Heves Megyei Hírlap, 1991. március (2. évfolyam, 51-76. szám)

1991-03-01 / 51. szám

(13. oldal) HOGYAN ÉS MIÉRT LETT ÜGY EGERBEN A KEPES-HAGYATÉKBÓL? HEVES Mf' HÍRLAP EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, KJ, Bg» PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1991. MÁRCIUS 1. PÉNTEK II. ÉVFOLYAM 51. SZÁM ÁRA: 7,90 FORINT Bush bejelentette a háború végét „Kuvait felszabadult, az iraki hadsereget legyőztük” Kuvait felszabadult, az iraki hadsereget legyőztük — jelentet­te be helyi idő szerint szerda esti beszédében George Bush. Az amerikai elnök közölte, hogy a szövetségesek éjféltől (közép- európai idő szerint reggel 6-tol) tűzszünetet léptetnek eletbe, de annak fenntartását feltételekhez kötik. Bush bejelentette, hogy hat héttel a háború kezdete és 100 órával a földi hadműveletek megkezdése után a szövetsége­sek éjféltől felfüggesztik a táma­dó hadműveleteket, s Irakon múlik, hogy ez tartós fegyverszü­nethez vezet-e. A feltételek: — Iraknak haladéktalanul szabadon kell engednie minden hadifoglyot, más országok ál­lampolgárait, a kuvaiti foglyo­kat, és tájékoztatást kell adnia minden földi és tengeri akna he­lyéről, típusáról; — Iraknak végre kell hajtania valamennyi, az országra vonat­kozó ENSZ-határozatot, bele­értve azt, hogy érvényteleníti Kuvait bekebelezését, és el kell fogadnia az elvet, hogy kártérí­téssel tartozik az agressziójával okozott károkért, vesztesége­kért. A koalíció felhívja az iraki kormányt: jelöljön ki katonai arancsnokokat, akik 48 órán elül találkoznak a szövetsége­sek képviselőivel, hogy megte­f yék a tűzszünethez szükséges atonai intézkedéseket. (Folytatás a 2. oldalon) Dolláraktívum Az elmúlt évben 824 millió dollár bevétele volt az országnak a nem rubelelszámolású turiz­musból, s ez 52 százalékos növe­kedést jelent 1989-hez képest — közölték a Magyar Nemzeti Bankban most összesített adatot az MTI érdeklődésre. A kiadás 476.5 millió dollár volt, ami vi­szont csak 50 százaléka az 1989. évinek. (A jelentős csökkenés oka, hogy 1988 végén évi 50 dol­lárban korlátozták az egyénileg kiutazó magyar turisták valuta­keretét.) így 1990-ben végül 347.5 millió dolláros aktívum alakult ki, szemben az 1989. évi 405,4 milliós passzívummal. A lottó nyerőszámai: 7, 26, 70, 76, 87 A tárgynyeremény-sorsolá- son a 8. játékhét szelvényei vesznek részt. Pozsgay vendégprofesszor Pozsgay Imrét, a filozófiai és szociológiai tudományok kandi­dátusát, címzetes egyetemi ta­nárt meghívott professzorként kívánja foglalkoztatni politoló­giai tanszékén a debreceni Kos­suth Lajos Tudományegyetem — erről az egyetemi tanács döntött tegnapi ülésén. Az MTI értesülé­sei szerint a debreceni vendég­professzori meghívást Pozsgay Imre örömmel elfogadta. TV-intendánsi szerződések Hivatalosan tegnap írta alá szerződését Bányai Gábor, a TV-1 és Vitray Tamás, a TV-2 in­tendánsa. Mindketten közszol­gálati médiumnak tekintik a tele­víziót. Versenyezniük — mint egyikük megállapította — csu­pán saját arculatuk kialakításá­ban lehet és kell, viszont egymás legyőzésére nem célszerű töre­kedni, mert az a TV „halálát” je­lenthetné. Megszűnik a szigorított határőrizet Ma reggeltől megszűnik a szi­gorított határőrizet, de a belép­tetésnél továbbra is alaposan el­lenőrzik majd