Heves Megyei Hírlap, 1991. szeptember (2. évfolyam, 205-229. szám)

1991-09-02 / 205. szám

HÍRLAP, 1991. szeptember 2., hétfő MEGYEI KÖRKÉP 3. Társasházi vízórák — felzaklatott indulatok rendőr HevtS JASZ-NAOVKUN-SZOLNOK, nOOKÁO MEGYÉK rendőrmagazinja . évfolyuin, 1. sa'im ___1991. szeptember_____Ára: 24,50 !■< T ARTALOMBÓL A főkapitányok köszöntik az olvasót (2. oldal) Még az égre is vigyáztak (-. oldal) Civil a pályán (5. oldal) Asszonyt ragaszkodás —vadászpuskával (8. oldal) LAMÚR (8-9. OLDAL) Kapcsi Manci (20. oldal) Kékgallérosok között (24. oldal) EGYÜTT A KÖZBIZTONSÁGÉRT! A Rendőr-kék a lakosságért Zsarumagazin Hevesben, Nógrádban és Szolnokban (Folytatás az 1. oldalról) — Mik voltak ezek a javasla­tok? — Vállaltuk volna a vízmérők felszerelésének, cseréjének a költségét, csak ellenőrzésüket, karbantartásukat, javításukat, üzemeltetésüket kívántuk a vál­lalatra bízni. Kértük, hogy külön megrendelésre a Heves Megyei Vízmű Vállalat készítsen az egyes lakástípusokra megfelelő elhelyezési rajzot, amely a leg­jobban megfelel az előírásoknak. Javasoltuk — s az előbbiekkel együtt amolyan szerződésterve­zetbe is foglaltuk — a vízmérők vállalati leolvasását s az esedékes dijak közvetlen számlázását a la­kástulajdonosoknak. Míg az épület előtti, központi óra által mutatott fogyasztáskülönbözet fizetésére-a tagságnak mintegy megelőlegezve, utólagos elszá­molás mellett a szövetkezet mu­tatott készséget. Konkrétan csak egyetlen szervezetünket, az egri Csapajev Lakásfenntartó Szö­vetkezetei említettük elképzelé­seinkben, elsőként itt akartuk, hogy a tagság vágya teljesüljön. Ezt szántuk mintául a többihez. Míg a lajosvárosira — ahol már több épületben is felszereltették az órákat — külön szerződést ajánlottunk. A Heves Megyei Vízmű Vál­lalat — pontosabban dr. Kovács Sándor igazgató — válasza a T. Címnek lényegesen rövidebb, tömörebb. Tulajdonképpen arra hivatkozik, hogy „... a többlaká­sos épületek vízellátását biztosító vezetékek és vízmérők elhelyezé­se az építés idején hatályos Köz­műves Vízellátás Szabályzatá­Vissza akarják szorítani a kontárokat Épületgépészek tanácskozása A közelmúltig Magyarorszá­gon az épületgépészeti, szerelő- ipari területen működő vállalko­zások részére nem alakult szak­mai szervezet. Igénye először a pécsi magánvállalkozók körében fogalmazódott meg. Felismer­ték, hogy olyan szakmai, érdek- védelmi szervezet létrehozása szükséges, amely biztosítja a hi­ányzó kapcsolatrendszert a gyár­tók, kereskedők és vállalkozók között. Nemrégiben létrejött az országos szövetség egri alapszer­vezete is, amely a hét végén ta­nácskozást rendezett. Az orszá­gos elnökségi ülés előtt Palla Fe­rencet, az egriek vezetőjét kér­deztük hosszú távú céljaikról: — A szakmánkban dolgozó szakembereknek alapvető érde­ke, hogy az épületgépészetben a piacgazdaság a lehető leggyor­sabban kialakuljon. Szeretnénk egy jól működő, kizárólag szak­mai nagykereskedelmi hálózatot kiépíteni, amely gyártók és fel­használók számára egyaránt elő­nyös lehet. Szakmai továbbkép­zésekkel, nyugati tanulmány­utakkal igyekszünk kollégáink ismereteit bővíteni. Szeretnénk visszaszorítani a széles körben elterjedt kontármunkát is. A tanácskozást Cserkuthy László, a szövetség elnöke nyi­totta meg, s vezette a napirendi pontok megtárgyalását. így szó volt az első nyolc hónapban el­végzett munka értékeléséről, az esztendő még