékenyke­dünk, túlórázunk annak érdeké­ben, hogy ne legyen lemaradás. Számítógépes feldolgozást vég­zünk a hivatal megalakulása óta. Az adatokat a Területi Állam- háztartási és Közigazgatási In­formációs Szolgálathoz visszük, ahol központi számítógépbe te­szik, és a hibalistát visszakapjuk. Ezeket pedig nyomban eljuttat­juk a címzetteknek hiánypótlás­ra. — December 16-ig még hány igénylésre számítanak? — Előzetes becsléseink sze­rint legalább ötezerre. Amikor a határidő letelik, akkor összesít­jük majd, hogy a megyében me­lyik termelőszövetkezetnél és ál­lami gazdaságnál, hány aranyko­rona-értékű földre nyújtottak be kárpótlási igényt. Megkezdjük a határozatok megszövegezését, miután kárpótlási jegyet csak ezek birtokában kaphatnak a jo­gosultak. Egyébként a jogsza­bályban úgy rögzítették, hogy egy-egy ügyet legkésőbb fél év alatt el kell intéznünk. Indokolt esetben azonban ez egyszer 60 nappal meghosszabbítható. Nagy ügyfélforgalmat bonyo­lít le a Heves Megyei Földhiva­tal, de valamennyi körzeti föld­hivatal is. A meghosszabbított szolgálatot ki is használják, külö­nösen Egerben és Hevesen. Kal­már Imre, a megyei hivatal veze­tője így jellemezte az elmúlt idő­szakot: — A törvény hatálybalépésé­től, augusztus 12-től mintegy 35- 38 ezer telekkönyvi betétmásola­tot, valamint 1800 hatósági bi­zonyítványt adtunk ki. Jelenleg 55-60 ezer kárpótlási igény vizs­gálatánál tartunk. Volt olyan, aki egyszerre 98 telekkönyvi be­tétmásolatot kért, de sokan 2-3- at. Hivataljaink dolgozói nagy tapasztalatot szereztek, és a gyors adatszolgáltatásra törek­szenek. Segítik a munkát a ter­melőszövetkezetek és az állami gazdaságok is, hiszen a jogsza­bály szerint adatszolgáltatásra kötelezettek. Különösen az Egri Csillagoknál, valamint a Gyön­gyös környéki téeszekben igen jól megszervezték ezt, de említ­hetem a megyeszékhely önkor­mányzatát, ahol a kárpótlást kü­lön szakértő segíti. Megbízható adatokat nyújtanak az érintet­teknek a Mátra-Nyugat-bükki Erdő- és Fafeldolgozó Gazda­ságnál is. Egyébként naponta szoros kapcsolatban vagyunk a megyei kárrendezési hivatallal is. — Mennyire könnyíti a mun­kájukat, ha a kárpótlásra jogo­sultak megfelelő okmányokkal érkeznek? — Kétségtelen, előnyt jelent az ügyintézésben, ha földmeg­váltási vagy államosítási határo­zattal jönnek hozzánk. Ezért is kétjük, hogy nézzék át tüzetesen a családi irattárat, mielőtt a hiva­talokhoz indulnak. Különben az a szövetkezeti tag, aki bevitte földjét a közös gazdaságba, és ma is ott dolgozik, vagy pedig már nyugdíjas, az a földjével ren­delkezik. Sőt, az örökösei is. Váijuk december 16-át, amikor az adatszolgáltatás zárul. Ter­mészetesen a jövő év tavaszán is közreműködünk niajd a földki­mérésnél, a birtokbaadásnál. Sokszínű tehát a munkánk, és nagy türelmet igényel. — Gyakran szóvá teszik, hogy a kárpótlás mostani értéke csak jelképes, miután megsem közelí­ti az egykor elvett ingatlan vagy a föld értékét. Ez valóban lehetsé­ges, de erről sem a földhivatalok, sem a kárrendezési hivatalok nem tehetnek. Különben 1982- 85 között a földek értékének mérésénél az aranykoronát „be­fagyasztották”, és helyette a ter­mőhelyi értékszámot alkalmaz­tuk. Most visszaállítjuk az arany­koronát az ingatlan-nyilvántar­tásban, amely megint csak ko­moly feladatot ró kollektívánk­ra. Mentusz Károly Kambodzsa hercegének küldetése Hazatér a nagy túlélő A modern történelem egyik legnagyobb politikai túlélője, Noro­dom Szihanuk kambodzsai herceg csütörtökön hazatér száműzeté­séből, és regénybe illő életének talán legnehezebb feladatával ta­lálja magát szemben. A 69 éves hercegnek, királyi palotájába visszatérve, meg kell kísérelnie, hogy lecsillapítsa az ország négy, egymással szemben álló politikai irányzatának köl­csönös gyűlöletét, és elégséges nemzetközi jóindulatot és gaz­dasági támogatást kell szereznie ahhoz, hogy a polgárháború két évtizede alatt kivérzett és romba dőlt országot felvirágoztassa. A Reuter hírmagyarázata sze­rint Norodom Szihanuknak, mint az Ideiglenes Legfelsőbb Nemzeti Tanács elnökének az elkövetkező másfél évben döntő szerepe lesz, miközben az ENSZ békefenntartó erői megkísérlik lefegyverezni a több mint 150.000 katonát, az ország pe­dig felkészül a demokratikus vá­lasztások megtartására. „Ő talán az egyetlen kambodzsai, akit mindenki tisztelt és akiről min­denki elismeri, hogy az egyetlen, aki képes tömöríteni ezt a népet” — nyilatkozta Charles H. Twi­ning, az ENSZ újonnan kineve­zett képviselője Phnom Penh- ben. A herceg 1979. januárban látta utoljára Kambodzsa fővárosát — akkor ugyanis kínai repülőgépen Pekingbe vitték, miután a Vörös Khmerek rendszere a vietnami tá­madás nyomán összeomlott. Mostani hazatérését a 13 éves polgárháborúnak véget vető bé­keszerződés tette lelietővé, ame­lyet a vietnamiak által Kambo­dzsában hatalomra juttatott kor­mány és a Szihanuk vezette, a Vö­rös Khmerek befolyása alatt álló gerillaszövetség kötött egymással. Szihanukot 1970-ben ameri­kai támogatással végrehajtott puccs döntötte meg. A herceg ekkor a dzsungelba vonult és csatlakozott a kommunista for­radalmárokhoz, akiknek ő adta a „Vörös Khmerek” nevet. Pol Pót Vörös Khmerjei azonban cé­gérnek használtak, és amikor 1975. áprilisban hatalomra ke­rültek, fogságba vetették őt. Mi­közben Szihanuk házi őrizetben volt, a Vörös Khmerek három és fél éves terroruralmuk alatt egy­millió kambodzsait mészároltak le, köztük a herceg 12 rokonát. Mire ő „a világtörténelem legvé­resebb, legkegyetlenebb és le­gembertelenebb zsarnokságá­nak” nevezte a Vörös Khmerek uralmát. Ez azonban nem zavarta őt abban, hogy — felismerve, hogy a Vörös Khmerek jelentik az egyetlen ütőképes erőt a vietna­miak kiűzésére — 1980 elején is­mét megengedje, hogy névleges vezetőjüknek tegyék meg. Ez némileg csökkentette ugyan te­kintélyét a kambodzsaiak köré­ben, de még ma is tisztelik. J

Next

/
Oldalképek
Tartalom