az utasokat — kö­zölte a BM Határőrség szóvivő­je. Elmondta, hogy az Öböl-há­ború kezdete óta mintegy 1800 illegális határátlépőt fogtak el. Összesen 34 ország állampolgá­rai követtek el tiltott határátlé­pést, a legtöbben, 1145-en ro­mán, 172-en pakisztáni, 81-en török, 64-en bangladesi, 62-en pedig szovjet lakosok. Balett-világpremier Budapesten Amerika felfedezésének 500. évfordulóján balett-világpremi­er színhelye lesz Budapest; az új, s talán műfajában is rendhagyó táncdráma magyar szerzők alko­tása; az egész estét betöltő, Cris- toforo című balettet ugyancsak hazai művészek állítják színpad­ra. VOSZ: elég 60 százalék A Vállalkozók Országos Szö­vetsége — a kormányzattól elté­rően — nem tartja helyesnek a felelősségbiztosítás dijának be­építését a benzinárba. A VOSZ túlzottnak tartja a kormányzat részéről a biztosítási díj felemelt összegére tett javaslatot is. Véle­ményük szerint elegendő lenne ennek az összegnek a 60 százalé­ka is, mert a befolyó díj úgy is biztosítaná a fedezetet a károkra. Mától: segély helyett járadék Egyre több munkanélküli, mind kevesebb állás Egyik lapban szerepelt a múltkor — némi akasztófahumorral —, hogy már a Munkás cigarettán sem a régi a felírás. A modern válto­zat szerint a „koporsószegek” dobozára a Munkanélküli megneve­zés került. Hiába, még a legtragikusabb tényből is képes ez a nép humort formálni. Főleg addig, míg maga a tréfálkozó nem kerül ut­cára. Mind nagyobb a forgalma a Heves Megyei Munkaügyi Köz­pontnak is, amely a megye minden városában működtet kirendelt­séget. Az előző hónap összesítései egyre szomorúbb képet mutatnak. Egy hónap alatt már csaknem nélküli-segélyben. Közülük a hét és félezren fordulnak meg ezekben az irodákban. Munkára az elmúlt hónap végén 4783-an vártak, ezzel szemben a betöltet­len álláshelyek száma mindössze 635 volt. A legsötétebb a kép Egerben, ahol 2171-en vártak a lehetőségre, Gyöngyösön 498- an, Hatvanban 569-en, Hevesen 871-en, Füzesabonyban 457-en, Pétervásárán 217-en álltak sor­ba. Januárban összesen 2667-en részesültek a megyében munka­legtöbben alacsony végzettségű­ek, 1170-en csak a nyolc általá­nost vagy még azt sem végezték el. Az Országgyűlés a közelmúlt­ban alkotott törvényt a foglal­koztatás elősegítéséről és a mun­kanélküliek ellátásáról. Ennek értelmében az eddigi szabályok mától jelentősen megváltoznak. Mindez — a teljesség igénye nél­kül — az alábbiakban foglalható össze. A továbbiakban a munkanél­küliek nem munkanélküli-se­gélyre, hanem munkanélküli já­radékra válhatnak jogosulttá. A juttatás elnevezését azért változ­tatták meg, mert járulékfizetés­sel lehet jogosultságot szerezni rá. A járadékra való jogosultság időtartama a munkanélkülinek a munkaerőközvetítő szervnél va­ló jelentkezését megelőző négy éven belül teljesített járulékfize­tési idő függvénye. Mivel azon­ban ez a kötelezettség csak 1991. július 1-jétől lép életbe, négyéves átmeneti időszakban (tehát 1995. július 1-jéig) jogosultságot szerző időként az olyan munka- viszonyban töltött időt kell figye­lembe venni, amely tényleges munkavégzéssel járt. (Folytatás a 2. oldalon) Április 15-étől július 1-jéig benzinbe épített ár Szerződéses rendszer lesz a gépjármű-felelősségbiztosításra Tankönyvek újranyomása A kormányülésen