hátralévő részé­ben megoldásra váró feladatok­ról. Ezek közül a legfontosabb, hogy novemberben sor kerül az első kongresszusra, s elképzelhe­tő, hogy ennek színhelye éppen Eger lesz. A jelenlévők átrágták a nem­régiben elkészült alapszabálya zat-tervezetet is, amelyet néhány helyen módosítottak. Kiderült az is, hogy szeptember 21-én a világhírű radiátorgyártó cég, a Scháffer képviselői érkeznek a barokk megyeszékhelyre, s a Flóra Szálló nagytermében tar­tanak előadásokat az érdeklő­dők számára. Az ülés szakmai tapasztalat- cserével, megbeszélésekkel zá­rult. ban (mely lényegileg változatla­nul hatályos jelenleg is) foglaltak követelményeit elégítik ki. Mind­ezekből többek között az is adó­dik, hogy például mellékvízmé­rőt a vízmérőre irányadó műsza­ki feltételek megtartásával a meglévő lakásokon belül nem le­het elhelyezni. A beépített mel­lékvízmérők elhelyezése (WC- tartály fölött, stb.) nem elégíti ki az említett feltételeket... A felsze­relt mellékvízmérőkkel kapcso­latosan megrendelés és külön- megállapodás alapján esetleg a bérleolvasásra látunk lehetősé­get. Ennek díja mérőnként 50fo­rint körül határozható meg, a le­olvasással és a díjmegállapítással együtt... az ügyben különben a megyei önkormányzat állásfog­lalását kértük...” Meglehetősen lehangolok ezek a sorok, s az sem szívderí­tőbb, amit további érdeklődé­sünkre dr. Kovács Sándor mint­egy kiegészítésül szóban még hozzáfűz. Mert ha végül is csak hajlandó lépni az ügyben, nem egészen olyan makacs az elzár­kózás, mint az idézett sorokból sejlik, kedvezőbb változás — ahogyan említette az igazgató — a helyi, megyei önkormányzatok döntése előtt nem várható. Erre p>edig ki tudja, hogy még meddig kell várni...? » * * Az ország más vidékein már régen zöld ágra vergődtek vala­hogy a fogyasztók a vízművek­kel. Sőt — merő véletlenségből — időközben szinte csaknem olyan élő szerződéssel is talál­koztak a Mészöv lakásszövetke­zeti titkárságának a munkatársai Augusztus 29-i számunkban megyei körképet adtunk közzé a tanévkezdésről. Ebből hiányzott a gyöngyösi helyzet bemutatása, amelyet ígéretünk szerint póto­lunk. Mint a városi önkormány­zat humán közszolgáltatások igazgatóságától megtudtuk, a mátraalji város általános iskolái­ban 443 első osztályos gyermek kezdi meg tanulmányait. Ezek­ben az intézményekben 4371 di­ák tanul. Velük 404 pedagógus foglalkozik, közülük 10-en pá­lyakezdők. Az alapfokú nevelési és okta­tási intézmények karbantartási kerete 4.116 ezer forint volt. Ez­zel szemben augusztus 23-ig 6.498 ezer forintot költöttek erre a célra. Nem várt kiadás volt, hogy a 4. számú óvodában eltört a víz-főnyomóvezeték, s beázott a tető. Lambériázni kellett a 3. számú általános iskolában, a mátrafüredi körzeti általános is­kola fűtésrendszere javításra szorult. A II. Rákóczi Ferenc is­kolában az elavult vízvezeték­rendszert kellett korszerűsíteni, illetve a 4. számú általános isko­lában ki kellett javítani a tető­a szomszédos Jász-Nagykun- Szolnok megyében, mint ami­lyent jómaguk bátorkodtak java­solni az egri székhelyű vállalat­nak. De miért mozdulatlan az ügy mindmáig nálunk? Enyhén szólva furcsa ez a hosz- szú huzavona. Érthetetlen, hogy amíg a villany- és gázórákat az egyéb szolgáltatók minden to­vábbi nélkül, már hagyományo­san biztosítják, a vízműveknél még a tőlük átvállalt ilyenféle ál­dozatot sem respektálják. Való­színű, hogy az egyetlen, a köz­ponti fogyasztásmérő használa­tában érdekeltek inkább a válla­latnál. Mivel ha a személyes el­lenőrzés lehetetlensége miatt nem is ösztönzi éppen takaré­kosságra a lakót, a cégnek mégis kétségkívül hasznos. S fölöttébb praktikus a számára az is, hogy inkasszó útján leemelheti egy- egy szövetkezet számlájáról az esedékes díjösszeget. Mit sem törődve azzal, hogy a tagokra ju­tó hányadok mindegyikét képe­sek-e valamikor is „bevasalni” a lakóközösségek képviselői. Keserű szájízt hagy az ember­ben az ilyenféle szolgáltatás, bár­mire hivatkoznak. Sokkal in­kább packázásra, büntetésre em­lékeztet, semmint arra, amire a fogyasztó, az állampolgár valójá­ban számítana. Kiváltképpen pedig, amit a gazdaságosabb víz­felhasználás követelne. Nem­csak a megyei lakásszövetkeze­tekben, hanem természetesen — másutt is. Nem nehéz kimondani: nincs erre semmi szükség. szerkezetet. Lényeges eszközbe­szerzés nem volt. A középiskolák közül a Berze Nagy János Gimnáziumban, a Vak Bottyán János Ipari Szakkö­zépiskolában és a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépis­kolában került sor jelentős felújí­tásra. A Berzében közel 6 millió forintot fordítottak a munkála­tokra, a szakképzési alaptól ka­pott 800 ezer forintból gépíró- termet rendeztek be. A tornate­rem a nyáron beázott, erre előre­láthatóan 1,6 millió forintot kell költeni. Ezért a tornaórákat szeptember 30-ig nem lesz egy­szerű megtartani. A kereskedel­miben is tart a munka. A közel­múltban megvásárolt szakszer­vezeti székház átalakítása másfél millióba kerül, s várhatóan két hónap múlva válik zavartalanná az oktatás. A Vak Bottyánban befejeződött a tornaterem rend­betétele, amely 2,5 millióba ke­rült. Ezenkívül a karbantartásra még 829 ezer forintot költöttek. A város középiskoláiban 1346 elsős kezdi meg tanulmányait, az összlétszám 4560. A 337közép­iskolai tanár közül hárman pá­lyakezdők. Új lap megjelenésével kapcso­latban tartottak sajtótájékozta­tót az elmúlt hét végén Egerben, a Hotel Flórában. A szeptem­bertől havonta megjelenő Rend­őr-kék főszerkesztője, dr. Jónás Pál vázolta a szerkesztőség el­képzeléseit a sajtó jelenlévő kép­viselőinek. Az elmúlt időszakban — mon­dotta — több szempontból is ve­szített presztízséből a rendőri szakma. Az is kétségtelen, to­vábbra is egyfajta misztikum len­gi körül, s ugyanakkor egyes saj­tócikkek is hozzájárultak a tekin­tély csorbulásához. Ezeket figye­lembe véve, továbbá annak fon­tosságát hangsúlyozva, hogy a közbiztonság érdekében igenis szükséges az állampolgárok és a hatóság közeledése, határozták el ennek az új újságnak a kiadá­sát. Heves, Jász-Nagykun-Szol- nok és Nógrád megye bűnmeg­előzési alapítványai, a Nordex Kulturális és Kereskedelmi Kft., az Agria Kiadó Kft. és az egri Precust Alapítvány, az Egri Nyomda jelentős segítségével te­remtették meg július 2-án a Kék Betéti Társaságot, amely a gaz­dasági hátteret biztosítja. A lap céljai között szerepel a bizalom erősítése a rendőrség és a lakosság között, információk nyújtása a bűnözés alakulásáról, a bűnmegelőzés fontosabb teen­dőiről, az ifjúságvédelem foko­zása, valamint az, hogy a rendőri szakma olyan momentumaival is megismerkedhessenek az olva­sók, amelyek eddig csak ritkán láttak napvilágot. Mindezt olyan rovatok kívánják segíteni, mint a régi, kriminalisztikai szempont­ból érdekes eseteket bemutató Hajdanvolt szép bűnügyek, iz­galmas olvasmányélményt ígérő Krimiírók oldalai, a párbeszéd­hez fórumot teremtő Civil a pá­lyán. Emellett tanácsokat kap­nak az érdeklődők arról is, ho­gyan közlekedjenek biztonságo­san, miként védekezzenek az ut­cán rájuk támadókkal, s a betö­rőkkel szemben. Az első szám e hét végén kerül ki a nyomdából. Szombaton, szeptember 7-én egyébként a Heves Megyei Rendőr-főkapi­tányság Egerben, a Dobó téren egész napos technikai bemutatót tart. Ezen sajtósátrat is felállíta­nak, ahol többek között kapható lesz az új havi zsarumagazin, a Rendőr-kék is. Kárpótlási tanácsadás Minden munkanapon 16 és 18 óra között ingyenes kárpótlási tanácsadást tart Egerben a Ma­gyar Demokrata Fórum. Az ér­deklődőket az MDF Sándor Im­re úti irodájába várják. Útlezárás Az eger-hollóstető-miskolci úton a MÁV építkezik az eger- putnoki vasútvonal keresztező­désében. Ezért ma reggel 7 órá­tól szerda délután 3 óráig teljes szélességében lezárják az utat. A közúti forgalom számára terelő- utat építettek. Ma: egri tévé Ma este 8 órától új adással je­lentkezik az Eger Városi Televí­zió. A stáb beszámol az elmúlt hét történéseiről, s ezúttal két fő témát is napirendre tűz. Szó lesz az almagyar-dombi parcella­perpatvarról és az óvodákban egyre inkább tért hódító vegyes csoportokról. Az adás ideje alatt a 19-999-es telefonszám él. Az MDF megyegy ülése Szeptember 5-én, csütörtö­kön délután 5 órakor Hatvan­ban, a cukorgyári művelődési házban (Radnóti tér) zártkörű megyegyűlést tart az MDF He­ves megyei szervezete. Minden tagjukat várják, belépni a tag­könyv felmutatásával lehet. Vendégül várják a kormány ré­széről dr. Balsai István igazság­ügy-minisztert, a Magyar De­mokrata Fórum elnökségéből pedig dr. Farkas Gabriella alel- nököt. A gyűlés után sajtótájé­koztatót tartanak. Odüsszeusz Kiskörén A görög hősről, Odüsszeusz- ról kapta nevét az a vízitájékozó­dási verseny, amelyet szeptem­ber 20-22-én rendeznek a kiskö­rei szabad strandon. A Gyer­mektáborozásért Alapítvány ál­tal szervezett háromnapos vetél­kedő során tájékozódásból és sportteljesítményből egyaránt számot adnak a résztvevők. A rendezők elsősorban a középfo­kú oktatási intézmények tanulóit várják. Közhírré tétetik... ...így kezdte mondandóját 30 évvel ezelőtt a falu kisbírója, amikor a helyi rendeleteket, sza­bályozásokat, hirdetményeket dobolta ki. Ezt a címet választot­ta a kompolti polgármesteri hi­vatal saját lapjának, amelyet évente hat alkalommal ad ki a la­kosság tájékoztatására. A kiad­ványban elsősorban az önkor­mányzati hivatal munkájáról, terveiről, a helyi intézmények életéről, a közérdekű tudniva­lókról és lakossági kezdeménye­zésről olvashatnak. Magánbenzinkút Füzesabonynál Augusztus 20-án megkezdte próbaüzemét az a magánbenzinkút, amely a füzesabonyi vasúti hídnál — a 33-as számú úton — épült fel. Az „ER-TANK” nevű kút, amelynek tulajdonosa Erdélyi Imréné, a jö­vő hét végén nyílik meg hivatalosan. A 0-tól 24 óráig nyitva tartó töltőállomáson autósbolt, büfé és ajándéküzlet is található. \ coidata CORDATA V. amelyek ötvözik az amerikai technológiát és a távol-keleti szakértelmet. Meglepő ÁRAK! Keresse és nézze meg a TRADER Kft.-nél! TRADER Kft., a hivatalos DEALER. Eger, Bródy Sándor út 5. Tel/fax: 36/25-006 Kizárólagos forgalmazó az EASTCOMP Kft. r Gyóni Gyula Nehéz hónapok előtt Tanévkezdés Gyöngyösön (molnár) (Fotó: Perl Márton)

Next

/
Oldalképek
Tartalom