döntöttek több tárca pótlólagos költség- vetési támogatásáról is. Ezt a döntést természetesen még a Par­lamentnek is jóvá kell hagynia. A kormány úgy tervezi, hogy a 7 milliárd forint értékű központi tartalékból pótköltségvetési támogatást biztosít a tankönyvek újranyomásához; a Munkaü­gyi Minisztérium ennek keretében 170 millió forintot, a Föld­művelésügyi Minisztérium 35, a Népjóléti Minisztérium pedig 11 millió forintot kap. Minderre azért van szükség, mert a régi tankönyvek jelentős része elavult, s időközben nagymértékben megemelkedtek a nyomdaköltségek, s drágább lett a papír. A kormány tárgyalási alap­ként tegnapi ülésén elfogadta a Kupa Mihály pénzügyminiszter által beterjesztett négyéves gaz­dasági-politikai programot, amelynek célja a gazdaság stabi­lizálása és a konvertibilitás kiala­kítása. A testület azonban úgy döntött, hogy legközelebbi ülé­sén ismét visszatér a témára. így már az érdekvédelmi szerveze­tek véleményével kiegészített program kerülhet terítékre. Á testület foglalkozott a köte­lező gépjármű-biztosítás kialakí­tandó új rendszerével is. A vál­toztatásra azért van szükség, mert a költségvetés csak április 1-jéig képes támogatni a jelenleg működő rendszert. így a jövőben olyan megoldást alkalmaznak, amelyhez nem szükséges köz­ponti támogatás. A kormány úgy döntött, hogy a kötelező felelős­ségbiztosításban is a szerződéses rendszert kell kialakítani. Mivel az áttérés időt igényel, így április 15-től július 1-jéig a benzinbe fogják beépíteni a biztosítás árát. Arról még nem született döntés, hogy ebben az időszakban meny­nyivel lesz drágább az üzem­anyag. Július 1-je után bevezetik a szerződéses kötelező felelős­ségbiztosítási rendszert. A kormány elfogadta Ma­gyarország IMF-kvótájának emeléséről szóló javaslatot, így az hamarosan a Parlament elé kerülhet. A Nemzetközi Valuta­alap a közeljövőben mintegy 50 százalékkal emeli alaptőkéjét, s a tagországok részesedése is nö­vekszik. „Parkoló Casco” Verseny a biztosítási piacon A vállalkozók, menedzserek, szellemi szabadfoglalkozásúak biztosítójaként szándékozik pia­ci pozícióját megalapozni a janu­ár lejétől Magyarországon mű­ködő, 100 százalékos német tő­kével — 1 milliárd forintnak megfelelő márka-törzstőkével — megalakult Colonia Biztosító Rt. — jelentették be a cég tegnapi sajtótájékoztatóján. A kitűzött cél érdekében a Colonia több, Nyugat-Európá- ban már bevált, új biztosítási mó­dozatot vezet be még az év első felében. A tűz, üzemszüneti biz­tosítás alapján például megtérí­tik azokat a károkat, amik az ele­mi csapások miatti működés- képtelenségből, elmaradt ha­szonból, s a közben is fizetendő költségekből — adók, víz- és csa­tornadíj, lakbér — adódnak. Az autósoknak is újfajta biztosításo­kat kínálnak. Ilyen lesz az úgyne­vezett „Parkoló Casco”, amely lényegében az ismeretlen káro­kozók ellen nyújt anyagi védel­met, ám nem fedezi a saját hibá­ból keletkező autótörést. Ollók csattogásától hangosak már a hegyoldalak. Metszik a szőlőt Heves megye két történelmi borvidékén, Eger környékén és a Mát- raalján. Ezekben a napokban sokaknak nyújt elfoglaltságot az igen fontos, a termést megalapozó tevékenység. A téli hideg fokozatos elmúltával egyre inkább felgyorsul mindez az ültetvényeken, és március végére várhatóan befejeződik a nagy szakértelmet igénylő munka. Felvételünk a mátraalji szőlőkben készült, a jellegzetes pil­lanatot megörökítve. (Fotó: Perl Márton) Ülésezett a gyöngyösi önkormányzat „A város közbiztonsága erőteljesen romlott...” Soros ülését tartotta tegnap délután Gyöngyös város önkor­mányzata. Első napirendként esett szó a város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről, amelyet Tóth Sándor, megbízott rendőrkapitányság-vezetö vá­zolt a helyi honatyák előtt. A kép — akárcsak az ország többi térsé­gében — egyáltalán nem szívde­rítő. A kapitányság vezetője ki­tért arra a szomorú tényre is, hogy feladataik szakszerű teljesí­tését több tényező akadályozta. Egyebek között az, hogy a rend­őri munkavégzést meghatározó törvényeket, rendeleteket egyik napról a másikra hatálytalanítot­ták, hogy a pártok vitáiból adó­dóan a felsőbb szakmai vezetés többször is elbizonytalanodott, s hogy a hőn óhajtott szabadságjo­gok kiszélesedésével a szabados­ság, a szokás és az erkölcs korlá­táit semmibe vevő magatartás- forma megerősödött. Ráadásul az átalakulás során előforduló rendőri hibákat egyes híresztelé­sek felnagyították, ami tovább fokozta az állomány bizonyta­lanságérzetét, és ártott a testület becsületének is. Meghökkentő statisztikai adatokat is felsorolt Tóth Sán­dor. Ezek közül egy, hogy a vá­rosban és körzeteben ismertté vált bűncselekmények száma az elmúlt évben 1676 volt. Ez több mint ötven (!) százalékos növe­kedést mutat az előző eszten­dőkhöz képest. A helyi közbiztonsági felada­tok eredményes megoldására több lehetőséget felvázolt a kapi­tányság vezetője. Meg kell erősí­tem a közterület-felügyeletet, életre hívni egy önkéntességen alapuló, az egyesületi jog talaján álló önvédelmi csoportot — pol­gárőrséget vagy egyletet —, es az előbbi szerv támogatására bűn- megelőzési alapítványt kell létre­hozni. Szp esett ezek után a Diósma­lom utca és környékének rende­zési tervéről. Az általános rende­zési terv ezen a területen mintegy 100-150 lakás elhelyezését irá­nyozza elő. Második ütemben kerülhetne sor a járda, az út és a csapadékvíz-csatorna megépíté­sére. Az indítványok és előterjesz­tések között hangzott el a pol­gármesteri hivatali szervezet át­alakítására vonatkozó terv is, (erről korábbi lapszámunkban már beszámoltunk), valamint a lakásépítés és -vásárlás helyi tá­mogatásáról kialakított állás­pont. Ez utóbbit a március 6-án megjelenő „Gyöngyös és körze­te” című oldalunkon részletesen is ismertetjük majd... (d-j.) A középpontba az utca rendőre kerül Polgármestereket tájékoztattak Füzesabonyban Tegnap Füzesabonyban, a vá­rosi rendőrkapitányságon érte­kezletre került sor, amelyen dr. Petrovits Jánost, százados, kapi­tányságvezető tájékoztatta a résztvevőket a múlt évi rendőri munkáról. Az összejövetelen a városkörnyéki községek polgár- mesterei, önkormányzati képvi­selői, valamint dr. Jónás Pál r. ezredes, megyei rendőrfőkapi­tány, dr. Konkoly-Tege László, Füzesabony város főügyésze és dr. Pásztor József, a város pol­gármestere is részt vett. A vendéglátó városi kapitány értékelő tájékoztatója elején is­mertette azokat a célokat, ame­lyeket a múlt évi feladatok végre­hajtására maguk elé tűztek. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom